Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

134. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

04.12.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 4. decembra, razmotrili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima. Članovi Odbora ocenili su da su predloženi zakoni u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Krsto Janjušević, dr Balint Pastor, Srbislav Filipović, Petar Petrović, Neđo Jovanović i dr Dragana Barišić.

133. sednica Odbora ustavna pitanja i zakonodavstvo

02.12.2019.
Na sednici Odbora održanoj 2. decembra, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, više predloga zakona, koji su uvršteni na dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podneto je ukupno 14 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, podneto je ukupno 23 amandmana, od kojih podneti amandman na član 15. Predloga zakona nije u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok svi preostali jesu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, podneto je ukupno 17 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, podnet je ukupno 31 amandman, od kojih je Odbor odbacio podneti amandman na član 12. Predloga zakona, dok su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, podneto je 23 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, podneto je ukupno 37 amandmana, od kojih je Odbor odbacio dva amandmana, dok je preostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, podnet je jedan amandman, Odbor je ocenio da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, podneto je ukupno 11 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, podneto je 12 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, podneto je sedam amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, podneto je četiri amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, podneto je četiri amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, podneto je ukupno pet amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, podneto je pet amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, podneto je ukupno 67 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao Đorđe Komlenski, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

132. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

28.11.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 28. novembra, razmotreni su predlozi akata predloženi za dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini, kao i Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, koji je podneo Zaštitnik građana. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama i Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, koje je podnela Vlada. Odbor je ocenio i da Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, odnosno da predloženi kandidati, koje je predložio Zaštitnik građana, ispunjavaju uslove koji su predviđeni Zakonom o zaštitniku građana. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

130. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.11.2019.
Na sednici Odbora održanoj 25. novembra, članovi Odbora razmatrali su amandmane na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu, koji je podnela Vlada. Na pomenuti Predlog zakona podneto je ukupno 115 amandmana, Odbor je ocenio da šest amandmana nisu u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora ocenili su da je amandman koji je podnela narodna poslanica Nada Lazić, na član 38. Predloga zakona, nije u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Takođe, Odbor je odbacio i tri podneta amandmana na član 8. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Olena Papuga, Milan Lapčević i Zoran Živković. Članovi Odbora su ocenili da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, dr Balint Pastor, Jelena Kovačević Zarić i Milena Ćorilić.

131. sednica Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.11.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 25. novembra, razmotren je amandman koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu, koji je podnela Vlada. Odbor je ocenio da je predloženi amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Vojislav Vujić i Milena Ćorilić.

129. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

14.11.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 14. novembra 2019. godine, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, koji je podnela Vlada. Na ovaj Predlog zakona podneto je 23 amandmana, a Odbor je utvrdio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, članovi Odbora su razmotrili i utvrdili da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu, koji je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor, Milena Ćorilić i Jasmina Obradović.

128. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

12.11.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 12. novembra 2019. godine, razmotrili predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Odbor je razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o zameni i korišćenju vozačkih dozvola, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe i Dopunskog protokola uz Sporazum između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe. Sednici je prisustvovala predstavnik predlagača, Maja Jestović iz Ministarstva unutrašnjih poslova, a članovi Odbora ocenili su da su predloženi zakoni u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Aleksandra Majkić, Krsto Janjušević, dr Balint Pastor, Srbislav Filipović i Petar Petrović.

127. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.10.2019.
Na sednici, održanoj 25. oktobra 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su, u načelu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, i ocenili da je pomenuti Predlog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o poštanskim uslugama podneto je ukupno 50 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, podneto je ukupno 16 amandmana. Odbor je ocenio da amandman na član 20. Predloga zakona, koji je podneo Aleksandar Šešelj, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je ostalih 15 u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda, podneto je ukupno 12 amandmana narodnih poslanika, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, podneto je 25 amandmana, svi su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Petar Petrović.

126. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.10.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 22. oktobra, razmotreni su predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Članovi Odbora su ocenili da su Predlog zakona o poštanskim uslugama, Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, koje je podnela Vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Bajro Gegić, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

125. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

07.10.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 7. oktobra, razmotreni su amandmani na predloge zakona dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da nisu u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu amandmani koje je na član 1. i član 7. podneo narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić, kao ni amandmani koje je na član 1. i član 7. sa ispravkom, podneo narodni poslanik Marijan Rističević, te je ocenjeno da ti amandmani nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, podneto je 19 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, podneto je 15 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o kontroli državne pomoći, podnet je 31 amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o računovodstvu, podneto je 36 amandmana. Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o reviziji, podneto je 35 amandmana, za koje je odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, podneto je 30 amandmana. Odbor je ocenio da amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Prema oceni Odbora preostali amandmani su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, podneto je 28 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima, podneto je 35 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi zamenici članova: Aleksandra Majkić, dr Dragana Barišić, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, dr Balin Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

124. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

30.09.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 30. septembra, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini. Članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o kontroli državne pomoći, Predlog zakona o računovodstvu, Predlog zakona o reviziji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima, koje je podnela Vlada. Većinom glasova Odbor je utvrdio da su navedeni predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Bajro Gegić, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

123. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

18.09.2019.
Na sednici održanoj 18. septembra 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandmane na Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada. Na pomenuti Predlog zakona podneto je ukupno šest amandmana, te su članovi Odbora ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandar Marković, Jasmina Obradović i Milena Ćorilić.

122. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

12.09.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 12. septembra, razmotren je Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada, u načelu. Odbor je ocenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku rada razmotreni su amandmani na predloge zakona koji su uvršteni u dnevni red Šesnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju podneto je 17 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, podneta su 23 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, podneto je 13 amandmana. Prema oceni Odbora svi predloženi amandmani su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, podneta su 82 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, podneto je 11 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovli su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, dr Mihailo Jokić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

120. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

04.09.2019.
Na sednici održanoj 4. septembra 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su i ocenili da su svi predlozi zakona koji su uvršteni na dnevni red ove sednice u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i to: Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju; Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih i službenih pasoša; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Surinama o oslobađanju od obaveze pribavljanja viza za nosioce običnih, diplomatskih, službenih i zvaničnih/specijalnih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Dominikanske Republike o ukidanju viza za nosioca diplomatskih i službenih pasoša. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

121. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

04.09.2019.
Na sednici Odbora, koja je održana 4. septembra, razmotren je Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada. Odbor je jednoglasno ocenio da je Predlog opravdan i uputio ga na razmatranje Narodnoj skupštini. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

119. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.07.2019.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 26. jula razmotrio amandman Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Članovi Odbora ocenili su da je podneti amandman, na član 9. Predloga zakona, u skladu sa Ustavom i pravnom sistemu Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, dr Dragana Barišić, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.