Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.12.2016.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Tako je, nema rasprave, piše u Poslovniku. Polako, tek ste drugi mandat, naučićete. Ali, nemojte da zloupotrebljavate govornice i da kažete da vam je uskraćeno prvo kada nije bio red pre usvajanja dnevnog reda da tražite da se duplira vreme. Čega da se duplira vreme, ako ništa nije usvojeno? To stvarno mora jako zao čovek da stalno tvrdi da neko nešto vama ne da.
(Marko Đurišić, s mesta: Javljamo sam se ranije, ali vi mi niste dali reč.)
Ne čujem vas, morate da dobije reč, malo sam u godinama i ne čujem, stvarno.
Stavljam na glasanje ovaj predlog poslanika Marka Đurišića.
Zaključujem glasanje, za ovaj predlog je glasalo 11 poslanika, protiv ovog predloga je bilo četiri poslanika, uzdržan nije bio niko.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 157. stav 2, članu 170. stav 1, članu 192. stav 3, članu 195, članu 202. i članu 203. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru; Predlogu zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima; Predlogu zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis; Predlogu zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona u tržištu kapitala; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava; Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Predlogu zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija“, Pančevo, prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona; Predlogu zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti; Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana; Predlogu zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlada Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj; Predlogu autentičnog tumačenja odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji („Službeni Glasnik Republike Srbije“, br. 53/95, 23/01-SUS, 20/09 i 55/13-US); Predlogu autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni Glasnik Republike Srbije“, broj 106/15; Predlogu odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku; Predlogu odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije; Predlogu odluke o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; Izboru člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije sa liste kandidata koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku; Izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, sa liste kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači; Izboru člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije sa liste kandidata koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Da li želi reč neko od predstavnika predlagača iz Vlade, a zatim i predstavnika predlagača od narodnih poslanika? (Da.)
Reč želi ministar Ana Brnabić.
Saslušaćemo njihova izlaganja, a onda ćemo nastaviti sutra u 10 časova sa vašim diskusijama.