Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Amandman koji se posle člana 59. dodaje 59a podneo je Miodrag Gavrilović.
Na član 61. amandman, sa ispravkom, podnela je Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i nadležni Odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 64. amandman su podneli poslanici Komlenski i Torbica.
Na član 64. amandman je podnela Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i Odbor za pravosuđe su prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 65. amandman je podnela Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i Odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 70. amandman je podnela Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i Odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Tačka 12. dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O DAVANjU GARANCIJA REPUBLIKE SRBIJE U KORIST "UNICREDIT BANK SRBIJE A.D. BEOGRAD", "NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD " I "AIK BANKE A.D. BEOGRAD" PO ZADUŽENjU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS NOVI SAD".
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, u danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Što ste se vi javili?
(Miodrag Gavrilović: Da se izvinim koleginici.)
Izvinjavajte se naknadno.
Tačka 13. dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O REGULISANjU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PREMA MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU NA OSNOVU KORIŠĆENjA SREDSTAVA STENDBAJ ARANŽMANA ODOBRENIH REPUBLICI SRBIJI ODLUKOM ODBORA IZVRŠNIH DIREKTORA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA, OD 19. DECEMBRA 2022. GODINE.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, u danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 9. februar 2023. godine, sa početkom u 11.00 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
Zahvaljujem ministarki Popović i narodnim poslanicima koji su učestvovali u raspravi.