Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku

Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku

Sažetak

Predlagač zakona ističe da važeće odredbe Zakonom o parničnom postupku predstavljaju prepreku za razvoj tržišta problematičnih kredita jer otežavaju banci prodaju problematičnog kredita u slučajevima kada je u toku postupak o tom kreditu koji je pokrenula banka. Naime, odredbe Zakona onemogućavaju lice koje je kupilo problematičan kredit da stupi u parnicu na mesto banke bez saglasnosti tuženog.

Mogućnost da lice koje je steklo predmet spora od tužioca stupi u parnicu umesto tužioca bez saglasnosti tuženog

Izmenama zakona predviđeno je da lice koje je stvar ili pravo o kome teče parnica steklo od tužioca, moći će da stupi u parnicu umesto tužioca ukoliko se tužilac sa time pismeno saglasi, dok se saglasnost tuženog, za razliku od dosadašnjeg zakonskog rešenja, više neće tražiti.
Izmenama zakona nisu promenjene odredbe koje se tiču stupanja u parnicu umesto tuženog, pa će tako lice koje od tuženog u toku parnice pribavilo predmet spora moći da stupi u parnicu umesto tuženog samo ukoliko na to pristanu i tuženi i tužilac.

Pored toga, izmenama Zakona brisana je odredba koja je predviđala da presuda ima dejstvo i u odnosu na sticaoca u slučajevima kada se, i pored toga što je predmet spora otuđen, parnica nastavila među istim strankama.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 79
Protiv: 91
79%
91%
0%

Ključne novine

MOGUĆNOST DA LICE KOJE JE STEKLO PREDMET SPORA OD TUŽIOCA STUPI U PARNICU UMESTO TUŽIOCA BEZ SAGLASNOSTI TUŽENOG

Ova mogućnost biće od značaja bankama prilikom prodaje problematičnih kredita.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 75
Protiv: 77
75%
77%
0%

Poslednji put ažurirano: 25.07.2021, 04:33