Otvoreni Parlament | Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Sažetak

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: Zakon) uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa.

Doprinosima se obezbeđuju sredstva za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja i to: penzijskog i invalidskog osiguranja; zdravstvenog osiguranja; osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Zakon je donet 2004. godine, a poslednje izmene pretrpeo je 2020. godine. Predložene dopune odnose se na fizička lica koja ostvaruju prihode od ugovorene naknade na koje se doprinosi plaćaju samooporezivanjem i usledile su nakon višemesečnih pregovora Vlade Republike Srbije i dva udruženja građana, Udruženja radnika na internetu i Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije. Oba udruženja zastupala su u pregovorima interese frilensera, odnosno radnika na internetu.

Lice koje ostvaruje ugovorenu naknadu je fizičko lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o dopunskom radu i drugog ugovora ili po nekom drugom osnovu, a za izvršen rad ostvaruje ugovorenu naknadu, odnosno naknadu za rad (u daljem tekstu: ugovorena naknada); Ugovorena naknada je naknada za rad u kojoj su sadržani porez i doprinosi koji se plaćaju na teret lica koja ostvaruju tu naknadu.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 59
Protiv: 59
59%
59%
0%

Ključne novine

OBRAČUNAVANJE, UTVRĐIVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA

Prema važećem zakonskom rešenju, doprinose za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu isplatilac je dužan da obračuna, obustavi i uplati prilikom isplate ugovorene naknade. Lice koje ostvaruje ugovorenu naknadu dužno je da samo obračuna i uplati doprinose u slučaju kada tu naknadu ostvaruje od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa. Ove odredbe ne odnose se na samostalne umetnike koji ostvaruju prihod od umetničke delatnosti.

Predloženom dopunom Zakona doprinosi za navedena lica koja u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine ostvaruju ugovorenu naknadu od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, utvrđuju se rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, koje se odnose na ugovorenu naknadu na koju se porez plaća samooporezivanjem, ostvarenu u tom periodu.

Predložena rešenja u Zakonu uticaće na fizička lica koja ostvaruju prihode od ugovorene naknade na koje se doprinosi plaćaju samooporezivanjem. Na utvrđivanje i plaćanje doprinosa za navedenu kategoriju lica primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana (koji je takođe izmenjen), na način da se na prihode po osnovu ugovorene naknade na koju se doprinosi plaćaju samooporezivanjem, a koji su ostvareni u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, doprinosi plaćaju po rešenju poreskog organa ukoliko nije:
- nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda, ili
- pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze, ili
- pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Omogućeno je plaćanje na 120 jednakih mesečnih iznosa, tako da se navedeni prihodi koji su ostvareni u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje ne uračunavaju u prihod na koji se plaćaju doprinosi, a normirani troškovi su opredeljeni u visini od 43% od bruto prihoda.

Kao glavni razlog za usvajanje predložene dopune Zakona navodi se potreba da se preciznije uredi utvrđivanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 52
Protiv: 54
52%
54%
0%

NAČIN UTVRĐIVANJA DOPRINOSA ZA PERIOD 1. JANUAR 2015 - 30. SEPTEMBAR 2021. GODINE ZA LICA KOJA OSTVARUJU UGOVORENU NAKNADU OD LICA KOJE NIJE OBVEZNIK OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA

Predloženom dopunom Zakona predviđen je način utvrđivanja doprinosa za lica koja u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine ostvaruju ugovorenu naknadu od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa. Doprinosi će se utvrditi rešenjem poreskog organa. Omogućeno je plaćanje na 120 jednakih mesečnih iznosa, tako da se navedeni prihodi koji su ostvareni u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje ne uračunavaju u prihod na koji se plaćaju doprinosi, a normirani troškovi su opredeljeni u visini od 43% od bruto prihoda.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 49
Protiv: 50
49%
50%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.05.2023, 13:36