Prvo vanredno zasedanje , 05.02.2023.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

2. dan rada

05.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 17:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima gospođa Maja Popović.
Izvolite, ministarka.

Maja Popović

| Ministarka pravde
Ja bih iskoristila priliku da kolegi Komlenskom odgovorim.
Vezano za plate sudija, ja sam juče obrazlagala i, kao što znate, na predlog nekih poslanika i u prethodnom sazivu parlamenta ja sam došla da branim taj predlog, smatrajući veoma osnovanim to da se izjednače plate sudija za prekršaje sa sudijama osnovnih sudova.
Međutim, ja sam razmišljala i o prelaznim i završnim odredbama u ovom zakonu, da stavimo odloženu primenu vezano za plate sudija, za te norme koje će opredeliti plate sudija. Međutim, problem je u tome što bi mi time ugrozili aranžman koji imamo sa MMF-om i, kao što sam rekla, državno rukovodstvo je vrlo svesno da je to izuzetno značajno i u narednom periodu kada nam dogovori sa MMF-om budu to dozvolili mi ćemo to sigurno uraditi jer je to jedan od uslova njihove nezavisnosti u materijalnom smislu i znamo koliko je ta tema bitna.
Što se tiče učestvovanja advokata kao eventualnih izabranih istaknutih pravnika, u svakom slučaju, oni neće morati da zatvaraju advokatsku kancelariju pre nego što konkurišu i to neće biti buduća neizvesna okolnost, već u slučaju da budu izabrani od strane Narodne skupštine tek onda će imati obavezu da zatvore svoju advokatsku kancelariju da ne bi bili u sukobu interesa sa novom pozicijom.
Što se tiče vaše zabrinutosti vezano za uplaćivanje tužioca iz nižeg u više javno tužilaštvo, tu je moj stav izuzetno jasan. Nije na nama da razmišljamo o tome da li će tužilaštva biti popunjena nama ovde u ovoj diskusiji, već je to posao Državnog veća tužilaca, odnosno Visokog saveta tužilaca, kako će se ubuduće zvati.
Mi se nalazimo u jednoj specifičnoj situaciji gde imamo, recimo, u Višem tužilaštvu u Beogradu, trećinu tužilaca koji su upućeni iz nižeg u više tužilaštvo. To je krajnje sporno sa aspekta ustavnosti.
U svakom slučaju, Državno veće tužilaštva će imati dovoljno vremena da sprovede konkurs i na taj način trajno reši pitanje izvora tih tužioca.
Da ne kažem da je to ovakva situacija koja trenutno postoji problematična i sa aspekta davanja prioriteta prilikom konkursa tim ljudima koji su već upućeni u ta tužilaštva.
Pominjali ste Tužilaštvo za organizovani kriminal. Tu i nema upućenih iz nižih tužilaštava, ali tu je dat rok da upućivanje iz tužilaštva u tužilaštvo istog ranga imamo mogućnost uplaćivanja do tri godine dok ne završimo sa svim izborima. Ono što je činjenica je da će Visoki savet tužilaštva morati da radi intenzivnije na tim izborima, a da institut upućivanja bude samo izuzetak, tako da zabrinutost, ja pretpostavljam, imajući u vidu da ste ovde pominjali i Udruženje sudija i tužilaca, potiče od njihovih apela koja su pisali i Narodnoj skupštini i predsedniku Republike itd. Ja shvatam njihovu zabrinutost, ali na meni je da branim interes svih građana Republike Srbije, a ne određenog udruženja.
Želim da se osvrnem i na činjenicu što ste mi rekli da Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca se finansira iz određenih sredstava, nisam zapamtila kojih, ali pretpostavljam iz nekih stranih fondova, a ovo Udruženje sudija i tužilaca iz sopstvene članarine. Ne znam odakle se finansiraju ova dva udruženja, ali znam da su članovi ovih udruženja radili veoma pošteno i predano na izradi ovih pravosudnih zakona, kao i da su članovi međunarodnih udruženja i priznati u celoj Evropi. Shvatila sam iz vašeg izlaganja da vi niste neki evropejac i da jednostavno ne smatrate bitnim i smatrate možda i pogubnim ono što nam predlaže Venecijanska komisija.
Republika Srbija želi da postane članica EU i u tom poslu imamo akcioni plan koji se tiče Poglavlja 23. Naša obaveza po tom akcionom planu je bila da ove predloge zakona pošaljemo na mišljenje Venecijanskoj komisiji.
Pominjali ste i to da određeni pravni sistemi u EU nemaju ovakva rešenja. To je tačno, ali oni su već članice EU, a mi radimo za sistem koji bi bio prilagođen našem društvu, našem zakonodavstvu, našim mogućnostima i mislim da ovaj postupak oko izbora i organizacije rada javnih tužilaštava treba da prepustimo upravo Visokom savetu sudstva, koje je isključivo za to nadležno.
Hvala vam puno.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem, ministarka.
(Aleksandar Olenik: Povreda Poslovnika.)
Izvolite, imate reč.
...
Zajedno za Vojvodinu

Aleksandar Olenik

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Povreda Poslovnika, član 104. stav 1, ukratko pravo na repliku.

