Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Izvolite.
Zahvaljujem, kolega.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
Pravo na repliku, narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
Izvolite.
Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović, a zatim narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Izvolite.
On nije imao repliku, kolega.
Ja o tome odlučujem, a ne vi.
Zahvaljujem.
Zahvaljujem.
Kolega Vukadinoviću, kolega Orlić se javio po amandmanu, trošio je vreme poslaničke grupe. Vi ste tražili repliku koja traje do dva minuta, a omogućio sam vam skoro tri.
Po Poslovniku, reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
Smatram da nisam učinio navedenu povredu Poslovnika.
(Marijan Rističević: Ne želim da se izjasnimo.)
Kolega, ne želite? U redu.
Pravo na repliku, narodni poslanik Miladin Ševarlić. Izvolite.
Zahvaljujem, kolega Ševarliću.
Marijan Rističević, izvolite.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
Pravo na repliku, prvo narodni poslanik Miladin Ševarlić, zatim Đorđe Vukadinović.
Izvolite.
Zahvaljujem.
(Miladin Ševarlić: Zašto nismo razmatrali izveštaj državnog revizora? Možemo da nastavimo sednicu da raspravljamo i o tim pitanjima. Mi ne možemo da promenimo dnevni red, ne možemo da utičemo na dnevni red. Nismo vaši miljenici. Mogu samo oni koji su vaši miljenici.)
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović, replika.