Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

1. dan rada

23.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 09:40 do 01:45

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu
 • Odluka o izboru člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina
 • Zakon o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Odluka o izboru predsednika i članova Republičke komisije za energetske mreže
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srb
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezi
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 5316
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republi
 • Autentično tumačenje odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS", Broj 25/19)
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa Zakon o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22.
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, reklamiraću član 97. Poslovnika stav 3. koji kaže da predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe pre otvaranja pretresa ima pravo da predloži vreme pretresa za poslaničke grupe od vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana drugačije.

  Predlažem duplo vreme za raspravu. To radim iz dva razloga. Prvi, predsedavajućem je trebalo više od 12 minuta da pročita dnevni red, a neke poslaničke grupe će imati samo pet ili šest minuta da diskutuju o ovom dnevnom redu, a uvažavajući činjenicu da kada je podnošen ekspoze i plan rada predsednika Narodne skupštine, dobili smo uveravanja da će se raditi bolje, brže, efikasnije, da će se ispravljati greške koje su činili prethodnici prilikom rukovođenja ovim parlamentom.

  Apelujem na sve poslanike da se ne plašimo skupštinske rasprave, da skupštinska rasprava bude otvorena, da omogući sučeljavanje argumenata u vremenu koje predviđa duplo vreme za raspravu.

  Sledeći taj dobri duh ovog mog zahteva, a želeći da parlament zaista izgleda kao parlament gde se sučeljavaju mišljenja, stavovi i argumenti, zahtevam i predlažem da vreme rasprave bude duplirano. Očekujem da svi poslanici koji se ne plaše skupštinske debate prihvate ovaj predlog. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Znači, ovo je bio predlog za duplo vreme rasprave.
  Vi ste hteli to isto ili nešto drugo? Isto po Poslovniku.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Miroslav Aleksić

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Poštovani narodni poslanici, poštovani predsedniče Narodne skupštine, ukazujem da ste povredili član 167. Poslovnika o radu Narodne skupštine i zakazali, kao i do sada mnogo puta ranije, sednicu po hitnom postupku sa 60 tačaka dnevnog reda, od čega 53 zakonska predloga.

  Dakle, u materijalu imate negde oko 15 kilograma papira. To samo potvrđuje da vi nastavljate da sprovodite nasilje nad ovim domom i nad Skupštinom. Potvrđuje da vas apsolutno ne zanima ono šta građani treba da čuju i šta treba mi da kažemo ovde za građane po svim ovim zakonskim predlozima, da ne govorim da je budžet jedan od tih hitnih predloga zakona, da ne govorim o medijskim zakonima koji su na dnevnom redu i gomili drugih zakona koji se direktno tiču građana Republike Srbije.

  Napravili ste protočni bojler od ovog parlamenta, napravili ste servis Vladi Republike Srbije, i to kršeći Poslovnik ovog doma, brutalno kršeći od početka zasedanja. Ostaćete upamćeni kao predsednik Skupštine, jedini u istoriji, koji ni jednu redovnu sednicu nije sazvao. Sve ste sazvali po hitnom postupku kršeći ovaj Poslovnik i nadam se da će se jednog dana ta praksa promeniti kada vi ne budete bili ti koji ćete bilo šta da se pitate više u ovoj zemlji, a vi da se pogledate, gospodine Orliću, ispred ogledala i setite se kako ste vodili Skupštinu i kako ste kršili Poslovnik na svakoj sednici koju ste zakazali. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dobro. Kad pitam da li neko hoće reč po Poslovniku, da zaista nešto kaže po Poslovniku, očekujem da je to posredi, a ne držanje govora, a za to ćete valjda imati prilike koliko god hoćete narednih dana.
  Zanimljivo je ovo bilo. Kažete član 167, naravno da nije prekršeno ništa, ali ako smem ja da primetim, pričamo sad, ne znam, o proceduralnim stvarima, o dnevnom redu i tako dalje, jel moguće da neko toliko dugo bude poslanik pa da ne zna ni šta je po hitnom postupku ni šta nije, ni šta je kada stiglo, da čak hoće da priča nešto o budžetu a nije pogledao ni kad je taj budžet stigao ovde?
  Znate, Aleksiću, 6. oktobar kad je bio, jel znate koji je datum danas, jel ste u stanju malo da izračunate koliko je to dana prošlo? Ovo je aplauz za Aleksićevo poznavanje Poslovnika i poznavanje kalendara. Kad pogledate da budžet onda mora da bude u skupštinskoj proceduri 15 dana, pa da je prošlo malo više. Znate, nema to toliko veze sa ogledalom, sa ogledalom imaju veze neke druge stvari. To kad kažete ogledalo ja samo ne znam da li ste mislili na onih 55 miliona koji se uzmu u Trsteniku preko Fonda za unapređenje resursa građana. To se možda vidi u ogledalu, a vaše ne poznavanje Poslovnika je druga stvar, to sa ogledalom nema veze.
  Treba li da se glasa za ovo Aleksiću? Ne treba. Dobro.
  Povreda Poslovnika.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Član 107. stav 1. Dakle, tu vašu praksu ću prepustiti vama. Ja verujem da se vi zakopčavate na leđa dugo i da vam je to praksa, a ja se, kao što vidite, zakopčavam s preda. Tako da svoje navike nemojte meni prepisivati.

