Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

74. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

15.06.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na kraćoj sednici 15. juna, razmotrili tri amandmana, koje je na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Odbor je ocenio da su amandmani podneti na članove 11, 12. i 50. Predloga zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Vesna Marković, Aleksandra Majkić, Jelena Žarić Kovačević, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Neđo Jovanović, Balint Pastor, Petar Petrović i Bojan Torbica.

72. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

12.06.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici od 12. juna razmotrili predloge zakona koji su na dnevnom redu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama, Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, Predloga zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti, koje je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji su podneli narodni poslanici Studenka Kovačević, Miletić Mihajlović, dr Darko Laketić i mr Dejan Radenković. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Zvonimir Stević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

70. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

06.06.2018.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na sednici održanoj 6. juna, razmotrio amandmane na predloge zakona koji se razmatraju na Šestom vanrednom zasedanju Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, podneto je 564 amandmana. Odbor je odbacio dva amandmana podneta na naslov Predloga zakona, a za ostale je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da je svih 107 amandmana, podnetih na Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, podneto je 93 amandmana. Odbor je odbacio tri kao nepotpuna, a za ostale je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili i da 15 od 40 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale amandmane je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije, podneto je 90 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da 20 nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili i da je svih 87 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 60 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Jasmina Obradović.

71. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

06.06.2018.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na kraćoj sednici održanoj 6. juna, razmotrio amandman koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Odbor je ocenio da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Jasmina Obradović.

69. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

01.06.2018.
Na sednici Odbora, održanoj, 1. juna , razmatrani su sledeći predlozi zakona u načelu: Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, koji je podnela Narodna banka Srbije; Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju, koji je podnela Narodna banka Srbije; Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, koji je podnela Narodna banka Srbije; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama, koji je podnela Narodna banka Srbije; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije, koji je podnela Narodna banka Srbije; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada. Odbor je ocenio da su predlozi zakona od 1. do 10. dnevnog reda sednice u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

68. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

21.05.2018.
Na sednici održanoj 21. maja 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su amandmane na više predloga zakona koji se razmatraju na Petoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini. Na Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneto je ukupno 619 amandmana narodnih poslanika, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, podneto je ukupno 206 amandmana narodnih poslanika, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podneto je ukupno 217 amandmana, od kojih je Odbor ocenio da amandman na član 55. Predloga zakona, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su amandmani na član 30, 34, 48. Predloga zakona odbačeni kao nepotpuni. Članovi Odbor ocenili su da su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, podneto je ukupno 97 amandmana narodnih poslanika, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, podneto je ukupno 54 amandmana narodnih poslanika, od kojih amandman na član 1. Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali ocenjeni da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o putevima, podneto je ukupno 313 amandmana narodnih poslanika, Odbor je amandman na član 3. Predloga zakona ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, četiri amandmana su odbačena kao nepotpuna, dok su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o železnici, podneto je ukupno 310 amandmana narodnih poslanika, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju, podneto je ukupno 319 amandmana narodnih poslanika, članovi Odbora su odbacili amandman na član 2. Predloga zakona kao nepotpun, dok su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, podneto je ukupno 113 amandmana narodnih poslanika, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, podneto je ukupno 54 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, podneto je ukupno 12 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, podnet je 21 amandman narodnih poslanika, članovi Odbora su ocenili da amandman na član 6. Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, podneto je ukupno 29 amandmana narodnih poslanika, Odbor je ocenio da dva amandmana nisu su skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

67. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

14.05.2018.
Na sednici održanoj 14. maja 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Članovi Odbora ocenili su da su Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripradnike snaga bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o putevima, Predlog zakona o železnici, Predlog zakona o bezbednosti saobraćaja u železničkom saobraćaju, Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50(a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis, koje je podnela Vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić, Vesna Nikolić Vukajlović, Elvira Kovač i Neđo Jovanović.

66. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

03.05.2018.
Na sednici održanoj 3. maja, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima, Predlog zakona o vojnom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbedonosno-informativnoj agenciji. Na Predlog zakona o vojnom obrazovanju podneto je ukupno 654 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani podneto je ukupno 110 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije podneto je ukupno 162 amandmana narodnih poslanika, od kojih je jedan odbačen kao nepotpun, a ostali su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na pomenuti Predlog zakona, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove podneo je jedan amandman za koji je Odbor ocenio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme podneto je ukupno 333 amandmana narodnih poslanika i jedan amandman Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, a članovi Odbora su ocenili da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 58 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, a članovi Odbora su ocenili da su svi amandmani u sladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi podneto je ukupno 96 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 40 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbedonosno-informativnoj agenciji, od kojih je Odbor četiri amandmana odbacio kao nepotpuna, a ostale amandmane ocenio da su u skladu sa Ustvom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

65. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

19.04.2018.
Na sednici održanoj 19. aprila, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su predloge odluka i više predloga zakona koji su na dnevnom redu Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini i Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2018. godini. Odbor je takođe ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o vojnom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbedonosno-informativnoj agenciji, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane. U nastavku rada, Odbor je doneo Odluku da se dostavi odgovor Ustavnom sudu u skladu sa mišljenjem Vlade Republike Srbije, povodom podnetog predloga za ocenu ustavnosti odredbe člana 28a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS", broj 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 -dr. zakon, 63/06-US, 5/09, 107/09,101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14) i Odluku da se dostavi mišljenje Ustavnom sudu, u skladu sa dostavljenim mišljenjem Vlade Republike Srbije, povodom pokrenutog postupka za ocenu ustavnosti člana 92. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 72/12 – US i 83/14). Na kraju rada, članovi Odbora su utvrdili Predlog odluke o prestanku funkcije zamenika Zaštitnika građana Vladane Jović. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Ivan Manojlović, Petar Petrović, Elvira Kovač i Milena Ćorilić.

64. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

16.04.2018.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na sednici održanoj 16. aprila, razmotrio amandmane na predloge zakona koji se razmatraju na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije, narodni poslanici su podneli 534 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio i da je svih 57 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i deset amandmana na Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu, osam amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji i sedam amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu. Narodni poslanici su podneli 15 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, od kojih je Odbor šest odbacio kao nepotpune, a za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da je 153 amandmana narodnih poslanika i dva amandmana Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, podneto je 12 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 16 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama. Odbor je ocenio i da je amandman Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka“ a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, dr Dragana Barišić, Srbislav Filipović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

63. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.04.2018.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 11. aprila, razmotreno je 15 predloga zakona koje je predložila Vlada i jedan Predlog odluke koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu, Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac - vetropark), Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka“ a.d Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, po zaduženju javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, Predlog zakona o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu, koi je podnela Vlada, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko - putničke stanice (TPS) Zemun - faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona opotvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore. Članovi Odbora su ocenili i da je Predlog odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, dr Dragana Barišić, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Ivan Manojlović, Balint Pastor, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

62. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

03.04.2018.
Na sednici održanoj 3. aprila 2018. godine, članovi Odbora razmotrili su amandman koji je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije na član 5. Predloga zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, i to u stavu 1. i stavu 4. i ocenili da je predloženi amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandar Marković, Elvira Kovač, Milena Ćorilić i Jasmina Obradović.

61. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

02.04.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 2. aprila, razmotrili amandman na član 5. stav 4. Predloga zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, koji je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Članovi Odbora su ocenili da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Vesna Marković, Bojan Torbica, Aleksandra Majkić, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, Vojislav Vujić i Krsto Janjušević.

60. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

30.03.2018.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je na sednici održanoj 30. marta, amandmane na Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, Predlog zakona o udžbenicima, Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji, Predlog zakona o elektronskoj upravi i Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka. Na Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije podnet je 661 amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o udžbenicima podneto je ukupno 137 amandmana, od kojih je Odbor amandmane na članove 22, 24. i 26. odbacio kao nepotpune, a za amandmane na član 12. i članove 43, 44. i 45. ocenio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji, podneto je 35 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o elektronskoj upravi podneta su 133 amandmana. Odbor je ocenio da amandmani podneti na članove 46. i 47. nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Po oceni članova Odbora preostali amandmani su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka podneto je 49 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević i Petar Petrović.

59. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.03.2018.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 26. marta, razmotreni su predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, Predlog zakona o udžbenicima, Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji, Predlog zakona o elektronskoj upravi i Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, koje je sve podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

58. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.03.2018.
Na sednici održanoj 11. marta 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandmane na predloge zakona koji se nalaze na dnevnom redu Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Na Predlog zakona o strancima podneto je ukupno 655 amandmana, na Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti podneto je 265 amandmana, na Predlog zakona o graničnoj kontroli podneto je 179 amandmana, na Predlog zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova podnet je 91 amandman, za koje su članovi Odbora ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o nacionalnom DNK registru podnet je ukupno 41 amandman od kojih je Odbor kao nepotpun odbacio amandman na član 5. Predloga zakona, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o jedinstvenom matičnom broju građana podneto je ukupno 33 amandmana, a na Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije podneto je ukupno 16 amandmana za koje su članovi Odbora ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima podneto je ukupno 192 amandmana od kojih je Odbor kao nepotpune odbacio amandman na član 147. kao i amandmane kojim se posle člana 21. dodaje član 21a i kojim se posle člana 29. dodaje član 29a, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji podneto je ukupno 106 amandmana od kojih je Odbor kao nepotpune odbacio amandmane kojim se posle člana 3. dodaju članovi 3a. i 3b, kojim se posle člana 5. dodaje novi član 5a, kojim se posle člana 6. dodaje novi član 6a, na članove 8,20,24. i 36, kao i amandmane kojim se posle člana 1. dodaje novi član 1a, kojim se posle člana 15. dodaje član 15a, kojim se posle člana 32. dodaje novi član 32a. i kojim se posle člana 82. dodaje novi član 82a, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom redu i miru podneto je ukupno osam amandmana za koje su članovi Odbora ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski,a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Vukajlović Nikolić, Zvonimir Stević, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, Elvira Kovač i Milena Ćorilić.