ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 26.12.2007.

12. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Dame i gospodo narodni poslanici, imam pravo, u krajnjoj liniji, na repliku gospodine Mrkonjiću. Nemojte, molim vas.
...
Socijalistička partija Srbije

Milutin Mrkonjić

| Predsedava
Izvinite, molim vas, gospodine Todoroviću, pogrešio sam.
...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Dame i gospodo narodni poslanici, stvarno nisam verovao da ću ikada doći u situaciju da se zahvalim Božidaru Đeliću, a ovom prilikom se zahvaljujem Božidaru Đeliću što je nesvesno, verovatno nesvesno, pretpostavljam, izašao i rekao, odnosno potvrdio ono što mi već dosta dugo najavljujemo i tvrdimo da je suština prevare koja nam se sprema.
Pa dobro, gospodine Đeliću, da li vi verujete da postoji jedan jedini građanin Srbije koji će na osnovu ovoga što ste vi pročitali kao preambulu da veruje da EU stvarno potpisuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom? Pa dobro, gospodine Đeliću, ne znam odakle ste vi pali. Oni koji se zalažu da nam dođu sa misijom na Kosovo i Metohiju, bez rezolucije Saveta bezbednosti UN, vi tvrdite da oni priznaju celovitu Srbiju. Pa dobro, gospodine Đeliću, ne znam do kojih granica vi mislite da nas ponižavate.
Ovde se postavlja jedno drugo pitanje. Meni su stavovi i razlozi DS potpuno jasni. Ovde se radi o DSS. Žao mi je, izašao je gospodin Obradović, mislio sam njega da pitam, ali mogu redom.
Gospodine Samardžiću, gospodine Milentijeviću, izađite vi iz DSS-a ovde i recite nama, recite građanima Srbije da ovo što tvrdi Božidar Đelić da je to tačno, da se potpisuje sporazum koji važi za celovitu Srbiju i mi ćemo verovati. Reći ćemo da nije istina sve ovo što smo do sada tvrdili, da je to plod predizborne kampanje, priznaćemo, nama je mnogo važnije da je istina da se potpisuje sa celovitom Srbijom, nego da mi dobijemo političke poene. Verovaćemo vam, dođite i recite za govornicom da je to tačno. Nemojte da se skrivate ili zbog njihovih političkih interesa da nanosite nepopravljivu štetu Srbiju.
Ako je ovaj sporazum vezan samo za deo Srbije, bez Kosova i Metohije, kao što i piše u ovom 130. članu, onda vi direktno nanosite štetu Srbiji i vi to morate da sprečite. Definišite ovde, da li će Srbija prihvatiti da nam se otme Kosovo i Metohija ili ne? Vi o tome odlučujete večeras. Recite građanima Srbije šta je tačno, da li ovo što tvrdi Božidar Đelić ili ovo što tvrdi SRS. (Aplauz.)
...
Socijalistička partija Srbije

Milutin Mrkonjić

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović, potpredsednik Skupštine.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Gospodine Đeliću, dame i gospodo narodni poslanici, vama se obraćam, jer sam pokušala sa mesta potpredsednika da vam kažem da je vaša obaveza, pošto ste svesno ili nesvesno, stvarno ne znam da li je to bila vaša namera da se hvalite činjenicom da ste spremni da se odreknete Kosova i Metohije, pročitali nešto što neće sutra biti na sajtu, već dokument koji kaže da vi možete da potpišete Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ali, kako ste rekli, oni se pozivaju na Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, da se ne primenjuje na delu teritorije suverene države Srbije. Vi ste to malopre izgovorili.
I gospodin Samardžić i vi, kao ljudi koji moraju da odgovaraju na pitanja, pozivam se, gospodine Mrkonjiću i tražim na osnovu članova 225, 226. i 227. Poslovnika o radu Narodne skupštine, da služba Narodne skupštine, ukoliko u zgradi postoji fotokopir aparat, vi ste izneli zvanični dokument, pročitali ga, ako to služba nema, ako to samo vi imate, na osnovu ova tri člana Poslovnika, zahtevam da se u roku od najviše pola sata dokument umnoži i podeli svim narodnim poslanicima.
To što vi negde imate nešto ispod žita i spremni ste da zbog svojih miliona ili što vas ne dotiče država Srbija, ni srpski narod, prodajete teritoriju, južnu srpsku pokrajinu, to je vaš problem. Zahtevam i kao potpredsednik Skupštine i kao narodni poslanik da odmah služba fotokopira, neka od vas neko uzme dokument ili neka ga pribavi, kako bismo mogli u toku čitave rasprave, celog dana i narednih dana, svuda i na svakom mestu, a to je naše pravo i obaveza, da građanima, kao što ste vi to uradili ovde, čitamo dokument koji ste vi spremni da potpišete i da izdate i prodate državu Srbiju.
Zahvaljujem, gospodine Mrkonjiću, i od vas i od sekretara tražim da nam obezbedite fotokopirani dokument u roku od sat vremena, najviše.
...
Socijalistička partija Srbije

Milutin Mrkonjić

| Predsedava
Reč ima ministar Slobodan Samardžić, izvolite.

