PRVA SEDNICA, 03.12.1997.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA

1. dan rada

03.12.1997

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:40 do 15:55

OBRAĆANJA

Jovan Krkobabić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kad ta tačka dnevnog reda dođe na red, raspravljaćemo o tome.

Saglasno članu 12. stav 5. Poslovnika, dozvolite da utvrdimo listu kandidata za predsednika Narodne skupštine Srbije. Podnet je jedan predlog. Za predsednika Narodne skupštine predložen je Dragan Tomić, ispred Socijalističke partije Srbije.

Prema članu 13. Poslovnika, pre pristupanja izboru predsednika, Narodna skupština treba da odluči da li će se glasati tajno ili javno.

Ima li predloga?

Ima reč gospodin Stojković.

Života Cvetković

Socijalistička partija Srbije
Poštovane kolege, članom 13. Poslovnika predviđeno je da se Narodna skupština izjasni o načinu glasanja. U ime poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, predlažem da se glasanje obavi tajno.

Jovan Krkobabić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Ima li drugih predloga?

Ima reč narodni poslanik Slobodan Nenadović.

Slobodan Nenadović

Ponoviću svoj predlog da se narodni poslanici o izboru predsednika Narodne skupštine Srbije izjasne javnim glasanjem. Razlozi za taj predlog su jasni: stavovi šefova poslaničkih grupa i efikasnost rada Parlamenta.

Jovan Krkobabić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Imamo dva predloga: jedan predlog da se glasa tajno i drugi predlog da se glasa javno.

Pre prelaska na glasanje, moramo utvrditi kvorum, pa dozvolite da utvrdimo broj prisutnih poslanika u sali.

Prema podacima Službe, u sali je prisutno 239 poslanika. To znači da možemo punopravno odlučivati.

Prvo stavljam na glasanje predlog, koji je podneo narodni poslanik Života Cvetković, da se glasanje za izbor predsednika Skupštine obavi tajnim glasanjem.

Ko je za taj predlog, molim da digne ruku.

Da li je ko protiv?

Za ovaj predlog je glasalo 111 narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje drugi predlog, koji je dao narodni poslanik Slobodan Nenadović, da se glasanje o izboru predsednika Narodne skupštine Srbije, obavi javno.

Ko je za predlog da se glasa javno, molim da digne ruku?

Prema izveštaju koji smo dobili iz Službe, sednici prisustvuje 239 poslanika, 111 poslanika je glasalo za tajno glasanje i 132 poslanika je glasalo za javno glasanje. Prema tome, izbore ćemo obaviti javnim glasanjem.

Konstatujem da je Skupština većinom glasova odlučila da se izbor predsednika Skupštine izvrši javnim glasanjem.

Pošto je Narodna skupština odlučila da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, glasanje treba da obavimo prozivanjem narodnih poslanika, u skladu sa članom 14. Poslovnika.

Pre prelaska na glasanje prozivkom, podsećam vas da je članom 121. Poslovnika utvrđen postupak sprovođenja javnog glasanja. Prozivkom, shodno toj odredbi, treba da se izvrši glasanje. Sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena. Svaki prozvani narodni poslanik izgovara reč "za", "protiv" ili "uzdržan".

Predsedavajući ponavlja ime i prezime narodnog poslanika, koji je glasao, kao i njegovu izjavu odnosno utvrđuje da je odsutan ili da nije želeo da glasa. Sekretar Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime u spisku. Sekretar Skupštine nije prisutan, dužnost sekretara vršiće zamenik sekretara.

Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika. Molim zamenika sekretara da izađe za govornicu i da izvrši proizivanje.

