Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 29.12.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/232-20

3. dan rada

29.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 14:20

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Drago mi je da društvena svest ima uticaja.
Završili smo sa raspravom.
Za sada nema dalje prijavljenih na listama poslaničkih grupa.
Nema ni prijavljenih predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslanika.
Da li možda gospodin ministar želi reč? Hvala.
Ja želim samo da se na kraju ove naše rasprave zahvalim ministru Selakoviću na prisustvu i juče i danas, naravno i ostalim predstavnicima Vlade, ali on je bio najuporniji da ostane sa nama do kraja. Zahvaljujem mu se na tome.
Što se tiče nas, na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2020. godinu.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika, određujem utorak, 29. decembar, sa početkom u 14,00 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Devete sednice Drugog redovnog zasedanja.
Sačekaćemo dvadesetpet minuta samo da se obave i ostale formalnosti, pošto znate da je danas kraj redovnog zasedanja, pa onda sa tim imamo i ceremoniju koja podrazumeva državnu himnu.
Još jednom zahvaljujem se ministru Selakoviću.
Mi nastavljamo u 14,00 časova.
(Posle pauze.)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdio kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad u danu za glasanje postoji, ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, te vas molim da ubacite svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Zahvaljujem.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom momentu 174 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, u načelu.
Molim da se pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 178, za - 176, nije glasalo – dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Podsećam vas da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 179, za - 177, nije glasalo – dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 180, za - 177, uzdržan – jedan, nije glasalo – dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima.
Pošto prelazima na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma tačke od 2. do 4. dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4) i 6) Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.
Druga tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 179, nije glasalo – dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Treća tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 181.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno, većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Četvrta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu izgradnja autoputa E-80 Niš-Merdare, deonica Niš-Pločnik, faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 180, nije glasao – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Peta tačka dnevnog reda.
Pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da su sastavni deo Predloga zaključka postali amandmani narodnog poslanika Nemanje Joksimovića na tačke 1, 2. i 5.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2020. godinu, u celini.
Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 173, uzdržana – dva, nije glasalo – šest.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2020. godinu, u celini.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Dozvolite mi dame i gospodo, pošto se danas završava Drugo redovno zasedanje da samo napomenem da je Narodna skupština Republike Srbije i u teškim uslovima pandemije radila sve vreme, da je u ovom novom sazivu održano 11 sednica, devet redovnih i dve posebne, da je bilo 26 radnih dana zasedanja za dva meseca i jednu nedelju, od kada je izabrano rukovodstvo Narodne skupštine, da smo razmatrali 98 tačaka dnevnog reda, da je usvojeno ukupno 105 akata, 50 zakona i 55 ostalih akata.
Želim takođe da kažem da od 50 zakona, samo su tri usvojena po hitnom postupku. To je, ako računamo zakone kao tačke dnevnog reda, to je oko 6%.
Mi smo ispunili sve ono što smo postavili kao svoj cilj na početku, o čemu smo govorili.
Doneli smo Kodeks ponašanja narodnih poslanika. Razmatrali smo izveštaje nezavisnih tela u plenumu. Po prvi put u plenumu smo razmatrali i Izvešaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pridruživanja i priključivanja EU.
Želim svim poslanicima da se zahvalim na veoma predanom radu. Time zaključujemo redovno zasedanje.
Naravno, kao što znate, po Ustavu Republike Srbije, po svim zakonima, Zakon o Narodnoj skupštini, itd., našem Poslovniku, prvo redovno zasedanje u sledećoj godini počinje prvog radnog dana u martu mesecu.
Kao što znate, i svake godine je to tako i tako će biti i sada, odmah posle novogodišnjih i božićnih praznika mi ćemo nastaviti sa našom praksom, nisam govorio o tome, ali svakog utorka smo imali sednice kolegijuma i dogovarali se sa svim šefovima poslaničkih klubova i sa potpredsednicima o dinamici i planu rada Narodne skupštine.
Mi ćemo na sednici Kolegijuma već 5. januara razmatrati dalje naše aktivnosti i videćemo, znate kako se zakazuju vanredne sednice, ali svakako možete očekivati da ćemo nastaviti sa aktivnim radom i odmah posle Nove godine.
Jednostavno, želim da kažem da smo najviše što smo mogli doprineli i reformama i uopšte političkoj stabilnosti i političkoj stabilnosti u Srbiji.
Shodno tome, na kraju redovnog zasedanja, kao što znate postoji određena ceremonija i to i samo pokazuje da mi sve što radimo, radimo u interesu Srbije.
Molim vas da na kraju Drugog redovnog zasedanja u 2020. godini saslušamo himnu Republike Srbije.
(Intoniranje himne Republike Srbije.)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, želim svima da čestitam predstojeće novogodišnje praznike i božićne praznike.
Hristos se rodi.
(Poslanici odgovaraju u glas: Vaistinu se rodi.)
Živela Srbija!