Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

6. dan rada

04.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajuća.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, predložio sam u članu 1. Predloga zakona da se doda stav 3. koji glasi: „Vojnim obrazovanjem obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na efikasnost pravosudnih institucija.“

Imajući u vidu veliku važnost Predloga zakona o vojnom obrazovanju i značaj principa efikasnosti pravosudnih institucija, neophodno je da se u samom predlogu zakona izričito i nedvosmisleno naglasi i afirmiše princip efikasnosti pravosudnih institucija. Efikasnost pravosuđa je jedan od osnovnih principa na kojima se temelji celokupan pravosudni sistem Republike Srbije. Osnovni elementi su garantovani Ustavom, a svaka grana prava predviđa ovo načelo kao krunsko. Smanjenjem zaostataka u rešavanju predmeta i ujednačavanje sudske prakse znatno utiču na efikasnost pravosuđa.

Sa druge strane, sam proces pristupanja EU, implementacija i usvajanje pravnih tekovina EU, podrazumeva sprovođenje sveobuhvatnih reformi koje Vlada Republike Srbije sa velikim uspehom sprovodi. Glavni cilj, postavljen u Nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa Ministarstva pravde, je uspostavljanje vladavine prava i pravne sigurnosti i povratak poverenja građana u pravosudni sistem Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
...
Srpska napredna stranka

Dubravka Filipovski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsednice.

Kvalitetna selekcija kadrova predstavlja osnov za stvaranje efikasne i moderne vojske i da bi Vojska Srbije ostvarila sve zadatke koji se pred nju postavljaju važna je osposobljenost, motivacija i moral, ali i sistem vrednovanja i ocenjivanja profesionalnih pripadnika vojske.

Ovaj amandman koji sam podnela treba da doprinese konstantnoj odgovornosti u upravljanju ljudskim resursima i planiranju budućeg kadra.

Kada je u pitanju vojno obrazovanje i uopšte kadrovski resurs, izneću nekoliko pozitivnih primera iz Vojske Srbije. Pozitivan primer vojnog obrazovanja je uvođenje majorskog ispita za sticanje čina majora, čime se posle 22 godine ponovo ostvaruje ideja o napredovanju u skladu sa stečenim kompetencijama.

Kada su u pitanju naši kadrovski resursi u Vojsci Srbije, možda su najbolji primer, po mom mišljenju, naši pripadnici Vojske Srbije u mirovnim misijama koji konstantno svih ovih godina dobijaju najbolje ocene, ne od nas, nego od međunarodnih eksperata za svoj vojni angažman. To se teško zaslužuje, ali pokazuje da smo stabilan i poželjan partner i da i te kako vodimo računa o kadrovskim resursima u Vojsci Srbije i da ostajemo takođe aktivan činilac međunarodnog mira i bezbednosti.

Mnogo se juče i danas govorilo o raznim aspektima Vojske Srbije. Nije o interoperabilnosti. Za mene je to jako važno, jer smatram da tehnologija napreduje munjevitom brzinom i da je veoma važno da pripadnici Vojske Srbije u svakom trenutku pokažu šta znaju, ali da imaju priliku da svoje sposobnosti izmere i sa pripadnicima drugih vojski u drugim zemljama. Zato su ljudski resursi ključan elemenat održivog sistema Vojske Srbije.

Za vas, ministre Vulin, imam jedno pitanje. Juče i danas su mi se javili roditelji dece koja idu u srednju stručnu vojnu školu. Oni su mi dali tu informaciju da je načelnik ove škole potpukovnik Stevan Mušicki poslao zahtev Generalštabu da deca iz te škole, kao i iz Vojne gimnazije, imaju pravo da dobiju pravo da polažu prijemni ispit za Vojnu akademiju. Mislim da je ovaj Predlog zakona o vojnom obrazovanju najbolji primer da se ovo pitanje sistemski reši. Takođe su mi rekli da oni imaju pravo da vanredno studiraju, ali da im je to nedovoljno. NJih je oko 70 i u ime njih sam vam postavila ovo pitanje.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Milanka Jevtović Vukojičić.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovana predsednice, uvaženi ministre sa saradnicima, gospodo oficiri Vojske Srbije, vojno obrazovanje ima dugu tradiciju i svakako predstavlja jednu od najboljih obrazovnih institucija koja školuje kadrove za oficirsko zvanje i oficirsko zanimanje.

Ovaj zakon predstavlja i u taktičkom, i u operativnom, i u strategijskom smislu… Vrlo je značajan u sva tri ova aspekta za oficire Vojske Srbije i za one koji se školuju u skladu sa ovim zakonom.

Vojnički poziv je častan i visoko moralan, a čast srpskog vojnika i njihov visoki moral cenili su svi, čak i mnogi naši neprijatelji za kojima su srpski vojnici tokom ratova ratovali, posebno u Prvom svetskom ratu od 1912. do 1918. godine.

Takođe, u odnosu na član 1. stav 2. želela bih da pohvalim Predlog zakona koji se odnosi na potpunu jednakost muškaraca i žena u uključivanju u sve sisteme vojnog obrazovanja, počev od srednjeg vojnog obrazovanja, pa do sticanja najviših vojničkih znanja i veština u oblasti rukovođenja i komandovanja.

Koliko je meni poznato, za sada imamo jednu ženu pukovnicu, tri, ali nadam se da ćemo u skorijoj budućnosti, u skladu sa zakonskim osnovom, a to znači u skladu sa njihovim godinama radnog staža, imati i prvu ženu „generalicu“.

