Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije

Sažetak

Zakonom o sprečavanju korupcije (u daljem tekstu: Zakon), uređuje se pravni položaj, nadležnost, organizacija i rad Agencije za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija), pravila o sprečavanju sukoba interesa pri obavljanju javnih funkcija, kumulacija javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera, postupak u kome se odlučuje o postojanju povrede ovog zakona i druga pitanja koja su značajna za sprečavanje korupcije. Zakon je donet 2019. godine, a počinje da se primenjuje od 1. septembra 2020. godine. Osnovni razlozi za izmene ovog zakona čija primena još uvek nije ni počela predstavljaju pojačavanje odgovornosti političkih subjekata koje su učesnici izbora kako u smislu korišćenja i raspolaganja javni resursima, odvajanja funkcionerske i političke funkcije, kao i propisivanje prekršaja za javne funkcionere koji koriste javne resurse u izbornoj kampanji suprotno zakonu. U izradi teksta predloženih izmena i dopuna, učestvovale su i nevladine organizacije koje se bave izbornim procesom.

OSNOVNE ODREDBE

Predloženim izmenama i dopunama u osnovne odredbe Zakona uvodi se definicija javnog resursa. Javni resurs je nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, privredna društva, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

ZABRANA ZLOUPOTREBE JAVNIH RESURSA

Postojeći zakon predviđa zabranu zloupotrebe javnih resursa od strane javnih funkcionera. Novina je u tome što se predloženim izmenama i dopunama precizira šta se sve podrazumeva pod zloupotrebom javnih resursa.
Naime, javni funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, odnosno da bojkotuju izbore, kao i korišćenje javnih resursa za druge vidove političkih aktivnosti, kao što su rad sa biračima i članstvom, organizovanje i održavanje skupova i promocija, izrada i podela reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje, istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge i sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti
Takođe, novinu predstavlja i zabrana javnim funkcionerima da koriste javne skupove na kojima učestvuju i susrete koje ima u svojstvu javnih funkcionera za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje tih javnih skupova i susreta za javno predstavljanje učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanje birača da za njih glasaju na određenim izborima, odnosno da bojkotuju izbore.

KAZNENE ODREDBE

Još jedna od novina jeste i pooštravanje minimalne zaprećene kazne za javne funkcionere koji zloupotrebe javne resurse sa 50.000 na 100.000 dinara. Maksimalna kazna i dalje ostaje 150.000 dinara.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 185
Protiv: 192
185%
192%
0%

Ključne novine

UVOĐENJE DEFINICIJE JAVNOG RESURSA

Predloženim izmenama i dopunama Zakona uvodi se definicija javnog resursa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 155
Protiv: 172
155%
172%
0%

PRECIZNIJE DEFINISANJE ZLOUPOTREBE JAVNIH RESURSA

Zakon recizira šta se sve podrazumeva pod zloupotrebom javnih resursa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 137
Protiv: 190
137%
190%
0%

POOŠTRAVANJE KAŽNJAVANJA JAVNIH FUNKCIONERA

Pooštrava se kažnjavanje javnih funkcionera koji zloupotrebe javne resurse.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 188
Protiv: 159
188%
159%
0%

Poslednji put ažurirano: 04.02.2024, 19:03