Šesto vanredno zasedanje, (Drugi rad dana), 23.02.2016.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić i Dragan Šutanovac.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić i Dragan Šutanovac.
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić i Dragan Šutanovac.
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić i Dragan Šutanovac.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O JAVNOM ZDRAVLjU.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv glave I i član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave III i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave III i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 1. i član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 2. i član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 3. i član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 4. i član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 5. i član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 6. i član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave IV i član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 1. i član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 2. i član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave V i član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave VI i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 1. i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 2. i član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 3. i član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 4. i član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 5. i član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave VII i član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave VIII i član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave IX i član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv glave I i član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave II i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Janković.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave III i član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave IV i član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 1. i član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 2. i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 3, naziv člana i član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 4, naziv člana i član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave V i član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 68. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 72. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave VI i član 73. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 74. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave VII i član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 78. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 79. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 80. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 81. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 82. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 83. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 84. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 85. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave VIII i član 86. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 87. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 88. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 89. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 24. februar 2016. godine, sa početkom u 12,00 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Zahvaljujem ministru Vujoviću i članovima kabineta. Zahvaljujem svim narodnim poslanicima i nastavljamo sa glasanjem u 12,00 časova.