Slobodan Mladenović

Avramov Mita - za, Aksentijević Siniša - za, Aleksić dr Gradimir -za, Ameti Ramadan - uzdržan, Andrić dr Milena - protiv, Anđelković Zoran - za, Arsić Joca - za, Arsić Tihomir - za, Atanacković Nebojša - uzdržan, Bajević dr Snežana - uzdržana, Baković dr Tatomir - za, Barać Milun - za, Bačević dr Milan - za, Bečić Igor - za, Biači Antal - za, Blažić dr Milovan - za, Božić prof.dr Milan - uzdržan, Bozalo Dragan - za, Bojić prof.dr Milovan - za, Borović Borivoje - uzdržan, Budimir prof.dr Milana - za, Budimirović Dobrivoje-Bidža - za, Budić prof.dr Zvonimir - uzdržan, Buđanovčanin Siniša - za, Vait mr Ibro - za, Vakić Branislav - za, Vasiljević Miroslav - za, Vasiljević Čedomir - za, Veljković Vojin - za, Veljković Miroljub - za, Veselinov prof.dr Dragan - protiv, Veselić Jela - za, Vico Ratomir - za, Vlatković Dušan - za, Vlahović Slobodan - za, Vrbaški dr Stevan - uzdržan, Vujanović Božidar - za, Vujačić Slobodan - za, Vujić Božidar - za, Vujović Slavoljub - za, Vukadinović Zoran - za, Vulović Srđan - za, Vučelić Milorad - za, Vučić Aleksandar - za, Vučić Miroslav - za, Vučurović Božidar - za, Gavrilović dr Svetozar - za, Gajević Gorica - za, Gligorijević prof.dr Zoran - za, Golubović Dragan - za, Grubetić Ivan - za, Davidović Ljubivoje - za, Daja Jovan - za, Dizdarević Faruk - za, Dimitrijević Milić - za, Dimić Dragan - za, Dinić mr Voja - za, Dišić Miodrag - za, Dobrić Dobrosav - za, Dragišić Stevo - za, Dramlić Miroslav - za, Dukić Milorad - za, Dumbelović Čedo - za, Đokić mr Nenad - za, Đorđević Aleksandar - za, Đorđević dr Živorad - za, Đorđević Jovan - za, Đurđević Radomir - za, Đurić Dejan - za, Đurić Milutin - za, Đurić Slavoljub - za, Đurković Milivoje - za, Živkov Milucu - za, Živković Vojislav - za, Živković Predrag - uzdržan, Živojinović Velimir-Bata - za, Žikić Dragan - za, Žunić Milovan - za, Zdravković Milivoje - za, Ivanović Branislav - za, Ivanović dr Miladin - za, Išpanovič Ištvan - za, Janićević Bogoljub - za, Jovanović Živadin - za, Jovanović Životije-Žota - za, Jovanović Zoran - uzdržan, Jovanović dr Nikola - uzdržan, Jović Milorad - za, Jović dr Radoslav - uzdržan, Jovičić Mile - za, Jojić Miloš - za, Jokanović Žarko - za, Jotić dr Živadin - uzdržan, Jocić Goran - za, Kasa Jožef - za, Kasaš dr Karolj - za, Kekić Bojan - za, Kertes Mihalj - za, Kovačević prof.dr Ivan - uzdržan, Koka Ljuan - za, Kostadinović Zoran - uzdržan, Kragović Ljubomir - odsutan, Krkobabić dr Jovan - za, Krstin Milorad - za, Krstić Slaviša - za, Krunić Spasoje-Paja - uzdržan, Kurtešanin Simo - za, Kučević Šemsudin - uzdržan, Lazarević dr Jordan - uzdržan, Latković dr Milan - za, Lekić Živadin - za, Leković Nebojša - za, Ljubojević Dragan - za, Marović Ljubiša - za, Marinković Stevan - za, Marjanović Mirko - za, Marjanović dr Tihomir - uzdržan, Marjanski Lazar - za, Marković Dragomir - za, Marković Tomislav - za, Marušić Dražimir - za, Marčetić Ratko - za, Matković Duško - za, Mijatović Milomir - za, Miković Milan - uzdržan, Milenković Blagoje - za, Milenković Tomislav - za, Miletić Milivoje - za, Milićević