Deseto vanredno zasedanje , 24.09.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/202-18

2. dan rada

24.09.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 20:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar, gospodin Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Poštovana narodna poslanice, u pravu ste, mi smo svakako prepoznali da treba da se nešto izmeni, pogotovu kada je reč o slepim, slabovidim i o korisnicima penzija, kada su deca u pitanju, korisnici slepa deca korisnici tih penzija. Mi smo videli da način na koji su njima davana pomagala u prošlosti, su već prevaziđeni i to jeste usklađivanje u skladu sa nekim novim normama i sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Svakako gledamo i u dogovoru sa njima, da ta procedura bude i zakonska i najjednostavnija za njih, tako da pomagala dobiju brzo i da budu najkvalitetnija pomagala. Upravo ovaj član zakona je išao u tom pravcu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Žarko Obradović.
Izvolite kolega Obradović.
...
Socijalistička partija Srbije

Žarko Obradović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala poštovani predsedavajući, poštovani ministri sa saradnicima, poštovana koleginice i kolege dozvolite mi da kažem nekoliko reči o setu zakona o kojima Skupština danas raspravlja.

Moj kolega i predsednik poslaničke grupe SPS u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Đorđe Milićević, je u petak govorio o većini zakona koji su predmet rada Narodne skupštine Republike Srbije, pre svega Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i izneo one glavne karakteristike izmene i dopune Zakona i njegovu suštinu, a to je pomoć penzionerima i onima koji će u budućnosti to biti.

Kolega Milićević je jasno pokazao da mere koje Vlada Republike Srbije preduzela 2014. godine, su dale rezultate, dale su osnova za izmenu i dopunu ovog zakona. Naime, u preteklih nekoliko godina, došlo je do značajnog unapređenja stanja finansija u Republici Srbiji, smanjenje javnog duga u BDP i smanjenja budžetskog deficita. Već treću godinu za redom imamo višak u budžetu. Strane investicije su samo u prvih šest meseci u Republici Srbiji iznosile 1,4 milijarde evra. Stopa nezaposlenosti je pala ispod 12%. Treba se podsetiti da je 2013. bila 25,9%, stopa rasta je 4,9 i pozitivna kretanja su omogućila donošenje ovakvog jednog zakona.

Nema sumnje da će ekonomska situacija idućih godina biti kud i kamo bolja, garant tome su ne samo reformske mere koje je Vlada Republike Srbije preduzela, nego, usuđujem se reći i deo onoga što se desilo prošle nedelje. Naime, put predsednika Vučića u Narodnu Republiku Kinu, ugovori koji su tom prilikom potpisani, njihova vrednost oko tri milijarde evra, poslovi koji se očekuju u Srbiji, pre svega preuzimanje „Bora“, time i velike obaveze za RTB „Bor“, a time i jedne velike obaveze za državu, ali i otvaranje nove fabrike u Zrenjaninu sa kapacitetom otvaranje nekoliko hiljada radnih mesta i činjenica da će ta fabrika biti značajan snabdevač auto industrije u Evropi i sve druge mere koje se rade sa Narodnom Republikom Kinom.

Pominjem samo taj aspekt su nesumnjiv pokazatelj da će ekonomska situacija kud i kamo biti bolja, što daje i realne, apsolutno osnove za rešenja koja su sadržana u ovom zakonu i za njegovu primenu, pa je stoga logično da će i naša poslanička grupa podržati ovaj zakon.

Sada bih želeo da kažem nekoliko reči o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Naime, mislim da je ministar i ministarstvo da su vrlo mudro rešavajući jedan problem koji traje već jako dugo, u izmeni i dopuni ovog zakona stajalo nekoliko stvari koje pomažu i studentima i unapređuju rad visokoškolskih ustanova i unapređuju sistem visokog obrazovanja. Naime, ako mogu reći deo tereta koji nosi svaki ministar prosvete kada preuzme posao koji radi jeste i da rešava probleme iz prošlosti. Ovo rešenje kojim se studentima koji su upisali po starom zakonu 2005. godine daje, da kažem prilika da još godinu dana da završe studije je dobro za njih.