Sem toga, želim da pohvalim jedan krajnje humanistički i zbilja iznad svega ljudski pristup Zakona o vojnom obrazovanju. Zašto smatram da postoje zakonske odredbe koje su pravno regulisane, a koje imaju duboko humanistički i duboko ljudski pristup. To se, pre svega, odnosi, kada su u pitanju kadeti koji upisuju srednje škole sa istim brojem bodova, prednost se daje kadetu koji potiče iz porodice palog vojnika, odnosno čiji je roditelj ranjen ili je poginuo za vreme rata. Takođe, želim da pohvalim i humanistički pristup ovog zakona kada su u pitanju kadeti koji završavaju vojne akademije, a kada nadležna vojna komisija utvrdi njihovu nesposobnost za rad, oni imaju mogućnost da se zaposle bez konkursa u Ministarstvu odbrane i da se njihovo znanje koje su stekli na Vojnoj akademiji iskoristi na Vojnoj akademiji.

Sve do 2012. godine sistematski i planski je uništavana civilna zaštita, i to sa jednim jedinim ciljem da se Republika Srbija učini bespomoćnom. Naravno, režimi do 2012. godine u tome su poprilično uspeli. Prvi put se sada u Ministarstvu odbrane uvodi sektor civilne odbrane koji i te kako treba da priprema, edukuje civilno stanovništvo, ali i rezervni sastav za mnoge situacije, između ostalih i za situacije elementarnih nepogoda.

Politika predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije je politika mira i stabilnosti. Efikasna, jaka i obrazovana vojska je garant tog mira. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo jedna intervencija, uvažena poslanice.
Reč „generalica“ ne postoji u našem jeziku. Znači, molila bih da ne preterujemo u pretvaranju srpskog jezika u neki novogovor. Dakle, „generalica“ ne postoji. To je pežorativan izraz koji se nekada koristio za suprugu generala. Tako da vas molim da preskočimo tako nešto. Borim se za srpski jezik koliko god mogu.
Reč ima ministar Vulin. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Hvala.
Da ne ulazimo u lingvističku raspravu, iako se SANU izjasnila o tome, ja to prihvatam i poštujem. Kao što vidite, i u zakonima se vodi računa. Kako je SANU rekla, tako ćemo pisati, ima tu ko je iznad nas. Nije po prvi put uveden sektor civilne odbrane. Ukinut je bio. Znači, oni su imali, pa su ga ukinuli, jer im nije trebala obuka stanovništva, nije im trebala vojska, što bi rekao bivši predsednik Tadić – šta će nam vojska. To je bila ideja.
Povodom pitanja uvažene poslanice gospođe Filipovski, mi u srednje stručnim vojnim školama školujemo dva smera – vazduhoplovno-tehnički i za elektronska dejstva. Oni su podoficiri i mi ih školujemo za podoficire. Oni su nama neophodni. Bez njih naše ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana ne funkcioniše, ne postoji bez njih. Mi smo sa njima, sa njihovim roditeljima, potpisali i ugovore koji ih obavezuju da po završetku školovanja rade izvesni vremenski period u Vojsci Srbije. Oni mogu da konkurišu za Vojnu akademiju, kao i bilo ko drugi. Dakle, da se prijave kasnije i prođu kroz to, ali u ovom trenutku, pravila su takva. Oni moraju da završe, kada završe postaju podoficiri i jedva čekamo da dođu, jer ne možete da verujete kolika je glad za podoficirima, pogotovo iz srednje-stručnih vojnih škola i kasnije oni tokom svog školovanja mogu da napreduju, mogu da se upisuju u akademiju. Ali za sada, moraju ovo da urade. Mi ih čekamo sa nestrpljenjem. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vama.
Na član 1. amandman je podnela poslanica LJibuška Lakatoš.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem.

Uvažena predsednice, uvaženi ministre sa saradnicima, oficiri Vojske Republike Srbije, kolege i koleginice, podnela sam amandman kojim predlažem da se u članu 1. Predloga zakona o vojnom obrazovanju doda stav 3. koji glasi: „Vojnim obrazovanjem obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na razvoj školskog sistema.“

Vojno obrazovanje je od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije i jedan od stubova obrazovnog sistema. Predloženim zakonom uređuju se ciljevi, načela i specifičnosti vojnog obrazovanja u odnosu na obrazovni sistem Republike Srbije.

Školovanje u smislu ovog zakona obuhvata srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje, koje realizuju visokoškolske ustanove.

Predlogom zakona usklađuje se vojno obrazovanje sa opštim propisima kojima je uređen sistem obrazovanja u Republici Srbiji, bazirano na dugogodišnjoj tradiciji, a vojska kao garant stabilnosti i napretka naše države, uz obrazovanje sa kontinuiranim procesom, predstavlja suštinski osnov našeg društva.

S obzirom na to da je proces modernizacije Vojske Srbije u toku, taj proces mora da prati i reforma obrazovanja, tj. školski sistem, koji mora biti efikasniji i kvalitetniji. Potrebno je obrazovanje podići na viši nivo, znanje koje stiču pripadnici Vojske je specifično i potrebno je dobro sagledati školski sistem, uvesti nove obrazovne profile koji će unaprediti vojno obrazovanje, kroz koje će učenici odnosno studenti sticati stručne kompetencije, kako bi vojska i dalje bila garant mira i stabilnosti naše države. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik primarijus dr Vlado Babić.
Izvolite.