Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

38. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

09.12.2019.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrio je, na sednici od 12. septembra, u pojedinostima, predloge zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, o izmenama i dopunama Zakona o patentima, o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima i o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda. Na Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju podneto je ukupno 17 amandmana. Vlada i Odbor prihvatili su dva amandmana, i to na članove 1. i 20. Predloga zakona. Narodni poslanici podneli su 23 amandmana na Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan amandman. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima narodni poslanici podneli su 13 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Od 82 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima Vlada i Odbor prihvatili su sedam amandmana, i to na članove 5, 20, 23, 43, 45, 47. i 64. Predloga zakona. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda podneto je 11 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan amandman. Sednici je predsedavao prof. dr Ljubiša Stojmirović, zamenik predsednika Odbora, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marko Parezanović, prof. dr Marko Atlagić, prof. dr Žarko Obradović, Nataša St. Jovanović, doc. dr Mihailo Jokić, Fatmir Hasani, Andrijana Avramov, dr Predrag Jelenković i Miletić Mihajlović.

36. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

09.09.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 9. septembra, članovi Odbora razmatrali su u načelu, Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda. Predloge zakona obrazložio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju je, kako je istakao Šarčević, model realizacije nastave na studijskim programima u visokom obrazovanju u kome se kroz aktivnu nastavu na visokoškolskoj ustanovi i praktičnu obuku i rad kod poslodavca stiču, usavršavaju i izgrađuju veštine, sposobnosti u skladu sa studijskim programom. Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, takođe je obrazložio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, istakavši da se ovim zakonom uređuju minimalni uslovi osposobljavanja u Republici Srbiji za pristup i obavljanje profesija doktora medicine, doktora medicine specijaliste, doktora dentalne medicine itd, kao i priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija u Srbiji. Srbija se obavezala da u periodu pre pristupanja EU donese pomenuti zakon, koji će imati odloženo dejstvo, odnosno primenjivaće se od momenta pristupanja EU, naveo je ministar. Nakon konstruktivne debate, koja je usledila, članovi Odbora su jednoglasno usvojili sve predloge zakona dnevnog reda sednice. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Nataša Jovanović, Olena Papuga, doc. dr Mihailo Jokić, prof. dr Ljubiša Stojmirović, prof. dr Marko Atlagić, Miletić Mihajlović, Andrijana Avramov, Arpad Fremond i prof. dr Žarko Obradović.

35. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

28.06.2019.
Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 28. juna, razmotren je u pojedinostima Predlog zakona o nauci i istraživanjima. Narodni poslanici podneli su 49 amandmana na Predloženi zakon, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili šest. Odbor je na Predlog zakona podneo i dva svoja amandmana, na članove 5. i 37, koje je na ovoj sednici Odbora prihvatio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Nataša St. Jovanović, Đorđe Kosanić, dr Vladimir Orlić, Miletić Mihajlović, prof. dr Marko Atlagić, prof. dr Zoran Dragišić, prof. dr Milan Knežević, prof. dr Žarko Obradović i dr Predrag Jelenković.

34. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

25.06.2019.
Na sednici održanoj 25. juna, članovi Odbora razmotrili su i jednoglasno predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o nauci i istraživanjima, u načelu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Danica Bukvić, Nataša St. Jovanović, dr Vladimir Orlić, prof. dr Ljubiša Stojmirović, prof. dr Marko Atlagić, prof. dr Milan Knežević, prof. dr Žarko Obradović i dr Predrag Jelenković.

33. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

12.06.2019.
Na sednici, održanoj 12. juna, članovi Odbora razmotrili su predlog za organizovanje javnog slušanja o Predlogu zakona o nauci i istraživanjima, koji je podneo predsednik Odbora Muamer Zukorlić. Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog, a za održavanje javnog slušanja na Predlog zakona o nauci i istraživanjima određen je ponedeljak, 17. jun 2019. godine, sa početkom u 14.30 časova, u maloj sali Doma Narodne skupštine. Pod tačkom razno, članovi Odbora prihvatili su predlog poslanice Olene Papuge da se od septembra pripremi predlog za javno slušanje na temu: obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Ljubinko Rakonjac, Fatmir Hasani, Đorđe Kosanić, Olena Papuga, Nataša Jovanović, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Miletić Mihajlović, prof. dr Marko Atlagić, Milena Bićanin, Andrijana Avramov i prof. dr Milan Knežević.

32. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

13.02.2019.
Na sednici, održanoj 13. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u pojedinostima, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju podneto je devet amandmana, od kojih su Vlada i članovi Odbora prihvatili jedan, a Odbor je na Predlog zakona podneo i jedan svoj amandman. Na sednici je razmotren i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, u pojedinostima, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podneto je 26 amandmana, a Vlada i članovi Odbora prihvatili su dva amandmana. Pod trećom tačkom dnevnog reda, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u pojedinostima, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podneto je 25 amandmana, a Odbor i Vlada prihvatili su jedan amandman. Odbor je razmotrio u pojedinostima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, koji je podnela Vlada, na koji je podneto 14 amandmana, a prihvaćeno tri. Sednici je predsedavao, zamenik predsednika Odbora prof. dr Ljubiša Stojmirović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Vladimir Orlić, Bogdan Obradović, dr Ljubinko Rakonjac, Fatmir Hasani, Nataša Jovanović, Miletić Mihajlović, prof. dr Marko Atlagić, Milena Bićanin i prof. dr Milan Knežević. Sednici je prisustvovao i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, sa saradnicima.

31. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

11.02.2019.
Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 11. februara, razmotreni su Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, koje je podnela Vlada. Predložene zakone obrazložili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Vladimir Popović i dr Saša Lazović, a članovi Odbora jednoglasno su ih usvojili. Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora prof. dr Ljubiša Stojmirović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora prof. dr Marko Atlagić, prof. dr Milan Knežević, dr Vladimir Orlić, Nataša St. Jovanović, prof. dr Žarko Obradović, Fatmir Hasani, mr Đorđe Kosanić i Predrag Jelenković.

30. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

03.12.2018.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je, na sednici održanoj 3. decembra, razmotrio u pojedinostima Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima. Narodni poslanici podneli su 15 amandmana na Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od šest amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima. Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora prof. dr Ljubiša Stojmirović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Danica Bukvić, Fatmir Hasani, Nataša Jovanović, dr Vladimir Orlić, Dubravko Bojić, prof. dr Marko Atlagić, Milena Bićanin i prof. dr Milan Knežević.

29. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

26.11.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 26. novembra, članovi su razmotrili Predlog odluke o davanju saglasnosti Vladi Republike Srbije da ovlasti delegaciju Republike Srbije da prihvati da se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o statusu Francuske škole u Beogradu, privremeno primenjuje do njegovog stupanja na snagu. Predlog odluke članovima Odbora obrazložio je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prepoznajući obostrani interes za jačanje kulturnih veza između Srbije i Francuske i uvažavajući značaj delovanja Francuske škole u Beogradu, koja prima učenike francuskog, srpskog ili državljana treće zemlje, koji žele da prate nastavu na francuskom jeziku po zvaničnim programima francuskog ministarstva zaduženog za nacionalno obrazovanje, bitno je da ova škola bude u sistemu obrazovanja Republike Srbije. Predlog odluke, na sednici Odbora, od strane članova, usvojen je jednoglasno. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Ministar je o predlozima zakona rekao da je potreba za dopunama zakona proistekla iz brze digitalizacije sistema koja je uvedena u obrazovanje, a da se u narednoj godini očekuje jedinstveni informacioni sistem u prosveti, koji za cilj ima podršku celokupnom sistemu organizovanja, razvoja, praćenja i finansiranja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Na sednici, članovi Odbora su razmotrili i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu. Cilj ovog predloga zakona jeste jedinstven i efikasan sistem pružanja materijalne podrške učenicima i studentima, u zavisnosti od postignutog uspeha i socijalno-ekonomskog statusa porodice učenika, odnosno studenata, radi stvaranja uslova za dostupnije, efikasnije i kvalitetnije obrazovanje i vaspitanje, kao i posebno podizanje kvaliteta u oblasti ostvarivanja prava na studentske stipendije, rečeno je na sednici. Nakon diskusije članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona. Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, koji je obrazložio državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Vladimir Popović. Osnivanje Fonda ima za cilj obezbeđivanje uslova za razvoj naučnoistraživačkih i razvojnih aktivnosti, neophodnih za napredak društva zasnovanog na znanju. Uspostavljanjem Fonda definiše se prostor u kome će se kroz delovanje omogućiti efikasnija podrška razvoju naučnih istraživanja, a institucionalnim finansiranjem biće obezbeđena stabilnost rada naučnih ustanova i samih istraživača. Nakon obrazloženja članovi Odbora prihvatili su ovaj predlog zakona. Na sednici Odbora, članovi su prihvatili i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Olena Papuga, dr Vladimir Orlić, dr Aleksandra Jerkov, Fatmir Hasani, dr Ljubinko Rakonjac, Đorđe Kosanić, Nataša Jovanović, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Dubravko Bojić, Miletić Mihajlović, prof. dr Marko Atlagić, Milena Bićanin i Marko Parezanović

28. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

25.09.2018.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrio je, na sednici od 25. septembra, predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju i o profesijama od posebnog značaja za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, u pojedinostima. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ukupno je podneto 37 amandmana. Na predlog narodne poslanice Ljibuške Lakatoš, članovi Odbora prihvatili su amandman na član 10. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek, a koji je prihvatio i predstavnik predlagača, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Vlada i Odbor nisu prihvatili preostalih 36 amandmana podnetih na Predlog zakona, dok je Odbor podneo jedan svoj amandman, i to na član 8. Predloga zakona, koji je predstavnik predlagača takođe prihvatio. Na Predlog zakona o profesijama od posebnog značaja za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje narodni poslanici podneli su 20 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od podnetih amandmana. Sednici je predsedavao dr Muamer Zukorlić, predsednik Odbora, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marko Parezanović, prof. dr Marko Atlagić, prof. dr Žarko Obradović, Nataša St. Jovanović, Ljibuška Lakatoš, Milena Bićanin, doc. dr Mihailo Jokić, Ratko Jankov, Olena Papuga, Fatmir Hasani i dr Aleksandra Jerkov.

27. sednica Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

20.09.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 20. septembra, razmatrani su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i Predlog zakona o profesijama od posebnog značaja za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, koje je podnela Vlada. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju članovima Odbora obrazložio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, rekavši da su, važećim Zakonom o visokom obrazovanju, stvoreni uslovi za povećanje relevantnosti visokog obrazovanja za privredu i društvo u celini, sticanje funkcionalnih znanja studenata radi povećanja zaposlenosti i unapređenja kontrole kvaliteta visokog obrazovanja i njeno usaglašavanje sa evropskim standardima u toj oblasti. Govoreći o Predlogu zakona o profesijama od posebnog značaja za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, Šarčević je istakao da je cilj tog zakona da uredi posebne uslove u pogledu minimuma potrebnih za obavljanje profesija od posebnog interesa za Republiku Srbiju, kao i postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za njihovo obavljanje. Nakon rasprave, članovi Odbora su, većinom glasova, usvojili oba predloga zakona. Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora prof. dr Ljubiša Stojmirović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Ratko Jankov, doc. dr Mihailo Jokić, Nataša St. Jovanović, Dubravko Bojić, prof. dr Marko Atlagić, Milena Bićanin, prof. dr Milan Knežević, prof. dr Žarko Obradović i Marko Parezanović.

26. sednica Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

17.07.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 17. jula razmatran je, u načelu, Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola između Republike Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju uz Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primeni garantija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, koji je podnela Vlada. Članovi Odbora jednoglasno su usvojili pomenuti Predlog zakona. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Ratko Jankov, Nataša St. Jovanović, doc. dr Mihailo Jokić, prof. dr Ljubiša Stojmirović, dr Vladimir Orlić, prof. dr Marko Atlagić, Milena Bićanin i prof. dr Žarko Obradović.

25. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

12.07.2018.
Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 12. jula, razmotren je zahtev studenata koji studiraju po starom nastavnom programu u vezi sa produženjem roka studiranja. Predsedavajući sednici, zamenik predsednika Odbora prof. dr Ljubiša Stojmirović naveo je da se u prethodnom periodu Odboru obratio veći broj studenata koji studiraju po starom programu, sa molbom da se produži rok završetka studiranja. Nakon rasprave, tokom koje su članovi Odbora razmenili mišljenja o zahtevu studenata, Odbor je doneo Zaključak da bi trebalo da se studentima upisanim na osnovne, magistarske i doktorske studije, produži rok za završetak studija po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, koji upućuje nadležnom Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U nastavku sednice, članovi Odbora usvojili su i Zaključak kojim Odbor traži od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja detaljnu informaciju o dešavanjima u Beogradskoj poslovnoj školi i Visokoj poslovnoj školi u Blacu. Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora prof. dr Ljubiša Stojmirović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Ratko Jankov, doc. dr Mihailo Jokić, Olena Papuga, dr Vladimir Orlić, Nikola Savić, Fatmir Hasani, Đorđe Kosanić, Nataša Jovanović, prof. dr Marko Atlagić, Miletić Mihajlović, dr Muamer Zukorlić, Milena Bićanin, Marko Parezanović i prof. dr Žarko Korać.

24. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

30.03.2018.
Na sednici održanoj, 30. marta 2018. godine, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, Predlog zakona o udžbenicima i Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji. Na Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije podneto je ukupno 661 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili 17 amandmana. Na Predlog zakona o udžbenicima podneto je ukupno 137 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili pet amandmana. Na Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji podneto je ukupno 35 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili šest amandmana. Sednici je prisustvovao Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Ljubinko Rakonjac, Nataša St. Jovanović, prof. dr Ljubiša Stojmirović, dr Vladimir Orlić, prof. dr Marko Atlagić, Miletić Mihajlović, Nikola Savić, Bogdan Obradović, Milena Bićanin i Marko Parezanović.

23. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

22.03.2018.
Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 22. marta, razmotreni su, u načelu, Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija, Predlog zakona o udžbenicima i Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji, koje je podnela Vlada. Sednici je prisustvovao i predložene zakone članovima Odbora obrazložio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević sa saradnicima. Ministar Šarčević je naveo da se Predlogom zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija vrši usklađivanje sa zakonodavstvom EU, i sa evropskim modelima kvalifikacija, radi obezbeđivanja mobilnosti radne snage. Obrazlažući Predlog zakona o udžbenicima, ministar Šarčević je naveo da se vrši ispravljanje svih nedostataka koji su se pokazali tokom primene postojećeg zakona. Posebno je istakao da je predviđeno formiranje Centra za niskobudžetne udžbenike, radi izrade udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, kao i onih koji su namenjeni deci sa smetnjama u razvoju. Predlogom zakona o prosvetnoj inspekciji, ministar Šarčević je istakao da se vrši preciziranje zadataka, obaveza, dužnosti i načina izbora prosvetnih inspektora. Nakon kraće rasprave, članovi Odbora usvojili su, u načelu, predložene zakone. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Danica Bukvić, Fatmir Hasani, Ratko Jankov, Đorđe Kosanić, Nataša Jovanović, Olena Papuga, dr Vladimir Orlić, prof. dr Ljubiša Stojmirović, prof. dr Marko Atlagić, prof. dr Žarko Obradović i Milena Bićanin.

22. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

13.03.2018.
Članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo su, na sednici održanoj 13. marta, razmotrili stanje na Univerzitetu u Kragujevcu i sprovedene procedure za izbor rektora Nebojše Arsenijevića. Predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, otvarajući sednicu, naveo je da Univerzitet u Kragujevcu ignoriše nalaze i preporuke prosvetne inspekcije, kao i preporuke Agencije za borbu protiv korupcije, za razrešenje rektora Nebojše Arsenijevića. Članove Odbora su o preduzetim aktivnostima nadležnih organa informisali državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir Džamić i v. d. predsednika Nacionalnog saveta za obrazovanje Branislav Jeremić. Vladimir Džamić je istakao da se Ministarstvo držalo svojih zakonskih nadležnosti i da je, postupajući po dopisu Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, pokrenut inspekcijski nadzor, gde je utvrđeno kršenje Zakona o visokom obrazovanju. Na osnovu obavljenog inspekcijskog nadzora, upućen je dopis i pozvan Savet Univerziteta u Kragujevcu da razmotri razrešenje rektora Arsenijevića, naveo je Džamić. On je naglasio da će, ukoliko Savet ne postupi u zakonski utvrđenom roku, ministar preuzeti svoja zakonska izvršna ovlašćenja i da je neophodno sprečiti zloupotrebu autonomije Univerziteta. Branislav Jeremić je informisao članove Odbora o zaključcima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji su upućeni Ministarstvu, Savetu Univerziteta u Kragujevcu i rektoru. On je istakao da ova afera nanosi štetu, ne samo Kragujevačkom univerzitetu, već i celom sistemu visokog obrazovanja. Nakon duže rasprave, Odbor je usvojio zaključke kojima traži od ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da, u skladu sa zakonom, preduzme potrebne mere za smenu rektora Univerzitetu u Kragujevcu Nebojše Arsenijevića, kao i preporuku nadležnom tužilaštvu da ispita elemente krivične odgovornosti rektora Arsenijevića. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Olena Papuga, Nikola Savić, Bogdan Obradović, Ljibuška Lakatoš, prof. dr Žarko Obradović, mr Aleksandra Jerkov, dr Danica Bukvić, Fatmir Hasani, Đorđe Kosanić, Nataša St. Jovanović, prof. dr Ljubiša Stojmirović, prof. dr Marko Atlagić i Milena Bićanin.