Odgovor na drugo pitanje koje je postavila moja uvažena koleginica malo pre, teško se može rešiti dok sami fakulteti ne počnu da brinu o svakom dinaru koji bi trebao da se slije na njihov račun. Naime, nije teško utvrditi unutar svakog od fakulteta da li ima tih studenata, koliko ih ima i naravno neko da okrene te ljude ako se već oni iz raznih razloga nisu u situaciji da kontaktiraju fakultete, a bilo bi logično da to učine, ali ako kažem hipotetički i to jeste neka prepreka, sasvim je logično da oni fakulteti koji imaju potrebu za novcem, a ima ih mnogo, bilo bi logično da to učine. Znam kada je pravljena lična karta, finansijska fakulteta, recimo primera radi, beogradskog univerziteta, od 31 fakulteta, pre nekoliko godina svega osam ili devet je bio broj fakulteta koji su imali stabilnu, ako mogu tako reći, finansijsku situaciju i dodatni prihod na osnovu projekta koje su uradili sa privredom ili broja studenata koji su upisali i da kažem kroz taj broj su obezbeđivali samofinansirajućih studenata. Znam da je kod velikog broja ostalih studenata je bio problem sa finansiranjem, da nije bilo Ministarstva prosvete i da nije gospodina Šarčevića i ekipe koja to radi, potpuno sam ubeđen da mnogi od fakulteta ne bi da kažem bili u situaciji da efikasno sprovode ciljeve zbog kojih su osnovani, ali to njih ne oslobađa obaveze da i sami traže rezerve. Mislim da su ova rešenja koja je zakon predvideo i izvođenje studijskih programa n stranim jezicima i ova mogućnost da je nešto što će pomoći fakultetima.

Pored produžetka roka za završetak studija upisanih prema profesijama koje su važile do 10. septembra, a to je omeđeno za 2019. godinu, 2018/2019. odnosno 2019/2020. godinu zbog integrisanih programa na Medicinskom fakultetu. Drugo, veliko pravo i da kažem dobro rešenje je koje utvrđuje zakon, to je pravo studentima koji u poslednjoj godini studija imaju u status budžetskog studenta da zadrže pravo na finansiranje najduže još godinu dana po isteku redovnog trajanja studija. I jedan i druga mera će povećati broj visokoobrazovanih, a sasvim logično da je osnovni cilj svake države da ima veliki broj visokoobrazovanih ljudi jer oni će pomoći razvoj Srbije.

Jedno od mera koje je predviđeno ovim zakonom odnosi se na unutrašnju organizaciju visokoškolskih ustanova, uvodi se tajno glasanje. Sasvim je logično i rektor i dekan, ako je reč o univerzitetima i visokoškolskim ustanovama, odnosno predsednika akademije strukovnih studija ili direktora visoke škole strukovnih studija, sasvim je logično da se biraju na taj način. Moram vam reći da je većina to i učinila, ali onde gde nije bilo takvo rešenje dobro je da Ministarstvo predviđa meru da to bude, da kažem, obaveza.

Ima još jedna stvar koju bih ja pohvalio, koju niko nažalost nije pomenuo, a to je ova obaveza uvođenja saveta poslodavaca na fakultetima. Poštovane koleginice i kolege, treba znati da ova mera ne treba da ostane samo deklarativnog karaktera, ona treba da čvršće poveže visokoškolske ustanove sa privredom jer je to nešto što nedostaje visokom obrazovanju Republike Srbije i sada sa ovim ekonomskim parametrima i kretanjima pozitivnim koje smo imali proteklih nekoliko godina, sa ovom merom, sasvim bi bilo logično da veza između visokog obrazovanja i privrede bude jača i da se to iskaže na jedan način, projektima zajedničkim, inovacijama u oblastima privrede, a dodatnim izvorima finansiranja za visokoškolske ustanove.

Ima još jedan elemenat koji nije pomenut, a to je na brojnim listama rangiranja visokoškolskih ustanova, saradnja sa privredom se uzima kao veoma važan kriterijum vrednosti visokoškolske ustanove i to je za mnoge zemlje u tranziciji bio hendikep i mislim da je ovo rešenje sjajno rešenje zato što daje mogućnost visokoškolskim ustanovama da se povežu sa privredom.

