Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

Sedma sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

06.05.2021.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je na sednici održanoj 6. maja 2021. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Predlog Pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za poglavlje 10 „Informaciono društvo i mediji“.

Šesta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

05.05.2021.
Na sednici, održanoj 5. maja, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju dopinga u sportu, u pojedinostima. Na Predlog zakona podnet je jedan amandman na član 11, koji je podneo narodni poslanik Goran Spasojević. Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili podneti amandman. Sednici je predsedavao predsednik Odbora akademik Muamer Zukorilić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Marina Raguš, Samira Ćosović, Milica Dačić, dr Emeše Uri, Nataša Jovanović, Miloš Banđur, Goran Spasojević, Milijana Sakić, prof. dr Marko Atlagić, Bratislav Jugović i Nevena Đurić.

Peta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

28.04.2021.
Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 28. aprila 2021. godine, članovi Odbora razmotrali su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, u načelu i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji. Predsednica Pododbora za informatičko društvo i digitalizaciju Marina Raguš je predložila da se današnja sednica dopuni sa tačkom broj 5. dnevnog reda: Razmatranje predloga za organizovanje drugog javno slušanje na temu: Državni data centar: informaciona bezbednost i zaštita podataka. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu obrazložio je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, koji je ukazao na važnost ovog Zakona, istakavši da je postojeći Zakon usvojen 2014. godine. Razlog za pristupanje izmenama i dopunama zakona je usaglašavanje sa osnovnim principima novog Svetskog antidoping kodeksa. Istakao je da je od 23. oktobra 2014. do 1. novembra 2020. godine, Antidoping agencija sprovela ukupno 5.129 doping kontrola. Za unapređenje sistema borbe protiv dopinga u Republici Srbiji važno je definisanje i preciziranje poslova i mera koje preduzima Antidoping agencija Republike Srbije na sprečavanju dopinga u sportu, naglasio je Udovičić. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji obrazložio je prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. Članovi Odbora su, većinom glasova, predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, u načelu i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji. U nastavku rada, razmotrene su Informacije o radu Ministarstva, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za period oktobar–decembar 2020. godine i za period januar–mart 2021. godine. Informacije o radu predstavio je prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. Ministar Ružić je upoznao članove Odbora sa normativnim aktivnostima u izveštajnom periodu. Govorio je o organizovanoj onlajn nastavi za učenike osnovnih i srednjih škola, koja je usledila zbog situacije izazvane korona virusom. S tim u vezi, podsetio je da je u prethodnom periodu pokrenuto niz inicijativa koje treba da doprinesu širem i dubljem razumevanju digitalnog obrazovanja, sa fokusom na to da se škole, nastavnici i učenici na adekvatan način uvedu u digitalni svet i svet nastave podržane digitalnom tehnologijom. U oblasti visokog obrazovanja, ministarstvo se orijentisalo na rekonstruciju i izgradnju infrastrukturnih projekata. Nakon opsežnog obrazloženja ministra Ružića, članovi Odbora predložili su Narodnoj skupštini da prihvati Informacije o radu Ministarstva, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za pomenute periode. U nastavku sednice, članovi Odbora su prihvatili predlog predsednice Pododbora Marine Raguš da se javno slušanje održi 10. maja 2021. godine, sa početkom u 11.00 časova. Javno slušanje biće održano u Državnom data centru u Kragujevcu Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marina Raguš, Milica Dačić, Samira Ćosović, Nataša Jovanović, Nandor Kiš, Goran Spasojević, Milijana Sakić, Vladica Maričić, prof. dr Marko Atlagić, Bratislav Jugović i prof. dr Žarko Obradović.

Četvrta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

11.02.2021.
Na sednici, održanoj 11. februara 2021. godine, članovi Odbora za obrazovanje, nauku tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrili su predlog za organizovanje javnog slušanja na temu: „Digitalizacija u Srbiji – gde smo danas“. Predsednik Odbora je istakao da je nedavno oformljen i Pododbor za informatičko društvo i digitalizaciju čime je pokazana spremnost Odbora za ovu oblast. Pododbor je odmah krenuo i sa aktivnostima i održao sednicu sa istom temom koja se nalazi na dnevnom redu sednice Odbora. Članovi Odbora su, nakon obrazloženja narodne poslanice Marine Raguš, usvojio predlog da javno slušanje bude održano u petak, 26. februara 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Emeše Uri, Svetlana Milijić, Goran Spasojević, Jelena Obradović, Marina Raguš, Milica Dačić, Nataša Jovanović, doc. dr Mihailo Jokić, Bratislav Jugović, Nevena Đurić, Milijana Sakić i Milan Radin.

