Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Mirčiću.
Zahvaljujem.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Periću.
Reč ima ministar gospodin Siniša Mali.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Na naslov iznad člana 8. i član 8. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Kolega Bojiću, izvolite.
Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali.
Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić.
Izvolite.
Pravo na repliku narodni poslanik Dubravko Bojić. Samo kolega zatražite reč. Izvolite.
Pravo na repliku, ministar Mali. Izvolite.
Pravo na repliku, narodni poslanik Dubravko Bojić. Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić, izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima ministar gospodine, Siniša Mali.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Zahvaljujem.
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Nemanja Radojević i Ljupka Mihajlovska.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Filip Stojanović.
Kolega Stojanoviću, izvolite.
Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali.
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.