Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi

Sažetak

Potreba uspostavljanja kvalitetnog dijaloga između predstavnika države i udruženja u procesu kreiranja propisa prepoznata je u brojnim dokumentima Saveta Evrope i Evropske unije koji su uzeti kao polazna osnova kada se pristupilo regulisanju pitanja učešća zainteresovane javnosti u procesu donošenja odluka i kreiranju propisa u Srbiji.
Pored toga, Srbija je započela proces pristupanja međunarodnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu koja ima za cilj jačanje integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa civilnim društvom, osnaživanje učešća građana u upravljanju javnim poslovima, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a sve u cilju delotvornijeg i odgovornijeg rada organa javne vlasti.

Kako bi zakonodavni okvir u Srbiji bio približen međunarodnim standardima, predlagač zakona predlaže izmenu i dopunu Zakona kojom se propisuje opšta obaveza uključivanja javnosti u proces pripreme predloga akata (zakona, propisa, strategija, akcionih planova i drugih planskih dokumenata) iz delokruga ministarstava i posebnih organizacija, a koja se realizuje:

1.Propisivanjem opšte obaveze objavljivanja obaveštenja o otpočinjanju pripreme nacrta zakona (putem internet stranice organa i portala e-uprave) uz obavezu objavljivanja osnovnih informacija o planiranim rešenjima;

2. Objavljivanjem dokumenta polaznih osnova, u slučajevima kada se otpočinje rad na pripremama nacrta zakona kojim se bitno menja pravni režim u jednoj oblasti ili kojim se uređuju pitanja koja posebno zanimaju javnost;

3. Uvođenjem opšte obaveza sprovođenja konsultacija sa zainteresovanom javnošću (drugim državnim organima, relevantnim udruženjima, stručnom javnošću i sl.) u radnoj fazi pripreme predloga zakona i podzakonskih akata kojima se razrađuju pojedine odredbe ili se određuje način izvršenja pojedinih odredaba zakona;

4. Obaveznim sprovođenjem javne rasprave, u pogledu izmena zakona kojima se bitno menja pravni režim u jednoj oblasti ili kojima se uređuju pitanja koja posebno zanimaju javnost.

Pri tome, Predlogom zakona predviđeno je da će se na opisani način javnost uključivati i u proces priprema strategija razvoja, akcionih planova i drugih dokumenata javnih politika, s tim da će se javne rasprave bezizuzetno sprovoditi prilikom priprema strategije razvoja.

Pored navedenih izmena i dopuna, a u cilju usklađivanja odredaba Zakona o državnoj upravi sa odgovarajućim odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim su razrađeni oblici međuopštinske saradnje, Predlogom zakona predviđeno je da organ državne uprave može predložiti organima dve ili više opština da zajednički obezbede izvršavanje određenih poverenih poslova ukoliko utvrdi da nisu u mogućnosti da te poslove samostalno efikasno izvršavaju. O navedenom predlogu organi jedinica lokalne samouprave dužni su da se izjasne u roku od 30 dana. U slučaju da prihvatanja predloga, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave dostavljaju sporazum o saradnji kojim se uređuje zajedničko izvršavanje poverenih poslova, na koji saglasnost daje Vlada.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 176
Protiv: 156
176%
156%
0%

Ključne novine

PROPISIVANJE OPŠTE OBAVEZE UKLJUČIVANJA JAVNOSTI U PROCES PRIPREME PREDLOGA AKATA (ZAKONA, PROPISA, STRATEGIJA, AKCIONIH PLANOVA I DRUGIH PLANSKIH DOKUMENATA)

Propisivanje opšte obaveze uključivanja javnosti u proces pripreme predloga akata (zakona, propisa, strategija, akcionih planova i drugih planskih dokumenata) iz delokruga ministarstava i posebnih organizacija;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 160
Protiv: 189
160%
189%
0%

Poslednji put ažurirano: 10.06.2024, 03:56