OSMO VANREDNO ZASEDANJE, 11.06.2003.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

OSMO VANREDNO ZASEDANJE

4. dan rada

11.06.2003

Sednicu je otvorila: Nataša Mićić

Sednica je trajala od 11:15 do 17:10

OBRAĆANJA

...
Građanski savez Srbije

Gašo Knežević

Vlada u pismenom obliku nije, to će naknadno biti i to je prihvaćen amandman.

Ljubiša Maravić

| Predsedava
Na član 115. amandman je podneo narodni poslanik  Slobodan Janjić.

Vlada i Odbor za prosvetu nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

Reč ima narodni poslanik Slobodan Janjić.

Slobodan Janjić

Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, vi nikako da se dozovete pameti, evo, već treći dan mi pokušavamo da vam kažemo da od ovog zakona neće biti ništa, vi nećete biti ministar kada dođe vreme za primenu ovog zakona, izbori su na pragu, biće u septembru ili oktobru i džabe ovde gubimo vreme, mogli smo da utrošimo ovo vreme da nešto poboljšamo građanima, na primer život.
Ja sam svojim amandmanom tražio da nikakve agencije, nikakav centar za profesionalni razvoj ne izdaje sertifikate prosvetnim radnicima, pa da posle kada dođe do zloupotrebe toga i taj centar bude krivac, a da ministar i ministarstvo ostanu zaštićeni, kada se bude tražila odgovornost što je nekome zbog nečijeg hira zabranjeno da radi u prosveti, da izgubi status nastavnika ili profesora, a vi u svim ministarstvima, pa tako i u vašim, isturate ispred ministarstva, ispred ministra neke komisije, neke agencije, a sada se to ovde zove - centar za profesionalni razvoj. To će biti krivci koji će zloupotrebljavati struku ljudi, onemogućavati im da se bave poslom za koji su se školovali 20 godina, posvetili su ceo život i sutra će neki vaš centar ili neka vaša komisija da kaže - vi gospodine nemate licencu, ne možete više da budete predavač ili prosvetni radnik, a s kojim pravom to? Ako je on za vreme svog dugogodišnjeg školovanja pripremao se, polagao ispite, sticao znanje za taj svoj poziv, sada će neka vaša partijska komisija, a to će tako biti, jer uz sve što ste do sada radili, svodilo se na vaše izvršavanje partijskih naloga, tako će i ovi ljudi biti obespravljeni što se tiče njihovog posla.
Niti će nama biti uzor neko koga ćete vi promovisati i koga ste promovisali za dve i po godine, našoj deci će biti uzori studenti kakvi su bili dr Vojislav Šešelj, junaci kakav je gospodin Šljivančanin, za koga ste rekli da ste pronašli krivce, a niste ga amnestirali da ga ne progone razne belosvetske ubice, a ako ste pronašli krivce za ono streljanje, to je bilo mesto Ovčara, za šta njega opštužuju, onda ste morali da kažete - mi štitimo tog našeg građanina, jer imamo krivce u zatvoru i ubice, a međunarodni zločinci ga još uvek traže.
Tema će biti za vas vrlo brzo nezgodna i ja verujem da, kada ta tema dođe na dnevni red, svaki čas se približava, da vas neće biti ovde u sali, jer vi ste bili uvek jaki samo kada ste bili u gomili i vaša je odlika gomila, dobacivanje i vređanje. Izađite za govornicu i kažite šta imate. Vi ne znate koja je tema. Tema je da vi odlazite sa vlasti, ali niste obavešteni da ste sišli.

Ljubiša Maravić

| Predsedava
Pošto se niko ne javlja povodom ovog amandmana, samo da konstatujemo da je amandman na član 115. narodnog poslanika Nataše Milojević, pošto je ministar prihvatio, postao sastavni deo zakona.

Ovim bi završili prepodnevni rad, nastavljamo u 15,00 časova i do kraja rasprave o zakonu je ostalo još 37 amandmana, a prvi govornik će biti u ime podnosilaca amandmana koji su podneli na član 116. narodni poslanici Branislav Ivković i grupa poslanika.

