Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi

Sažetak

Zakon o kulturi usvojen je septembra 2009. godine, a njegova primena počela je naredne godine u martu. Od tada ovaj zakon je pretrpeo dve izmene, i to prvu izmenu 2016, a drugu 2020. godine. Novine koje donose izmene i dopune ovog zakona odnose se najpre na produženje rokova za raspisivanje javnih konkursa, zatim na izmene u vezi sa Registrom ustanova kulture, kao i definisanje plaćanja doprinosa za slobodne umetnike. Najveći deo izmena i dopuna odnosi se na odredbe koje uređuju sastav i izbor Nacionalnog saveta za kulturu.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 91
Protiv: 86
91%
86%
0%

Ključne novine

PRODUŽAVA SE ROK ZA RASPISIVANJE JAVNIH KONKURSA SA 30 NA 60 DANA

Rokovi za raspisivanje javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje kulturnih programa i projekata produžuju se sa 30 na 60 dana.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 69
85%
69%
0%

MENJA SE NAČIN IZBORA I SASTAV NACIONALNOG SAVETA ZA KULTURU

Najveći deo izmena i dopuna unet je u pogledu dela koji se odnosi na Nacionalni savet za kulturu. Savet imenuje i razrešava Vlada, njegove članove više ne bira Narodna skupština kao što je do sada bila praksa, stoga se i ukida obaveza Saveta da podnosi godišnji izveštaj o radu Narodnoj skupštini. Za razliku od prethodnog rešenja zakona gde je sastav brojao 19 članova, prema novom rešenju zakona, savet broji 11 članova iz različitih oblasti kulture koje predlaže Ministar kulture na osnovu liste predloga kandidata. Listu kandidata više ne čine, kao do sada istaknuti i ugledni umetnici, nego kandidati predloženi od nekoliko ustanova kulture, i to po jednog člana predlažu Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Državni arhiv Srbije, Narodni muzej Srbije, Narodna biblioteka Srbije, Narodno pozorište u Beogradu, Jugoslovenska kinoteka i Matica srpska, dok po dva kandidata predlažu Srpska akademija nauka i umetnosti i u nacionalni saveti nacionalnih manjina. Savet ima predsednika koji se bira iz redova članova Saveta, a mandat im traje četiri godine. Dosadašnje pravo Saveta da utvrđuje status istaknutog umetnika se ukida. Takođe, visinu naknade članova Saveta ne utvrđuje administrativni odbor skupštine nego Vlada na predlog ministra.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 76
Protiv: 71
76%
71%
0%

STRATEGIJU RAZVOJA KULTURE DONOSI VLADA NA PREDLOG MINISTRA

Strategiju razvoja kulture do sada je donosila Narodna skupština, a na predlog Vlade. Ova odredba se menja i sada strategiju donosi Vlada na predlog ministra.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 79
Protiv: 81
79%
81%
0%

PROMENA NAZIVA - DRŽAVNI ARHIV SRBIJE I NARODNI MUZEJ SRBIJE

Menjaju se nazivi ustanova kulture, i to Arhiv Srbije se menja u Državni Arhiv Srbije dok se Narodni muzej Beograda menja u Narodni muzej Srbije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 74
Protiv: 86
74%
86%
0%

UPIS U REGISTAR USTANOVA KULTURE

Menja se i upis u registar ustanova kulture, gde se svojstvo pravnog lica sticalo upisom ustanova kulture u Sudski registar, sada se to iz zakona briše i ustanove kulture stiču svojstvo pravnog lica upisom u Registar ustanova kulture, koje kao povereni posao vodi Agencija za privredne registre.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 92
Protiv: 64
92%
64%
0%

UPRAVNI ODBOR USTANOVE KULTURE BROJI NAJMANJE PET ČLANOVA, NADZORNI TRI

Odredba koja se tiče sastava upravnog odbora ustanove kulture menja se i od dosadašnja minimalno obavezna tri člana, izmene i dopune zakona predviđajuj minimum petoro članova za sastav upravnog odbora. Dok je za sastav nadzornog odbora ustanove kulture predviđeno tri člana.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 76
85%
76%
0%

DOPRINOSI ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE OBEZBEĐUJU SE U BUDŽETU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosi za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike obezbeđuju se u budžetu jedinica lokalne samouprave. Do sada je ovu obavezu imala jedinica lokalne samouprave, odnosno autonomna pokrajina gde je lice steklo status samostalnog umetnika. Ovom odredbom se briše obaveza autonomne pokrajine da bude obveznik plaćanja doprinosa samostalnim umetnicima.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 88
Protiv: 76
88%
76%
0%

REGISTAR USTANOVA PROPISAN OVIM ZAKONOM POČEĆE SA RADOM U ROKU OD 18 MESECI OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA

U narednom periodu, koji je neophodan za obezbeđivanje rada Agencije za privredne registre, svi predmeti, arhiva i registratorski materijal koji su korišćeni prilikom vođenja registara će biti preuzeti od privrednog suda. Do početka rada APR, i dalje će se ustanove kulture registrovati kod privrednih sudova.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 90
Protiv: 71
90%
71%
0%

Poslednji put ažurirano: 16.04.2024, 19:11