Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.
Po Poslovniku, reč ima Miljan Damjanović.

(Aleksandar Marković: Evo ga još jedan Srbin veliki iz centra.)

Zahvaljujem, kolega Damjanoviću.
Smatram da nije prekršen član 27.
Reč ima ministar Aleksandar Vulin.
Izvolite.
(Narodni poslanik Miljan Damjanović nastavlja sa izlaganjem.)
Izvinite, ministre.
Izričem vam opomenu, kolega Damjanoviću.
(Miljan Damjanović: Da li ste meni izrekli opomenu?)
Da, jesam.
(Miljan Damjanović: Iz kog razloga?)
Da, jesam, narodnom poslaniku koji dolazi ovamo.
(Miljan Damjanović: Zbog čega opomenu? Zbog čega opomenu? Kažite mi zbog čega opomenu, obrazložite zbog čega opomenu. Sram vas bilo! Hoćete još? Hoćete da me izbacite? Hoćete da se ponašate kao milogorci? Hoćete da me hapsite?)
Ne, vi želite tako, ali nećete imati tu čast.
(Miljan Damjanović: Izvolite, zovite obezbeđenje. Hoćete da me hapsite?
Sram vas bilo! Sram da te bude! Misliš da ćeš mene da ućutkaš?)
Reč ima ministar gospodin Aleksandar Vulin.
Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović.
Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović, po Poslovniku.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima ministar, gospodin Aleksandar Vulin.
Po Poslovniku, narodni poslanik Maja Gojković.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Izvolite.

Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Izvolite.
Pravo na repliku, narodni poslanik Maja Gojković.
Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Po poslovniku, narodni poslanik Marijan Rističević.
Pravo na repliku, narodni poslanik Maja Gojković. Izvolite.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljani rad Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 70 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 90 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Da li neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika?

Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj.