PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 28.03.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

28.03.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:20 do 19:30

OBRAĆANJA

Vladan Batić

Dame i gospodo narodni poslanici, možda je postojeći predlog budžeta restriktivan, skroman, možda ne pruža velike nade, možda se mora stezati kaiš, nažalost to je tako, jer smo zatekli praznu kasu, jer kasa bivšeg režima i bivše vlade nije bila u ovoj zemlji, nego je bila na Kipru, u Libanu, u Singapuru, u Kini,  svuda je bila kasa, ali nije bila u Srbiji i svaki dan se otkriva iz dana u dan. Zbog toga će naravno mnogi morati da snose odgovornost, zato što su pare ovog naroda izneli u beli svet, milijarde dolara. Mislim na one koji su odlučivali o tome gde će biti pare iz bivše kase. Ima ih, saznaće se i naći će se na mestu gde se utvrđuje odgovornost.
Dame i gospodo, ukupni prihodi budžeta Republike Srbije za 2000. godinu utvrđuju se u iznosu od 28 milijardi i 930 miliona dinara. Deo prihoda iz člana 1. ovog zakona u iznosu od samo 80 miliona prenosi se na Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju. To je predlog budžeta za prošlu godinu, predlog koji je obrazložio Narodnoj skupštini tadašnji ministar finansija gospodin Borislav Milačić, isti onaj koji je odgovoran za prodaju u bescenje kuće Slobodanu Miloševiću u Užičkoj ulici. Ministar finansija prodavao bagatelno kuću predsedniku Savezne Republike Jugoslavije. To je vaša briga o finansijama.
O Kosovu mislim da nikada ne bi smeli da pričaju oni koji su dozvolili da budu u vlasti i u vladi onda kada je nad Kosovom izgubljen suverenitet, onda kada je Kosovo okupirano. Neki su se zaklinjali da kada strana čizma stane na svetu srpsku zemlju Kosovo oni nikada više neće ući u Republičku vladu. Naravno, pas laje, a vetar nosi. Ništa od svega toga nije bilo i dogodilo se to što se dogodilo.
Što se tiče koordinacionog tela, ono je zajedničko telo Republičke i Savezne vlade. Ono je uspelo jednom mukotrpnom strategijom, jednom dobrom politikom, upornošću, diplomatijom da korak po korak vraća izgubljeni deo suvereniteta Republike Srbije, a taj suverenitet bio je izgubljen u Kopnenoj zoni bezbednosti. Ona će za nekoliko dana u celosti biti integralni deo Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, pod punim suverenitetom ove zemlje. Ako bog da, onda dolazi red na Kosovo i vraćanje izgubljenog suvereniteta na Kosovu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
 Gospodine Šešelj,  daću vam reč po Poslovniku. Budete li odmakli od teme oduzimam vam reč i prekidam sednicu.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Po članu 96. Poslovnika, ukoliko se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku iz druge poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju - to nije bilo, odnosno ako pogrešno protumači njegovo izlaganje, to je bilo, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Vi mi niste dali reč iako je ovde gospodin Batić izneo neistinu, da je prethodna Vlada ostavila praznu blagajnu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ja vam i dalje nisam dao reč, dok ne odlučimo da li imate pravo na repliku.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Samo da obrazložim svoje, u okviru dva minuta, pa vi stavite na glasanje.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ne, ne, ne, pre toga moramo da odlučimo da li imate pravo na repliku.
Gospodine Šešelj, nisam vam dao reč da replicirate.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Prethodna Vlada je ostavila u Fondu za razvoj 100 miliona maraka na računu Beogradske banke.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ja vam reč oduzimam.
Gospodine Šešelj, ja sam vam reč oduzeo.
Gospodine Šešelj, ja vas molim da napustite govornicu.
Oduzeo sam vam reč.
Prekidam sednicu. Sa radom nastavljamo u 12,40 časova.
(Nastavak rada posle pauze - 12,50.)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da nastavimo sa radom. Moramo prvo da utvrdimo da li imamo kvorum potreban za rad. Molim vas da postavite svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum.
Nastavljamo sa zajedničkim načelnim pretresom. Izvolite gospodine Ivkoviću, reklamirate Poslovnik.

Branislav Ivković

Poštovani gospodine predsedavajući, dame i gospodo poslanici, ukazujem na povredu Poslovnika, član 98. a u vezi člana 106. i 98. stav 5. Član 98. kaže - govornik može da govori samo o pitanjima koja su na dnevnom redu. Niko ne može prekidati govornika niti ga opominjati osim predsednika Narodne skupštine u slučajevima predviđenim u ovom poslovniku. Član 106. kaže - da se odredbe ovog poslovnika o radu na sednici Narodne skupštine primenjuju i na sve druge učesnike na sednici pored narodnih poslanika. Član 98. kaže - da predsedniku Vlade predsednik Narodne skupštine daje reč kada je zatraži, na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu vremena izlaganja, a ostalim članovima Vlade predsednik Narodne skupštine daje reč kada je zatraže, a njihovo izlaganje može trajati dva puta duže.
Samo da ponovim da govornik može da govori samo o pitanjima koja su na dnevnom redu. Mi smo imali priliku da je predsedavajući sa punim pravom dao reč i predsedniku Vlade i ministru u Vladi Republike Srbije, ali je činjenica da su se i predsednik Vlade i ministri Vlade Republike Srbije u svojim izlaganjima udaljili od teme ove sednice. Tema ove sednice jeste budžet. Tema ove sednice jeste rasprava o 500 miliona dinara koji se dodeljuju Koordinacionom telu, koji su deo budžeta, tema jeste u tome da mi ovde u Narodnoj skupštini nismo ni reč govorili, imali prilike da govorimo o tome šta se događa na jugu Srbije, ko je dao ovlašćenja da se na takav način postupa i osnovno je pravo građana Srbije da se u najvišem organu ove zemlje razgovara o osnovnim kriterijumima i pravcima ponašanja Vlade Republike Srbije, njihovih predstavnika, kada je u pitanju jug Srbije.
Što se tiče izlaganja gospodina Batića, mogu samo da kažem da ono ukazuje, daleko od teme budžeta, na jednu neverovatnu nameru da se pod prinudnu upravu stavi zakonodavni sistem ove zemlje.