  Što se tiče člana 107, gospodine Orliću, mislim da je trebalo da reagujete ranije i da prekinete izlaganja koja su direktno kršenje dostojanstva Narodne skupštine iz prostog razloga što se ovde zamera i na hitnosti postupka i na obimu dnevnog reda od strane ljudi koji su tražili da se do kraja ove godine raspišu parlamentarni izbori, doduše posle su rekli da su se prevarili i da su tražili da se održe vanredni parlamentarni izbori, ako se sećate toga, pošto su nemušti kako u verbalnom tako i u pisanom izražavanju misli.

  Prema tome, ako su to tražili onda bi trebalo da nam objasne kako misle da zaseda Skupština do polovine novembra, jer to bi bila realizacija njihovih ideja, to bi bila posledica realizacije njihovih ideja, a da istovremeno održimo izbore, kako raspuštena Skupština može da nastavi da radi da bismo imali izbore do kraja godine?

  Dakle, kao što vidite ovde se radi o jednom prostom demagoškom triku, da se građanima podvali ponovo nešto, da im se ispriča kako se ovde ne znam šta dešava, a dešava se upravo ono što su oni tražili. Mi ponovo izlazimo u susret njihovom zahtevu da bi njihov zahtev o raspisivanju i održavanju izbora bio realizovan do kraja ove godine. Ova Skupština u ovoj poslednjoj sednici mora da radi po ovakvoj dinamici i to je sve i ne razumem šta je sada tu sporno, osim želje da se, kao što mladi kažu, zapljunu u steno beleškama da su nešto rekli, iako to što su rekli apsolutno nema veze sa ostalim zahtevima koje ovde iznose. Ne tražim da se Skupština izjasni. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vam.
  Šta da vam kažem, saglasan sam. Neobično to izgleda, hoće izbore, pa onda neće izbore, pa onda hoće da se sve završi tamo do početka novembra, a u stvari bi hteli da se ne završi, pa ako možemo i duplo vreme i više rasprava i tako dalje. Sve smo to već gledali, ali biće da je poenta ipak u onim fondovima a ne u izborima, kao i uvek.
  Lazoviću, ako je stvarno povreda Poslovnika, izvolite, recite i vi nešto, pa da pređemo na izjašnjavanje, jer ste tražili da se sada glasa o nečemu.
  ...
  Zeleno-levi front

  Radomir Lazović

  ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
  Vi ćete, predsedavajući, oceniti, kao i uvek što sve ocenjujete ovde, da li je povreda ili nije. Moje je da vam ukažem, a vi recite da li jeste ili nije. Ja ovde, evo, za godinu dana, ne znam, možda možete da se setite, da napravimo neku statistiku, koliko puta sam ukazao na povredu člana 100. da predsednik Narodne skupštine, ako želi da učestvuje u pretresu, prepušta prepuštanje jednom od potpredsednika i lepo siđe dole. Hajde sada, pošto je početak…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Vi ste se, Lazoviću, javili da mi tumačite moje želje.
  ...
  Zeleno-levi front

  Radomir Lazović

  ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
  …obećajte da nećete komentarisati druge poslanike, nego da ćete lepo, kada vi želite da pričate, da iskoristite svoje pravo. Jeste li me razumeli?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Sve sam vas razumeo.
  Lazoviću, koliko ste to puta rekli, toliko sam vam puta odgovorio. Ja kada učestvujem u pretresu ja to radim odatle, a vi kada pokušavate neku mudrost da podelite sa nama sa tih mesta, pa se obratite meni, ja vam sa ovog mesta odgovorim, jer ste mi se ovde i obratili.
  Sad ćemo da se izjasnimo o vašoj želji da se prolongira sednica i da nemamo izbore.
  Znači, stavite na glasanje predlog da se duplira vreme rasprave, pa da vidimo šta misli Narodna skupština.
  Vi, koji ipak ne biste na izbore, slobodno glasajte.
  Zaključujem glasanje: za - 52, protiv - jedan, nije glasalo - 146, od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Moram da primetim da ste jednako složni i brojni kao za ono prethodno glasanje kada ste vi, takođe, nešto predložili.
  Dakle, nema vas dovoljno, te Skupština nije prihvatila ovaj vaš predlog.
  Sada pitam da li predlagač, odnosno predstavnici predlagača žele reč?
  Reč ima potpredsednik Vlade Siniša Mali.
  Izvolite.