DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što otvorim sednicu želim da vas obavestim da će sednica Odbora za finansije da se održi u pauzi zasedanja Narodne skupštine u sali na drugom spratu.
Otvaram Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.
Pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu Rajici Petroviću, pripadniku MUP-a Srbije u Kragujevcu, koji je, časno obavljajući svoju dužnost, izgubio život.
Slava mu.
Obaveštavam vas da, prema službenoj evidenciji, današnjoj sednici prisustvuje 136 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja kvoruma molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da postoji kvorum za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je odobreno odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Alenu Selimoviću, Bošku Ristiću, Milanu Milosavljeviću, Goranu Ćiriću, Aleksandru Krstiću, Slobodanu Adžiću, Branislavu Pomoriškom, Predragu Stojanoviću, Ljubivoju Slavkoviću, Draganu Milentijeviću, Milošu Radivojčeviću, Dušanu Budišinu, Dušanu Cvetkoviću, Jovanu Todoroviću, Aleksandru Stefanoviću, Dragoru Hiberu.
U prepodnevnom radu odobreno je odsustvo Nedi Arnerić, Leili Ruždić - Trifunović, Petru Mišiću, Momčilu Trajkoviću, Sanku Kovačeviću i Bratislav Đurić je najavio zakašnjenje.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda.
U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno odredbama Poslovnika, potrebno je da odlučimo o predlogu za dopunu predloženog dnevnog reda sednice.
Dobili smo jedan predlog za dopunu dnevnog reda sednice.
Narodni poslanik Zeldžo Hurić predložio je da se dnevni red dopuni novom tačkom koja glasi - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa tvrdnjama narodnog poslanika Vojislava Šešelja o nameri muslimanskih fundamentalista da zauzmu srpska sela na administrativnoj granici između Srbije i Kosova i Metohije, koji je podneo Narodnoj skupštini 14. februara 2001. godine.
Da li narodni poslanik Zeldžo Hurić, želi reč? (Da.)

Zeldžo Hurić

Uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo potpredsednici, poštovane kolege narodni poslanici i članovi Vlade, kao što ste čuli ja sam zaista 14. februara podneo zahtev za formiranje anketnog odbora povodom izjave gospodina Vojislava Šešelja, na Drugom vanrednom zasedanju, 25. januara. Ta izjava, kao što ste dobili u materijalu je puna insinuacija i netačnosti, i naravno, na osnovu konteksta čitave izjave, građani Sandžaka su prilično bili uzbuđeni i tražili su jednu ovakvu reakciju. Taj Sandžak se nalazi u udžbenicima od prvog razreda osnovne škole, a ako niste informisani, tražite udžbenike i znaćete gde se nalazi.
Dakle, gospodo, kako rekoh izjava je sadržala puno neistina, čitav kontekst izjava je bio pun neistina. Međutim, u zadnjem momentu, posle konsultacija sa predsednikom Skupštine i šefom poslaničke grupe DOS-a odlučio sam da ovaj predlog povučem. Razlog su, da kažem, neki značajniji interesi, ali nadam se da će ipak biti vremena kada ćemo o ovome razgovarati. Očekujem, gospodo, ne samo od gospodina Vojislava Šešelja, već i od ostalih koji su ponekada znali nešto slično da kažu o tom kraju, da će ubuduće dobro razmisliti i da neće olako davati takve izjave. Ti su građani to zaslužili, oni nikome ništa ne čine.
Upravo je naš interes da uvažavamo i poštujemo jednako sve građane ove naše države.
Zahvaljujem.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Zahvaljujem se narodnom poslaniku, gospodinu Huriću.
Konstatujem da je njegov predlog za dopunu dnevnog reda, povučen.
Imamo predlog da se obavi zajednički načelni pretres.
Narodni poslanik Dušan Proroković, na osnovu člana 84. i 133. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona po tačkama od 5. zaključno sa 11. tačkom dnevnog reda.
Dakle, predlog je da se objedini rasprava o: Predlogu zakona o porezu na dobit preduzeća, Predlogu zakona o porezima na imovinu, Predlogu zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Predlogu zakona o porezu na finansijske transakcije, Predlogu zakona o izmeni Zakona o stanovanju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Predlogu zakona o porezu na fond zarada.
Da li narodni poslanik Dušan Proroković, želi reč?
Ukoliko ne želi, stavljam na glasanje... (Božidar Vučurović, sa mesta: Imamo drugi predlog.) jer nema rasprave o predlogu za objedinjavanje, a drugi predlog se podnosi po Poslovniku u utvrđenom roku, a to je 72 sata pre početka sednice.
Ako se slažete, da o tome raspravljamo na nekoj drugoj sednici, da sada zaista završimo odlučivanje o predlogu poslanika Dušana Prorokovića.
Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Dušana Prorokovića da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona po tačkama 5. - 11. predloženog dnevnog reda.
Za 115, protiv 41, uzdržanih nema, nisu glasala tri, a ukupno je prisutno 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslovnik.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Gospodine predsedniče, vi opet kršite Poslovnik. Nigde u Poslovniku nije predviđeno da se rasprava o više tačaka dnevnog reda može objedinjavati. Onda je besmisleno određivati 6 tačaka, ako će se voditi jedinstvena rasprava. To nigde u praksi savremenih parlamenata ne postoji. To postoji ovde, gde se provodi tiranija dosovske većine. Zašto ne ukinete potpuno raspravu? Čemu ta rasprava? Ukinite parlament. Šest tačaka dnevnog reda, jedinstvena rasprava, opet će svi samo po pet minuta i onda napadate opoziciju da vrši opstrukciju.Opoziciju koju ste sprečili da bude uopšte opozicija u pravom smislu reči.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ne mogu da se izjasnim, pošto ponovo nije naveden član Poslovnika za koji se ističe kršenje....

