ŠESTO VANREDNO ZASEDANjE, 13.07.2004.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ŠESTO VANREDNO ZASEDANjE

7. dan rada

13.07.2004

Sednicu je otvorila: Predrag Marković

Sednica je trajala od 10:50 do 18:00

OBRAĆANJA

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Zaključujem načelni pretres.
Saglasno članu 136. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Molim poslanike da ne dobacuju.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Pop-Lazić.
Predstavnik Vlade i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.

Veroljub Arsić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo poslanici, ne mogu da se otmem utisku što je gospodin ministar rekao sada u svojoj završnoj reči u načelu. Reče da poljoprivrednici dobijaju 5% poreza na dodatu vrednost, a nije tačno, jer oni samo treba da ga proslede državi, gospodine ministre, i vi to dobro znate, ali nećete da kažete za ovom govornicom.
Kada su u pitanju stanovi i kada je u pitanju porez na dodatu vrednost, njih navodno ne možete da oslobodite, zato što bi rashod budžetski bio veliki, a ni to vam nije tačno, gospodine ministre, jer pravna lica koja se bave stambenom izgradnjom i izdaju poresku izjavu da to služi u svrhu reprodukcije, odnosno dalje prodaje, oslobođeni su poreza na promet.
U ovom slučaju, dobijate novi vid oporezivanja, novi budžetski prihod koji do sada niste imali i ne bi bio nikakav problem da ga se odreknete. Takav je ministar koji čak i u zakonu za sebe želi određena prava, kao što je u članu 4. stav 4. napisao: "Sa prometom dobara uz naknadu izjednačava se: 3) iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene aktom koji donosi Vlada Republike Srbije".
Tu je želja predlagača, odnosno ministra, gospodina Dinkića, da kaže da taj posao neće da radi on, nego Vlada. Međutim, u poslednjem stavu ovog člana Predloga zakona kaže se: "Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje šta se smatra novoizgrađenim građevinskim objektima iz stava 3. tačka 7) ovog člana, kao i šta se smatra uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika, kao i svaki drugi promet bez naknade iz stava 4. ovog člana."
Narodni poslanik Gordana Pop-Lazić je u svom amandmanu tražila da se pojedine odredbe ovog člana brišu, odnosno menjaju i da ova materija bude regulisana zakonom. Dakle, da gospodin ministar ne može da određuje ili da predlaže Vladi, a to Vlada da radi u njegovo ime, koliki će da bude kvar, rastur i lom. Moramo da budemo svesni činjenice da ne možemo tu da koristimo tablice koje postoje u zemljama Evropske unije, a koje imaju mnogo stabilniju privredu, mnogo kvalitetniju tehnologiju i mnogo manji rastur, kvar i lom.
Otkud ministar ili neki član Vlade znaju koliki su ovi troškovi u jednoj proizvodnji za svaku granu posebno. Dakle, koliki su rastur, kvar i lom u uslužnoj delatnosti, kao što su prevoz, koliki je u velikoprodaji, koliki je u maloprodaji.
Šta znači to, da li se to odnosi na sve moguće proizvode koji su namenjeni za široku potrošnju, od hemije koja ima rok trajanja godinu, pa bez roka trajanja, beskonačno, do hrane koja ima rok trajanja do pet dana, a najviše do 60 dana.
Kako će ministar to jednim pojedinačnim aktom, kako sebi daje za pravo da ovakvu materiju reguliše.
Zato je stav SRS da se o tome donese zakon, da se stavi pred poslanike i da oni budu ti koji će o tome da odlučuju, jer oni odgovaraju građanima koji su ih birali.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Goran Jocić.

Goran Jocić

Dame i gospodo narodni poslanici, SRS se zalaže da se vlada zakonima, a ne uredbama i aktima. Narodni poslanik Gordana Pop-Lazić, u ime SRS, podnela je ovaj amandman na član 4. stav 4. tačka 3) gde stoji da se "iskazani rashod (kalo, rastur kvar i lom)" utvrđuje aktom koji donosi Vlada Republike Srbije.
Drugi razlog je da se spreče razne zloupotrebe koje bi se mogle desiti kada neki privrednici koji su u procesu proizvodnje, gde se desi neka od ovih havarija, mogu da izlobiraju preko svojih ljudi, preko određenog ministra da Vlada donese akt gde bi mogao da se prizna veći rastur, kvar i lom.
Prema tome, obratio bih se skupštinskoj većini da prihvati ovaj amandman da bi se na taj način sprečile razne zloupotrebe koje bi mogle u nekom daljem procesu da se dešavaju. Hvala.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Sava Urošević.