Dobro rešenje je i utvrđivanje uslova i načina izbora lektora srpskog jezika na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu. U obrazloženju ovog zakona je rečeno kakva je postojeća situacija. Dobro je da Ministarstvo preuzima ovaj deo posla, jer ipak je to ostalo negde ili na matičnom fakultetu sa koga su odlazili lektori srpskog jezika, pa onda opremili lektorate bilo prepušteno, da budem iskren, različitim delovima finansiranja.

Na ovaj način se država brine o sudbini srpkog jezika u inostranstvu, na ovaj način se država brine o afirmaciji srpskog društva i sticanju ugleda među razvijenim državama. Na ovaj način država preuzima taj važan posao i moram reći da sam jako zadovoljan, samo logično voleo bih da u 2019, 2020. pa i 2021. godini bude veći broj lektora koji će biti izabrani, ali to ne zavisi samo od naše dobre volje nego i interesovanja, odnosno od načina na koji budemo afirmisali visoko obrazovanje u svetu.

Kada smo kod afirmacije visokog obrazovanja u svetu, pozdravljam predlog da Beogradski univerzitet se proglasi ustanovom od nacionalnog značaja i ako je ova odredba deklarativnog karaktera. Beogradske univerzitet sigurno zaslužuje ovakvu jednu kvalifikaciju i mislim da neće ni jedan kolega iz visokog obrazovanja iz Republike Srbije postaviti pitanje zašto je to tako. Reč je o Univerzitetu koji traje već 210 godina, koji ima preko 100 hiljada studenata, 31 fakultet, 11 instituta od kojih su neki već dobili, da kažem, označeni kao instituti od nacionalnog značaja.

Ono što se pominje zadnjih nekoliko godina, to je činjenica da je Beogradski univerzitet već nekoliko godina najznačajniji univerzitet u regionu, ali ne samo to, nego da je Beogradski univerzitet matica iz kog su nastali svi ili gotovo svi univerziteti u Republici Srbiji, pa i u Jugoslaviji, pa i u regionu, a na posed činjenica da se rangiranje Beogradskog univerziteta unutar, na primer Šangajske liste je strašno važno za visoko obrazovanje Republike Srbije i ako su uslovi izuzetno teški. To se malo nekako ostavlja po strani uslovi, naravno srećom sada i Novi Sad i ostali univerziteti brzo koračaju ka Šangajskoj listi, među prvih hiljadu, ali ne treba zaboraviti da je reč o listi od 22 hiljade univerziteta u svetu.

Kada imate univerzitet koji je između 250 i 400 mesta, u zavisnosti od godine i ciklusa istraživanja, odnosno načina objavljivanja radova i drugih kriterijuma, onda stvarno ima razloga da se i Beogradski univerzitet proglasi ustanovom od nacionalnog značaja.

Želeo bih da kažem da mislim da je važan deo ovog zakona vezan i za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova i ta je nekako odredba izmene zakona ostala po strani. Mislim da je važno da se pored redovnog akredicionog ciklusa može vanredno, kao i na zahtev Ministarstva i Nacionalnog saveta utvrditi kvalitet visokoškolske ustanove.

Na ovaj način se visokoškolska ustanova drži u stalnoj fazi preispitivanja svog kvaliteta i zadovoljavanja potrebnih kriterijuma. Ne ostavlja se prazan prostor od četiri godine, pa da sačekamo do sledećeg ciklusa. Na kraju krajeva u koliko postoji bilo kakva vrsta sumnje ili zahteva da se proveri kvalitet visokoškolske ustanove, odredbom ovog zakona se može sve urediti.Na kraju, jedan važan detalj vezan za izmene i dopune zakona o visokoškolskom obrazovanju, a to je ova odredba vezana za diplome doktorskih studija. Naime, malo je ostalo, opet kažem, ne pomenuto ono što piše u obrazloženju ovog zakona, a to je da je Ministarstvo, nažalost, ali to je deo sistema visokog obrazovanja da smo imali situaciju da se pojedine visokoškolske ustanove i privatne i državne prolazile proces akreditacije, a neki programi, posle smo videli, nisu bili zadovoljavajućeg kvaliteta i onda su stečene diplome na tim institucijama i onda se to postavilo kao otvoreno pitanje. Mislim da je dobro ovo rešenje Ministarstva da konačno stavi tačku, ali ne treba zaboraviti da je ono što piše u obrazloženju ovog zakona, da je reč o onim visokoškolskim ustanovama koje su imale dozvolu za određene programe. To se, da kažem, nekako stavlja po strani.

