Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.11.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem gospodine ministre.
Nadam se da ćete imati u vidu ovakav kontruktivan rad Narodne skupštine kada budete utvrđivali predlog budžeta za sledeću godinu i da ćete uvažiti sve stavove Administrativnog odbora, vezano za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije.
Inače, pošto je ovih dana to bila jedna aktuelna tema. Dozvolite mi samo da u jednoj rečenici iskoristim vreme i da kažem, da neka satanizacija Narodne skupštine i narodnih poslanika traje od kada sam ja inače u Narodnoj skupštini od 1992. godine i to se uglavnom svodi na to da narodni poslanici ništa ne rade, da piju po povlašćenim cenama, koriste restorane i sve ostalo. Pošto se te teme uvek sukcesivno pojavljuju i sve ostalo, ja sam i zatražio i dobio informaciju i mislim da tu temu skinemo više sa dnevnog reda, da nas niko više ne pita na tu temu.
Narodna skupština Republike Srbije, niti bilo koji narodni poslanik nema nikakve veze sa restoranima, niti sa cenama koje se utvrđuju, ali ono što vas molim ministre, da prenesete nadležnim upravama u okviru Vlade Republike Srbije da se tim poslom pozabave i oni odgovaraju na pitanja za koja su oni nadležni, a ne Narodna skupština Republike Srbije, da tu temu više skinemo sa dnevnog reda, jer cene u ovim restoranima ne određuje nijedan od ovih narodnih poslanika, niti ja kao predsednik, već se određuje u Upravi za zajedničke poslove koja se nalazi u Vladi Republike Srbije. To pričam zbog ugleda i dostojanstva svakog od narodnih poslanika i Narodne skupštine Republike Srbije.
Izvinjavam se što sam izašao malo iz okvira, ali pošto je to tema vezana, jer se Uprava za zajedničke poslove nalazi i u rebalansu budžeta, važno je da to svi znamo. Ja za 28 godina nikad nisam čuo ni jednu izjavu, niti saopštenje Uprave koja je nadležna za restorane. Nemojte, stalno se baca ljaga na Narodnu skupštinu Republike Srbije. Tako da, to pitanje skidamo više sa dnevnog reda, da apsolutno nemamo nikakvih daljih rasprava na ovu temu.
Pošto smo završili pretres o amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 12. novembar 2020. godine, sa početkom u 11.35 časova, kao Dan za glasanje o tački dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pošto se rukovodimo satom koji je ovde u sali i koji je u celoj Narodnoj skupštini istovetan, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace svoje identifikacije kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 199 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja budžet većinom glasova svih narodnih poslanika.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, u načelu.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Podsećam vas još jednom da je vreme predviđeno za glasanje 15 sekundi.
Zaustavljam glasanje.
Glasalo je 204 narodna poslanika, za – 199, protiv – četiri, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
Na član 7. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Nadije Bećiri, Selma Kučević, Mirsad Hodžić i Arđen Bajrami.
Vlada nije prihvatila amandman u osnovnom tekstu, a o ispravci se nije izjasnila.
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nije prihvatio amandman, sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da amandman, sa ispravkom, nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje.
Glasalo je 206 narodnih poslanika, za – pet, protiv – jedan, nije glasalo 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Podsećam vas da je članom 13. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.
Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje.
Glasalo je ukupno 208 narodnih poslanika, za – 203, nije glasalo pet narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predloga zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje.
Glasalo je ukupno 211, za – 207, protiv – četiri.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.
Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje.
Glasalo je ukupno 210, za – 207, nisu glasala tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje.
Ukupno je glasalo 211, za – 208, nisu glasala tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje.
Ukupno je glasalo 211, za – 208, nisu glasala tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje.
Ukupno je glasalo 211, za – 208, nisu glasala tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na odlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u Danu za glasanje.
Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
Narodni poslanik Šaip Kamberi, na sednici 10. novembra 2020. godine u 11 časova i 45 minuta, ukazao je na povredu člana 106. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 211, za – četiri, nije glasalo 207 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Enis Imamović, na sednici 12. novembra 2020. godine u 11 časova u 3 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 211, za – četiri, nije glasalo 207 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavili razmatranje tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Zahvaljujem.
Najavljujem za petnaestak minuta novu sednicu.