Sava Urošević

G17 Plus
Poštovani predsedavajući, drage kolege poslanici, uvaženi ministre, hteo bih da se osvrnem na diskusiju gospodina Arsića, u kojoj je rekao da porez na koji sad poljoprivredni proizvođači imaju pravo 5 posto je samo nešto što će oni da prenesu državi.
To ukazuje na to da nije razumeo osnovnu suštinu ovog poreza na dodatu vrednost, jer to je porez koji se odbija od onoga što je on već u ranijem procesu proizvodnje platio za određene repromaterijale, sirovine po stopi od 8 ili 18 posto. To znači da je to kompenzacija ili nadoknada poljoprivrednom proizvođaču za ono što je on uložio. On nema obavezu da taj porez prenosi državi. On je već platio 8 ili 18 posto.
Da li će to da zaživi i da li će on da dobije tih 5 posto više na cenu po kojoj neko ko je organizovan i ko je u sistemu PDV otkupljuje proizvode od njega, to je drugo pitanje. A sigurno da ne stoji ova tvrdnja da će on morati 5 posto da prenese državi.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Veroljub Arsić, replika.

Veroljub Arsić

Srpska radikalna stranka
Moj prethodni govornik izgleda da nije dobro protumačio šta sam hteo da kažem.
To je da poreska osnovica koju individualni poljoprivredni proizvođač ima i na koju se zaračunava porez od 5 posto jeste u najvećem delu, za mala individualna poljoprivredna domaćinstva ili neka druga koja su možda prešla u neki određeni drugačiji vid proizvodnje, ne može nikako da znači poresku olakšicu, jer jedini dohodak koji poljoprivredni proizvođač može da ima jeste dohodak iz njegovog rada.
Tu, u svakom slučaju, ta poreska razlika od 3 posto neće nadoknaditi taj deo da on ima neki povraćaj, već nastaje poreski obveznik koji će da prosleđuje svoju poresku obavezu državi. Da li je samo repromaterijal koji se koristi u toku proizvodnje jedina sirovina koju poljoprivredni proizvođač koristi, da li će on sam da zaračunava na svoju pšenicu 5 posto poreza na dodatu vrednost, kojom će da hrani stoku, ili na kukuruz, ili na neku drugu kulturu koju on sam privređuje za ishranu, iz primarne poljoprivredne proizvodnje u sekundarnu.
To jeste taj problem koji izgleda mi neko posmatra samo sa one strane nekog višeg oblika poljoprivredne proizvodnje, gde vi sve kupujete da biste napravili neki određeni poljoprivredni proizvod. Međutim, naši individualni poljoprivredni proizvođači moraju da se bave, kako primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, tako i sekundarnom, a najčešće je u pitanju to prosto stočarstvo, gde ne može sve da prikaže kroz PDV, ali stvara poresku obavezu od 5 posto na koju sigurno mora da uplati deo državi.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? Nemanja Šarović, narodni poslanik.

Nemanja Šarović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, suština amandmana koji je na član 4. podnela gospođa Gordana Pop-Lazić u ime poslaničke grupe SRS i kojim je tražila da se u stavu 4. tačka 3) reč "aktom" zameni rečju "zakonom" je u tome da se spreče moguće zloupotrebe do kojih je svakako dosta dolazilo u prethodnom periodu i svi smo svedoci toga.
Naime, o čemu se radi. Kaže:"Sa prometom dobara uz naknadu izjednačava se: 3) iskazani prihod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene aktom koji donosi Vlada Republike Srbije." SRS smatra da ovu materiju treba da reguliše zakon, a ne podzakonski akt Vlade Republike Srbije, jer je moguće da to zloupotrebe određeni biznismeni, koji imaju monopol u određenim oblastima proizvodnje, a bio je slučaj da su neki visoki funkcioneri Vlade, pa čak potpredsednici, ministri, da kažem, živeli kod nekih od tih biznismena, letovali na njihovim jahtama, u vreme dok su njihovi proizvodi oslobađani poreza na promet.
Takvu situaciju imali smo, na primer, kod proizvodnje jaja i čuvenog surčinskog biznismena Dragoljuba Markovića. Veliku ekspanziju, naravno, doživela je proizvodnja jaja. Gospodin Marković otkupio je većinu farmi i uspostavio monopol u proizvodnji jaja u Srbiji.
Postavlja se pitanje šta će se desiti ukoliko Vlada, kojoj će on biti blizak, jer je bio blizak i prethodnim Dosovim vladama, odredi da će umesto, na primer, 2 posto rastura, odnosno loma, što je standard u evropskim zemljama, posle mesec ili dva dana odrediti da će u narednom periodu taj procenat biti 7 posto. U tom slučaju, mi ćemo imati situaciju da će ova razlika od 5 posto biti, u stvari, poreska evazija. Nedozvoljena poreska evazija, odnosno izbegavanje plaćanja poreza.
Zbog toga, ovakvih i sličnih primera i mnogih drugih dosovskih biznismena, bliskih ministrima u Vladi, predlažem da usvojite amandman SRS i da sprečimo moguće zloupotrebe, da ne bi naše građane opterećivali nekim budućim aferama, već da jednostavno unapred predupredimo svaku mogućnost zloupotrebe.