(Vojislav Šešelj: Navedite član po kom to možete.)

... tako da možemo da nastavimo sa utvrđivanjem. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Molim vas, vi ne možete da navedete član po kome može ovo da se radi što vi radite. Vi vršite restrikciju poslaničkih prava, a nemate pravno uporište za tu restrikciju ni u Ustavu, ni u zakonu, ni u Poslovniku. Sprečavate poslanike da govore o svim tačkama dnevnog reda tako što ih terate da o 6 tačaka samo jednom govore. Da li je to restrikcija poslaničkih prava? Jeste. Nemate uporište u Poslovniku za vršenje te restrikcije. Uporno je sprovodite. Sada od mene tražite da vam kažem po kom članu. Nema tog člana. Suština je u tome što vi ne možete ograničavati prava narodnih poslanika, ako to eventualno ograničenje nije unapred predviđeno. Nijedno pravo se ne može uskratiti narodnom poslaniku, osim ako je unapred predviđena mogućnost uskraćivanja. Predviđena je, nažalost, mogućnost uskraćivanja vremena trajanja učešća u raspravi, ali na ovaj način sprovođenja restriktivnih mera u pogledu poslaničkih prava nigde nije predviđeno.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Pokušao sam da izbegnem ono što mi prigovarate, a to je stalno osporavanje vaših predloga, doduše uvek argumentovano sa pozicije na kojoj sam, a što mi je dužnost po Poslovniku. Pa, kada već vi niste naveli, onda da vas ja podsetim da ovo što vi tvrdite da nigde ne piše, piše u stavu 3. člana 84. Neću ga čitati, ipak to možete i sami da učinite. Kao i u članu 133. stav 2. ako ima potrebe, ja ću vam pročitati šta u Poslovniku piše. To su stare odredbe, nisu novounete, to su odredbe u čijem ste pisanju vi učestvovali kada je ovaj osnovni tekst Poslovnika donet. Jednostavno, to je tako. Zaista ništa drugo ne mogu da vam kažem, sem da vas pitam da li ste zadovoljni odgovorom, odnosno da li ste zadovoljni time što sam naveo da ovo što vi tvrdite da ne piše, piše u članu 84. i članu 133. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Vi opet insistirate na nečemu što je besmisleno. Objedinjavanje rasprave po duhu Poslovnika najviše može za dve tačke dnevnog reda. Vi objedinjujete 6 ključnih tačaka. Na primer, podnosi pravosudni odbor predlog za više imenovanja sudija ili javnih tužilaca, pa, može logično da se predloži jedinstvena rasprava o svima, jer jedan će govoriti eventualno o jednom, drugi o drugom, ili ni o jednom neće niko. Vi za 6 ključnih zakona tražite da se vodi jedinstvena rasprava i naravno znam šta sledi. Sada sledi vaš predlog da svi  mogu samo jednom  da govore i to po pet minuta. To je rušenje duha Poslovnika. Spojite dve tačke dnevnog reda gde postoji logična veza. Ali, vi spajate nespojivo samo zato da biste formalizovali raspravu, da suštinske rasprave ne bi bilo.