Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Đorđe Milićević

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije

Govori

Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa radom.

Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Zahvaljujem, koleginice Jovanović.
Reč ima predstavnik predlagača Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Izvolite.
Zahvaljujem, ministre.
Po amandmanu reč ima narodni poslanik Branimir Rančić. Izvolite.
Zahvaljujem, kolega Rančiću.
Po amandmanu reč ima narodna poslanica Ivana Dinić. Izvolite.
Zahvaljujem, koleginice Dinić.

Reč ima, po amandmanu, narodna poslanica Ljiljana Malušić.

Izvolite, koleginice Malušić.

Zahvaljujem, koleginice Malušić.
Po amandmanu reč ima narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite koleginice.
Zahvaljujem koleginice Žarić Kovačević.
Prelazimo na sledeći amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Filip Stojanović.
Izvolite, kolega.
Zahvaljujem, kolega Stojanoviću.
Po amandmanu, reč ima narodna poslanica Studenka Kovačević.
Izvolite, koleginice Kovačević.
Zahvaljujem, koleginice Kovačević.
Reč ima narodna poslanica Danica Bukvić, po amandmanu.
Izvolite, koleginice Bukvić.
Zahvaljujem, koleginice Bukvić.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite, kolega Periću.
Zahvaljujem.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.

Reč ima ovlašćeni predstavnik SPS prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, po amandmanu.

Izvolite.

Zahvaljujem koleginice Bošković Bogosavljević.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.
Zahvaljujem kolega Jovanoviću.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Reč ima narodni poslanik Dubravko Bojić. Izvolite.
Zahvaljujem, kolega Bojiću.

Po amandmanu, reč ima narodna poslanica Olivera Ognjanović.

Izvolite, koleginice Ognjanović.