Otvoreni Parlament | Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova

Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, poglavlje VII, član 81 – Zaštita podataka. Okvirna odluka 2008/977/JHA o zaštiti ličnih podataka, odnosno Direktiva EU 2016/680 i Uredba 2016/679 su u potpunosti sagledane i ugrađene u predmetni zakon.

Uredba 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom ličnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se stavlja van snage Direktiva 95/46/EZ
o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih
podataka, koja će početi da se primenjuje od maja 2018. godine-potpuna
usklađenost; Okvirna odluka 2008/977/JHA o zaštiti ličnih podataka zamenjena
Direktivom EU 2016/680 o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom ličnih podataka od
strane nadležnih tela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili izvršenja krivičnih
sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka, koja će početi da se primenjuje od
maja 2018. godine – potpuna usklađenost; Odluka Saveta 2008/615/JHA o jačanju
prekogranične saradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i
Odluka Saveta 2008/616/JHA o izvršenju Odluke 2008/615/JHA.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlog zakona treira oblast koja do sada nije bila uređena posebnim zakonom, a to je obrada podataka o ličnosti u oblasti unutrašnjh poslova - na koji način je MUP duan da postupa, koristi i obrađuje lične podatke. Predlogom se uređuje obrada podataka o ličnosti, svrha obrade, prava i zaštita prava lica čiji se podaci obrađuju, vrste i sadržina evidencija, rokovi u kojima se podaci obrađuju, razmena podataka, čuvanje, zaštita i kontrola zaštite podataka, kao i druga pitanja od značaja za obradu podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Obrada podataka u Ministarstvu unutrašnjih poslova vrši se u elektronskoj formi u okviru informaciono- komunikacionih sistema, u formi audio-video zapisa i fotografija i u papirnoj formi u obliku registara, kartoteka, dnevnika i drugom obliku.

U pitanjima koja se odnose na obradu podataka o ličnosti, a nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Zakon predviđa da svako može od MUP-a da zahteva da bude obavešten da li se o njemu obrađuju podaci i koje radnje obrade se vrše. Zakon uređuje način na koji MUP prikuplja podatke o ličnosti (neposredno od lica na koja se podaci odnose, kao i od drugih organa uprave).

MUP Srbije može, ako postoji zakonski osnov, da razmenjuje podatke sa drugim državnim organima, a podatke iz evidencije može dostavljati i fizičkim licima, na osnovu obrazloženog pisanog zahteva i pravni osnov. Za davanje podataka fizičkim licima, predviđeno je plaćanje takse.

Takođe, MUP Srbije može na zahtev pravnih lica i organizacija da omogući
uslugu provere validnosti ličnih dokumenata i podataka iz evidencija na
osnovu kojih je dokument izdat isključivo na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

O svim primljenim zahtevima i podacima koji su dostavljeni na zahtev Ministarstvo vodi posebnu evidenciju, koja sadrži podatke iz podnetog zahteva i podatke koji su na zahtev dostavljeni.

Ministarstvo, u cilju izvršavanja poslova iz svog delokruga, prikuplja i obrađuje lične i biometrijske podatke o ličnosti, korišćenjem sistema kontrole pristupa.

U okviru informaciono-komunikacionog sistema, radi obezbeđivanja pouzdane i zaštićene međusobne radio-komunikacije pripadnika službi bezbednosti i državnih organa u Republici Srbiji, uspostavljeni su nacionalni sistem TETRA i sistemi mobilnih radio-komunikacija. Bliže uslove koji se tiču metodologije rada, načina pristupa podacima i zaštite sistema TETRA, sistema mobilnih radio-komunikacija i kritične infrastrukture navedenih sistema za potrebe Ministarstva propisuje ministar.

Ministarstvo preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite podataka od nezakonitog uništenja ili gubitka, menjanja, neovlašćenog obelodanjivanja ili pristupa kada se obrada podataka vrši upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Svaki pristup informaciono-komunikacionom sistemu evidentira se u sistemski žurnal. Sistemski žurnal sadrži aplikacioni sigurnosni zapis u kojem se evidentiraju sve aktivnosti, odnosno transakcije nastale upotrebom određenog programskog sistema. Evidencija sistemskog žurnala ima za cilj zaštitu od neovlašćenog korišćenja podataka, kao i praćenje neovlašćenog pokušaja pristupa informaciono-komunikacionom sistemu.

Sprovođenje organizacionih, kadrovskih i tehničkih mera zaštite podataka vrši posebna organizaciona jedinica Ministarstva.

Nakon sprovedenog postupka kontrole zaštite podataka o ličnosti, o
svim uočenim nepravilnostima s predlogom mera, nadležna organizaciona
jedinica Ministarstva dostavlja poseban izveštaj.

Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva ministru podnosi kvartalne izveštaje, a organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti
dostavlja godišnji izveštaj.

