TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 14.02.2001.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Mislim da nema potrebe da stavljam na glasanje, ako se slažete, nego da konstatujemo da je opravdan prigovor na kršenje Poslovnika. (Poslanici - i članovi i amandmani su u pitanju.)

Ništa, onda ću ipak staviti na glasanje. Prihvatam vašu primedbu, ali ćemo na zahtev poslanika staviti na glasanje. Molim vas da utvrdimo prvo kvorum.

Imamo kvorum.

Molim vas da glasamo. Stavljam na glasanje vaš predlog da se obustavi rasprava, u vezi sa primenom člana 137, da li je Poslovnik povređen. Samo kažem šta je posledica tog glasanja, dakle o čemu glasamo, da bi se znalo ko je za, ko je protiv, ko je uzdržan.

Dakle, stavljam predlog gospodina poslanika na glasanje da je prekršen Poslovnik.

Konstatujem da je za glasalo 153, protiv 10, uzdržana su dva, nije glasalo 18, a ukupno je prisutno 183 poslanika.

Na osnovu ove odluke konstatujem da je Narodna skupština utvrdila da je došlo do povrede Poslovnika i na osnovu te odluke zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o javnom informisanju u celini.

Za 142, protiv 47, uzdržanih nema, nisu glasala tri, ukupno su prisutna 192 narodna poslanika. (Aplauz.)

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o javnom informisanju.

Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda: - PREDLOZI ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJA I RAZREŠENjU NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

U okviru ove tačke dnevnog reda primili ste sledeće predloge odluka, koje je utvrdio i Narodnoj skupštini podneo Odbor za pravosuđe i uparvu.

1. Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama Ustavnog suda Srbije,

2. Predlog odluke o razrešenju dužnosti predsednika Vrhovnog suda Srbije,

3. Predlog odluke o razrešenju dužnosti predsednika sudova,

4. Predlog odluke o razrešenju dužnosti predsednika Opštinskog suda u Kragujevcu,

5. Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti, privrednih sudova i sudiji porotniku Okružnog suda u Beogradu, sa izmenom i dopunom Predloga odluke,

6. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudija Opštinskog suda u Nišu i Opštinskog suda u Preševu,

7. Predlog odluke o razrešenju od dužnosti Republičkog javnog tužioca, i

8. Predlog odluke o prestanku funkcije nosilaca javnotužilačke funkcije.

Takođe ste primili i obaveštenje Ustavnog suda Srbije o postojanju razloga za prestanak funkcije sudijama Ustavnog suda Srbije.

Predlažem da se o svim predlozima odluka o prestanku funkcija i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija obavi jedinstveni pretres, a da se Narodna skupština o svakom predlogu odluke posebno izjasni.

Ako nema drugih predloga, molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Whoops, looks like something went wrong.