Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Stević, a neka se pripremi narodni poslanik Nikola Jolović. Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Nikola Jolović, a neka se pripremi narodna poslanica Gordana Topić.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Gordana Topić, a neka se pripremi narodni poslanik Marko Atlagić.
Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite.
Dame i gospodo narodni poslanici, dogovorite se, hoće li gospodin Stefanović ili vi? Imate na raspolaganju jedan minut.
Ali, gospodine Stefanoviću, nisam produžio rad, tako da moramo da završimo u 18,00 sati.
Želite i vi reč? Po kom osnovu? Sada tražite povredu Poslovnika?
Gospodine Markoviću, jedino ako kažete da sam prekršio Poslovnik kada sam dao reč gospodinu Stefanoviću.
(Jovan Marković, s mesta: Imam obrazloženje, ako hoćete da me saslušate.)
Ne mogu da vam stvarno tu izađem u susret. Povreda Poslovnika se odnosi neposredno kada je učinjena, znači kada prethodni govornik završi sa diskusijom.
Vi ste kolegi Stefanoviću dali pravo da replicira i samim tim se odrekli da … U redu je.
Kolega Markoviću, ovo sada što ste reklamirali kao Poslovnik, slobodno mogu da smatram da je replika. Ne vidim zašto pribegavate reklamiranju Poslovnika, ukoliko želite da replicirate.
Dovoljno je bilo da zatražite repliku. Ovako, pošto je ovo zloupotreba prava da povredu Poslovnika, vreme koje ste utrošili, odbiće se od vremena koje ima vaša poslanička grupa na raspolaganju.
Sada završavamo sa današnjim radom.
Nastavljamo sutra u 10,00 časova.
Po kom osnovu, gospodine Martinoviću?

(Aleksandar Martinović, s mesta: Replika.)

Kolega Bečić, koji je u tom trenutku vodio sednicu, je procenio da nemate pravo na repliku.

(Aleksandar Martinović, s mesta: Spomenuta je SNS.)

Kažem, kolega Bečić, koji je vodio sednicu pre mene, procenio je…

Javio se za reč ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe. Koliko je meni poznato, po Poslovniku, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe zastupa poslaničku grupu po temi za koju je ovlašćen.

Reč ima narodni poslanik Biljana Pantić Pilja.
Gospodine Atlagiću, nisam video u sistemu da ste tražili reč.
Zahvaljujem, gospodine Atlagiću.

Mogu samo da vam kažem da je kolega Bečić više puta opominjao govornike da se vrate na temu dnevnog reda, što su oni povremeno radili i vraćali se na temu, povremeno su se vraćali na politički deo. Smatram da gospodin Bečić tada nije bio u mogućnosti da predvidi šta će ko u sledećoj rečenici da izgovori, ali je svakako intervenisao sa mesta predsedavajućeg u skladu sa diskusijama koje su govornici imali.

Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)

Reč ima narodni poslanik Biljana Pantić Pilja, ovlašćeni predstavnik SNS.
Zahvaljujem.

Gospodine Stefanoviću, po kom osnovu?

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović, po Poslovniku. Izvolite.
Zahvaljujem se gospodine Martinoviću.

Na vaše reklamiranje Poslovnika, nemam komentar, da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni? (Ne)

Gospodine Stefanoviću, po kom osnovu?

(Borislav Stefanović, s mesta: Replika, na izlaganje gospođe Pilje.)

Gospođa Pilja nije spomenula ni jednom DS.

Vi sada želite da date odgovor na štetu koju država trpi zbog sudija koje nisu reizabrane, a Ustavni sud je to poništio, baš bih voleo da čujem.

Izvolite.
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović, replika.

(Borislav Stefanović, s mesta: Nije spomenut.)

Gospodine Stefanoviću, spominjali ste SNS i da su sudije učlanjivanje u SNS. Gospodin Martinović je zamenik predsednika poslaničkog kluba.

(Borislav Stefanović, s mesta: Postoji ovlašćeni.)

Ovlašćeni trenutno nije identifikovan u elektronskom sistemu.

Izvolite gospodine Martinoviću.
Gospodine Martinoviću, proteklo je čak i ono vreme koje sam vam ja oduzeo.