Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona

Sažetak

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o
saradnji u oblasti sprovođenja zakona, potpisan je 24. januara 2017.
godine, u Stokholmu.
Potvrđivanjem ovog sporazuma omogućuje se njegovo stupanje na snagu.
Ujedno potvrđivanjem ovog sporazuma omogućiće se njegova primena, koja
treba da doprinese učvršćivanju i daljem jačanju saradnje sa Kraljevinom Švedskom u oblasti policijske saradnje, a posebno u oblasti efikasnog sprečavanja i suzbijanja krivičnih dela, posebno organizovanog i teškog kriminala, terorizma, kriminala u vezi sa opojnim drogama, ilegalne trgovine oružjem, kao i ilegalne migracije i krijumčarenja ljudi preko državne granice.

Nadležni organi Strana mogu sarađivati kroz razmenu iskustava i
obuke, kao što je održavanje zajedničkih seminara, vežbi i kurseva, obučavanje specijalista i razmena eksperata, kao i koncepata i programa obuke, i kroz učešće posmatrača tokom vežbi i operacija.

Informacije dobijene u okviru ovog sporazuma ne smeju se koristiti u
druge svrhe osim onih koje su navedene u zahtevu i koje je druga ugovora strana prihvatila.
Informacije dobijene u okviru ovog sporazuma mogu se proslediti nekoj trećoj zemlji isključivo uz pisanu saglasnost nadležnog organa Strane koja
ih je poslala. Obe strane obaveštavaju jedna drugu o ishodu korišćenja razmenjenih informacija. Strane bez odlaganja obaveštavaju jedna drugu ako se ispostavi da su razmenjene informacije netačne ili nepotpune.

Informacije koje je neka Strana dobila u sklopu ovog sporazuma čuvaju
se kao poverljive u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, ako bi otkrivanje tih informacija poremetilo odnose između Strana ili na neki drugi način nanelo štetu Strani koja ih je poslala.

Razmena podataka o ličnosti na osnovu ovog sporazuma podleže nacionalnim zakonima i propisima Strana. Strana ima pravo da odbije zahtev
ako se stepen zaštite podataka koju pruža druga Strana smatra neodgovarajućim. Prilikom ocene da li je pruženi stepen zaštite odgovarajući, obe Strane će primenjivati načela zaštite podataka u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti
27%
21%
0%

Ključne novine

SARADNJA U VIŠE OBLASTI

Zakonom se potvrđuje Sporazum između Srbije i Švedske koji predviđa saradnju u oblasti efikasnog sprečavanja i suzbijanja krivičnih dela, posebno organizovanog i teškog kriminala, terorizma, kriminala u vezi sa opojnim drogama, ilegalne trgovine oružjem, kao i ilegalne migracije i krijumčarenja ljudi preko državne granice
22%
26%
0%

SARADNJA KROZ RAZMENU ISKUSTAVA I OBUKE

Predviđena je saradnja kroz razmenu iskustava i obuke, kao što je održavanje zajedničkih seminara, vežbi i kurseva, obučavanje specijalista i razmena eksperata
23%
24%
0%

INFORMACIJE DOBIJENE U OKVIRU OVOG SPORAZUMA NE SMEJU SE KORISTITI U DRUGE SVRHE

Informacije dobijene u okviru ovog sporazuma ne smeju se koristiti u druge svrhe osim onih koje su navedene u zahtevu i koje je druga ugovora strana prihvatila
26%
22%
0%

POVERLJIVOST INFORMACIJA

Informacije koje je neka Strana dobila u sklopu ovog sporazuma čuvaju se kao poverljive u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom
17%
19%
0%

ODBIJANJE ZAHTEVA

Strana ima pravo da odbije zahtev ako se stepen zaštite podataka koju pruža druga Strana smatra neodgovarajućim
23%
22%
0%

Poslednji put ažurirano: 11.09.2019, 08:01