Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Sažetak

Zakonom o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se porez na dohodak građana. Porez na dohodak građana u skladu sa odredbama Zakona, plaćaju ona fizička lica koja ostvaruju dohodak. Oporezivanje dohotka građana uređuje se isključivo Zakonom. Poreska oslobođenja i olakšice mogu se uvoditi samo Zakonom.

Porezu na dohodak građana podležu sledeće vrste prihoda: zarade; prihodi od samostalne delatnosti; prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine; prihodi od kapitala; prihodi od nepokretnosti; kapitalni dobici; ostali prihodi. Navedeni prihodi oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način.

Predložene izmene i dopune Zakona odnose se na oporezivanje prihoda fizičkih lica koja ostvaruju prihode od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Suštinski, radi se, pre svega, o prihodima koje tzv. frilenseri ostvaruju na internetu.
Kao glavni razlog za usvajanje predloženih izmena navodi se potreba pojednostavljenja postupka utvrđivanja poreske obaveze za obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu rada na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i smanjenje troškova administriranja poreske obaveze po tom osnovu.

Ove izmene i dopune usledile su nakon višemesečnih pregovora Vlade Republike Srbije i dva udruženja građana, Udruženja radnika na internetu i Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije. Oba udruženja zastupala su u pregovorima interese frilensera, odnosno radnika na internetu. Predloženim zakonskim rešenjem propisuju se način utvrđivanja poreza, visina normiranih troškova, zatim iznos neoporezive osnovice, kao i mogućnost otplate poreskog duga na rate.

Dve su grupe zakonskih izmena. One koje će se primenjivati od 1. oktobra 2021. godine i one koje će se primenjivati odmah nakon stupanja na snagu predloženih izmena i dopuna, odnosno osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 39
Protiv: 44
39%
44%
0%

Ključne novine

ODREDBE KOJE STUPAJU NA SNAGU ODMAH

Odredbe koje stupaju na snagu odmah odnose se na postupak utvrđivanja poreza na prihode frilensera ostvarene u periodu od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine.

Uvedenim izmenama, po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, a koji su ostvareni u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, porez se utvrđuje rešenjem poreskog organa ukoliko nije:
- nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze ili
- pravnosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze ili
- pre stupanja na snagu ovih zakonskih izmena plaćena poreska obaveza.

Novim zakonskim rešenjem utvrđuje se neoporezivi prihod po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad. Predviđeno je da se ne plaća porez na dohodak građana na navedene prihode u visini do 384.000 dinara godišnje, a deo prihoda koji je iznad tog iznosa umanjuje se za normirane troškove od 43% od ostvarenih prihoda.

Poreska obaveza utvrđena rešenjem poreskog organa po osnovu navedenih prihoda plaća se na 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 33
Protiv: 42
33%
42%
0%

ODREDBE KOJE ĆE SE PRIMENJIVATI OD 1. OKTOBRA 2021. GODINE - NORMIRANI TROŠKOVI U DINARSKOM IZNOSU

Predloženim izmenama i dopunama Zakona (novododatim članom 12b Zakona) utvrđuje se visina normiranih troškova u dinarskom iznosu po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i prihoda po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem. Normirani troškovi priznaju se u visini trostrukog neoporezivog iznosa zarade za bruto iznos navedenih prihoda koje obveznik ostvari u kvartalu. U skladu sa Zakonom, neoporezivi iznos zarade trenutno iznosi 18.300 dinara mesečno za lice sa punim radnim vremenom. Treba naglasiti da je visina normiranih troškova ista bez obzira da li je obveznik ostvario prihode po jednom ili po drugom osnovu ili po oba osnova istovremeno.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 34
Protiv: 43
34%
43%
0%

ODREDBE KOJE ĆE SE PRIMENJIVATI OD 1. OKTOBRA 2021. GODINE - PRECIZIRANJE PRIHODA NA KOJE SE PRIMENJUJU NORMIRANI TROŠKOVI

Predloženim izmenama i dopunama Zakona preciziraju se vrste prihoda na koje će se primenjivati normirani troškovi u visini trostrukog neoporezivog iznosa zarade za bruto iznos navedenih prihoda koje obveznik ostvari u kvartalu. To su, pre svega, prihodi od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, izuzev tih prihoda koje ostvaruje obveznik koji ima status samostalnog umetnika u skladu sa zakonom koji uređuje oblast kulture (član 56. Zakona). Takođe, to su i prihodi po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad na koji se porez plaća samooporezivanjem.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 36
Protiv: 37
36%
37%
0%

ODREDBE KOJE ĆE SE PRIMENJIVATI OD 1. OKTOBRA 2021. GODINE - PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE

Poreska prijava za prihode za koje se normirani troškovi priznaju u visini trostrukog neoporezivog iznosa zarade za bruto iznos navedenih prihoda koje obveznik ostvari u kvartalu, podnosi se u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su ti prihodi ostvareni.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 36
Protiv: 33
36%
33%
0%

NAČIN OBRAČUNA POREZA NA DOHODAK ZA PRIHODE KOJI SU OSTVARENI U PERIODU POČEV OD 1. JANUARA 2015. GODINE ZAKLJUČNO SA 30. SEPTEMBROM 2021. GODINE

Utvrđuje se neoporezivi prihod po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad. Predviđeno je da se ne plaća porez na dohodak građana na navedene prihode u visini do 384.000 dinara godišnje, a deo prihoda koji je iznad tog iznosa umanjuje se za normirane troškove od 43% od ostvarenih prihoda. Poreska obaveza utvrđena rešenjem poreskog organa po osnovu navedenih prihoda plaća se na 120 jednakih mesečnih iznosa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 40
Protiv: 41
40%
41%
0%

NORMIRANI TROŠKOVI U DINARSKOM IZNOSU

Počev od 1. oktobra 2021. godine, visina normiranih troškova u dinarskom iznosu, po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i prihoda po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, utvrđuje se na taj način što se normirani troškovi priznaju u visini trostrukog neoporezivog iznosa zarade za bruto iznos navedenih prihoda koje obveznik ostvari u kvartalu. U skladu sa Zakonom, neoporezivi iznos zarade trenutno iznosi 18.300 dinara mesečno za lice sa punim radnim vremenom.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 42
Protiv: 41
42%
41%
0%

Poslednji put ažurirano: 13.06.2022, 07:21