Možemo da budemo u 15,00 tačni kako bi danas završili rad povodom ovog zakona i nastavili dalje aktivnosti po utvrđenom dnevnom redu. Hvala.

(Posle pauze – 15,50)

Ljubiša Maravić

| Predsedava
Možemo da počnemo sa poslepodnevnim radom.

Zamolio bih narodne poslanike da utvrdimo kvorum, kako bi mogli da vidimo da li imamo uslove da radimo.

Imamo kvorum za rad.

Narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Zoran D. Nikolić, Slobodan Tomović i Milan Stanković zajedno su jednim amandmanom predložili da se članovi 116. do 120. brišu.

Vlada i Odbor za prosvetu nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

Da li se neko od ovlašćenih predstavnika javlja za reč? (Ne.)

Na član 116. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Milojević.

Vlada i Odbor za prosvetu nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

Da li se neko od predlagača javlja za reč? (Ne.)

Na član 116. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miloš Nešović i Rade Bajić.

Vlada i Odbor za prosvetu su prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 117. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branko Ružić i Rajko Baralić.

Vlada i Odbor za prosvetu nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

Da li se neko od ovlašćenih predstavnika javlja za reč? (Ne.)

Na član 122. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Zoran Nikolić, Slobodan Tomović i Milan Stanković.

Vlada i Odbor za prosvetu nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

Da li se neko od ovlašćenih predstavnika javlja za reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Vladimir Garčević, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe.

Vladimir Garčević

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, ispred poslaničke grupe Socijalističke narodne stranke sam podneo amandman kojim predlažem da školski odbor kao jedno telo ne dozvoljava sebi pravo da neodgovori po žalbi bilo koga. Da pogledamo kako izlgleda jedan praktičan primer: nezadovoljan radnik žali se školskom odboru na odluku direktora. Da li je školski odbor zaista u funkciji direktora, u funkciji koga ili je školski odbor u funkciji, da li taj čovek sutra može platiti takse i sve što ide uz tužbu, voditi sudske sporove itd. Možda se može, odlukom školskog odbora, kao organa upravljanja škole, ispraviti propust direktora.
Mislim da nema razloga da se oko toga sporimo, da bude obaveza školskog odbora da donese odluku, bilo da je ona pozitivna ili negativna, jer ako smo rekli da je školski odbor sastavljen i od roditelja i od predstavnika društvene sredine i radnika, mislim da se to može prihvatiti ne remeti zakon, a ipak bi stvorilo malo sigurnosti.
Da ne dužim, ministre na vama je da se opredelite.

Ljubiša Maravić

| Predsedava
Da li se još neko od ovlašćenih predlagača javlja za reč? (Ne.)

Na član 124. amandman je podneo narodni poslanik Vlastimir Budimović.

Međutim, narodni poslanik Vlastimir Budimović je povukao amandman na član 124.

Na član 124. amandman je podneo narodni poslanik Zlatan Jovanović.

Vlada i Odbor za prosvetu nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

Da li se neko javlja za reč?

Reč ima narodni poslanik Gordana Pop-Lazić, zamenik predsednika poslaničke grupe SRS.

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka
Članom 124. regulisane su mogućnosti da se nastavnik uputi na rad u inostranstvo. Mi našim amandmanom tražimo da se u stavu 3, koji glasi: "nastavnik se upućuje na rad u inostranstvo na vreme od godinu dana, uz mogućnost produženja", da to bude u periodu od četiri godine. Smatramo to primerenijim, obzirom na neki kontinuitet, iskustvo u radu i sve ono što ide u prilog tome da taj rad bude što kvalitetniji. To su nastavnici koji treba da drže nastavu, pre svega našoj dijaspori. Ne bi bilo dobro da taj rok bude ovako kratak.
To su razlozi zbog kojih smo ovaj amandman uputili. Mislimo da je taj argument da je taj period primereniji za ovako nešto, pogotovo ako se ima u vidu da su to nastavnici razredne nastave, pa treba jednu generaciju da izvedu. Jeste sada trogodišnji, umesto ranije četvorogodišnji period trajanja učiteljskog dela nastave, ali smo išli ka tome, jer je koncepcija naših amandmana u tom pravcu da se ne menja dužina trajanja osnovnog obrazovanja. Na ministru je da odluči da li je amandman na mestu. U svakom slučaju, mislim da se nije dovoljno promislilo kada se ovaj vremenski period ograničio na godinu dana, jer jedna školska godina je veoma mali period za nastavnika koji treba da se upozna sa tom decom i sa uslovima rada i da nešto više u stručnom i pedagoškom radu pruži deci kojoj će biti nastavnik.

