Četvrto vanredno zasedanje , 26.07.2023.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

5. dan rada

26.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 12:05 do 17:30

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija ad Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac - Golubac (Dunavska magistrala)
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva fina
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o železnici
 • Zakon o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija AD Novi Sad i Banca Intesa a.d. Beograd po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije doo Beograd
 • Zakon o izmenama Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam - Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300.000.000 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navede
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac - Loznica
 • Zakon o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat Nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge
 • Zakon o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja (
 • Odluka o izboru člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 9. amandman je podneo Nikola Nešić.
  Na član 9. amandman je podnela Ksenija Marković.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević.
  Na član 14. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 19. amandman je podnela Sandra Božić.
  Vlada i Odbor za socijalna pitanja i društvena uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su i ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je postao sastavni deo Predloga zakona.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predlog zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o zakonu u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na Dvanaestu tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli poslanici Miketić, Puškić, Milenković Kerković, Obradović, Jakovljević, Kostić, Vasić, Ristić, Đurđević Stamenkonvski, Dragićević, Erac, Miljanić, Nikolić, Zečević, Bukomirović, Sandić, Bojović, Gajić, Stojanović, Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović, Manojlović, Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević i Zaštitnik građana.
  Primili se Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo na osnovu člana 161. stav 1. i člana 163. stav 2. Poslovnika odbacio amandmane Zaštitnika građana kojima se predlaže dodavanje članova 34a i 36a.
  Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. otvaram pretres Predloga zakona o pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici iz grupe Dveri.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici iz grupe Zavetnici.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Sandić, Bojović, Gajić i Stojanović.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zaštitnik građana i Đorđe Miketić.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović.
  Na član 11. amandman je podneo Đorđe Miketić.
  Na član 11. amandman su zajedno poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović.
  Na član 12. amandman je podneo Đorđe Miketić.
  Na član 12. amandman zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Na član 16. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 17. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 18. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 20. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Na član 20. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Na član 20. amandman je podnela Biljana Đorđević.
  Na član 20. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli Sandić, Bojović, Gajić i Stojanović.
  Na član 20. amandman je podneo Đorđe Miketić.
  Na član 28. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 28. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Na član 30. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 30. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 31. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 32. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 33. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović.
  Na član 36. amandman je podneo Zaštitnik građana.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Skupština će se u danu za glasanje izjasniti o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na Trinaestu tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici Milenković Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić i Vasić.
  Primili ste i Izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 2. amandman su podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 3. amandman su podneli poslanici grupe Dveri.
  Nema više amandmana za ovaj Predlog zakona.
  Završili smo pretres o svim amandmanima.
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili taj pretres u načelu i u pojedinostima, Skupština će se u danu za glasanje izjasniti o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima, kao i u celini.
  Primili ste i amandmane i kada je reč o Četrnaestoj tački dnevnog reda na Predlog zakona, koje su podneli Cakić, Jerković, Erac, Đurđević Stamenkovski, Dragićević, Ristić, Miljanić, Nikolić, Zečević, Bukumirović, Lipovac Tanasković, Jovanović, Radovanović, Gajić, Komlenski, Torbica, Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović, Manojlović, Puškić, Milenković Kerković, Obradović, Jakovljević, Kostić i Vasić.
  Primili ste i Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
  Primili ste i Izveštaj o mišljenju Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres ponovo u skladu sa članom 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanik Cakić i zajedno poslanici iz grupe Dveri.
  Na član 1. amandman je podneo Aleksandar Jerković.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Komlenski i Torbica.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli Lipovac Tanasković, Jovanović, Radovanović i Gajić.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović.
  Na član 2. amandman je podneo Nebojša Cakić.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodi poslanici Dveri.
  Na član 2. amandman su podneli zajedno Lipovac Tanasković, Jovanović, Radovanović i Gajić.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladonović i Manojlović.
  Na član 3. amandman je podneo Nebojša Cakić.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 3. zajedno Lipovac Tanasković, Jovanović, Radovanović i Gajić.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Obavljen je pretres Predloga zakona i u načelu i u pojedinostima, pa će Narodna skupština u danu za glasanje odlučivati u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Osamnaesta tačka dnevnog reda.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević.
  Primili ste izveštaje Odbora za Ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres, u skladu sa članom 157. stav 3. otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su podneli zajedno Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Na član 3. amandman su podneli zajedno ponovo Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Ovim smo završili pretres o svim amandmanima.
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Obavljen je pretres Predloga zakona i u načelu i u pojedinostima, pa će Narodna skupština u danu za glasanje odlučivati u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Dvadeset druga tačka.
  Primili ste amandmane koje su podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević, ako i izveštaje Odbora za Ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
  Primili ste i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Završili smo načelni pretres.
  Saglasno članu 157. stav 3. otvaram i ovde pretres u pojedinostima.
  Na član 1. podneli su amandman zajedno Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Na član 8. ponovo zajedno Lazović, Đorđevi, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Niko se ne javlja za reč.
  Završili smo pretres o svim amandmanima.
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto je obavljen pretres i u načelu i u pojedinostima, u danu za glasanje ćemo se izjasniti u načelu, u pojedinostima, kao i u celini.
  Dvadeset šesta tačka.
  Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Zatim, izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
  Primili ste i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Na član 3. takođe zajedno Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Ovim smo završili pretres svih amandmana.
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres u načelu i pojedinostima u danu za glasanje Skupština će se izjasniti o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Dame i gospodo narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem sredu 26. jul 2023. godine sa početkom u 15.00 časova kao dan za glasanje o tačkama od prve do četvrte i od šeste do 30. dnevnog reda sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
  (Posle pauze.)