Četvrto vanredno zasedanje , 26.07.2023.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

5. dan rada

26.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 12:05 do 17:30

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija ad Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac - Golubac (Dunavska magistrala)
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva fina
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o železnici
 • Zakon o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija AD Novi Sad i Banca Intesa a.d. Beograd po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije doo Beograd
 • Zakon o izmenama Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam - Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300.000.000 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navede
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac - Loznica
 • Zakon o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat Nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge
 • Zakon o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja (
 • Odluka o izboru člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
  Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 159 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – 21, uzdržano – osam, nije glasalo – 13, od ukupno 175.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Nešić, Parandilović i zajedno svi poslanici poslaničke grupe „Pravac“.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – jedan, nije glasalo – 169, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. stavljam na glasanje amandman koji su podneli zajedno poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 160, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – 12, nije glasalo – 164, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nisu glasala – 162, od ukupno 180.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 158, od ukupno 181.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2 koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Nešić, Parandilović, Gavrilović i zajedno svi poslanici grupe „Pravac Evropa“.
  Zaključujem glasanje: za – 28, nije glasalo – 153, od ukupno 181.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Nešić, Parandilović i svi poslanici grupe „Pravac Evropa“.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 154, od ukupno 181.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je, sa ispravkom, podneo Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – tri, nije glasalo – 178, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 159, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – 16, nije glasalo – 165, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 158, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 159, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 167, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Nešić, Parandilović i svi zajedno poslanici grupe „Pravac Evropa“.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 159, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nisu glasala – 162, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – 19, nije glasao – 161, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 31, nisu glasala – 152, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas da je članom 4. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – 28, uzdržan – jedan, nije glasao – 21, od ukupno 184.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku koji je naveden.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – 24, uzdržano – osam, nije glasalo – 13, od ukupno 183 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata.
  Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodni ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Takođe, podsećam da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika odbacio amandman narodnog poslanika Aleksandra Olenika, na član 2. Predloga zakona.
  S obzirom na to da je ovo bio jedini amandman koji je podnet na Predlog zakona, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sektorskog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima, primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji, u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja IPARD 3, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – 13, uzdržana – tri, nisu glasala – 24, od ukupno 183 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Treća tačka.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o privremenom registru majki i drugih lica, kojima se uplaćuje novčana pomoć, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – šest, nije glasalo – 35, od ukupno 183 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 166, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 165, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – 10, nije glasalo – 172, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – 19, nije glasao – 161, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli narodni poslanici Zeleno levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasao – 161, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Novaković i Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 160, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli zajedno narodni poslanici Milivojević, Miladinović, Marković i Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 160, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – 18, nije glasalo 162, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Novaković i Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasao – 161, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli zajedno narodni poslanici Milivojević, Miladinović, Marković i Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 159, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – 13, nije glasalo 168, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su sa ispravkom podneli zajedno svi poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo 166, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo 166, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su sa ispravko, zajedno podneli narodni poslanici Zeleno levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 165, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nebojša Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo 159, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici Milivojević, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 28, nije glasalo 158, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli narodni poslanici zajedno Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo 159, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – osam, nije glasalo 174, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli narodni poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 17, uzdržan – jedan, nije glasalo 168, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli narodni poslanici Milivojević, Miladinović, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo 159, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo 162, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli narodni poslanici Milivojević, Miladinović, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo 161, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli narodni poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 166, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo 161, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – 12, nije glasalo 170, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli narodni poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 21, uzdržanih – dvoje, nije glasalo 163, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli narodni poslanici Sandić, Bojović, Gajić, Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, uzdržan – jedan, nije glasalo 161, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli Milivojević, Miladinović, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za - 26, nije glasalo - 160, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - 26, nije glasalo - 160, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za - 28, nije glasalo - 158, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli Milivojević, Miladinović, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za - 27, nije glasalo - 158, od ukupno - 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za - 24, nije glasalo - 162, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su zajedno podneli Milivojević, Miladinović, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za - 23, nije glasalo - 163, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za - 25, nije glasalo - 161, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli Milivojević, Miladinović, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za - 22, nije glasalo - 164, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za - 16, nije glasalo - 170, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam da je članom 11. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu 1. avgusta 2023. godine.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za - 141, protiv - 34, uzdržan - jedan, nije glasalo - 10, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 145, protiv - 14, uzdržano - osam, nije glasalo - 19, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć.
