Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mirčić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Da)

Izvolite.
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 sati zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.
Sada određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata.
Sa radom nastavljamo u 15 sati i pet minuta.
(Posle pauze.)
Zahvaljujem.
Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 3. do 7. dnevnog reda.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su danas pozvani da sednici prisustvuju dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine i turizma i telekomunikacija i Siniša Mali, ministar finansija, sa saradnicima.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 170, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd između kineske Export – Import banka, kao zajmodavca i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija kao zajmoprimca, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikacionih usluga od poverenja koje se pružaju Republici Srbiji, Republici Severnoj Makedoniji; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane i Predlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovinu u centralnoj Evropi.
Da li predstavnici predlagača žele reč?
Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali. Izvolite.
Zahvaljujem.

Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? Izvolite.
Zahvaljujem.
Da li predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Reč ima narodni poslanik Predrag Jelenković.
Izvolite.
Da li još neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi reč?
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić. Izvolite.
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo sa radom, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim korisnike usluga Doma „Bežanijska kosa“ Gerantološkog centra Beograd, koji trenutno prate deo današnje sednice sa galerije velike sale. Molim vas da aplauzom pozdravite goste.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Izvolite.
Da li još neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi reč? (Ne.)
Prelazimo u daljem radu na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.
Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Blaža Knežević. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Predrag Jelenković.
Izvolite.