Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Marković.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Marković.
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milena Turk.
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marijan Risitičević.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica.
Izvolite.
Zahvaljujem.

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite, kolega Šaroviću.

Pravo na repliku ima narodni poslanik Dragana Barišić.
Izvolite, po amandmanu.
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite.
Zanimljiva teorija.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginice Nikolić, izvolite.
Zahvaljujem.

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima Aleksandar Šešelj. Izvolite.

Zahvaljujem.

Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 sati, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Da li neko želi reč? (Da)

Izvolite.