Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.11.2020.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Ovde više nemam prijavljenih predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa.
Na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine, koji govori o tome da predsednik, odnosno ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe može ostvariti pravo da traži obaveštenja i objašnjenja od različitih državnih organa i na samoj sednici Skupštine usmeno u jednom obraćanju u trajanju do pet minuta, utorkom i četvrtkom i to odmah nakon otvaranja sednice i utvrđivanja broja narodnih poslanika, a pre prelaska na dalju raspravu.
Pošto se više niko od predsednika odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Želeo bih samo da vas podsetim na vašu obavezu da se prijave svi narodni poslanici koji su sprečeni da sednici prisustvuju, pošto mi ovde u službi trenutno nemamo nijednog ko se prijavio da je sprečen da prisustvuje sednici, a prisutno je 205.
Isto tako bih vas zamolio, zbog ove razlike koju sam na početku pročitao od onih koji su upisani, a to je bilo 104 na ulazu u zgradu, do 206, koliko ih sada ima, da poštujete te obaveze koje imate, jer one su i vama bitne, zbog regulisanja, između ostalog i svega onoga na šta imate pravo kao narodni poslanici. Znači, da se prijavite ako ste sprečeni da prisustvujete, i da se prijavite na ulasku u zgradu da ste došli na zasedanje.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predlog zakona iz predloženog dnevnog reda.
Dostavljeni su vam zapisnici Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, i Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica po članu 88. stav 5. Poslovnika.
Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, održane 3. avgusta i 22. oktobra 2020. godine.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: glasalo – 207, za – 196, nije glasalo -11 narodnih poslanika.
Konstatujem da je većinom glasova Narodna skupština usvojila Zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, održane 24. i 26. oktobra 2020. godine.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: glasalo – 209, za – 197, nije glasalo –12 narodnih poslanika.
Konstatujem da je većinom glasova Narodna skupština usvojila Zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Stavljam na glasanje zapisnik Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, održane 28. oktobra 2020. godine.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: glasalo – 209, za – 198, nije glasalo –11 narodnih poslanika.
Konstatujem da je većinom glasova Narodna skupština usvojila Zapisnik Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu, koji je podnela Narodnoj skupštini 6. novembra 2020. godine. To je prva tačka predloženog dnevnog reda.
Stavljam na glasanje ovaj predlog i molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici
Zaustavljam glasanje. Glasalo je 209 narodnih poslanika, za – 200, uzdržanih – jedan, nije glasalo – osam narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je podnela Narodnoj skupštini 6. novembra 2020. godine.
Želim samo pre glasanja da napomenem da iz proceduralnih razloga, imajući u vidu našu intenciju da budžet bude jedina tačka na dnevnom redu sednice, a imajući u vidu da je planirano da sledeća sednica bude zakazana sa ovom tačkom dnevnog reda – Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, odmah posle izglasavanja rebalansa budžeta, iz proceduralnih razloga, Vlada će ponovo uputiti ovaj zahtev i ja ću u toku današnjeg dana zakazati novu sednicu sa tom tačkom dnevnog reda. Ovo treba da imate u vidu, pred ovo glasanje. Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaustavljam glasanje.
Pošto sistem nije u redu, ja bih vas zamolio da još jednom ponovimo glasanje.
Zamolio bih šefove poslaničkih klubova koji znaju šta smo se dogovorili, da primenimo ono što smo se dogovorili, a to znači da novu sednicu sa ovom tačkom dnevnog reda zakazujemo posle ove sednice budžeta. Znači, iz proceduralnih razloga ne prihvatamo ovaj predlog za hitan postupak.
Stavljam na glasanje.
Zaustavljam glasanje. Glasalo je ukupno 209 poslanika, za – 14, protiv – četiri, nije glasalo – 191 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština, većinom glasova, nije prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje. Glasalo je ukupno 212 poslanika, za – 203, uzdržan – jedan, nije glasalo – osam narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Druge sednice redovnog zasedanja narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, u celini.
D n e v n i r e d:
1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu, koji je podnela Vlada.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je pozvan da sednici prisustvuje Siniša Mali, ministar finansija, sa saradnicima, i to: pomoćnik ministra finansija – Darko Komnenić i savetnik ministra finansija – Ana Jović.
Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Pre otvaranja načelnog i jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Narodni poslanik Ivica Dačić, tj. ja, predložio je duže vreme rasprave, u skladu sa našim dogovorom sa kolegijuma, odnosno da vreme za raspravu za poslaničke grupe iznosi 10 časova. O ovom predlogu Narodna skupština odlučuje bez pretresa.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaustavljam glasanje. Glasalo je ukupno 211, za – 191, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 18 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom narodnih poslanika, po članu 96. stav 4. Poslovnika.
Pre nego što predlagaču dam reč, obaveštavam vas o sledećem.
Primili ste ostavku narodnog poslanika Marije Jovanović na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je, podnošenjem ostavke, nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 86. stav 3. i stav 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2) i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabrana narodnom poslaniku Mariji Jovanović danom podnošenja ostavke.
Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Saglasno članu 157. stav 1. i članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu.
Takođe, želim odmah da vam kažem da, poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Takođe, radi planiranja naših aktivnosti, naš dogovor sa Kolegijuma jeste da danas završimo pretres u načelu, da u četvrtak bude rasprava u pojedinostima, odnosno o amandmanima i glasanje o rebalansu budžeta i da onda nastavimo u četvrtak ili u petak novu sednicu koja bi bila posvećena Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Pošto smo otvorili raspravu, pitam, odnosno pretpostavljam i siguran sam da će ministar Siniša Mali u ime predlagača uzeti reč.
Izvolite.