Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf]  [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Ugovor o funkcionisanju EU, čl. 191. i 192;
Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2000/60/EZ;
Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2008/105/EZ; Direktiva 2006/118/EZ Evropskog parlamenta i Saveta;
Direktiva Saveta 91/271/EEZ;
Direktiva Saveta 91/676/EEZ;
Direktiva Saveta 98/83/EZ;
Direktiva 2006/7/EZ;
Direktiva 2007/60/EZ i;
Direktiva Komisije 2009/90/EZ;

Donošenje ovog zakona predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst) kako bi se u uslovima sve većih zahteva za vodom i prisutnog problema nedostatka vode i ugrožavanja njenog kvaliteta, u skladu sa rešenjima koja predviđa ovaj zakon, obezbedio veći stepen zaštite voda, kao prirodnog bogatstva, od slučajnih i namernih zagađivanja, održivo korišćenje voda zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa i upravljanje vodama na način kojim se postiže dobar status voda i time sprečile eventualne štetne posledice po zdravlje ljudi, kao i da bi se što pre nastavilo usklađivanje ovog zakona sa direktivama EU.

Predlagač: Vlada

Čet
15.12.2016
Uto
13.12.2016
Uto
06.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Uto
06.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Ovim zakonom se nastavlja proces reformi u sektoru voda, u skladu sa pravom Evropske unije. Nakon stupanja na snagu važećeg zakona o vodama, stupili su na snagu mnogi zakoni koji delimično uređuju i vodoprivrednu oblast, te se javila potreba za usaglašavanjem zakona o vodama sa tim zakonima.

Zakon o javnoj svojini propisuje da su vodno zemljište i vodni objekti dobra od opšteg interesa i da se način i uslovi iskorišćavanja regulišu posebnim zakonom, dakle zakonom o vodama, koji ne sadrži odgovarajuće odredbe.

Zakon iz oblasti planiranja i izgradnje odredio je da je za dobijanje građevinske dozvole potrebno priložiti eventualno i dokaz o postojanju prava službenosti. Postojećim Zakonom o vodama nije regulisano izdavanje službenosti na vodnom dobru.

Takođe, novim zakonom se pokušavaju otkloniti nedostaci koji su se javili u primeni postojećeg zakona u vidu nejasnih odredbi vezano za raspolaganje vodnim zemljištem, nejasnih odrebi o vodnim objektima za navodnjavanje, odvodnjavanje, vodnim područjima, godišnjem programu upravljanja vodama, sadržini operativnih planova za odbranu od poplava, erozionim područjima, vađenju rečnih nanosa, pravnim licima nadležnim za vršenje ispitivanja kvaliteta otpadnih, površinskih i podzemnih voda, izdavanju i oduzimanju licenci, vodnim aktima i organima nadležnim za izdavanje vodnih akta, finansiranju poslova od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama i organima nadležnim za inspekcijski nadzor i kaznama.

Reguliše se ko vrši ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. Radi zaštite životne sredine vrši se dopuna odredbi koje uređuju sadržinu Plana zaštite voda od zagađivanja i propisuje obaveza određivanja osetljivog područja i nadležan organ.

Usled usklađivanja sa propisima Evropske unije uvode se definicije pojmova aglomeracija, biota, mulj, seoski vodovod, magistralni cevovod, poplave, ledene poplave, standardi kvaliteta životne sredine i hidromeloracioni sistem, voda za kupanje i voda za piće.

Prenošenjem nadležnosti za izdavanje vodnih akata javnim vodoprivrednim preduzećima, dolazi do skraćivanja vremena trajanja ovog postupka, jer je do sada javno vodoprivredno preduzeće izdavalo mišljenje za izdavanje vodnog akta, a sam vodni akt je izdavalo ministarstvo.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 175
Protiv: 169
175%
169%
0%

Ključne novine

NADLEŽNOSTI SA LOKALNIH SAMOUPRAVA I DRŽAVE PRELAZI NA JAVNA PREDUZEĆA ZA VODE

-Vodna akta će izdavati i javno vodoprivredno preduzeće, a ukida se nadležnost Grada Beograda;

-Poslove obračuna i zaduženja fizičkih lica obveznika plaćanja naknada za odvodnjavanje, umesto Poreske uprave vrše javna vodoprivredna preduzeća;

-Poslove Monitoringa kvaliteta voda vrši organ uprave nadležan za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda, umesto republičke organizacije nadležne za hidrometeorološke poslove;

-Izvršena je teritorijalna raspodela nadležnosti između organa uprave nadležnih za vode i podela nadležnosti između vodoprivrednih preduzeća prema hidrografskim principima;

-Ukida se nadležnost Grada Beograda da na teritoriji Beograda određuje drugačiju širinu priobalnog zemljišta i ista prenosi ministarstvu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine;

-Određuje se šta se smatra upravljanjem vodnim zemljištem i ti poslovi se poveravaju JVP ”Srbijavode” i JVP ”Vode Vojvodine”;

-Javna vodoprivredna preduzeća su u obavezi da usklade svoje poslovanje u skladu sa ovim zakonom u roku od 90 dana;

-JVP ”Beogradvode” je dužno da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona prenese na upravljanje vodne objekte i vodno zemljište, na kojima je upisano kao korisnik, na JVP ”Srbijavode”;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 162
Protiv: 179
162%
179%
0%

VLADA SRBIJE ISKLJUČIVO DONOSI PLAN UPRAVLJANJA VODAMA

-Ukida se nadležnost grada Beograda i autonomne pokrajine da donose plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav, vodno područje Save, Dunava, Morave, Ibra, Lepenca i Belog Drima i poverava se Vladi Republike Srbije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 153
Protiv: 172
153%
172%
0%

MOGUĆNOST ZAKUPA VODNOG ZEMLJIŠTA KOJI PREDSTAVLJAJU BUDŽETSKE PRIHODE

-Uvodi se pravo zakupa na vodnom zemljištu i pravo stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom dobru u javnoj svojini, a prihodi ostvareni time slivaju se u budžet Republike Srbije, budžet autonomne pokrajine i budžet grada Beograda;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 152
Protiv: 153
152%
153%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Vodni inspektori, inspektori za zaštitu životne sredine, Ministarstvo zdravlja, sanitarni inspektori, Autonomna pokrajina i Grad Beograd.

Javna rasprava: Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije je u periodu od 11.09.2015. do 30.09.2015. godine sproveo javnu raspravu o Predlogu zakona.

Poslednji put ažurirano: 29.02.2024, 12:12