Lični podaci koje obrađuje MUP Srbije su sadržani u evidencijama. Zakon predviđa više vrsta evidencija:

- Evidencije pimenjenih ovlašćenja : podaci o licima prema kojima je MUP primenio neka od svojih ovlašćenja
- Evidencija događaja – podaci o licima iz zabeleženih/prijavljenih događaja
- Evidencija naredaba – podaci o licu na koje se odnosi naredba
- Evidencija zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i sporazuma o priznanju prekršaja
- Pregled pružanja policijske pomoći
- Evidencija lica i događaja vezanih za sportske priredbe
- Evidencija javnih skupova
- Evidencija privremeno oduzetih predmeta
- Evidencija u oblasti privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti
- Evidencija podataka od značaja za rad policije u zajednici
- Evidencija bezbednosnih provera
- Evidencija u oblasti izdavanja ličnih isprava
- Evidencija u oblasti granične kontrole, kretanja i boravka stranaca i azila
- Zaštita lica i objekata
- Evidencije u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima
- Operativno – kriminalistička zbirka (podaci koji se prikupljaju u svrhu rasvetljavanja krivičnih dela)
- Evidencija primenjenih operativnih i operativno – tehničkih sredstava, metoda i radnji
- Evidencija o primeni kriminalistično – operativnih mera i radnji i o rezultatima njihove primene
- Evidencija podataka o terorizmu i organizovanom kriminalu
- Utvrđivanje identiteta, daktiloskopiranje, fotografisanje i uzimanje drugih uzoraka, forenzička veštačenja i analize i vođenje Nacionalnog DNK registra
- Evidencije u oblasti sprovođenja Programa zaštite učesnika u krivičnom postupku i primene hitnih mera
- Evidencije u oblasti video – akustičkog snimanja
- Evidencije sistema kontrole pristupa
- Evidencije registrofonskih sistema
- Evidencije geoprostornih podataka
- Evidencije sertifikacionog tela
- Evidencija prava pristupa programskim sistemima informaciono-komunikacionog sistema
- Evidencija o pritužbama
- Evidencija postupanja po zahtevima javnih tužilaštava, sudova i drugih državnih organa i o podnescima građana
- Evidencije u oblasti upravljanja ljudskim resursima
- Evidencije u oblasti stručnog usavršavanja, osposobljavanja i usavršavanja
- Evidencije u oblasti smanjenja rizika i upravljanja vanrednim situacijama
- Evidencije o izdatim licencama, ovlašćenjima i odobrenjima

Zakonom je predviđeno da podzakonski akti koji se odnose na ovu oblast se donesu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe propisa iz delokruga MUP-a u delu koji se odnosi na sadržinu evidencija u kojima se obrađuju podaci o ličnosti. Svi prikupljeni podaci koji su do stupanja na snagu ovog zakona prikupljeni će se obrađivati u skladu sa ovim zakonom.

Zakon predviđa donošenje sledećih podzakonskih akata:

1) Propis o tehničko-tehnološkim uslovima za razmenu podataka i
minimalnim merama informacione bezbednosti za razmenu podataka,

2) Propis o metodologiji rada, načina pristupa podacima i zaštite TETRA
sistema, sistema mobilnih radio komunikacija i kritične infrastrukture
navedenih sistema za potrebe ovog ministarstva i

3) Propis o primeni bezbednosnih mera

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 110
Protiv: 116
110%
116%
0%

Ključne novine

POSTUPANJE MUP-A SRBIJE SA PODACIMA O LIČNOSTI

Zakonom se postupanje MUP-a Srbije sa podacima o ličnosti - uređuje obrada podataka o ličnosti, svrha obrade, prava i zaštita prava lica čiji se podaci obrađuju, vrste i sadržina evidencija

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 106
Protiv: 124
106%
124%
0%

ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

U pitanjima koja se odnose na obradu podataka o ličnosti, a nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 147
Protiv: 137
147%
137%
0%

ZAHTEV ZA OBAVEŠTENJE

Zakon predviđa da svako može od MUP-a da zahteva da bude obavešten da li se o njemu obrađuju podaci i koje radnje obrade se vrše

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 120
Protiv: 124
120%
124%
0%

RAZMENJIVANJE PODATAKA SA DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA

MUP Srbije može, ako postoji zakonski osnov, da razmenjuje podatke sa drugim državnim organima, a podatke iz evidencije može dostavljati i fizičkim licima, na osnovu obrazloženog pisanog zahteva i pravni osnov

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 110
Protiv: 133
110%
133%
0%

PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH I BIOMETRIJSKIH PODATKA O LIČNOSTI

Ministarstvo, u cilju izvršavanja poslova iz svog delokruga, prikuplja i obrađuje lične i biometrijske podatke o ličnosti, korišćenjem sistema kontrole pristupa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 110
Protiv: 161
110%
161%
0%

NACIONALNI SISTEM TETRA I SISTEMI MOBILNIH RADIO-KOMUNIKACIJA

Radi zaštite komunikacije pripadnika službi bezbednosti i državnih organa u Republici Srbiji, uspostavljeni su nacionalni sistem TETRA i sistemi mobilnih radio-komunikacija

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 117
Protiv: 153
117%
153%
0%

EVIDENCIJE LIČNIH PODATAKA

Lični podaci koje obrađuje MUP Srbije su sadržani u evidencijama i zakonom su predviđene 33 vrste evidencija

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 107
Protiv: 130
107%
130%
0%

PRESTANAK VAŽENJA ODREDBI PROPISA IZ DELOKRUGA MUP-A

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe propisa iz delokruga MUP-a u delu koji se odnosi na sadržinu evidencija u kojima se obrađuju podaci o ličnosti

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 110
Protiv: 147
110%
147%
0%

Napomene

Sprovedena je javna rasprava u periodu od 26. marta do 20. aprila 2015.
Godine, realizovana je održavanjem okruglih stolova u Novom
Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu. Takođe, navedeni nacrt zakona bio je
dostupan i na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i na portalu
e-uprave.

Poslednji put ažurirano: 30.09.2022, 13:44