Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

151. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

04.03.2020.
Na sednici, održanoj 4. marta, članovi Odbora razmotrili su amandmane na Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji su podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Đorđe Komlenski i Bojan Torbica. Na Predlog zakona podneto je 24 amandmana, a članovi Odbora ocenili su da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Dragan Šormaz, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

150. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.02.2020.
Članovi Odbora su održali sednicu 29. februara, na kojoj su razmotrili amandmane na Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, koje je podneo Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Odbor je ocenio da su sva tri podneta amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

148. sednica Odbora ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.02.2020.
Na sednici Odbora održanoj 26. februara, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima i u načelu, više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu Na Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, podneto je ukupno 38 amandmana. Članovi Odbora ocenili su da amandman na član 5. Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok preostali amandmani jesu. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, podneto je ukupno pet amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, podneto je ukupno šest amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, podneto je ukupno 58 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o igrama na sreću, podneto je ukupno 57 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, podneto je ukupno 86 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora razmotrili su u načelu Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji su podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Đorđe Komlenski i Bojan Torbica i ocenili da je isti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da je Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora ocenili su da je Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa I Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao Đorđe Komlenski, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović i dr Balint Pastor.

147. sednica Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

24.02.2020.
Na sednici Odbora, održanoj 24. fabruara, razmotrene su sledeće tačke dnevnog reda: 1. Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je podnela Vlada; 2. Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, koji je podnela Vlada; 3. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, koji je podnela Vlada; 4. Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, koji je podnela Vlada; 5. Predlog zakona o igrama na sreću, koji je podnela Vlada; 6. Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada; 7. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR), koji je podnela Vlada; 8. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada; 9. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice, koji je podnela Vlada; 10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola, koji je podnela Vlada; 11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije, koji je podnela Vlada; 12. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji je podnela Vlada; 13. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, koji je podnela Vlada; 14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji, koji je podnela Vlada; 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, koji je podnela Vlada; 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada; 17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima, koji je podnela Vlada; 18. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada; 19. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II, koji je podnela Vlada; 20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope, koji je podnela Vlada; 21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, koji je podnela Vlada; 22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, koji je podnela Vlada; 23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša, koji je podnela Vlada; 24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda, koji je podnela Vlada; 25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva, koji je podnela Vlada; 26. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada; 27. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa, koji je podnela Vlada; 28. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice, koji je podnela Vlada; 29. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru antikorupcijske inicšative Jugoistočne Evrope, koji je podnela Vlada; 30. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja, koji je podnela Vlada; 31. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji, koji je podnela Vlada; 32. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori, koji je podnela Vlada; 33. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, koji je podnela Vlada; 34. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike, koji je podnela Vlada; 35. Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine. Članovi Odbora jednoglasno su ocenili da su svi predlozi zakona dnevnog reda 147. sednice Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

146. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

21.02.2020.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 21. februara, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o memorijalnom centru „Staro sajmište“, koji je podnela Vlada i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić. Narodni poslanici su podneli 41 amandman na Predlog zakona o memorijalnom centru „Staro sajmište“, a Odbor je ocenio da tri amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a za preostale je ocenio da jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podneto je 20 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio i da su dva amandmana, na članove 2. i 5. Predloga zakona, koje je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Jasmina Obradović.

145. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

18.02.2020.
Na sednici održanoj, 18. februara, članovi Odbora razmotrili su predložene zakone dnevnog reda Dvadeset petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Odbor je ocenio da su Predlog zakona o memorijalnom centru „Staro sajmište“, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac - Novi Beograd, između kineske Export-Import banke, kao zajmodavca i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimca i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji, koje je podnela Vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Takođe, Odbor je ocenio da u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica s druge strane, koji je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o potvrđivanju dodatog Protokola 6 o trgovini uslugama Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, koji je podnela Vlada. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela narodna poslanica Katarina Rakić i ocenili da je podneti Predlog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komleski, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: doc. dr Mihailo Jokić, Vesna Marković, Aleksandra Majkić, dr Dragana Barišić, Neđo Jovanović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević i Petar Petrović.

144. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

08.02.2020.
Na sednici Odbora održanoj 8. februara 2020. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji su podnela 103 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka, Predlog zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, koji su podnela 103 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka i Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji su podnela 103 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka podneto je ukupno 25 amandmana, a Odbor je na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine odbacio tri amandmana, dok su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić, podneto je ukupno šest amandmana, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, koji su podnela 103 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka, podneto je ukupno 17 amandmana, od kojih je Odbor na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine odbacio jedan amandman, dok su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić, podneto je ukupno šest amandmana, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao Đorđe Komlenski, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Gordana Čomić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

143. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

06.02.2020.
Na sednici, održanoj 6. februara, članovi Odbora razmotrili su predložene zakone dnevnog reda Dvadeset drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Odbor je ocenio da su Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji su podnela 103 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka, Predlog zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, koji su podnela 103 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka i Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a sednici su prisustvovali i članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, i Milena Ćorilić.

142. sednica Odbora ustavna pitanja i zakonodavstvo

31.01.2020.
Na sednici Odbora održanoj 31. januara, članovi Odbora razmotrili su Predlog za donošenje autentičnog tumačenja člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. Tokom sednice, članovi Odbora su na osnovu člana 83. i 84. Poslovnika Narodne skupštine uvrstili na dnevni red sednice Predlog odluke o održavanju javnog slušanja, koje bi se održalo u utorak, 4. februara, sa početkom u 12 časova, u maloj sali Doma Narodne skupštine. Tema javnog slušanja će biti Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, koje su predložila 103 narodna poslanika PG SNS. Nakon kratke rasprave, članovi Odbora odlučili su da dostave Narodnoj skupštini Predlog za donošenje autentičnog tumačenja člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, po hitnom postupku. Takođe, članovi Odbora su prihvatili predlog za održavanje javnog slušanja na pomenute teme. Sednici je predsedavao Đorđe Komlenski, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova odbora: Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

141. sednica za Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.01.2020.
Na sednici, održane 29. januara, članovi Odbora razmotrili su amandmane na predloge zakona koji su na dnevnom redu Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji podneto je 63 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, narodni poslanici podneli su 17 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi osim jednog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti podneto je 12 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi sem jednog, koji je podnela narodna poslanica Ružica Nikolić na član. 6 u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, podneto je 16 amandmana, a na Odboru je ocenjeno da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju podneto 17 amandmana, a članovi Odbora ustanovili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneto je četiri amandmana, a ocenjeno je da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju podneto je 58, a Odbor je ustanovio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, podneto je 34 amandmana, a članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, podneto je 15 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala podneto je šest amandmana, za koje je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je na Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, podneto je 40 amandmana, za koje je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Vesna Marković, Vesna Nikolić Vukajlović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Aleksandar Marković.

140. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.01.2020.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 23. januara, razmotreni su amandmani na član 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi i na član 67. Predloga zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, koje je podneo Odbor za kulturu i informisanje. Članovi Odbora su ocenili da su navedeni amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, razmotreni su u načelu predlozi akata koji su na dnevnom redu Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, koje je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, Predlog zakona o registru prostornih jedinica i Adresnom registru i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koje je podnela Vlada. Odbor je ocenio i da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije dva predloga odluke o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture, koje je podnela Vlada. Na sednici Odbora je ocenjeno da su skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran, Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa I Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata, koje je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za konkurentnu poljoprivredu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat unapređenje zemljišne administracije u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu između Republike Srbije (kao Korisnika kredita) i T.S. Zıraat Bankası A.Ş. I Denızbank A.Ş. (kao Davalaca kredita), Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Nabavka voznih sredstava za Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2009 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Elvira Kovač i Milena Ćorilić.

139. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.01.2020.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 22. januara, razmotrili amandmane na predloge zakona koji su na dnevnom redu Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, podneto je osam amandmana, za koje su članovi Odbora ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o žigovima, narodni poslanici podneli su 18 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi, osim jednog amandmana, koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić, na član 109. Predloga zakona, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Narodni poslanici podneli su 18 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Članovi Odbora su ocenili da tri amandmana, koji su podneli narodni poslanici Filip Stojanović na član 10, Tomislav Ljubenović na član 21. i Vjerica Radeta, na član 24. Predloga zakona, nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale amandmane je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije svih 11 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, 12 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju i 36 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi. Na Predlog zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, narodni poslanici podneli su 32 amandmana. Odbor je ocenio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandmani koje su podneli narodni poslanici Nemanja Šarović na član 23, Miljan Damjanović na član 28, Igor Mirović na član 63, Nataša Jovanović na član 63, Ružica Nikolić na član 65. i Nataša Jovanović na član 65. Za ostale amandmane je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

138. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

20.01.2020.
Na sednici, održanoj 20. januara 2020. godine, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona, koji su uvršteni na dnevni red Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, u načelu. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, Predlog zakona o žigovima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o statusu Francuske škole u Beogradu, Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije, koje je podnela Vlada Republike Srbije. Takođe, Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, Predlog zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o predaji Peterburškog lista Miroslavljevog jevanđelja Republici Srbiji i slika Nikolaja Konstantinoviča Reriha Ruskoj Federaciji, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Vesna Vukajlović Nikolić, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Krsto Janjušević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

137. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.12.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 25. decembra, razmotrili amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije. Na ovaj Predlog zakona podneto je 27 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, članovi Odbora su razmotrili u načelu Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju graničnog prelaza Miratovac – Lojane i ocenili da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica i Milena Ćorilić.

136. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

18.12.2019.
Na sednici, održanoj 18. decembra, članovi Odbora razmotrili su amandmane na Predlog zakona o javnim nabavkama, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona, podneto je 107 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su 12 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnela Vlada i ocenili da su svi podneti amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, koji je podnela Vlada, podneto je 14 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, podneto je 55 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je razmotrio i predloge amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, kojih je podneto 13, a na sednici je ocenjeno da su svi podneti amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, narodni poslanici podneli su šest amandmana, a članovi Odbora ocenili su da je svih šest u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, koji je podnela Vlada, podneto je 12 amandmana, a članovi Odbora ocenili su da su svi podneti amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora ocenili su da je od 13 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Vlada, svih 13 u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, podneto je ukupno devet amandmana, a Odbor je ocenio da su svi ovi amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, narodni poslanici podneli su četiri amandmana, a Odbor je ocenio da su u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, koji je podnela Vlada, podneto je 11 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani na Predlog zakona u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti podneto je 13 amandmana, a Odbor je ocenio da je svih 13 amandmana u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, Predlog strategije odbrane Republike Srbije, Predlog strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Predlog odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju migracijama, koje je podnela Vlada, u načelu, a članovi Odbora ocenili su da su predlozi u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Milena Ćorilić i Petar Petrović.

135. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.12.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 11. decembra, razmotreni su amandmani na predloge zakona koji su na dnevnom redu Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, narodni poslanici podneli su 15 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, podneto je 24 amandmana. Članovi Odbora su ocenili da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić, a odbacili su amandman na član 2, kao i amandman kojim se posle člana 2. dodaje član 3, koje je podnela narodna poslanica Elvira Kovač. Za ostale amandmane su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 22 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a članovi Odbora su ocenili da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Odbor je odbacio i amandman na član 2, kao i amandman kojim se posle člana 2. dodaje član 3, koje je podnela narodna poslanica Olena Papuga. Za ostale je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, podneto je osam amandmana, od čega je Odbor ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 2, koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić, a za ostale je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, Odbor je razmotrio predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o javnim nabavkama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Predlog zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koje je podnela Vlada. U skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Vansa Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar -Tutin (III faza), Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš - Merdare Faza 1, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOZ) i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfM", Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju, koje je podnela Vlada, ocenili su članovi Odbora. Predlozi zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu, takođe su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, ocenili su članovi Odbora. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članovi Odbora Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Petar Petrović i Milena Ćorilić.