dr Leposava - za, Milovanović Dragan - za, Milovanović mr Petar - za, Milošević M. Zoran - za, Milošević dr Zoran - za, Milunović Dragan - za, Milutinović mr Aleksandar - uzdržan, Minić Vasilije - za, Mirović Igor - za, Mirčić Milorad - za, Mihailović Vojislav - uzdržan, Mihajlović Dušan - za, Mihajlović Jovanka - uzdržana, Mihajlović dr Ljubiša - za, Mihajlović Miloje-Mile Meda - za, Mišković Petar - za, Mladenović Slaviša - za, Momirski dr Branislav - uzdržan, Momčilović dr Stanislav - za, Munitlak mr Ratomir - za, Murić dr Fevzija - uzdržan, Narić dr Dušan - uzdržan, Nenadović Slobodan - uzdržan, Nešković dr Miroslav-Žuća - za, Nešković Slavko - za, Nešović Miloš - za, Nikitović Milan - uzdržan, Nikolić Vladan - za, Nikolić B. Dragan - za, Nikolić M. Dragan - za, Nikolić P. Dragan - za, Nikolić Zoran - za, Nikolić Milan - za, Nikolić Tomislav - za, Ninčić mr Milan - za, Novaković dr Mile - za, Novotni Laslo - za, Obretković Mića - za, Olujić Tatjana - za, Pavlović Dragan - za, Pavlović Mirka  Dragomir - za, Pavlović Miroslava Dragomir - za, Panić Miodrag - za, Pankov Radovan - za, Pantić Dragoljub - za, Papović prof.dr Radivoje - za, Pejčić Bogoljub - uzdržan, Pejčić Dušan - za, Penezić Tomislav-Toma - za, Peručić Zlatan - za, Petijević Veselin - za, Petković Jovan-Hoki - za, Petković dr Nevena - uzdržana, Petrović Pantelija - uzdržan, Petrović Srba - za,  Pešalj Ljubomir - za, Plužarević Vitomir - za, Pomoriški mr Branislav - odsutan, Popović dr Milan - uzdržan, Predin Đorđe - za, Purenović prof.dr Milovan - uzdržan, Radovanović Dragomir - za, Radovanović Milovan - za, Radovančev mr Živanko - za, Radović Dobrosav - za, Radosavljević Novica - uzdržan, Radulović Slobodan - za, Rađenović Duško - za, Rajević Ninoslav - uzdržan, Ranđelović Milutin - uzdržan, Ranković Slobodan - uzdržan, Ristić Bojana - uzdržana, Rodić Milan - za, Rosić dr Gvozden - uzdržan, Savin Zoran - za, Savić Borislav - za, Savić Predrag - za, Samardžić Milorad - za, Svilar Rade - za, Svirčević Ratimir - protiv, Sekulić Milija - uzdržan, Selić Ljubiša - uzdržan, Sečei Mihalj - odsutan, Simić Željko - za, Sinadinović Ratko - za, Sokolović Zoran, - za, Spasić Dragan - za, Srećković dr Miroslav - za, Stamenković Dragoljub - za, Stanojević dr Milan - za, Stanojević Milovan - za, Stanojević Momčilo - za, Starčević Stanko - uzdržan, Stevanović Veroljub - uzdržan, Stevanović Ljubiša - za, Stefanović Živojin - za, Stojadinović prof.dr Ninoslav - uzdržan, Stojmirović mr Ljubiša - za, Stojković Velibor - za, Stojmenović Jovica - za, Studen dr Stanko - za, Suljević Džemail - uzdržan, Tabaković Jorgovanka - za, Tiosavić Živorad - za, Todorović dr Vasilije - uzdržan, Todorović Dragan - za, Tomić Dragan - za, Tomović mr Slobodan - za, Tomčić Milovan - za, Trajković dr Veselin - za, Hinić Slavko - za, Cvetković Života - za, Colić Momčilo - za, Čanak Nenad - protiv, Čeković Sanja - uzdržana, Čikoš prof.dr Josip - za, Čokić Predrag-Čole - uzdržan, Čolić Dragan - za, Čotrić Aleksandar - uzdržan, Šljivić Milomir - uzdržan, Štambuk prof.dr Vladimir - za.

