Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

118. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

24.07.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici održanoj 24. jula, razmotrili amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju podneto je 132 amandmana. Članovi Odbora su ocenili da dva amandmana, na član 21, koji je podnela narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović i na član 26, koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj, nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su za preostale amandmane ocenili da jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio i da je amandman koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na član 167. ovog Predloga zakona, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 32 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Članovi Odbora su ocenili da su svi amandmani, izuzev jednog amandmana na naslov Predloga zakona, koji je podnela narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

117. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.07.2019.
Na sednici, od 22. jula, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) – Tabanovce (Republika Severna Makedonija). Većinom glasova Odbor je utvrdio da su svi predlozi zakona dnevnog reda 117. sednice Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

116. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

17.07.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 17. jula, razmotreni su amandmani na predloge zakona koji su na dnevnom redu Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, narodni poslanici podneli su osam amandmana, a Odbor je utvrdio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o trgovini, podneto je 59 amandmana, za koje je Odbor utvrdio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i za svih 14 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini. Na Predlog zakona o robnim berzama, podneto je 37 amandmana, a članovi Odbora utvrdili su da su svi, izuzev amandmana na član 37. koji je podneo narodni poslanika Nikola Savić, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, Elvira Kovač, Vojislav Vujić i Milena Ćorilić.

115. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.07.2019.
Na sednici održanoj 11. jula 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Dvadeset pete posebne sednice Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima, Predlog zakona o trgovini, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Predlog zakona o robnim berzama. Članovi Odbora su većinom glasova utvrdili da su svi predlozi zakona dnevnog reda 115. sednice Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

114. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

03.07.2019.
Na sednici, održanoj 3. jula, članovi Odbora razmotrili su amandmane na Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina, koje je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Odbor je ocenio da su podneti amandmani na član 3, 16. i 18. Predloga zakona u sladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, doc. dr Mihailo Jokić, Bajro Gegić, Bojan Torbica, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Jasmina Obradović.

113. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

01.07.2019.
Na sednici održanoj 1. jula 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandmane na više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine. Na Predlog zakona o nauci i istraživanjima, podnet je ukupno 51 amandman, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina, podneto je ukupno 28 amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o komunalnoj miliciji, podneto je ukupno 78 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da je amandman koji je podnet na Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, dr Dragana Barišić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bajro Gegić, Vojislav Vujić, dr Balint Pastor i Jelena Žarić Kovačević.

112. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

24.06.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 24. juna, razmotreni su predlozi zakona koji su na dnevnom redu Dvanaestog vanrednog zasedanje Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o nauci i istraživanjima, Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina, Predlog zakona o komunalnoj miliciji i Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, dr Dragana Barišić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bajro Gegić, Vojislav Vujić, dr Balint Pastor i Jelena Žarić Kovačević.

111. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

14.06.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici od 14. juna 2019. godine razmotrili Predlog za promenu Ustava Republike Srbije, koji je podnela Vlada. Predlog je obrazložila predstavnica predlagača, ministarka pravde Nela Kuburović, navodeći da se odnosi na deo koji se tiče sudske grane vlasti i položaja javnog tužilaštva. Ministarka Kuburović je navela da se Srbija, još od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, obavezala da će raditi na jačanju institucija i vladavine prava, jačanju nezavisnosti sudstva i povećanju njegove efikasnosti. Nakon rasprave, Odbor je utvrdio da je Predlog za promenu Ustava Republike Srbije podnet od strane Ustavom ovlašćenog predlagača i u propisanom roku. Član 203. Ustava Republike Srbije, propisuje da, ako Narodna skupština usvoji predlog za promenu Ustava, koji se usvaja dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika, pristupa se izradi, odnosno razmatranju akta o promeni Ustava. Narodna skupština usvaja akt o promeni Ustava dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika i može odlučiti da ga građani potvrde na republičkom referendumu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Vjerica Radeta, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, dr Dragana Barišić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, dr Balint Pastor, Milena Ćorilić, kao i narodni poslanici Tatjana Macura, Nataša Vučković, Aleksandar Šešelj, dr Aleksandar Martinović i prof. dr Marko Atlagić.

110. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.05.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na sednici, održanoj 23. maja, razmotrili su amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu. Na Predlog zakona podneto je 53 amandmana, a članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članovi Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, doc. dr Mihailo Jokić, dr Dragana Barišić, Srbislav Filipović, Jelena Žarić Kovačević i Petar Petrović.

109. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

21.05.2019.
Na sednici, od 21. maja, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, koji je podnela Vlada. Članovi Odbora ocenili su da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

108. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

17.05.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 17. maja, razmotrili amandmane na predloge zakona koji su na dnevnom redu Pete sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, podneto je 44 amandmana. Članovi Odbora su ocenili da su svi, osim jednog amandmana, podnetog na član 16. Predloga zakona, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili i da su sva četiri amandmana, podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 90 amandmana podnetih na Predlog zakona o sprečavanju korupcije. Članovi Odbora ocenili su i da su oba amandmana, koji su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 17 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, dr Dragana Barišić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

107. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

13.05.2019.
Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, Predlog zakona o sprečavanju korupcije, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora – Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora – unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Aleksandar Marković.

105. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.04.2019.
Na sednici održanoj 23. aprila 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandmane na više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja. Na Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima podneto je ukupno 27 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu podneto je ukupno šest amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca podneto je ukupno osam amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, podneto je ukupno 16 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima podneto je ukupno šest amandmana, članovi Odbora ocenili su da amandman koji je podnela Vjerica Radeta na naslov Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostalih pet u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji podneto je ukupno 29 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica podneto je ukupno 23 amandmana, članovi Odbora ocenili su da pet amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su preostali u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju podneto je ukupno 15 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podneto je ukupno šest amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre podneto je ukupno tri amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar podneto je ukupno 18 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Aleksandar Marković.

106. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.04.2019.
Na sednici održanoj 23. aprila 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandman na član 11. Predloga zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Članovi Odbora, većinom glasova, ocenili su da je predloženi amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Milena Ćorilić i Aleksandar Marković.

104. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

18.04.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 18. aprila, razmotreni su predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnom sistemu Republike Srbije Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima i Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnom sistemu Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda kliriniškog načina plaćanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO, u Srbiji, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o upravljanju aerodromima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju,Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

102. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.03.2019.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je, na sednici od 29. marta, amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela narodni poslanik Marija Obradović. Na predloženi zakon podneto je sedam amandmana narodnih poslanika, za koje je Odbor utvrdio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Bajro Gegić i Milena Ćorilić.