Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Kolega Vukadinoviću, slučajno sam ja delom tada predsedavao. Predsednik poslaničke grupe SNS nije napao narodnog poslanika Boška Obradovića, već je hteo da mu otme taj transparent. To je velika razlika.
Još nešto. Ako želite da se bavite politikom, morate da imate stomak i da dobijete udarac, a ne samo da zadajete. To da raščistimo odmah.
Ne bih da pričamo o nekim drugim stvarima koje su se dešavale u RTS-u itd.
(Đorđe Vukadinović: I to sam osudio.)
Pravo na repliku, narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
Pravo na repliku ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Izvolite.
Kolega Vukadinoviću, ne mogu da se baš o svemu složim sa vama, ali red bi bio i da, kao što sam vam i rekao, zbog atmosfere u parlamentu - da li se sećate možda spominjanja porodica funkcionera SNS? Toga se ne sećate.
Ne sećate se jednog poslaničkog pitanja, na jedan krajnje bezobrazan način postavljenog – da li predsednik Republike tuče svoju ženu? To nisu izgovarali poslanici vladajuće većine.
Znači, prihvatite da za atmosferu u parlamentu ipak, i teške reči koje su padale, veliku odgovornost snose i poslanici bivšeg režima.
Pravo na repliku narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Pravo na repliku narodni poslanik Marijan …
(Miladin Ševarlić: Čitam. Molim vas da mi dozvolite da pročitam jednu rečenicu.)
Kolega, prekoračili ste vreme.
(Miladin Ševarlić: Zašto se plašite da pročitam jednu rečenicu?)
Ne plašim se ja vas, taman posla.
Pravo na repliku narodni poslanik Marijan Rističević.
Gospodine Ševarliću, raspisani su izbori. Raspisivanje izbora je praznik demokratije pa nemojte da me terate da vam izričem opomene danas. Zaista vas molim.
(Miladin Ševarlić: Zašto da mi izreknete opomenu?)
Zato što kršite Poslovnik i ne omogućavate drugim poslanicima da učestvuju u radu Narodne skupštine.
(Miladin Ševarlić: Ja?)
Vi. Dao sam drugom kolegi reč.
(Miladin Ševarlić: … da napustim salu.)
Ne morate da napustite salu. Ja vas ne teram, samo vas molim da dozvolite da i druge kolege učestvuju u diskusiji.
Pravo na repliku narodni poslanik Marijan Rističević, zatim Vladimir Orlić.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić, zatim Đorđe Vukadinović.
Izvolite.
Pravo na repliku, Đorđe Vukadinović. Izvolite.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 sati zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Sada određujem pauzu.
Sa radom nastavljamo u 15.00 sati.
(Posle pauze.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč?
Kolega Miletiću, izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz. Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Predstavnik predlagača i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 4. mart 2020. godine, sa početkom u 15 sati i 20 minuta, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje je utvrđeno da su u sali prisutna 126 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – nema, uzdržanih –nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je većinom glasova Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – nema, uzdržanih – nema, ukupno 141.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – nema, uzdržanih – nema, ukupno 141.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – nema, uzdržanih – nema, ukupno 141.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Zaključujem glasanje: za – petoro, protiv – jedan, uzdržanih – nema, ukupno 141.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – nema, uzdržanih – nema, ukupno 141.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Podsećam vas da je amandmanom na član 2, koji je postao sastavni deo Predloga zakona, predviđeno da ovaj zakon stupi na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno 141.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno – 141.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji.
Pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većina glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predloga zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 127, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1. Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan, ukupno – 141.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Zahvaljujem.
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić. Izvolite.