Otvoreni Parlament | Zakon o komunalnoj miliciji

Zakon o komunalnoj miliciji

Sažetak

Novine koje Zakon uvodi u pogledu komunalne milicije, pored naziva (komunalna milicija umesto policija), tiču se uvećanja broja pripadnika, koji će ubuduće moći da obavljaju poslove bez uniforme. Uvodi se mogućnost obrazovanja komunalne milicije u svim jedinicama lokalne samouprave (pored gradova), uvećava im se broj nadležnosti i povećavaju ovlašćenja, među kojima su najznačajnija mogućnost upotrebe raspršivača sa nadražujućim dejstvom kao novog sredstva prinude kao i proširivanje mogućnosti komunalnih milicionara da vrše audio i video snimanje.

PROMENA NAZIVA „KOMUNALNA POLICIJA“ U „KOMUNALNA MILICIJA“

Usled Izmena i dopuna Zakona o policiji, u koji je marta 2018. godine uvedena odredba koja pravo na upotrebu naziva „policija” daje isključivo Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane, ukazala se potreba za promenom naziva „komunalna policija“. Predlagač se u novom Zakonu opredelio za naziv „komunalna milicija“, čiji su pripadnici „komunalni milicionari“.

MOGUĆNOST DA KOMUNALNU MILICIJU OBRAZUJU I OPŠTINE A NE SAMO GRADOVI

Zakon unosi značajnu novinu i predviđa da komunalnu miliciju obrazuje jedinica lokalne samouprave (opštine, grada i grada Beograda), dok se ranije zakonsko rešenje odnosilo isključivo na gradove.

MOGUĆNOST ANGAŽOVANJA VEĆEG BROJA KOMUNALNIH MILICIONARA

Zakon više ne predviđa ograničenje u broju pripadnika (ranije rešenje je predviđalo da na svakih 5.000 stanovnika ne može biti više od 1 komunalnog policajca), dok se sada Predlagač opredelio za donji minimum – unutrašnja organizaciona jedinica ne može imati manje od 3 milicionara.

MOGUĆNOST POSTUPANJA U CIVILU

Novinu u zakonu predstavlja odredba da komunalni milicajci po pravilu obavljaju posao uniformisani, ali po pisanom nalogu načelnika to mogu činiti i bez službene uniforme.

MOGUĆNOST FORMIRANJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE MILICIJE ZA TERITORIJI VIŠE OPŠTINA

Novinu u Zakonu predstavlja mogućnost obrazovanja zajedničke komunalne milicije, koju, na osnovu sporazuma o saradnji, obrazuju jednice lokalne samouprave, u skladu sa ovim i zakonom koji uređuje lokalnu samoupravu.

PROŠIRENJE KRUGA POSLOVA KOJE MOŽE OBAVLJATI KOMUNALNA MILICIJA

Poslovi komunalne milicije su u ranijem zakonu bili limitativno određeni – bili su ograničeni samo na navedene nadležnosti, dok ih novo zakonsko rešenje proširuje i na „druge poslove u skladu sa zakonom“.

ŠIRA OVLAŠĆENJA KOMUNALNE MILICIJE

U skladu sa predlogom zakona, komunalna milicija imaće ovlašćenje izdavanja prekršajnog naloga. Pored toga, do sada postojeće ovlašćenja provere identiteta proširuje se i na lice koje se zatekne na mestu kršenja propisa iz delokruga komunalne milicije. Ovlašćenje za dovođenje nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta je takođe prošireno i to tako što je predviđeno dovođenje lica zatečenog u vršenju prekršaja iz delokruga komunalne milicije nadležnom prekršajnom sudu, uz podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

OVLAŠĆENJE ZAUSTAVLJANJA VOZILA

Zakon izričito uvodi mogućnost da komunalni milicajac i zaustavi vozilo zatečeno u kršenju propisa koji spadaju u njegov delokrug, dok je ranije bio ovlašćen samo na pregled vozila koja su u neposrednoj blizini ili nadzorom lica koje pregleda.

PROŠIRENA OVLAŠĆENJA AUDIO I VIDEO SNIMANJA

Zakon značajno proširuje ovlašćenja u pogledu nadzora dajući mogućnost komunalnoj miliciji da vrši audio i video snimanje javnog mesta radi obavljanja svojih poslova korišćenjem odgovarajuće opreme, i to kako javnih mesta, tako i svoje postupanje. U tu svrhu, moći će da se koriste i vozila sa uređajima za snimanje. Predviđeno je i da se na ovaj način prikupljeni podaci, koji se ne mogu koristiti u postupku, uništavaju u roku od godinu dana od zastarelosti pokretanja/vođenja prekršajnog postupka.