Prethodni govornik je tri, četiri minuta iznosio laži o meni. Svi su to čuli i videli osim vas i to moram priznati da je sramotno. Ja nemam drugačiji termin, a da je pristojan kojim bi vam se obratio.

Pogledajte stenograme, pogledajte snimak. Znači, izneo je laži o porezu, o mojim zastupanjima, pa ću vama da kažem, meni kada država pošalje nalog da odem na ratište, ja odem. Kada dobijem rešenje o porezu, ja ga platim. To može da se proveri.

Kada dobijem nalog države da branim po službenoj dužnosti, ja branim po službenoj dužnosti, a ako hoćete osvetu protiv optuženih u „Petrovačkoj cesti“, tom predmetu, onda ne treba odbrana, a ako hoćete da budu osuđeni za ratni zločin, onda moraju da imaju pravo na brzu i efikasnu odbranu.

Meni je najlakše da se povučem iz tog predmeta i da kažem da parlament i Vlada vrše pritisak na mene da ih ne branim. U ovom trenutku to neću da uradim, ali ako se nastavi ta vrsta pritiska u parlamentu, ja ću se povući i reći ću, država koja me je postavila nema za cilj da optuženi imaju odbranu i nema za cilj da budu osuđeni nego…
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Olenik, pustila sam vam dovoljno vremena da i replicirate na povredu Poslovnika i samim tim prekršite i sami Poslovnik.
Da li želite da se Skupština izjasni o vašoj povredi Poslovnika?
(Aleksandar Olenik: Da.)
Da. Zahvaljujem.
Po Poslovniku, Aleksandar Jovanović.

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Gospođo Božić, jel znate šta piše u članu 103. Poslovnika? Jeste li sigurni da znate?

Dakle, vi niste vodili, bili ste u tom trenutku ovde, niste vodili sednicu u skladu sa Poslovnikom, to piše u članu 103. Ovde se gospodin, moj kolega Olenik, proziva pet minuta i vi se pravite blesavi.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hajmo samo sad za početak, niste ničiji advokat na povredu Poslovnika je za tu situaciju ukazano i neću vam dozvoliti da zajedno sa mnom polemišete, odmah da se to dogovorimo.
(Aleksandar Jovanović: Reklamiram član 103. Vratite mi mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne mogu da vam vratim mikrofon, nisam vam ni uzela mikrofon, samo sam vam oduzela reč, što ću učiniti i nastavićemo sednicu nadalje.
Pravo na repliku, Đorđe Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Zahvaljujem predsedavajuća.

Uvažena gospođo Popović, ja samo jednu sitnu korekciju da ne ostane, ja nisam izrazio zabrinutost, ja sam samo rekao da ja napore i rad tog udruženja daleko više uvažavam i poštujem iz tog razloga zato što se finansiraju isključivo i samo iz sopstvene članarine, a čini mi se da ozbiljne napore ulažu u svakom pogledu i znam kako su se ponašali i u onom prethodnom periodu, znači pre 2020. godine i to je ono što je bio razlog za pominjanje svega toga. Znači, to je možda malo samo obazrivosti. Ja kažem, ni jednog trenutka nije se ulazilo u vaše diskreciono ovlašćenje koga ćete angažovati.

Vi ste tu da branite predlog zakona i meni je to potpuno jasno, ali ja ovde isto moram da skrenem pažnju svojim kolegama, obzirom na to kako pišu pojedini mediji i kako nas krpe ovi prekogranični kanali, kako se zaboravi brzo istina. Ja razumem vaš stav i želju i podržavam je, ali ako se desi nekim slučajem da to ne bude tako, neće niko uperiti prst u VSS, nego će reći da je parlament Republike Srbije doneo nesprovodiv zakon i napravio grešku. Ja jednostavno iz tog razloga želim da se otvori ovaj sitan prostor koji je limitirajući, koji neće omogućiti da se nastavi sa tim upućivanjem dalje, a pravo da vam kažem, na Visokom savetu tužilaštva je ubuduće da odlučuje koga će izabrati a koga neće. Ja stvarno sam ubeđen da nikakvog uticaja na to koga će oni izabrati, a koga neće nema to da li je neko sad trenutno angažovano principu upućivanja u drugo tužilaštvo ili ne. Čisto samo da razjasnimo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala, gospodine Komlenski.
Pre nego što dam reč ministarki, zamoliću vas samo da završimo samo da redom replika, da nastavimo dalje i da drugi dobiju priliku da govore po ovoj temi.
Reč ima gospođa Maja Popović.