Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.10.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

4. dan rada

06.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 12:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvinite, Nikola.

(Narodna poslanica Marija Janjušević i dalje stoji ispred stola predsedavajućeg okrenuta ka narodnim poslanicima.)

Koleginice, dobili ste još jednu opomenu, što znači da nemate prava da učestvujete u radu na ovoj sednici. Hvala vam lepo.

Pustite je, mlada je, nema iskustva.

Molim poslanika da ne snima jer se opozicija bunila kada je poslanik gore iz onih klupa snimao, tako da vredi za sve jednako, molim vas. Hvala.

Nikola Jolović da li želi da govori?
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, kolege narodni poslanici, izmenama Zakona o državnim službenicima, stručnog usavršavanja i uspostavljanjem okvira i sprovođenjem mera i aktivnosti predviđenih Strategijom reforme javne uprave u Republici Srbiji i Akcionim planom za njeno sprovođenje, kao i uspostavljanje pravnog i institucionalnog okvira za stručno usavršavanje zaposlenih u ostalim organima i organizacijama javne uprave na osnovu jedinstvenih programa stručnog usavršavanja, takođe dopunama koje su Narodnoj skupštini predložene urediće se i odnosi koji obezbeđuju međusobnu usklađenost državno-službeničkog sistema sa službeničkim sistemom i uspostavljanjem Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Izmenama i dopunama pomenutog zakona utvrđuju se poslovi Nacionalne akademije za javnu upravu u sistemu stručnog usavršavanja državnih službenika, kao i programi stručnog usavršavanja. Opšti program obuke koji obuhvata uvodni program obuke i program stručnog usavršavanja doprineće da državni službenici koji po prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu budu osposobljeni za obavljanje te vrste posla, odnosno uvodni program će im pružiti elementarni nivo znanja koji će im pomoći u polaganju stručnog ispita, a program stručnog usavršavanja će podići nivo stručnih i praktičnih znanja i veština državnih službenika.

Obzirom da je stručno usavršavanje državnih službenika koji se nalaze na rukovodećim mestima ili se za to pripremaju jednako važno kao i stručno usavršavanje ostalih kategorija državnih službenika, zakon predviđa i uvođenje programa obuke rukovodilaca. Ovim zakonom omogućava se stručno usavršavanje državnih službenika u skladu sa potrebama i delokruga i nadležnosti državnih organa, odnosno ostvarivanje potreba vezanih za pojedina radna mesta, vrste poslova ili posebne grupe korisnika, propisivanjem posebnih programa stručnog usavršavanja čiju obuku sprovode organi koji ih donose, uz mogućnost da njihovo izvođenje mogu poveriti i Nacionalnoj akademiji.

Zakonom se uređuju i pitanja u vezi sa predavačima i programima osposobljavanja i stručnog usavršavanja za rad u državnom organu. U tom smislu, uređuje se ko može biti predavač u programima stručnog osposobljavanja tako što se definiše da se selekcija predavača vrši iz reda stručnjaka iz oblasti relevantne za rad državnih organa, prvenstveno iz reda zaposlenih u državnom organu, a na način da se predavač selektuje na osnovu svog stručnog, radnog i predavačkog iskustva u oblasti za koju se prijavljuje.

Ovaj zakon donosi još niz drugih povoljnosti kada je u pitanju stručno usavršavanje i osposobljavanje državnih službenika, i to na najkvalitetniji mogući način, što će doprineti tome da naša država, sa tako kvalitetno obrazovanim i usavršenim službenicima i procedurama koje će se unaprediti, priđe na još jedan korak bliže ulasku u EU.

Imajući to u vidu, od izuzetne je važnosti da se ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima usvoji što pre. Zato će poslanici SNS u danu za glasanje podržati ovaj Predlog zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vama.
Sanda Rašković Ivić nije tu.Reč ima LJubica Mrdaković Todorović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice Narodne skupštine, uvaženi ministri sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se danas u svom izlaganju zadržati na Predlogu zakona o Nacionalnoj akademiji.

Naime, jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na obrazovanje i usavršavanje. U ovom slučaju radi se o stručnom usavršavanju, tako da Nacionalna akademija za javnu upravu, predviđena ovim zakonom, upravo ima za cilj da odgovori zahtevu stručnog usavršavanja u javnoj upravi, a sve to u svrhu sticanja odgovarajućih znanja, stručnih sposobnosti i drugih potrebnih veština tehničke prirode koji su neophodni za obavljanje poslovnih zadataka koji se nalaze pod jurisdikcijom javne uprave.