  Četvrta tačka dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 154, protiv - jedan, uzdržan - jedan, nije glasalo - 30, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - pet, protiv - 12, nije glasalo - 169, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za - 18, protiv - jedan, nije glasalo - 167, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - šest, protiv - osam, nije glasalo - 172, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za - 19, nije glasalo - 167, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 164, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – 15, nije glasalo – 165, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nisu glasala – 163, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 23, uzdržan – jedan, nisu glasala – 162, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – 15, nije glasalo – 165, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasao – 161, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nikola Nešić
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasao – 161, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 160, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, uzdržan – jedan, nije glasao – 171, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 168, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno podneli poslanici Zavetnika i zajedno Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – 18, protiv – četiri, nije glasalo – 164, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nisu glasala – 163, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman, sa ispravkom, na član 8, koji je podnela narodni poslanik Sandra Božić, a kojim je predviđeno da odredba člana 3. Predloga zakona ima povratno dejstvo.
  Prema članu 197. stav 2. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 4. Poslovnika, kada predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.
  Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje opšteg interesa za povratno dejstvo odredbe člana 3. Predloga zakona.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – 14, nije glasalo – 31, od ukupno – 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 3. Predloga zakona.
  Podsećam i da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman sa ispravkom na član 8. koji je podnela narodni poslanik Sandra Božić, kojim je predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja. Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – 20, nije glasalo 24 od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u celini.
  Zaključujemo glasanje: za – 156, uzdržano – šest, nije glasalo 24 od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, u načelu.
  Zaključujemo glasanje: za – 142, protiv – 25, nije glasalo 20 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miloš Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo 178 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Demokratske stranke, zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 164 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 166 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović i Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo 172 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 3. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović i Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo 172 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Miloš Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo 178 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 164 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – 33, nije glasalo 12 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 7. tačku.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – 39, uzdržan jedan, nije glasalo osam od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo 168 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo 170 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli poslanici Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo 173 od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo 157 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo 173 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo 160 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 167 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo 171 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 165 od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 22, protiv – jedan, nije glasalo 165 od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo 161 od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – 42, nije glasalo pet od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 8. tačku.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, u načelu.
  Zaključujemo glasanje: za – 140, protiv – 43, nije glasalo pet od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 165 od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela grupa Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 168 od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović i Miladinović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo 163 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Lazović i Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 166 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Nestorović i Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo 167 od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Nebojša Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo 161 od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nisu glasala – 162, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli zajedno Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 166, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasao – 161, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli zajedno Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasao – 161, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 160, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nisu glasala – 164, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela grupa Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 168, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5, u istovetnom tekstu, koji su podneli zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri, sa ispravkom.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 159, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli, u istovetnom tekstu, zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović, Miladinović.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 158, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 167, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 160, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Lazović i Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 167, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 165, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nisu glasala – 162, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje na član 7. koji su podneli poslanici grupe Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 165, od ukupno 182 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 160, od ukupno 182 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 160, od ukupno 181 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović i Miladinović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 158, od ukupno 181 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 166, od ukupno 181 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 157, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasao – 161, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli poslanici iz grupe Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 156, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 157, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 156, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su, sa ispravkom, podneli zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 22, uzdržan – jedan, nije glasalo – 157, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nisu glasala – 154, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su zajedno podneli poslanici Kučević i Imamović.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 176, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli poslanici grupe Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 157, od ukupno 178 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su zajedno podneli poslanici Gajić, Šulkić, Bojović i Sandić.