Ljubiša Maravić

| Predsedava
Da li se još neko od ovlašćenih predstavnika javlja za reč? (Ne.)

Na član 126. amandman je podneo Odbor za prosvetu.

Predstavnik predlagača je prihvatio ovaj amandman, Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 126. su zajedno podneli narodni poslanici Petar Petrović, Dragica Radulović, Miloš Lukić, Đuro Popović i Adam Urošević.

Vlada i Odbor za prosvetu nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

Da li neko od podnosilaca želi reč? (Ne.)

Da li se neko od ovlašćenih predstavnika javlja za reč? (Ne.)

Molim vas za malo tišine, kako bi mogli da nastavimo sa radom, s obzirom da je do kraja Predloga zakona ostalo svega 20 amandmana o kojima se raspravlja.

Na član 128. amandman su podneli narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Zoran Nikolić, Slobodan Tomović i Milan Stanković.

Vlada i Odbor za prosvetu nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

Da li se neko od ovlašćenih predstavnika javlja za reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Vladimir Garčević, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe.

Vladimir Garčević

Kao što se od početka ovog zakona borimo za prava kolektivnog odlučivanja, kolektivnog pristupa ...

(Glas iz sale: Samoupravljanja.)

Da li i samoupravljanja? Neće pobeći niko od nas, od radnika, pa prema tome, nećeš ni ti, druškane moj.

Izuzetak je kod Milojevićke, nešto što je usvojeno, ali beži se od toga da se spominje kolektivni ugovr. Daragi drugovi nećemo decentralizaciju, nećemo uredbe Vlade Srbije, da se tako vlada Srbijom. Hoćemo da se Srbijom vlada kolektivnim ugovorom kako je svugde u Evropi. Postoje opšti zakoni koji se primenjuju. Vratite nam pravo kolektivnog ugovaranja. Zašto ovde smeta da se ne prihvati, ako se kaže da se godišnji odmori regulišu zakonom i kolektivnim ugovorom. Pa, valjda, će zakon znati šta da reguliše, da se godišnji odmori moraju održavati za vreme letnjeg raspusta znači da kada su đaci na raspustu da su i prosvetni radnici na godišnjem odmoru, znači tad treba da koriste svoj godišnji odmor.

Ali, da li će to biti 18 dana, da li 20 dana, da li 25 ili 30 to se mora regulisati kolektivnim ugovorom. Stalno bežimo od toga. Neko će to morati da izmeni, neko mora prihvatiti realnost u Srbiji, da postoji radnička klasa, da postoji 100.000 zaposlenih i da oni žele da pored Vlade i oni odlučuju o svojoj sudbini. Ovde se ne dozvoljava radnicima izgleda ništa o čemu bi oni mogli da odlučuju. Ako uzmemo da su 106.000 zaposlenih najkvalifikovanija struktura u jednom zanimanju odnosno profesiji, onda mislim da joj treba ukazati poverenje u tom delu, da imaju pravo na kolektivne ugovore i na sve ono što proizilazi iz njih.

No, vaše je pravo da odlučujete a pravo radnika će biti da se izbore za ono za šta treba da se izbore, a to znači da se obrazovanje decentralizuje, da se vrati osnovnim ustanovama i da se na taj način obezbedi funkcionisanje škola.

 

Whoops, looks like something went wrong.