Sasvim na kraju, mislim da sam o Zakonu o visokom obrazovanju, izmenama i dopunama, rekao dosta. Želeo bih da pomenem samo ovaj zakon, odnosno Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine.

Malo je zemalja u svetu kao što je Srbija, mi smo i unikat, a mi volimo da smo uvek po nečemu posebni, koja može sebe kvalifikovati da ima tako dobre odnose sa Narodnom Republikom Kinom. Imati na međudržavnom nivou odnose sveobuhvatnog strateškog partnerstva, biti saradnik Kine na prostoru Balkana i Jugoistočne Evrope, zaključiti ovako veliki broj ugovora, započeti ovoliko veliki broj projekata ne samo u oblasti infrastrukture, razvijati saradnju u tako širokom polju delatnosti, uključujući i prosvetu i nauku, potpisati ove ugovore koji su bili pre desetak dana u Narodnoj Republici Kini je velika stvar.

Moram reći da tu veliku ulogu igra predsednik Vučić, jer u Kini se prosto zna, ti lični odnosi između vodećih ljudi opredeljuju i međudržavne odnose. Svako od svetskih državnika ko ima dobre odnose sa predsednikom Si Đinpingom to je dobra osnova i garancija da će i međudržavni odnosi biti dobri i nema šta mi na nivou ovog parlamenta, to moram da pomenem, imamo sjajnu saradnju sa kolegama iz Kineskog nacionalnog kongresa.

Mi imamo najviši nivo saradnje dveju parlamenata. Naša predsednica je prošle godine bila u poseti svom kolegi ispred Kineskog kongresa, kao što su i oni bili. U toku jedne godine retko se dešava u svetu da dva predsednika parlamenta posete drugu zemlju.

Mi imamo i komitet za saradnju. To je redak oblik saradnje i mi smo se poslanici obavezali i članovi grupe prijateljstva sa Kinom, koji su takođe imali zadovoljstvo da budu gosti Narodne Republike Kine, obavezali su se da će podržati svaki zakon koji unapređuje saradnju između Narodne Republike Kine i Srbije. Jedan od takvih zakona je ovaj Zakon o socijalnoj sigurnosti. Naravno da ćemo mi članovi SPS, odnosno poslanici glasati i za taj i za sve ostale zakone koji su predmet razmatranja ove sednice i Narodne skupštine Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar, gospodin Šarčević. Izvolite.