  Zaključujem glasanje: za – 17, uzdržan – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno 178 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 156, od ukupno 178 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nisu glasala – 153, od ukupno 178 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Narodne stranke i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 29, nije glasalo – 150, od ukupno 179 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nisu glasala – 153, od ukupno 179 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su zajedno podneli poslanici Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 155, od ukupno 179 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Narodne stranke, poslanici Dveri i zajedno Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nisu glasala – 152, od ukupno 179 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 158, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 157, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 153, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su zajedno podneli Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 155, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podneo Tomislav Janković. Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 176, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 158, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma, Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 160, od ukupno 178.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 155, od ukupno 178.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 164, od ukupno 178.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 156, od ukupno 178.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 157, od ukupno 177.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 152, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 153, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Narodne stranke, poslanici Dveri i zajedno Manojlović i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 31, nije glasalo – 145, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su podneli poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović, Miladinović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 153, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su zajedno podneli Nestorović i Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 157, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 153, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno poslanici Narodne stranke, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 145, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su zajedno podneli Nestorović i Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 156, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su podneli poslanici Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 155, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 154, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 153, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno poslanici Narodne stranke, poslanici Dveri i zajedno Manojlović i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 149, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podneo Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – osam, nije glasalo – 165, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 152, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su zajedno podneli Nestorović i Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 157, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli poslanici Poslaničke grupe Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 154, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 150, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 27. koji su podneli poslanici iz grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 158, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 151, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 152, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 130. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Parandilović, Jerković, Olenik, Gavrilović, zajedno poslanici Narodne stranke, poslanici Dveri, poslanici Demokratske stranke, poslanici iz grupe Pravac Evropa i zajedno Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 31, protiv – jedan, nije glasalo – 142, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji je podneo Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – šest, nije glasalo – 160, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su zajedno podneli Gajić, Šulkić i Bojović.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 155, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su zajedno podneli Nestorović, Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 161, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović, Jerković, Olenik, zajedno Đorđević, Kozma, Jerinić, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 147, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović, Jerković, Olenik, Novaković, Manojlović, zajedno poslanici Dveri, zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 146, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović, Jerković, Olenik, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 157, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 162, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović, Jerković, Olenik, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 150, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji je podneo Đorđe Komlenski. Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – troje, nije glasalo – 166, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su zajedno podneli Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 157, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović, Jerković, Olenik, zajedno Đorđević, Kozma, Jerinić, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 158, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji su u istovetnom tekstu podneli Jerković i Olenik i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 152, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji su u istovetnom tekstu podneli Jerković i Olenik i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 153, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji je u istovetnom tekstu podneo Olenik i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 157, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su u istovetnom tekstu podneli Cakić, Olenik, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 148, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su zajedno podneli Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 158, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji su u istovetnom tekstu podneli Olenik, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 154, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 150, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji je podneo Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 155, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su zajedno podneli Gajić i Bojović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 162, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su u istovetnom tekstu podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 155, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su zajedno podneli poslanici Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 153, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 157, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su zajedno podneli poslanici Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 157, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su zajedno podneli poslanici Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 157, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 155, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 155, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 158, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 152, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 152, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 153, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 155, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 145, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 53. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 150, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 147, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su zajedno podneli Lazović i Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 148, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 148, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nisu glasala – 153, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 154, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 57. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nisu glasala – 152, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 58. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 157, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 148, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasao – 151, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 155, od ukupno 169, što znači da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 158, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nisu glasala – 154, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 62. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 152, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 62. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 149, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 63. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 149, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 63. koji su zajedno podneli Lazović, i Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nisu glasala – 152, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nisu glasala – 154, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 149, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 65. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 150, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 66. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nisu glasala – 152, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 153, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 156, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 69. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 157, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nisu glasala – 152, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 71. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nisu glasala – 152, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasao – 151, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji je podneo Ninoslav Erić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – dva, nije glasalo – 166, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 157, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 74. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 153, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 75. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 153, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nisu glasala – 154, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nisu glasala – 154, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 77. koji su podneli, u istovetnom tekstu, Jerković, zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasao – 151, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 77. koji je podneo Miloš Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nisu glasala – 162, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 78. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Jerković, poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 150, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 78. koji je podneo Parandilović. Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasao – 161, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 79. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Jerković, poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 156, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 80. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Jerković, poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 152, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 81. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 153, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za -12, nije glasalo – 157, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji je podneo narodni poslanik Ninoslav Erić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – jedan, nije glasalo – 166, od ukupno 168 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 83. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 153, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 83. koji je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – tri, nije glasalo 159, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 83. koji su podneli narodni poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 155, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 84. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo - 156, od ukupno 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 84. koji se podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – šest, nisu glasala – 162, od ukupno 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 85. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo - 166, od ukupno 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 86. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasao - 161, od ukupno 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 87. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo - 159, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 88. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasao – 151, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 89. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nisu glasala - 163, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 90. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo - 157, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 91. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo - 161, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 92. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nisu glasala - 162, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 93. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nisu glasala - 154, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije usvojila amandman.
