Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

106. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.04.2019.
Na sednici održanoj 23. aprila 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandman na član 11. Predloga zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Članovi Odbora, većinom glasova, ocenili su da je predloženi amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Milena Ćorilić i Aleksandar Marković.

104. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

18.04.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 18. aprila, razmotreni su predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnom sistemu Republike Srbije Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima i Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnom sistemu Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda kliriniškog načina plaćanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO, u Srbiji, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o upravljanju aerodromima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju,Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

102. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.03.2019.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je, na sednici od 29. marta, amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela narodni poslanik Marija Obradović. Na predloženi zakon podneto je sedam amandmana narodnih poslanika, za koje je Odbor utvrdio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Bajro Gegić i Milena Ćorilić.

103. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.03.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 29. marta, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, koje je podnela Vlada. Predsednik Odbora Đorđe Komlenski obavestio je o dopisu narodnog poslanika Marijana Rističevića, kojim povlači amandmane na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju. Članovi Odbora odlučivali su o preostalim amandmanima i ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, podneto je 63 amandmana. Odbor je ocenio da tri amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za preostale ocenio da jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da je svih 19 amandmana podnetih na Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih sedam amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Bojan Torbica, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Aleksandra Majkić, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Milena Ćorilić i dr Balint Pastor.

101. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.03.2019.
Na sednici održanoj 26. marta 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela narodna poslanica Marija Obradović. Članovi Odbora ocenili su da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović i Milena Ćorilić.

100. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.03.2019.
Na sednici održanoj 25. marta 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandane na Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Na pomenuti Predlog zakona podneto je ukupno 14 amandmana, članovi Odbora većinom glasova ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku rada, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Treće sednice Prvog redovnog zasedanja u 2019. godini. Članovi Odbora ocenili su većinom glasova da su: Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, Predlog zakona o potvrđivanju Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o saradnji u borbi protiv kriminala, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

99. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

19.03.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 19. marta, razmotrili Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine i Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini, koje su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Predlog zakona predstavila je predstavnik predlagača, narodna poslanica Nada Lazić, koja je istakla da se razlozi za donošenje Predloga zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine ogledaju u realizaciji člana 184. Ustava Republike Srbije, što je ujedno i ustavni osnov za donošenje Predloga zakona. Ovim članom utvrđeno je da APV ima izvorne prihode kojima finansira svoje nadležnosti, da se vrste i visina izvornih prihoda određuju zakonom, da se zakonom određuje učešće autonomnih pokrajina u delu prihoda Republike Srbije i da budžet APV iznosi najmanje sedam odsto u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se tri sedmine budžeta APV koristi za finansiranje kapitalnih prihoda. Ona je istakla posebno probleme u vezi sa finansiranjem APV, a koji su pre svega proistekli iz Zakona o budžetskom sistemu koji je donet 2013.godine i podsetila da je prošlo 10 godina od obaveze da država donese ovakav zakon. Nakon rasprave, članovi Odbora ocenili su da je Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Predstavnik predlagača, narodna poslanica Nada Lazić predstavila je i Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini istakavši osnovne razloge donošenja, nakon čega je Odbor ocenio da Predlog rezolucije nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Bajro Gegić, Vojislav Vujić, Aleksandar Marković, Krsto Janjušević i dr Balint Pastor.

98. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.03.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 11. marta, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja, Predlog zakona o ugostiteljstvu i Predlog zakona o turizmu, koje je podnela Vlada. Na Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva podneto je 13 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta,podneto je ukupno 12 amandmana, za koje je Odbor utvrdio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, podneto je 22 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja,podneto je devet amandmana. Članovi Odbora ocenili su da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja, podneto je osam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o ugostiteljstvu, podneto je 34 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o turizmu, podneto je 57 amandmana. Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, dr Balint Pastor, Vojislav Vujić i Milena Ćorilić.

97. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

04.03.2019.
Na sednici održanoj 4. marta 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini i to: Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja, Predlog zakona o ugostiteljstvu, Predlog zakona o turizmu, Predlog zakona o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu i Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom. Članovi Odbora su, većinom glasova, utvrdili da su svi predlozi zakona dnevnog reda 97. sednice Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

96. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

13.02.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 13. februara, razmotreni su amandmani na predloge zakona koji su na dnevnom redu Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, narodni poslanici podneli su devet amandmana, od kojih je ocenjeno da jedan amandman, na član 1. Predloga zakona, koji je podnela narodna poslanica Nataša Jovanović, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale amandmane Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na član 1. Predloga zakona amandman je podneo i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, a Odbor je ocenio da je taj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, podneto je 26 amandmana, od kojih je ocenjeno da jedan amandman, na član 9. Predloga zakona, koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale amandmane Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 25 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 14 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije sva tri amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, kao i oba amandmana podneta na Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, podneta su dva amandmana, za koje je Odbor ocenio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

95. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.02.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 11. februara, razmotrili predloge zakona koji su na dnevnom redu Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koje je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi, i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

94. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

05.12.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 5. decembra, razmotrili amandmane koje su podneli Odbor za zaštitu životne sredine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Odbor za pravosuđe, državu upravu i lokalnu samoupravu, kao i narodni poslanici Katarina Rakić i Đorđe Komlenski. Odbor za zaštitu životne sredine podneo je 25 amandmana na Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman sa ispravkom na član 8. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, koji je podnela Vlada. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor za pravosuđe, državu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 61. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodna poslanica Katarina Rakić podnela je amandman sa ispravkom na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanik Đorđe Komlenski podneo je dva amandmana sa ispravkom, i to na članove 2. i 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Bajro Gegić i Vojislav Vujić.

93. sednica Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

02.12.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 2. decembra, razmotreno je u pojedinostima više predloga zakona koji su na dnevnom redu Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, podneto je ukupno 521 amandman. Odbor je odbacio 14 amandmana, za jedan je ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za ostale konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog carinskog zakona podneto je 45 amandmana. Odbor je ocenio da dva amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ostala 43 amandmana su prema oceni Odbora u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, podneto je 179 amandmana. Odbor je ocenio da 26 amandmana nije u skladu sa članom 2. Zakona o budžetskom sistemu,a da osam amandmana nije u skladu sa članom 28. zakona o budžetskom sistemu. Takođe, ocenjeno je da jedan amandman nije u kladu sa članom 28. do 44. Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Svi ostali amandmani su prema oceni Odbora u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, podneto je pet amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o carinskoj službi, podneto je 12 amandmana. Odbor je ocenio da jedan amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za ostalih 11 konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini podneto je 14 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, podneta su dva amandmana za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću podneto je 10 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, podneto je 13 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu podneto je osam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, podneto je 19 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu podneto je 88 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana podneto je ukupno četiri amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pranim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podneto je 29 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica podneto je 32 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu podneto je 15 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, podneto je devet amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac –Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza), podneto je šest amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ctečaju podneto je 11 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, podneto je 46 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama podneta su dva amandmana. Odbor je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima podneta su tri amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podnet je 21 amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije podneto je 15 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, podneto je šest amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, podneto je sedam amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, podneto je 24 amandmana, od kojih je Odbor odbacio jedan, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, podneto je devet amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, podneto je 62 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,podneto je sedam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, podneto je četiri amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, podneto je osam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru podneto je šest amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, podneto je sedam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, podneto je 10 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama podneto je 122 amandmana. Odbor je ocenio da 20 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ostali amandmani su, prema oceni Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Na Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, podneto je 510 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o. Bor, podneto je 66 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“,podneto je 12 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandar Majkić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Bajro Gegić, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević, Milena Đorilić i Jasmina Obradović.

92. sednica Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.11.2018.
Na sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 26. novembra, razmotreni su sledeći predlozi zakona: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između Strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je podnela Vlada; Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu, koji je podnela Vlada; Predlog carinskog zakona, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je donela Vlada; Predlog zakona o carinskoj službi, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnoj svojini, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun – faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E 70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice – Bubanj Potok (Sektori 4,5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koji predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac –Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza), koji je podnela Vlada; Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija, a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanske štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ctečaju, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš – Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o., Bor, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju Javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je podnela Vlada. Članovi Odbora su većinom glasova utvrdili da su svi predlozi zakona dnevnog reda 92. sednice Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović , Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

91. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.11.2018.
Na sednici održanoj 23. novembra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su utvrdili Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17) )i Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16), koje je podnela Vlada i uputili ih Narodnoj skupštini na dalje razmatranje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: doc. dr Mihailo Jokić, Vesna Nikolić Vukajlović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Vojislav Vujić, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

88. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

05.11.2018.
Na sednici održanoj 5. novembra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su više predloga zakona, u pojedinostima, koji su na dnevnom redu Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini. Na Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, podneto je ukupno 524 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da tri amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, podneto je ukupno 96 amandmana narodnih poslanika, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da 20 amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, podneto je ukupno 24 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, podneto je ukupno 11 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, podneto je ukupno 13 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, podneto je ukupno 16 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da dva amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, podneto je ukupno 40 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da 20 amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, podneto je ukupno deset amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, podneto je ukupno pet amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, podneto je ukupno osam amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, podneto je ukupno četiri amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku, podneto je ukupno tri amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, podneto je ukupno 124 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, podneto je ukupno 88 amandmana, od kojih 20 nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, podneto je ukupno 63 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o lobiranju, podneto je ukupno 100 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, podneto je ukupno dva amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor i Jelena Žarić Kovačević.