Otvoreni Parlament | Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana

Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana

Sažetak

Predlagač zakona smatra da je usvajanje novog Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana potrebno kako bi se došlo do ažuriranja baza ličnih podataka o građanima a time postepeno i do povećanja efikasnosti javne uprave.

Predlogom zakona predviđeno je da se jedinstveni matični broj građana (JMBG), kao individualna i neponovljiva oznaka identifikacionih podataka o građaninu, određuje državljaninu Srbije prema mestu upisa u matičnu knjigu rođenih (MKR).
Predlagač zakona smatra da će izmena postojećeg zakonskog rešenja (prema kome se JMBG određuje prema mestu prebivališta, a novorođenoj deci po mestu rođenja) doprineti tome da lica koja su naknadno upisana u MKR, a koja nemaju prijavljeno prebivalište (npr. lica romske nacionalnosti), samom činjenicom upisa u MKR steknu mogućnost da im se odredi JMBG i na osnovu toga ostvare druga zakonska prava (pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu i sl.).

Predlogom zakona precizirano je da je za određivanje JMBG-a nadležna organizaciona jedinica MUP-a, kojoj organ uprave nadležan za vođenje MKR odmah po upisu građanina dostavlja izvod iz MKR. Nakon toga, MUP određuje JMBG i o tome obaveštava organ uprave kako bi se JMBG upisao u MKR.

Predlogom zakona predviđeni su slučajevi u kojima nadležan organ pasivizira (poništava) JMBG:
- Umrlom licu se JMBG pasivizira na osnovu podatka o činjenici smrti koji organ nadležan za vođenje matičnih knjiga umrlih dostavlja MUP-u;
- Organ uprave pred kojim je izvršena promena/ispravka podataka koji se odnose na datum rođenja ili pol, dostavlja MUP-u primerak izvoda iz MKR u koji su unete promene podataka, i na osnovu koga MUP rešenjem pasivizira ranije dodeljeni JMBG i određuje novi;
- Na zahtev roditelja, ranije određeni JMBG se može pasivizirati i odrediti novi i u slučaju usvojenja, čime se omogućava detetu da stekne novi pravni identitet. U slučaju poništenja usvojenja, detetu se aktivira raniji JMBG, a kasnije dodeljeni se pasivizira.
- U slučaju da je građaninu određen pogrešan JMBG, nadležni organ po mestu prebivališta građanina rešenjem pasivizira JMBG i dodeljuje novi.
- Ukoliko je građaninu dodeljeno više matičnih brojeva pasivizira se kasnije određen JMBG;
- Ukoliko više građana poseduje isti JMBG, taj broj se pasivizira svim građanima kojima je dodeljen.

U svim navedenim slučajevima, pasivizirani JMBG ne može se odrediti drugom građaninu niti se može koristiti u pravnom prometu.

Predlogom zakona određeno je i da jedinstvenu evidenciju o matičnim brojevima vodi MUP u elektronskom obliku. JMBG koji je upisan u ovu evidenciju upisuje se u javne isprave i druge evidencije i na osnovu njega omogućava se povezivanje evidencije različitih državnih organa.

Predlagač zakona ukazuje na činjenicu da je izvesnom broju lica upisanih u MKR u nekoj od republika bivše SFRJ određen novi JMBG po njihovom dolasku u Srbiju ali da se ona istovremeno u evidencijama vode i pod matičnim brojem odrđenim u republici porekla. Iz tog razloga, predlogom zakona predviđeno je da licima koja su upisana u MKR u nekoj od republika bivše SFRJ a kojima je u Srbiji dodeljen JMBG, organ uprave koji vodi MKR dužan je da u knjigu upiše JMBG određen u Srbiji. U slučaju da u Srbije određen matični broj, u MKR se upisuje broj određen u republici bivše SFRJ.

Predlagač zakona ističe da JMBG određen po do sada važećim propisima i upisan u evidenciju MUP-a nastavlja da važi, zbog čega građani neće morati da menjaju lična dokumenta i izlažu se dodatnim troškovima. Onim građanima čiji JMBG nije određen u skladu sa dosadašnjim propisima, MUP će odrediti JMBG u skladu sa odredbama utvrđenim predlogom zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 165
Protiv: 195
165%
195%
0%

Ključne novine

ODREĐIVANJE JMBG-A DRŽAVLJANIMA SRBIJE

Određivanje JMBG-a državljaninu Srbije isključivo prema mestu upisa u matičnu knjigu rođenih a ne po prebivalištu građana

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 158
Protiv: 193
158%
193%
0%

MOGUĆNOST ODREĐIVANJA NOVOG JMBG-A USVOJENOM DETETU

Mogućnost određivanja novog JMBG-a usvojenom detetu, čak i u slučaju kada nije došlo do promene podataka o detetu

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 157
Protiv: 179
157%
179%
0%

NASTAVAK VAŽENJA JMBG PO DO SADA VAĐŽEĆIM PRAVILIMA

JMBG određen po do sada važećim propisima i upisan u evidenciju MUP-a nastavlja da važi.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 213
Protiv: 202
213%
202%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.07.2024, 11:15