Iskustvo i praksa iz zemalja EU govori da je ovakav vid usavršavanja neophodan radi podizanja same efikasnosti rezultata zaposlenih na viši kvalitativni nivo u organima lokalne samouprave, samim tim i inkrementacije nivoa kvaliteta u pružanju usluga i kompeticija unutar samih radnih kolektiva. Shodno tome, sama po sebi nameće se potreba za usvajanjem dobre i stabilne prakse koja je nesumnjivo dala dobre rezultate u zapadnim zemljama demokratskog uređenja. Jedan od neophodnih koraka ka ostvarivanju tog cilja jeste usvajanje ovog Predloga zakona.Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu ima za cilj da kroz permanentnu i sveobuhvatnu edukaciju postojećih kadrova u javnoj upravi, ali isto tako i kadrova koji tek treba da počnu sa radom, otpočne sa edukacijom svojih zaposlenih službenika. To je jedan on značajnih koraka preduzetih ka stvaranju moderne, stabilne i uređene uprave.

Naime, živimo u 21. veku, vremena su se promenila i moderna država, sa svim svojim prednostima i nedostacima, sa energičnim i progresivnim tempom koji diktira urbani život, zahteva bržu funkcionalnu operativu iznad svega, sistemski obrazovanu javnu službu i upravu koja neće postojati radi sebe, već isključivo u interesu građana i izlaženju u susret njihovim elementarnim potrebama, u prevodu, da bude servis građana.

U prošlosti su se dešavale situacije da nas na šalterima i u kancelarijama dočekuju razni Šojići, Pantići i Mice ubice, najčešće sa komentarima na šta nemamo pravo, šta nam fali od dokumentacije i da kolega koji potpisuje baš to rešenje koje je nama potrebno je trenutno na godišnjem odmoru, a posle godišnjeg odmora ide na bolovanje, a posle bolovanja u penziju, i tako u nedogled.

Takve situacije mi upravo ispravljamo i dovodimo u red brojnim kvalitetnim zakonskim predlozima koje smo usvojili, a tako i sa ovim predlogom zakona o kome sada diskutujemo i koji će biti usvojen.Htela bih da kažem dalje da ovaj zakon predviđa unifikaciju procesa i prakse. To praktično znači da bi se unifikacijom prevazišla razlika u propisima koji postoje u različitim lokalnim samoupravama, budući da se dešavalo da je meritorno odlučivanje samo uprave često takvo, da ono što je pravo u jednom gradu, tj. opštini, nije nužno slučaj i u drugom gradu opštini itd. u nedogled.

Time se unificirala unifornost opštinskih akata koji se tiču pojedinih oblasti, pojednostavio bi se rad organa lokalne samouprave i omogućio efikasniji pristup ostvarivanju primarnog cilja, a to je podizanje kvaliteta života građana samim tim i opštih kvalitativnih standarda, što je sasvim ispravno, budući da u tom slučaju građani ne bi bili primorani da uzimaju godišnji odmor kako bi rešili neku administrativnu formalnost ili obavezu, jer ni poslodavci nisu voljni da tolerišu višečasovno odsustvovanje sa rada od strane zaposlenog lica, usled njegovih nastojanja da podmiri svoje obaveze privatnog karaktera u toku trajanja radne smene.

Na kraju, u čemu se sastoji potencijalna opasnost kompromitacije dobro osmišljene akcije. Imajući u vidu karakteristike mentaliteta domicionalnog stanovništva i krajnje nepopularnu praksu iz nekog prethodnog perioda, neophodno je da sam proces edukacije koji će sprovoditi Nacionalna akademija za javnu upravu, preko stalnih programskih komisija, bude propraćen adekvatnom proverom znanja, što je predviđeno ovim predlogom zakona, u članu 4. tačka 9. i u članu 8. tačka 7.

Tako da u danu za glasanje, ja ću, kao i svoje kolege iz SNS, podržati ovaj i sve ove predloge zakona, koji su na današnjem dnevnom redu. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dobro.
Možete da govorite samo sa svog mesta, odavde ne možete.Marija Janjušević: Ne, mogu da vam kažem da kršite Poslovnik.
Ovo je strašno.
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Ne možete to da nam radite, morate da razumete.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Šta ću ja doživeti sve, pa ovo je neverovatno. Ovo je gore nego kod Šojića.Idemo dalje.
Znači, vi ne želite da govorite.(Narodna poslanica Marija Janjušević obraća se direktno predsednici.)
Poslanici, pa šta vam je?
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Mi imamo svoja prava.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ja sve verujem. Neverovano, ako vam nije dobro imamo doktora samo se smirite. Nemojte me gađati, molim vas.Dobro, zovite koga treba da zovemo. Smirite se biće sve u redu. Samo polako.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.Biće sve u redu.
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Ja vas ne diram, a optužujete me da vas diram.