Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem kolega Ševarliću.

Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Kolega Vukadinovću, moram da vam skrenem pažnju da od sada poštujete član 107. Poslovnika o radu Narodne skupštine kada diskutujete i da poštujete Ustav Republike Srbije. Nijedan „lek specijalis“ ne može da derogira Ustav.

Kada prekršite Ustav to je diktatura.

Reč ima ministar Lončar, izvolite.
Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Kolega, prvo o tome ćete moći da govorite da je Ustav prekršen kao narodni poslanik u ovoj sali kada Ustavni sud utvrdi da je Ustav prekršen, a ako se ne budete slagali sa odlukom Ustavnog suda, onda komentarišite odluku, a do tada Ustav nije prekršen. Molim zatražite reč.

Izvolite.
Reče Đorđe Vukadinović, sudija Ustavnog suda.

Kada to budete bili možemo o tome da polemišemo.

Po Poslovniku, reč ima narodni poslanik Saša Radulović.

Izvolite.
Zahvaljujem kolega Raduloviću, nisam znao da ste i advokat, pored toga što ste stečajni upravnik.

Smatram da nisam prekršio odredbe Poslovnika Narodne Skupštine.

Da li želite da se Narodna Skupština izjasni u danu za glasanje?

(Saša Radulović: Imam dva minuta.)

Do dva minuta kolega Raduloviću. Kao advokat biste to trebali da znate.

(Saša Radulović: Dva minuta!)

Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.

Izvolite.
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Saša Radulović.

Izvolite.
Kolega Raduloviću, vi niste imali diskusiju, nego reklamaciju o povredi Poslovnika. To ne potpada u red političkih diskusija, a prekinuo sam vas iz dva razloga. Prvi je što nemate potrebe da branite kolegu Vukadinovića od mene, a drugi je – ako ste nastavili da ga branite, to biste i naplatili, kao što i sve naplaćujete, pa uredno primate i platu od Narodne skupštine, a ovo vam je treći ili četvrti ulazak u ovu salu za poslednje dve godine.

Izvolite, po temi dnevnog reda.
Gospodine Raduloviću, moram opet da vam skrenem pažnju.
Kolega Raduloviću, moram da vam skrenem pažnju, vi ste narodni poslanik Saša Radulović, Dosta je bilo u Narodnoj skupštini više ne postoji. Zar vas nisu obavestili o tome? Vi nemate više poslaničku grupu. Znači, sada govorite kao narodni poslanik Saša Radulović.

Izvolite.
Reč ima ministar, gospodin Ružić.
Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Izvolite.
Zahvaljujem, kolega Đukanoviću.
Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović.
Nije tu.
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.
Izvolite, kolega.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Nataša Mihailović Vacić.