Slobodan Samardžić

Poštovani poslanici, nekoliko reči objašnjenja oko ovog, rekao bih, nesporazuma. Vidite o čemu se ovde radi. Naime, što se tiče pitanja koja je postavio gospodin Nikolić predsedniku Vlade, on će odgovoriti na to pitanje. Isto pitanje je postavio Vučić meni, znači, neću Vučiću odgovoriti, pošto je pitanje isto. Jedno objašnjenje je potrebno oko ovog sporazuma koji je parafiran. Prosto, saslušajte me pažljivo, jer se radi o nesporazumu.
Taj član 135. je standardni član za sve sporazume koje Srbija potpisuje, kada je u pitanju uključenje i Kosova i Metohije u taj sporazumni odnos. Kolega Đelić je taj član pročitao. To je zbog sledećeg razloga, Kosovo i Metohija je od juna 1999. godine pod međunarodnom upravom, pod civilnom i vojnom upravom UN.
Civilna uprava UN ima pravo, prema Rezoluciji 1244, da predstavlja Kosovo u odnosima prema inostranstvu i da potpisuje međunarodne sporazume koji važe za Kosovo i Metohiju kao teritoriju Republike Srbije pod režimom Rezolucije 1244.
Prema tome, svi ti sporazumi koji su se tako potpisali imaju refleks i posledicu na sporazume koje Srbija potpisuje. Mora da postoji član da se taj sporazum ne odnosi na Kosovo i Metohiju, zato što se ne može primenjivati na Kosovo i Metohiju. Zašto? Zato što Republika Srbija Rezolucijom 1244 nema svoju upravu nad Kosovom i Metohijom i ne može da primenjuje takav sporazum na Kosovu i Metohiji. Mislim da je to jasno.
Jednu analogiju ću dati, prosto, da vidite da EU nije prvi put da tako radi, reč je o Sporazumu koji je parafiran, ne govorim o potpisivanju Sporazuma, to je nešto što potpada pod onaj član ''đ'', na koji ćete dobiti odgovor kasnije. EU je potpisala sa Kiprom Sporazum o pristupanju. Taj sporazum se ne primenjuje na severni deo Kipra ili na Tursku Republiku Kipar, zato što EU nju ne priznaje. Znači, EU priznaje Kipar kao celu zemlju, kao zemlju koja raspolaže svojim suverenitetom i teritorijalnim integritetom na celom prostoru, ali se odnosni ugovor primenjuje samo na delu teritorije Kipra koji priznaje taj status, grčki deo Kipra.
Ista je stvar sa onim sporazumom, ista je priroda Sporazuma i primene. Sporazum se ne primenjuje na teritoriji KiM, zato što je on pod režimom međunarodne zajednice i ništa više. Pretpostavka je, i to piše u zadnjem delu člana 135, kada se režim međunarodne zajednice ukloni sa KiM i uspostavi pravni status, suverenost teritorije Srbije, onda će se Sporazum odnositi i na KiM. To je objašnjenje, da ne bi pravili velike političke polemike koje se baziraju na najobičnije nesporazume.
...
Socijalistička partija Srbije

Milutin Mrkonjić

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragan Todorović, replika na izlaganje gospodina Samardžića.
...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Gospodine Samardžiću, uopšte nema nesporazuma. Vi učestvujete u ovome zajedno sa DS. Sada je to potpuno jasno. Vi kažete da je EU potpisala sa državom Kiprom i to što ne može da se primenjuje sa severnim delom Kipra, to je faktičko stanje, ali se ovde radi o jednoj drugoj stvari. Kažete – u skladu sa Rezolucijom 1244. Recite mi, ima li jedna stvar u skladu sa Rezolucijom 1244 koja daje nama neka prava koja mi možemo da ostvarimo? Šta to, gospodine Samardžiću, imamo i koja prava na osnovu Rezolucije 1244 za koja ste se i vi zalagali i kao deo, odnosno u pregovaračkom timu?
Predsedniče Vlade, šta ste vi po Rezoluciji 1244, od onih tačaka po koja mi imamo prava, uspeli da se izborite da se primenjuje za Srbiju?
Vi ovde faktički samo abolirate već unapred, dajete jedan deo anestezije narodu time što mu formulaciju koja otprilike glasi – kako, na neki način odlažete ovaj drugi deo koji će doći odmah posle 3. februara.
Gospodine Samardžiću, vi ste ozbiljan čovek. Taj scenario je potpuno jasan, bez obzira ko će biti izabran za predsednika Srbije. Verujem da će to biti Tomislav Nikolić, ali će onda to biti razlog EU, odnosno Americi da kaže – u Srbiji je izabran radikal za predsednika Srbije, zato će da se krene u nezavisnost KiM. Ako bude ponovo izabran Boris Tadić, onda će to biti urađeno, jer vi ste unapred rekli da nećete uraditi ništa, vi ćete polako da dodate još malo anestezije da to narod prihvati.
Problem je što vi to sve znate, jer da nije tako, ne bi bila formulacija onakva kakva je bila kod strane DS, kada ste vašeg koalicionog partnera dovodili u priliku da se jasno izrazi i po pitanju NATO pakta i po pitanju EU, ne samo po pitanju potpisivanja Sporazuma, nego članstva u EU, tu ste bili decidirani da ćemo se odreći težnje za EU i članstva u EU.
Sada nam objašnjavate da je to standardna formulacija koja proističe iz Rezolucije 1244. Mislim da to nije korektno, jer sa ovim saučestvujete u prevari koja se sprema građanima Srbije.
...
Socijalistička partija Srbije

Milutin Mrkonjić

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Žarko Obradović, neka se pripremi Rajko Đurić.