Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

144. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

08.02.2020.
Na sednici Odbora održanoj 8. februara 2020. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji su podnela 103 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka, Predlog zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, koji su podnela 103 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka i Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji su podnela 103 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka podneto je ukupno 25 amandmana, a Odbor je na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine odbacio tri amandmana, dok su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić, podneto je ukupno šest amandmana, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, koji su podnela 103 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka, podneto je ukupno 17 amandmana, od kojih je Odbor na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine odbacio jedan amandman, dok su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić, podneto je ukupno šest amandmana, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao Đorđe Komlenski, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Gordana Čomić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

143. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

06.02.2020.
Na sednici, održanoj 6. februara, članovi Odbora razmotrili su predložene zakone dnevnog reda Dvadeset drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Odbor je ocenio da su Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji su podnela 103 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka, Predlog zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, koji su podnela 103 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka i Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a sednici su prisustvovali i članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, i Milena Ćorilić.

142. sednica Odbora ustavna pitanja i zakonodavstvo

31.01.2020.
Na sednici Odbora održanoj 31. januara, članovi Odbora razmotrili su Predlog za donošenje autentičnog tumačenja člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. Tokom sednice, članovi Odbora su na osnovu člana 83. i 84. Poslovnika Narodne skupštine uvrstili na dnevni red sednice Predlog odluke o održavanju javnog slušanja, koje bi se održalo u utorak, 4. februara, sa početkom u 12 časova, u maloj sali Doma Narodne skupštine. Tema javnog slušanja će biti Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, koje su predložila 103 narodna poslanika PG SNS. Nakon kratke rasprave, članovi Odbora odlučili su da dostave Narodnoj skupštini Predlog za donošenje autentičnog tumačenja člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, po hitnom postupku. Takođe, članovi Odbora su prihvatili predlog za održavanje javnog slušanja na pomenute teme. Sednici je predsedavao Đorđe Komlenski, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova odbora: Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

141. sednica za Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.01.2020.
Na sednici, održane 29. januara, članovi Odbora razmotrili su amandmane na predloge zakona koji su na dnevnom redu Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji podneto je 63 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, narodni poslanici podneli su 17 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi osim jednog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti podneto je 12 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi sem jednog, koji je podnela narodna poslanica Ružica Nikolić na član. 6 u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, podneto je 16 amandmana, a na Odboru je ocenjeno da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju podneto 17 amandmana, a članovi Odbora ustanovili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneto je četiri amandmana, a ocenjeno je da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju podneto je 58, a Odbor je ustanovio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, podneto je 34 amandmana, a članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, podneto je 15 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala podneto je šest amandmana, za koje je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je na Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, podneto je 40 amandmana, za koje je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Vesna Marković, Vesna Nikolić Vukajlović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Aleksandar Marković.

140. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.01.2020.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 23. januara, razmotreni su amandmani na član 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi i na član 67. Predloga zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, koje je podneo Odbor za kulturu i informisanje. Članovi Odbora su ocenili da su navedeni amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, razmotreni su u načelu predlozi akata koji su na dnevnom redu Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, koje je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, Predlog zakona o registru prostornih jedinica i Adresnom registru i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koje je podnela Vlada. Odbor je ocenio i da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije dva predloga odluke o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture, koje je podnela Vlada. Na sednici Odbora je ocenjeno da su skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran, Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa I Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata, koje je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za konkurentnu poljoprivredu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat unapređenje zemljišne administracije u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu između Republike Srbije (kao Korisnika kredita) i T.S. Zıraat Bankası A.Ş. I Denızbank A.Ş. (kao Davalaca kredita), Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Nabavka voznih sredstava za Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2009 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Elvira Kovač i Milena Ćorilić.

139. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.01.2020.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 22. januara, razmotrili amandmane na predloge zakona koji su na dnevnom redu Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, podneto je osam amandmana, za koje su članovi Odbora ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o žigovima, narodni poslanici podneli su 18 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi, osim jednog amandmana, koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić, na član 109. Predloga zakona, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Narodni poslanici podneli su 18 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Članovi Odbora su ocenili da tri amandmana, koji su podneli narodni poslanici Filip Stojanović na član 10, Tomislav Ljubenović na član 21. i Vjerica Radeta, na član 24. Predloga zakona, nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale amandmane je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije svih 11 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, 12 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju i 36 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi. Na Predlog zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, narodni poslanici podneli su 32 amandmana. Odbor je ocenio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandmani koje su podneli narodni poslanici Nemanja Šarović na član 23, Miljan Damjanović na član 28, Igor Mirović na član 63, Nataša Jovanović na član 63, Ružica Nikolić na član 65. i Nataša Jovanović na član 65. Za ostale amandmane je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

138. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

20.01.2020.
Na sednici, održanoj 20. januara 2020. godine, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona, koji su uvršteni na dnevni red Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, u načelu. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, Predlog zakona o žigovima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o statusu Francuske škole u Beogradu, Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije, koje je podnela Vlada Republike Srbije. Takođe, Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, Predlog zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o predaji Peterburškog lista Miroslavljevog jevanđelja Republici Srbiji i slika Nikolaja Konstantinoviča Reriha Ruskoj Federaciji, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Vesna Vukajlović Nikolić, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Krsto Janjušević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

137. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.12.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 25. decembra, razmotrili amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije. Na ovaj Predlog zakona podneto je 27 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, članovi Odbora su razmotrili u načelu Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju graničnog prelaza Miratovac – Lojane i ocenili da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica i Milena Ćorilić.

136. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

18.12.2019.
Na sednici, održanoj 18. decembra, članovi Odbora razmotrili su amandmane na Predlog zakona o javnim nabavkama, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona, podneto je 107 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su 12 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnela Vlada i ocenili da su svi podneti amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, koji je podnela Vlada, podneto je 14 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, podneto je 55 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je razmotrio i predloge amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, kojih je podneto 13, a na sednici je ocenjeno da su svi podneti amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, narodni poslanici podneli su šest amandmana, a članovi Odbora ocenili su da je svih šest u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, koji je podnela Vlada, podneto je 12 amandmana, a članovi Odbora ocenili su da su svi podneti amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora ocenili su da je od 13 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Vlada, svih 13 u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, podneto je ukupno devet amandmana, a Odbor je ocenio da su svi ovi amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, narodni poslanici podneli su četiri amandmana, a Odbor je ocenio da su u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, koji je podnela Vlada, podneto je 11 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani na Predlog zakona u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti podneto je 13 amandmana, a Odbor je ocenio da je svih 13 amandmana u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, Predlog strategije odbrane Republike Srbije, Predlog strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Predlog odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju migracijama, koje je podnela Vlada, u načelu, a članovi Odbora ocenili su da su predlozi u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Milena Ćorilić i Petar Petrović.

135. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.12.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 11. decembra, razmotreni su amandmani na predloge zakona koji su na dnevnom redu Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, narodni poslanici podneli su 15 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, podneto je 24 amandmana. Članovi Odbora su ocenili da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić, a odbacili su amandman na član 2, kao i amandman kojim se posle člana 2. dodaje član 3, koje je podnela narodna poslanica Elvira Kovač. Za ostale amandmane su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 22 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a članovi Odbora su ocenili da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Odbor je odbacio i amandman na član 2, kao i amandman kojim se posle člana 2. dodaje član 3, koje je podnela narodna poslanica Olena Papuga. Za ostale je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, podneto je osam amandmana, od čega je Odbor ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 2, koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić, a za ostale je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, Odbor je razmotrio predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o javnim nabavkama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Predlog zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koje je podnela Vlada. U skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Vansa Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar -Tutin (III faza), Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš - Merdare Faza 1, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOZ) i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfM", Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju, koje je podnela Vlada, ocenili su članovi Odbora. Predlozi zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu, takođe su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, ocenili su članovi Odbora. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članovi Odbora Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

134. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

04.12.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 4. decembra, razmotrili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima. Članovi Odbora ocenili su da su predloženi zakoni u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Krsto Janjušević, dr Balint Pastor, Srbislav Filipović, Petar Petrović, Neđo Jovanović i dr Dragana Barišić.

133. sednica Odbora ustavna pitanja i zakonodavstvo

02.12.2019.
Na sednici Odbora održanoj 2. decembra, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, više predloga zakona, koji su uvršteni na dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podneto je ukupno 14 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, podneto je ukupno 23 amandmana, od kojih podneti amandman na član 15. Predloga zakona nije u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok svi preostali jesu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, podneto je ukupno 17 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, podnet je ukupno 31 amandman, od kojih je Odbor odbacio podneti amandman na član 12. Predloga zakona, dok su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, podneto je 23 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, podneto je ukupno 37 amandmana, od kojih je Odbor odbacio dva amandmana, dok je preostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, podnet je jedan amandman, Odbor je ocenio da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, podneto je ukupno 11 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, podneto je 12 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, podneto je sedam amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, podneto je četiri amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, podneto je četiri amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, podneto je ukupno pet amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, podneto je pet amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, podneto je ukupno 67 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao Đorđe Komlenski, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

132. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

28.11.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 28. novembra, razmotreni su predlozi akata predloženi za dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini, kao i Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, koji je podneo Zaštitnik građana. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama i Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, koje je podnela Vlada. Odbor je ocenio i da Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, odnosno da predloženi kandidati, koje je predložio Zaštitnik građana, ispunjavaju uslove koji su predviđeni Zakonom o zaštitniku građana. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

130. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.11.2019.
Na sednici Odbora održanoj 25. novembra, članovi Odbora razmatrali su amandmane na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu, koji je podnela Vlada. Na pomenuti Predlog zakona podneto je ukupno 115 amandmana, Odbor je ocenio da šest amandmana nisu u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora ocenili su da je amandman koji je podnela narodna poslanica Nada Lazić, na član 38. Predloga zakona, nije u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Takođe, Odbor je odbacio i tri podneta amandmana na član 8. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Olena Papuga, Milan Lapčević i Zoran Živković. Članovi Odbora su ocenili da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, dr Balint Pastor, Jelena Kovačević Zarić i Milena Ćorilić.

131. sednica Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.11.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 25. novembra, razmotren je amandman koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu, koji je podnela Vlada. Odbor je ocenio da je predloženi amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Vojislav Vujić i Milena Ćorilić.

129. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

14.11.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 14. novembra 2019. godine, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, koji je podnela Vlada. Na ovaj Predlog zakona podneto je 23 amandmana, a Odbor je utvrdio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, članovi Odbora su razmotrili i utvrdili da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu, koji je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor, Milena Ćorilić i Jasmina Obradović.