Mladen Šarčević

Ja neću dugo. Pre svega da se zahvalim kolegi Obradoviću, kao i članu odbora i uopšte na odboru je vladala neka slična diskusija i atmosfera da sada i zbog ove prilike, ja se nadam, poslednje smo nekako matematički ustanovili da je još ovo bilo potrebno toj grupi da bi se posao završio.
Mislim da u tom svetlu treba gledati ovo produženje. Opet, ne predugo da bi se nekakvi pedagoški ciljevi produžavali i neostvarivali. Mislim da je to bilo skoro jednoobrazno na odboru, ali ovo što ste vi ispravno i komentarisali i jeste namera da se Savet poslodavaca ne formalno kako je u zakonu bilo stavljeno, nego u obavezi formira jer su jako važna i mišljenja poslodavaca o radu svršenih studenata koji dolaze. Tako da, u indikatorima kvaliteta svakako će biti vrlo važno i mišljenje oko toga, tako da čak i umetnost mora da ima neku svoju žicu i one poslodavce, jer i oni na kraju krajeva prodaju svoju robu kroz nekakav vid umetničkih i drugih ispoljavanja.
Kada su u pitanju lektori, jako je važno da mi obnovimo među državnim ugovorima sa svim zemljama kao Srbija, to je mnogo bitno. Ima SCG, SRJ, čak FNRJ i vi nemate onda pravo da tražite nekakav kontinuitet i reciprocitet, što nama pojeftinjuje priču, ali gde god mi smatramo da je potrebno održati srpski jezik i pojačati saradnju sa tim zemljama, naročito sada dajemo prednost obnavljanja ugovora. Evo, sa Grčkom smo to sad postigli da se taj reciprocitet uvede da ne moramo to budžetirati, ali u svakom slučaju nije to neki toliki novac, naš je interes svakako preči, očuvanje i tradicije i kulture srpskog jezika. Znači, na svim drugim univerzitetima je jako važno.
Ovo što ste isto rekli, rangiranje ustanova to je posebna jedna filozofija koja se bavi i Savet za visoko i Nacionalno telo za akreditaciju i poseban savet koji smo osnovali da bi poboljšao uopšte te mere i ustanovio sve indikatore koji su jako važni da bi išli napred i da bi mogli da smatramo visokim obrazovanjem jednim resursom koji je možda za državu Srbiju u ovom trenutku i najjači, ali to trebamo da dokažemo. Hvala vam Žarko.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine ministre.
Reč ima narodni poslanik, gospodin Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala.

Kao i mnoge druge stvari, doneta odluka pre četiri godine o otimanju penzija je neustavna i nezakonita, kao i ovaj predlog zakona koji se donosi danas, jer je zasnovan na lažima. I to je politika laži koja traje jako dugo i koja nanosi veliku štetu ovoj državi.

Ukidanje odnosno smanjivanje penzija je doneto kao obrazloženje jer je navodno Srbija u tom trenutku bila pred bankrotom. Mislim da srpska javnost zna da ja nisam bio miljenik tadašnje vlasti, te pre 2012. godine, niti sam ja govorio nešto dobro o njoj, ali tada Srbija sigurno nije bila pred bankrotom. Bankrotirala je dva puta, prvi put 1993. godine, a drugi put 1999. godine, uz saučestvovanje većine onih koji sada sede u klupama vlasti i onima koji se sada kriju iza navodne opozicije. I to je fakat.

Oštećeno je 700 hiljada penzionera, procene su od pola milijarde do milijarde, koliko im je oteto para i to treba vratiti. Ne verujem da je moguće uz zateznu kamatu, ali sigurno je da će buduća, normalna, zdrava vlast naći način da obešteti penzionere, kao što se to desilo i nakon 24. septembra 2000. godine i 5. oktobra 2000. godine. Ja čestitam građanima Srbije, onima koji su glasali i onima koji su kasnije pomogli da se to glasanje sačuva, 18 godina od punoletstva jedne dobre ideje.

Šta je loše? Dobro je što se ukida to smanjenje penzija ali nije dobro šta se dalje nastavlja sa menjanjem zakona koji omogućavaju da se penzioneri kao i svi drugi građani Srbije stave u milost i nemilost Vlade koju imamo poslednjih šest godina, Vlade koja je praktično politika jednog čoveka, a rekao sam, cela ta politika je zasnovana na čistim lažima.

Po mišljenju Fiskalnog saveta, imamo dva do tri velika problema u ovom zakonu. Naravno, nemam vremena da govorim o drugim zakonima koji su strpani u zajedničku raspravu, a to, naprosto, i da imam vremena, ne bi bilo pristojno.

Član 9, kaže Fiskalni savet, da se tom izmenom de fakto ukida formula za usklađivanje penzija i Vladi se daje diskreciono pravo da odlučuje o usklađivanju penzija. To znači da će Vlada da koristi to svoje diskreciono pravo na to da se igra pred izbore, oko izbora, oko teške situacije, oko potpisivanja i davanja Kosova na upravljanje ratnim zločincima sa one strane, znači, uvek kad nešto treba, biće neko malo povećanje ili neko malo smanjenje penzije, zavisno od toga koja laž može u tom trenutku najbolje da se upakuje i da se proda građanima Srbije.