  Na član 94. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 160, od ukupno – 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – 37, nije glasalo – šest, od ukupno – 176 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – 31, nije glasalo – sedam, od ukupno – 176 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici grupe „Pravac Evropa“.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 65, od ukupno – 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su, sa ispravkom, podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 166, od ukupno – 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 159, od ukupno – 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici grupe „Pravac Evropa“.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 162, od ukupno – 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 158, od ukupno – 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nisu glasala – 162, od ukupno – 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasao – 161, od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nisu glasala – 163, od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nisu glasala – 162, od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji su zajedno podneli Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za - 14, nije glasalo - 158, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su, sa ispravkom, zajedno podneli Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za - 13, nije glasalo - 159, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su zajedno podneli Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za - 13, nije glasalo - 160, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 134, protiv - 28, nije glasalo - 11, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje i stavljam na glasanje Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - 21, nije glasalo - 15, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na naziv Predloga zakona, koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za - 14, nije glasalo - 159, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - 10, nije glasalo - 163, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2, koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za - 15, nije glasalo - 158, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - 12, nije glasalo - 161, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 4. i član 4, koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - 13, nije glasalo - 160, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - 15, nije glasalo - 158, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 165, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - 28, nije glasalo - osam, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 133, protiv - 19, nije glasao - 21, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za - 12, nije glasalo - 161, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za - 10, nije glasalo - 163, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli poslanici Sandić, Bojović, Gajić i Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 164, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za - 13, nije glasalo - 159, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Robert Kozma.
  Zaključujem glasanje: za - 14, nije glasalo - 158, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Đorđe Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za - 15, uzdržan - jedan, nije glasalo - 156, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela poslanik Biljana Đorđević.
  Zaključujem glasanje: za - 18, nije glasalo - 154, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za - 12, nije glasalo - 160, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, nije glasalo - 158, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za - 10, nije glasalo - 161, od ukupno - 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela poslanik Ksenija Marković.
  Zaključujem glasanje: za - 17, nije glasalo - 154, od ukupno - 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za - 13, nije glasalo - 159, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 164, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za - 15, nije glasalo - 157, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 164, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 136, protiv - 20, nije glasalo - 16, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, u načelu.
  Zaključujemo glasanje: za – 136, protiv – 18, nije glasalo – 18 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 159 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nisu glasala – 163, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman koji su zajedno podneli poslanici grupe Nada.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nisu glasala – 163, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Zaštitnik građana i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 168, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 166, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 159, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nisu glasala – 164, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje.
  (Narodni poslanik Radomir Lazović dobacuje iz klupe.)
  Jeste li, Lazoviću, srećni što ste glasali?
  Radosni ste.
  Saopštavam: za – 17, nije glasalo – 155, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 155, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 165, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnela Biljana Đorđević.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nisu glasala – 154, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su, sa ispravkom, podneli poslanici grupe Nada.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 157, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podneo Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 156, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 159, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nisu glasala – 162, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nisu glasala – 163, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji je podneo Zaštitnik građana.
  Zaključujem glasanje: za – dva, uzdržan – jedan, nije glasalo – 169, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, u celini.
  Zaključujemo glasanje: za – 137, protiv – 20, nije glasalo – 15 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – četiri, nije glasalo – 29, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nisu glasala – 164, od ukupno 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 160, od ukupno 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 158, od ukupno 170 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o prestanku važenje Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, u celini.
  Zaključujemo glasanje: za – 139, protiv – šest, uzdržan – jedan, nisu glasala – 22, od ukupno 168 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – osam, nije glasalo – 25, od ukupno 168 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Nebojša Cakić i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – jedan, nije glasalo - 186, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Jerković.
  Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 158, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su u zajedno podneli poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – jedan, nije glasalo - 164, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo - 157, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo - 156, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo poslanik Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 158, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo - 155, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 158, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo - 155, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo - 159, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo - 165, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo - 163, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas članom 3. Predloga zakona predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom Glasniku RS“, a prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 27, nije glasalo - pet , od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – 16, nije glasalo - 18, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na Petnaestu tačku dnevnog reda.
  Pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 19, uzdržanih – dvoje, nije glasalo - 11, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo - 156, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo - 160, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – 17, uzdržano – dvoje, nije glasalo - 12, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na Šesnaestu tačku dnevnog reda.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, podsećam na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanik odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 18, uzdržanih – dvoje, nije glasalo - 12, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 158, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo - 155, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenje upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 18, uzdržan – jedan, nije glasalo - 13, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na Sedamnaestu tačku dnevnog reda.
  Na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanik odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat Nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – 17, uzdržan - jedan, nije glasalo - 13, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo - 153, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo - 152, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju Predloga zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za -135, protiv -16, uzdržan – jedan, nije glasalo – 17, od ukupno – 169.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda.
  Podsećam na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja zakone kojima se uređuje javno zaduživanje većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Pošto je Skupština odvojila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije i Banca Intesa a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje saobraćajnice Ruma- Šabac-Loznica, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – 21, nije glasalo – 11, od ukupno – 169.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 159, od ukupno – 169.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 151, od ukupno – 169.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje saobraćajnice Ruma- Šabac-Loznica, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 22, nije glasalo – 12, od ukupno – 170.
  Konstatujem da je Narodna usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda.
  Podsećam vas da na osnovu člana 105. stav. 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300 miliona evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navedenih u Prilogu 1, kao Prvobitnih zajmodavaca i Global Loan Agency Servicies Limited, kao Agenta, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv 31, nije glasalo – dvoje, od ukupno 170.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Vlada je prihvatila amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Zaključujem glasanje: za – 154, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 15, od ukupno 171.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Vlada je prihvatila amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – pet, uzdržano – dvoje, nije glasalo 17, od ukupno 171.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – 17, uzdržan – jedan, nije glasalo 153, od ukupno 171.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 30, nije glasalo četvoro, od ukupno 170.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300 miliona evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navedenih u Prilogu 1, kao Prvobitnih zajmodavaca i Global Loan Agency Servicies Limited, kao Agenta, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – 31, nije glasalo – dvoje, od ukupno 170.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije, poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – 24, nije glasalo – 10, od ukupno 169.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 21. tačku dnevnog reda.
  Na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih sporazuma većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije – Projektni zajam – Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 26, nije glasalo – sedam, od ukupno 169.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 159, od ukupno – 169.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 154, od ukupno – 169.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije – Projektni zajam – Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – 28, nije glasalo – šest, od ukupno 169.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda.
  Još jednom odlučujemo većinom glasova svih narodnih poslanika. Reč je o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Banka Inteza a.d. Beograd po osnovu zaduženja „Elektrodistribucije Srbije“ d.o.o. Beograd, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – 27, nije glasalo – sedam, od ukupno 169.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 156, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo 157, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Završili smo o odlučivanju o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Banka Inteza a.d. Beograd po osnovu zaduženja „Elektrodistribucije Srbije“ d.o.o. Beograd, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 28, nisu glasala – četiri, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na tačku 23.
  Odlučujemo većinom glasova svih narodnih poslanika, jer je reč o zaključivanju i potvrđivanju međunarodnih ugovora.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 21, nije glasalo – 11, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – jedan, nije glasalo – 158, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 158, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 26, nije glasalo – šest, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila i ovaj predlog.
  Prelazimo na 24. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije – Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF), u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 14, uzdržano – troje, nije glasalo – 15, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 158, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila predlog.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 159, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije – Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – 12, uzdržanih – četiri, nije glasalo – 18, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj predlog.