Treća sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

26.01.2021.
Na sednici, održanoj 26. januara 2021. godine, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrili su Izveštaj delegacije Republike Srbije o okončanim pregovorima za zaključivanje Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih američkih država o naučnoj i tehnološkoj saradnji, radi davanja saglasnosti za privremenu primenu Protokola do njegovog stupanja na snagu, koji je podnela Vlada. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić istakao je da je davanje saglasnosti Odbora neophodna, povodom produženja važenja potvrđenog međunarodnog ugovora, kao i izmene Ankesa A navedenog Sporazuma, iniciranog od američke strane. Osnova za pregovore bila je usmerena u postizanju dva cilja, da se izbegne prekid desetogodišnje saradnje protekom vremena odredbe člana 11. važećeg ratifikovanog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih američkih država o naučnoj i tehnološkoj saradnji, potpisanog aprila 2010. godine. Drugi cilj je bio usmeren da se u periodu produženja tih aktivnosti izvrše izmene Aneksa u odnosu na način uređenja intelektualne svojine koja može nastati u aktivnostima realizacije saradnje između institucija dveju strana, u narednih deset godina. Razlozi za privremenu primenu Protokola su sadržani u potrebi da se onemogući nepotrebni zastoj aktivnosti saradnje koja je u toku, a koja bi po automatizmu primene važećeg Sporazuma izgubila pravni osnov tekućeg meseca. Nakon obrazloženja, Odbor je prihvatio Izveštaj i dao saglasnost za privremenu primenu Protokola do njegovog stupanja na snagu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Slobodan Alavanja, Samira Ćosić, Nandor Kiš, Goran Spasojević, prof. dr Marko Atlagić, Milijana Sakić, Milan Radin, Marina Raguš, Milica Dačić, Miloš Banđur, Nataša Jovanović, Vladica Maričić, Bratislav Jugović i Nevena Đurić.

Druga sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

09.12.2020.
Na sednici Odbora, održanoj 9. decembra, razmatrano je formiranje Pododbora za omladinu i sport, koji je predložio član Odbora Goran Spasojević i obrazovanje Pododbora za informatičko društvo i digitalizaciju koji je predložila Marina Raguš. U predlogu za formiranje Pododbora za omladinu i sport navodi se da bi zadatak Pododbora bio da razmatra i prati izvršavanje predloga zakona i drugih akata u oblasti sporta i omladine, fizičke kulture. Razmatra plan rada i izveštaje nadležnog ministarstva i drugih državnih organa, organizacija i tela. Razmatra inicijative, peticije, predstavke i predloge iz svog delokruga. Prati Nacionalnu Strategiju razvoja sporta kojom se utvrđuje stanje u oblasti sporta koje postoji u trenutku donošenja Strategije, osnovne principe na kojima se temelji razvoj sporta u Republici Srbiji, kratkoročne, periodične i dugoročne sportsko-razvojne ciljeve i nosioce realizacije tih ciljeva, sadržinu, obim i procenjenu vrednost aktivnosti na realizovanju postavljenih sportsko-razvojnih ciljeva, obaveze i zadatke nosilaca javne vlasti svih nivoa i nosilaca sportskih programa na realizaciji postavljenih sportsko-razvojnih ciljeva. Prati školski i univerzitetski sport i fizičko vaspitanje dece svih uzrasta. Prati rad Nacionalnog saveta za sprečavanje negativnih pojava u sportu, Saveta za sport i bavi se pripremama predloga o tim pitanjima. U predlogu za obrazovanje Pododbora za informatičko društvo i digitalizaciju navodi se da bi zadatak tog Pododbora između ostalog bio razmatranje predloga zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti digitalizacije i digitalnih tehnologija, analiziranje adekvatnosti postojećeg zakonskog okvira u svetlu razvoja digitalizacije i digitalnih tehnologija i inicira izmene i dopune zakona koji uređuju ovu oblast i praćenje primene međunarodnih dokumenata iz oblasti digitalizacije i digitalnih tehnologija i rad parlamentarnih odbora za digitalizaciju drugih zemalja . Takođe bi se bavio zaštitom prava na privatnost na internetu, podsticanjem komunikacije korišćenjem digitalnih tehnologija i sredstava elektronske komunikacije (internet, elektronska trgovina, internet edukacija), razmatranjem i podsticati inicijative za razvoj i unapređenje privrednih grana koje se temelje na digitalnim tehnologijama. Pododbor bi se bavio i ispitivanjem i procenjivanjem uticaja procesa digitalizacije na oblasti iz delokruga drugih odbora i obaveštavati matični odbor o značajnim događajima iz oblasti digitalizacije, kao i promovisanjem korišćenja digitalnih tehnologija u radu Narodne skupštine, uključujući i postupak digitalizacije. Odbor je jednoglasno usvojio oba predloga dnevnog reda sednice. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Muamer Zukorlić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Slobodan Alavanja, Samira Ćosovoć, Nandor Kiš, Goran Spasojević, Milijana Sakić, prof. dr Marko Atlagić, mr Đorđe Kosanić, Milan Radin, Marina Raguš, Milica Dačić, Nataša Jovanović, Miloš Banđur, Vladica Maričić, Bratislav Jugović, prof. dr Žarko Obradović i Nevena Đurić.

Prva sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

26.10.2020.
Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo održao je Prvu sednicu, 26. oktobra 2020. godine. Sednicu je, na osnovu člana 25. Poslovnika Narodne skupštine, sazvao predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Do izbora predsednika Odbora, sednici je predsedavao Mihailo Jokić najstariji član Odbora, narodni poslanik iz Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“. Članovi Odbora su jednoglasno za predsednika Odbora izabrali narodnog poslanika Muamera Zukorlića, dok je za zamenika predsednika izabran Marko Atlagić iz Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“.