Ukidanjem formule, kaže Fiskalni savet, Srbija bi napustila dobru evropsku praksu i degradirala svoj sistem na nivo najnestabilnijih penzijskih sistema u državama severne Afrike i Bliskog Istoka. I ja apsolutno podržavam sve stavove Fiskalnog saveta koji su izneti, vezano za ovaj zakon. To je, koliko se sećam, i dalje telo države Srbije i bilo bi dobro da Vlada Srbije i poslanici vlasti budu pažljiviji kada čitaju to što im piše Fiskalni savet.

Druga tačka je član 37, koji dalje definiše to odokativno pravo Vladi Srbije, odnosno vlastima u ovoj državi, a zna se odakle dolazi ta vlast, da u odnosu na svoje trenutne političke i demagoške potrebe ukidaju, smanjuju, povećavaju penzije, dinamiku isplate, itd, itd. Mislim da je to nešto što treba sprečiti i poslanička grupa kojoj pripadam je dala amandmane koji su vezani za tu temu.

Ima još jedna stvar, a to je da se u članu 41. ministrima nadležnim za odbranu i unutrašnje poslove, kao i šefu BIA, daje rok od 18 meseci, ponavljam – 18 meseci, da usklade podzakonska akta vezana za beneficirani radni staž. Naravno da radni staž treba da postoji, naravno da treba da budu precizni dokumenti ko može da ostvari taj način obračuna penzije, ali, 18 meseci, zaboga!

Ja sam siguran da je predlagač, ovde prisutni ministar Đorđević, to rekao uveren u nesposobnost ministra odbrane, ministra unutrašnjih poslova i šefa BIA da bilo šta mogu da urade za kraće vreme. Našim amandmanom se to vreme skraćuje na šest meseci, mada ja mislim da je i to predug period, ali, da to stvarno ima malo više smisla nego tih 18 meseci. Možete svakome u BIA kome treba priznati beneficirani radni staž, za 18 meseci svakome možete pločice da zamenite u kuhinji i kupatilu, a kamoli da donesete mišljenje na tu temu.

Šta da se radi dalje?

Ono što je neophodno, to je da ova država, a pre svega njeni građani, ponove mudrost, snagu, odlučnost i hrabrost koju su pokazali pre 18 godina i da se time stavi tačka na politiku laži. A da vam kažem šta su signali – to je sušenje usta, po Vikipediji, kao posledica straha, tera onoga ko laže da jezikom vlaži usne češće nego što je to normalno ili… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Isteklo vam je vreme, gospodine Živkoviću.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Martinović.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 107, koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine, zato što čovek koji je sticajem nesrećnih okolnosti postao predsednik Vlade Republike Srbije 2003. godine, a pre toga, a možda i posle toga je švercovao bunde iz Bugarske, danas je izgovorio reči koje ne priliče ovom parlamentu. Rekao je da mi iz SNS i ministri u Vladi Srbije lažemo, da smo lopovi, pa je onda rekao da smo penzije ukinuli, pa se popravio, malo se popravio, pa je rekao da smo ih oteli.

Sve u svemu, čovek koji je bio otelotvorenje 5. oktobra, jedan od ljudi koji su naneli najveću moguću nesreću i ekonomsku i političku štetu državi Srbiji, evo, ima dovoljno hrabrosti da danas izgovara najbezočnije uvrede u Narodnoj skupštini Republike Srbije i čestita 24. septembar 2000. godine svima onima koji su, kaže, glasali, između ostalog, i za njega.

On kaže da su tog 24. septembra pobedili. Možda su pobedili, ali to ne može niko pouzdano da vam kaže, jer ja ne znam da li postoji negde jedna država u svetu u kojoj pobednik na izborima zapali kompletan izborni materijal izborne komisije koja, navodno, treba da proglasi njegovu pobedu. Ako mi kažete da postoji i jedna država u svetu u kojoj je jedna koalicija, kako on tvrdi, ubedljivo pobedila na izborima, a onda posle nekih 10-ak dana upadne…

(Marko Đurišić: Vreme.)

Vaše vreme je prošlo, gospodine Đurišiću, davno, i nikada neće da se vrati.