Šesto vanredno zasedanje, (Drugi rad dana), 23.02.2016.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine Sertiću na učešću na današnjoj sednici vama i vašim saradnicima.

Sačekaćemo samo trenutak da ministar Vujović uđe u salu.

Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelan pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Ministar će svakog trenutka da uđe u salu. Ja ću samo pročitati amandman i daću reč vašoj poslaničkoj grupi kada ministar uđe u salu.

Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Milan Petrić, i zajedno Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Miroslav Marinković, magistar dr Blagoje Bradić, Ivan Karić, i zajedno Gordana Čomić, Balša Božović, magistar Aleksandar Jerkov, Dejan Nikolić i Dragan Šutanovac.

Pauza par trenutaka, samo ministar da uđe u salu.

(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite, gospodine ministre.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, po amandmanu na član 1. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, predsedavajući.

Član 1, predlog našeg amandmana je da se član 1. obriše. Zašto? Član 1. predviđa izmenu da se umesto sadašnje obaveze poreske uprave da kvartalno objavljuje na svojoj internet stranici spisak poreskih dužnika na dan, poslednji dan u tom kvartalu za dužnike, pravna lica koja imaju dug veći od 20 miliona, odnosno fizička lica, odnosno preduzetnici koji imaju dug veći od pet miliona. Da se to sada promeni i da se objavljuje dva puta godišnje na stanje, na poslednji dan tog polugodišta.

Možda bi to bilo gospodine ministre za nas i prihvatljivo da nije ove reči – može da. Može da znači, može da, možda i ne. Naša je bojazan da prihvatanjem, da usvajanjem ove izmene zakona će se dešavati više ne nego da. I da ono što je bila ideja, a što ministar odbijajući naš amandman kaže da nije ostvaren, a to je ideja da se poreski dužnici suoče sa negativnim odnosom javnosti u odnosu na njih, da ćemo odustati od tog pritiska javnosti na najveće poreske dužnike i tako možda poboljšati naplatu poreza.

Da li je to možda zato što su najbolji prijatelji ove Vlade, ujedno i najveći poreski dužnici i što će se sve češće njihova imena nalaziti na ovakvim spiskovima pa se to želi sakriti, kako ne bi bilo neprijatno premijeru i ministrima da se slikaju sa istim tim poreskim dužnicima.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Đurišiću, da li bi ste malo po amandmanu?
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ja sve vreme, gospodine Bečiću govorim o amandmanu iako je pola 8 ujutru, i ako sam ja čekao ministra nekoliko minuta posle 12 sati rasprave. Nemojte vi da govorim o amandmanu jer ja sam govorio upravo o amandmanu… (Isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dobro, proceniće javnost Srbije. Amandman glasi u Zakonu o poreskom postupku, poreskoj administraciji, ispravka, ispravka, članovi, reč „kvartalno“ zamenjuje se rečima „može da dva puta godišnje“ i reči „u poslednjem mesecu kvartala, zamenjuju se rečima „tog polugodišta“. Sada neka proceni javnost kakve ovo veze ima sa vašim izlaganjem.

Izvolite, reč ima ministar, dr Dušan Vujović.

Dušan Vujović

Hvala lepo.

Ja se zahvaljujem na komentaru i slažem se sa suštinom vašeg predloga. Biće jedan drugi amandman koji upravo ono što ste rekli, koji se fokusira na reči „može da“ i predlažem da se prihvati taj amandman, a ne ovaj briše se.

Prema tome, sačekajmo par minuta da se pojavi taj amandman, čini mi se da ga je gospodin Homen predložio taj amandman, prema tome slažem se sa suštinom vaše diskusije i biće prihvaćeno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Vujoviću, da li ste vi prihvatili ovaj amandman.

(Dušan Vujović, s mesta: Ne, jedan drugi.)

Morate čekati, zbunili ste službu, jer me upozorava da ste vi pominjali prihvatanje amandmana, ali ja nisam tako razumeo.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Homen.

Da li želite reč, gospodine ministre?

Izvolite, gospodine ministre.

Dušan Vujović

Predlažem da se prihvati amandman koji je podneo gospodin Slobodan Homen u kome se u našem tekstu predlaže brisanje reči „može da“, znači da ostane „objavljuje se dva puta godišnje“. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine ministre.

Konstatujem da je predstavnik Vlade prihvatio amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Slobodan Homen.

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić i Dragan Šutanovac.

Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić i Dragan Šutanovac.

Zahvaljujem.

Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Marko Đurišić i grupa poslanika poslaničke grupe Boris Tadić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.

Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.