  Prelazimo na 25. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P. MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A, LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A. kao Mandatnim vodećim aranžerima i CaixaBank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i Banco Santander, S.A, CaixaBank, S.A, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A, London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima, koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora auto-puta E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor), u načelu.
  Možemo da zaključimo glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – 21, nije glasalo – 13, od ukupno 168.
  Skupština je prihvatila predlog, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 152, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 157, od ukupno 167.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila predlog.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima i pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju ovog ugovora, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – 21, nije glasalo – 13, od ukupno 167.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 26. tačku.
  Skupština je obavila pretres Predloga zakon u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac-Golubac (Dunavska magistrala), u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – 19, nije glasalo – 13, od ukupno 167.
  Prihvatili smo predlog, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasao – 161, od ukupno 167.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 159, od ukupno 167.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac-Golubac (Dunavska magistrala), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – 18, nije glasalo – 14, od ukupno 167.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila ovaj predlog.
  Prelazimo na 27. tačku.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Dragica Jorgović.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 11, nije glasalo – 17, od ukupno 164.
  Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Dragicu Jorgović za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.
  Prelazimo na 28. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge, koji je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – osam, nije glasao – 21, od ukupno 163.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog odluke.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima odluka iz tačaka 29. i 30. dnevnog reda, još i da podsetim da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15, Skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji koje je podnela poslanička grupa Jedinstvena Srbija, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – četiri, nije glasalo – 14, od ukupno - 164 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“, u celini.
  Zaključujem glasanje: za -145, protiv – jedan, nije glasalo – 18, od ukupno - 164 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog odluke.
  Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez obzira na odlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.
  Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
  Narodni poslanik Tamara Milenković Kerković, 19. jula 2023. godine, u 11 časova 48 minuta, ukazala je na povrede članova 106. i 107. Poslovnika.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nisu glasala – 143, od ukupno - 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, 19. jula 2023. godine, u 17 časova i 45 minuta, ukazala je na povredu član 107. Poslovnika.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nisu glasala – 143, od ukupno - 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Srđan Milivojević, 20. jula 2023. godine, u 11 časova i 25 minuta, ukazao je na povredu člana 287. stav 3.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – jedan, nije glasalo - 140, od ukupno -148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Đorđe Pavićević, 20. jula 2023. godine, u 12 časova i 55 minuta, ukazao je na povredu člana 104.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 138, od ukupno - 147 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Dejan Bulatović, 20. jula 2023. godine, u 13 časova i četiri minuta, ukazao je na povredu člana 106.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za –dva, protiv – jedan, nisu glasala – 143, od ukupno - 146 narodnih poslanika.
  Skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Strahinja Erac, 20. jula 2023. godine, u 18 časova i devet minuta, ukazao je na povredu člana 107.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nisu glasala – 142, od ukupno - 146 narodnih poslanika.
  Skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Miodrag Gavrilović, 24. jula 2023. godine, u 11 časova i 10 minuta, ukazao je na povredu člana 103.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 138, od ukupno - 146 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Biljana Đorđević, 24. jula 2023. godine, u 16 časova i 17 minuta, ukazala je na povredu člana 107.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 137, od ukupno - 146 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Aleksandar Jovanović, 24. jula 2023. godine, u 18 časova i šest minuta, ukazao je na povredu člana 107.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 137, od ukupno 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, 24. jula 2023. godine, u 21 časova i 25 minuta, ukazala je na povredu člana 27.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 135, od ukupno - 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Tamara Milenković Kerković, 24. jula 2023. godine, u 21 časova i 37 minut,a ukazala je na povredu člana 107.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasao – 131, od ukupno - 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Tamara Milenković Kerković, 25. jula 2023. godine, u 13 časova i 16 minuta, ukazala je na povredu člana 100.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 128, od ukupno - 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Zoran Zečević, 25. jula 2023. godine, u 16 časova i sedam minuta, ukazao je na povredu člana 107.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nisu glasala – 132, od ukupno - 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Robert Kozma, 25. jula 2023. godine, u 16 časova i devet minuta, ukazao je na povredu člana 106.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 127, od ukupno - 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.