Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 90 narodnih poslanika, odnosno prisutno je najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNjE STANOVA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI

Primili ste amandmane, koje su na Predlog zakona, podneli narodni poslanici, kao i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije.

Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na naslov Predloga zakona, amandman je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč?

Koleginice Jovanović, izvolite.
Po amandmanu, narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
(Vjerica Radeta: Ja sam imala repliku.)
Vi hoćete repliku? Izvinite, koleginice.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Ljiljana Malušić. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Izvolite.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja sa ovog mesta, kao predsedavajući u ovom trenutku potpuno pridružujem zahtevima narodnih poslanika Aleksandra Markovića, Vjerice Radete, Ljiljane Malušić, Jelene Žarić Kovačević, Srbislava Filipovića, u njihovom pozivu da reaguju nadležni državni organi. Svakako da jedan ovakav način komunikacije preko društveni mreža i pretnje deci predsednika Republike za mene je jedan najobičniji kukavički čin i ništa drugo.
Ne može to da se ni na koji način ni opravda i ne može da ostane nekažnjeno, te pozivam državne organe da u skladu sa zakonom otkriju ko stoji iza tog profila, privedu pravdi i kazne na način predviđen zakonima koje mi donosimo ovde u Narodnoj skupštini.
Pravo na repliku narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Milorad Mijatović.
Izvolite kolega.
Reč ima narodni poslanik Maja Gojković. Izvolite, koleginice.
Reč ima narodni poslanik Studenka Kovačević.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
Izvolite, kolega Atlagiću.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.
Izvolite kolega.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Marinković.