RASPRŠIVAČ SA NADRAŽUJUĆIM DEJSTVOM KAO NOVO SREDSTVO PRINUDE NA RASPOLAGANJU KOMUNALNIM MILICIONARIMA

Komunalna milicija će, osim fizičke snage, sredstava za vezivanje i službene palice, moći da koristi i raspršivač sa nadražujućim dejstvom. Sredstva prinude mogu se upotrebiti u slučaju da komunalni milicionar ne može da odbije od sebe ili drugog istovremeni protivpravni napad kao i radi savladavanja otpora odnosno sprečavanja pokušaja bekstva.

MOGUĆNOST KOMUNALNE MILICIJE DA PRIKUPLJA OBAVEŠTENJA

Nova odredba koja se odnosi na prikupljanje obaveštenja ovlašćuje komunalnog milicajca da prikuplja obaveštenja, podatke i informacije od lica za koja se pretpostavlja da njima raspolaže u svrhu obavljanja poslova komunalne milicije. Ova obaveštenja mogu biti usmena ili pismena. Dostava ovakvih obaveštenja na zahtev je obavezna.

SA LICIMA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA KOMUNALNE MILICIONARE NEĆE SE ZAKLJUČIVATI RADNI ODNOS

Novinu predstavlja okolnost da pre polaganja ispita za komunalnog milicionara kandidati neće zasnivati radni odnos i raditi u komunalnoj miliciji u svojstvu pripravnika, već će se sa njima, kao nezaposlenim licima, zaključivati ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade.

OBAVEŠTAVANJE JAVNOG TUŽIOCA U SLUČAJU SUMNJE DA JE KOMUNALNI MILICIONAR PRIMENOM SLUŽBENIH OVLAŠĆENJA UČINIO KRIVIČNO DELO

Postupak kontrole komunalne milicije nije se menjao u odnosu na dosadašnje zakonsko rešenje, s tim da je u postupku kontrole rešavanjem pritužbi Predlogom zakona propisana obaveza ovlašćenog lice da u slučajevima kad iz pritužbe ili podataka prikupljenih u postupku proizlazi sumnja da je komunalni milicionar primenom ovlašćenja učinio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, o tome obavesti nadležnog javnog tužioca.

BEZBEDNOSNE SMETNJE KAO PREPREKA ZA OBAVLJANJA POSLOVA KOMUNALNOG MILICIONARA

Komunalni milicionar neće moći da bude lice protiv koga se vodi krivični postupak za dela koja se gone po službenoj dužnosti ili koje je pravnosnažno osuđeno za neko od ovih krivičnih dela, kao ni lice koje je pravnosnažno kažnjeno za prekršaj iz oblasti javnog reda sa elementima nasilja i za prekršaje u vezi sa nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja i municije. Bezbednosnu smetnju predstavlja i okolnost da lice svojim navikama, ponašanjem i sklonostima ukazuje da neće biti dostojno za rad u komunalnoj miliciji. Takođe, bezbednosnom smetnjom smatraće se i davanje neistinitih podataka u postupku bezbednosne provere.

Komunalni milicionari za koje se u toku bezbednosne provere utvrdi da kod njih postoji bezbednosna smetnja za dalje obavljanje ovog posla, kao i oni koji ne ostvari uspeh u proveri osposobljenosti za obavljanje poslova komunalnog milicionara ukoliko postoji odgovarajuće radno mesto za njih, biće raspoređeni van komunalne milicije, u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

ZA PREKRŠAJ OMETANJA ILI SPREČAVANJA KOMUNALNOG MILICIONAR U OBAVLJANJU POSLOVA KOMUNALNE MILICIJE, MOĆI ĆE DA ODGOVARAJU I PRAVNA LICA I PREDUZETNICI

Osim fizičkih lica, za prekršaj ometanja ili sprečavanja komunalnog milicionara u obavljanju poslova komunalne milicije moći će da odgovaraju i pravna lica i preduzetnici. Pored toga, prekršajem će odgovarati i lice kojem je izdato usmeno naređenje, ukoliko odmah po njemu ne postupi kao i lice koje komunalnoj miliciji ne dostavi tražena obaveštenja, podatke i informacije. Za ove prekršaje predviđena je kazna u fiksnom iznosu.

TROŠKOVE FORMIRANJA I FINANSIRANJA RADA KOMUNALNE MILICIJE SNOSIĆE ISKLJUČIVO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Predlogom zakona izričito je predviđeno da za sprovođenje odluke o obrazovanju komunalne milicije, i za finansiranje rada komunalne milicije, moraju biti obezbeđena sredstva u budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno ne mogu se stvarati dodatne finansijske obaveze za budžet Republike Srbije za ove namene.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 188
Protiv: 176
188%
176%
0%
Poslednji put ažurirano: 13.07.2024, 00:15