Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

90. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

14.02.2022.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 14. februara 2022. godine, razmotren je, u načelu, Predlog zakona o dopunama Zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29. godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Co-2, koji je podnela Vlada. Odbor je ocenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Borisav Kovačević, Toma Fila, Srbislav Filipović, Arpad Fremond, Ilija Matejić, Milenko Jovanov i Đorđe Todorović.

89. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

09.02.2022.
Na sednici, koja je održana 9. februara 2022. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojili su ispravku tehničke greške u Predlogu autentičnog tumačenja odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, koju je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Željko Tomić, Olja Petrović, Luka Kebara, Miloš Terzić, Dejan Kesar, dr Uglješa Mrdić, Vesna Nedović, Srbislav Filipović, Jovan Palalić i Arpad Fremond.

88. sednica Odbora ustavna pitanja i zakonodavstvo

04.02.2022.
Na sednici Odbora održanoj 4. februara, članovi Odbora razmatrali su više predloga zakona koje je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona o izboru predsednika Republike, podnet je jedan amandman, Odbor je ocenio da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izboru narodnih poslanika, podneto je ukupno četiri amandmana , Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o lokalnim izborima, podneto je ukupno pet amandmana, Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, podneto je ukupno pet amandmana, članovi Odbora su ocenili da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije, podnet je jedan amandman, te je Odbor ocenio da je isti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednicom je predsedavala Marija Jevđić, zamenica predsednika Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora:, Nevena Veinović, Željko Tomić, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Toma Fila, Jovan Palalić, Arpad Fremond, Đorđe Todorović, Miloš Terzić i Violeta Ocokoljić.

87. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

01.02.2022.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održanoj 1. februara 2022. godine, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, više predloga zakona, koji su uvršteni na dnevni red Šesnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu i to: 1. Predlog zakona o izboru predsednika Republike; 2. Predlog zakona o izboru narodnih poslanika; 3. Predlog zakonao lokalnim izborima; 4. Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti; 5. Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije; 6. Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku; 7. Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu; 8. Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika; 9. Predlog zakona o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe; 10. Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji; 11. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa ad Beograd, Raiffaisen banka ad Beograd, Komercijalne banke ad Beograd, Sberbank Srbija ad Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad; 12 Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne investicione banke; 13. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u iznosu do 400.000.000 evra uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UKLimited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate – Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P.MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A, LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A. kao Mandatnim vodećim aranžerima i Caixa Bank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank,JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima; 14. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu do 203.775.000 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje prve faze Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA i UNICREDIT ANK AG, kao Aranžera, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV I BNP PARIBAS SA kao Prvobitnih zajmodavaca, UNICREDIT BANK AG, KAO AGENTA I BNP PARIBAS SA, kao ESA Agenta; 15. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji – faza II), između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj; 16. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu Program čvrstog otpada u Srbiji, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj; 17. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. CRS 1022 01 A između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca za realizaciju Programa čvrstog otpada uSrbiji; 18. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj; 19. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu od 203.400.928 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, aranžiran od strane BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD kao Ovlašćenog glavnog aranžera sa BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH u svojstvu Agenta i BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH, kao Prvobitnim zajmodavcem; 20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma („Fruškogorski koridor”) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca; 21. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog Sporazuma o zajmu LD 2106 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam - Centar za obuku za dualno obrazovanje; 22. Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, zamenom njegovog Protokola 3 o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje i 23. Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema. Članovi Odbora su većinom glasova ocenili da su svi predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavala Jelena Žarić Kovačević, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Ilija Matejić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Milenko Jovanov, Marko Mladenović, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj i Toma Fila.

86. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.01.2022.
Na sednici Odbora, održanoj 11. januara, razmotren je, u načelu, Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojim se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada. Sednici je, u ime Ministarstva finansija, prisustvovao savetnik tog ministarstva Vladimir Pejčić. Odbor je ocenio da je Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojim se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavala zamenica predsednika Odbora Marija Jevđić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Nevena Veinović, Olja Petrović, Đorđe Todorović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, Adam Šukalo, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Toma Fila i Gojko Palalić.

85. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.12.2021.
Na sednici, koja je održana 29. decembra 2021. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u pojedinostima. Na Predlog zakona podnet je amandman na član 3. koji je podneo Odbor za rad, socijalna pitanja i društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Dijana Radović, Ilija Matejić, Olja Petrović, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Marija Jevđić i Jovan Palalić.

83. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

28.12.2021.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 28. decembra 2021. godine, razmotrili više predloga zakona koje je podnela Vlada. Članovi Odbora su ocenili da su uskladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS), koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Toma Fila i Jovan Palalić.

84. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

28.12.2021.
Na sednici Odbora, održanoj 28. decembra, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je podnela Vlada , u pojedinostima. Na taj Predlog zakona podneto je ukupno tri amandmana i to na 1, 2. i 3. član Predloga zakona. Odbor je ocenio da su sva tri amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavala je predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Nevena Veinović, Dijana Radović, Ilija Matejić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Milenko Jovanov, Đorđe Todorović, Luka Kebara, Violeta Ocokoljić, Dubravka Kralj i Bratislav Jugović.

82. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

27.12.2021.
Na sednici Odbora, održanoj 27. decembra, razmotren je Predlog zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Odbor je ocenio da su oba predloga zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Tokom sednice dat je odgovor Ustavnom sudu povodom pokretanja postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbe člana 178. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević.

81. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.12.2021.
Na sednici, koja je održana 23. decembra, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja narodni poslanici podneli su je jedan amandman, a Odbor je ocenio da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na ovaj Predlog zakona Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo podneo je jedan amandman, a Odbor je ocenio da je i ovaj podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o tržištu kapitala podneta su dva amandmana, a Odbor je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je u pojedinostima razmotrio i Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona podnet je jedan amandman, a Odbor je ocenio da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na sednici, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da je amandman koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo na Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Dijana Radović, Željko Tomić, Olja Petrović, Ilija Matejić, Vuk Mirčetić, Milenko Jovanov, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić i Borisav Kovačević.

80. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

20.12.2021.
Na sednici, koja je održana 20. decembra 2021. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su predloge zakona predložene za dnevni red Četrnaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini. Članovi Odbora razmotrili su, u načelu: Predlog zakona o inovacionoj delatnosti, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o tržištu kapitala, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mere dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada, Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o kulturnom nasleđu, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027), koji je podnela Vlada, Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za Projektni zajam – Univerzitetska infrastruktura, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica-Valjevo-Lazarevac, eonica Iverak-Lajkovac (veza sa autoputem E763 Beograd-Požega), između kineske Export-import banke, kao Zajodavca i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, koji je podnela Vlada i Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada i ocenila da su podneti predlozi zakoni u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Borisav Kovačević, dr Balint Pastor, Dijana Radović, Ilija Matejić i Milenko Jovanov.

78. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

13.12.2021.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održali su 13. decembra 2021. godine sednicu, na kojoj su razmotrili, u načelu, više predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Dvanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti, Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma - Šabac – Loznica i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o davanju dozvola članovima porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava za bavljenje plaćenim delatnostima, koje je podnela Vlada. Na ovoj sednici, članovi Odbora su dali mišljenje Ustavnom sudu povodom inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 14. st. 1, 3. i 5, člana 50. stav 3, člana 52, člana 53. stav 7, člana 143. stav 4, člana 147, člana 149. stav 1. tačka 27), člana 152. stav 1. tačka 2a), člana 154. stav 1. tač. 3) i 5) i stav 2. tačka 4), člana 155. stav 1. tač. 3) i 4a), čl. 155a, 156, 161, 164. i 165. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15, 88/15 – US, 36/18 i 94/19). Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Vojislav Vujić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Borisav Kovačević, Dubravka Kralj, dr Balint Pastor, Toma Fila, Ilija Matejić, Milenko Jovanov i Đorđe Todorović.

79. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

10.12.2021.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 10. decembra 2021. godine, razmotren je, u načelu, Predlog zakona o izmenama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji je podnela Vlada. Predlog zakona obrazložila je državna sekretarka u Ministrastvu državne uprave i lokalne samouprave Maja Mačužić Puzić, a nakon rasprave, članovi Odbora su ocenili da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Borisav Kovačević, Dubravka Kralj, Toma Fila, Ilija Matejić i Violeta Ocokoljić.

77. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

06.12.2021.
Na sednici, koja je održana 6. decembra 2021. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su predloge zakone koji su predložni za dnevni red Jedanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini. Članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd i Raiffeisen banke a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada i ocenili da u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Luka Kebara, Marko Mladenović, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Borisav Kovačević, dr Balint Pastor, Toma Fila, Milenko Jovanov, Đorđe Todorović, Miloš Terzić i Vuk Mirčetić.

75. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.11.2021.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 29. novembra 2021. godine, utvrđeno je pitanje o kojem se građani izjašnjavaju na referendumu sa ponuđenim odgovorima. Odbor je jednoglasno odlučio da pitanje glasi: Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? Odbor je Republičkoj izbornoj komisiji uputio zahtev za mišljenje o usvojenom Predlogu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Borisav Kovačević, Gojko Palalić, Ilija Matejić i Violeta Ocokoljić.

76. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.11.2021.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 29. novembra 2021. godine, utvrđeni su Predlog akta o promeni Ustava, s obrazloženjem; Predlog ustavnog zakona za sprovođenje promene Ustava i Predlog odluke o raspisivanju referenduma radi potvrđivanja Predloga akta o promeni Ustava. U ime Ministarstva pravde, predložene akte obrazložio je viši savetnik Vladimir Vins. Odbor je jednoglasno utvrdio Predlog akta o promeni Ustava, s obrazloženjem; Predlog ustavnog zakona za sprovođenje promene Ustava i Predlog odluke o raspisivanju referenduma radi potvrđivanja Predloga akta o promeni Ustava. Odbor je odlučio da Narodnoj skupštini uputi Predlog akt o promeni Ustava, Predlog ustavnog zakona za sprovođenje promene Ustava i Predlog odluke o raspisivanju referenduma radi potvrđivanja Predloga akta o promeni Ustava, i da, na osnovu člana 149. Poslovnika Narodne skupštine, shodnom primenom člana 167. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, budu doneti po hitnom postupku. Predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević podsetila je da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo na 75. sednci utvrdio pitanje o kojem se građani izjašnjavaju na referendumu sa ponuđenim odgovorima i uputio zahtev Republičkoj izbornoj komisiji za mišljenje o usvojenom Predlogu. Ona je obavestila, članove Odbora, da je Republička izborna komisija, na sednici održanoj 29. novembra 2021. godine, zaključila da je predloženo referendumsko pitanje sa ponuđenim odgovorima formulisano u skladu sa odredbom člana 36. stav 1. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, odnosno da je formulisano jasno i nedvosmisleno, tako da se na njega može odgovoriti jednim od ponuđenih odgovora i ne daje se prednost niti sugeriše jedan od ponuđenih odgovora. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Dejan Kesar, Borisav Kovačević, dr Balint Pastor, Gojko Palalić, Ilija Matejić, Milenko Jovanov i Violeta Ocokoljić.