Jovan Krkobabić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pošto smo završili glasanje za izbor predsednika Narodne skupštine prozivkom zaključujem glasanje. Dozvolite da najpre saberemo i da saopštimo rezultate. Molim vas da ništa ne žurimo, imamo vremena.

(Pauza.)

Poštovani narodni poslanici, dozvolite mi da saopštim rezultate izbora.

Od 246 poslanika, koliko je pristupilo glasanju, za kandidata za predsednika Narodne Skupštine Republike Srbije, Dragana Tomića, glasala su 193 narodna poslanika. (Aplauz.)

Protiv su glasala četiri poslanika.

Uzdržanih je bilo 49 poslanika.

Tako je dato u ovom spisku.

Poštovani narodni poslanici, na osnovu vašeg glasanja, konstatujem da je kandidat Dragan Tomić dobio većinu glasova narodnih poslanika, koji su pristupili glasanju, i da je Narodna skupština za predsednika Narodne skupštine izabrala Dragana Tomića (aplauz).

Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam Draganu Tomiću na izboru za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Molim novoizabranog predsednika da uzme reč.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije
Poštovani narodni poslanici, zahvaljujem vam se na poverenju. Danas se dogodilo nešto što je mene, a verujem i vas, lično obradovalo, a to je onaj aplauz kada smo jednoglasno usvojili dnevni red.

Pokazao je da počinje da vlada jedan novi duh u ovoj Narodnoj skupštini, koji će ohrabriti, ne samo nas, nego pre svega naše glasače, narod koji nas je birao i koji nam je ukazao poverenje.

Zato, kao predsednik Narodne skupštine, obećavam da ću učiniti sve da u ovoj Narodnoj skupštini zavlada duh tolerancije, da se razvoj demokratije i demokratskih odnosa poboljša i učini onakvim kakav Srbija zaslužuje i učini sve za dobro ove naše zemlje, za dobro Srbije. Živeli. (Aplauz.)

Jovan Krkobabić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim novoizabranog predsednika Narodne skupštine da nakon pauze od 30 minuta preuzme rukovođenje radom ove skupštine.

(Pauza.)

(Posle pauze.)

 

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, predlažem da nastavimo sa radom.

Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda: – IZBOR POTPREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Obaveštavam vas da sam, u skladu sa članom 18. Poslovnika Narodne skupštine, primio tri predloga kandidata za potpredsednike Narodne skupštine.

Predlozi kandidata za potpredsednike Narodne skupštine su vam uručeni.

Kao što ste videli, za potpredsednike Narodne skupštine predloženi su narodni poslanici:

1. Prof. dr Vladimir Štambuk, član Jugoslovenske levice,

2. Vojislav Mihailović, član Srpskog pokreta obnove,

3. Dragan Todorović, član Srpske radikalne stranke.

Pošto prema članu 19. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine izvestilac predlagača ima pravo da obrazloži predlog, pitam da li izvestioci predlagača žele da obrazlože predloge kandidata za potpredsednike Narodne skupštine. (Ne žele.)

Pošto smo dobili predloge kandidata za potpredsednike Narodne skupštine, otvaram pretres o tim predlozima.

Da li ko od narodnih poslanika želi reč? (Ne želi.)

Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres.

Dozvolite mi da, saglasno članu 19. stav 5. Poslovnika, po azbučnom redu prezimena, utvrdim listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine.

Prema podnetim predlozima, utvrđujem sledeću listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije:

1. Mihailović Vojislav,

2. Todorović Dragan,

3. prof.dr Štambuk Vladimir.

Podsećam vas da, prema članu 20. Poslovnika, pre pristupanja izboru potpredsednika, Narodna skupština odlučuje da li će glasati tajno ili javno, s tim što se javno glasanje vrši izjašnjavanjem narodnih poslanika za svakog kandidata pojedinačno - dizanjem ruku ili prozivkom.

Da li ima predloga o načinu glasanja za izbor potpredsednika Narodne skupštine?

(Glasovi u sali: Dizanjem ruku.)