ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE, 11.02.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE

2. dan rada

11.02.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Izričem vam prvu opomenu kao meru zbog kršenja upozorenja datog jer ste dobili dva puta informaciju kada će biti nastavak sednice Administrativnog odbora.
Ta informacija je data javno za govornicom Narodne skupštine i vaše izlaganje predstavlja zloupotrebu Poslovnika, kršenje procedure, nepoštovanje Narodne skupštine i nepoštovanje upozorenja izrečenog od strane predsedavajuće da će se takva zloupotreba sankcionisati izricanjem mera opomene.
Molim vas da u nastavku izlaganja vodite računa o sadržaju svog izlaganja i da on bude u skladu sa odredbama Poslovnika Narodne skupštine.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, kralj Milan je streljao radikale, evo, Borisu Tadiću još to nije palo na pamet, ali ko zna, možda će i to jednog dana da se desi.
Gospođo Čomić, ponovo rizikujem da dobijem opomenu, vi ste rekli – sednica je zakazana najpre za 15.00 časova, pa za 14.00 časova, pa vas sada pitam srpski – je l' 14.00 ili 15.00 časova? Za koliko sati je zakazana sednica Administrativnog odbora?
Otkud to da šef poslaničke grupe Za evropsku Srbiju zvanično obaveštava narodne poslanike – znate, sednica je zakazana? Da li Administrativni odbor ima predsednika? Od kad to šef poslaničke grupe svečano obaveštava narodne poslanike – sednica tog i tog odbora je zakazana u toliko i toliko časova?
I vi sami ste u dilemi. Vi sami sebi treba da izreknete opomenu, jer najpre kažete – sednica je zakazana za 14.00 časova, pa sednica je zakazana za 15.00 časova. Pitam vas sada srpski, je li u 14.00 ili u 15.00 časova? Da li možete da mi odgovorite?
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, upozoravam vas da nastavljate da kršite Poslovnik i da je ovo upozorenje pre izricanja druge opomene.
Molim vas da to više ne činite. Davanje objašnjenja za vreme dok narodni poslanik izlaže je odluka predsedavajuće i ovo što sada činim je na vaš izričit zahtev.
Dakle, narodna poslanica Nada Kolundžija, predsednica poslaničke grupe Za evropsku Srbiju, od strane vaših kolega pitana je nekoliko puta kada će biti nastavak zakazane sednice Administrativnog odbora. Narodna poslanica je, uvidom u stenogram možete videti, rekla da će to biti u 15.00 časova. Predsednik vaše poslaničke grupe je rekao da će biti u 14.00 časova i da oni imaju tu informaciju.
Nakon toga sam ja kazala da vas molim da prekinemo da zloupotrebljavamo pravo na dobijanje reči kada očigledno i poslanici iz poslaničke grupe SRS imaju informaciju o tome kada će biti nastavak sednice Administrativnog odbora, a tek nakon što je predsednica poslaničke grupe, na vaš zahtev, dala informaciju da će to biti u 15.00 časova. Dakle, još jedanput, a sada po vašem zahtevu predsedavajućoj, nastavak sednice Administrativnog odbora je danas, 11. februara, u 15.00 časova.
Imate još minut i deset sekundi da obrazložite proceduralno u čemu se sastoji povreda Poslovnika, a na osnovu čega ste dobili reč. Molim vas da znate da ste u poziciji da iskoristite svoj minut nakon drugog upozorenja. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, sada tražim od gospođe Gordane Čomić da mi kaže u kom to članu Poslovnika piše da šef bilo koje poslaničke grupe obaveštava narodne poslanike o tome da je zakazana neka sednica.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, izričem vam drugu opomenu. Način na koji se ophodite prema pravu na dobijanje reči je neprimeren i predstavlja omalovažavanje Narodne skupštine, predstavlja omalovažavanje informacija koje zahtevate i predstavlja urušavanje ugleda Narodne skupštine, te vam, na osnovu člana 106, izričem drugu opomenu. Molim vas da do kraja vremena koje vam je na raspolaganju, od jednog minuta, svoje izlaganje primerite pravilima koja pišu u Poslovniku Narodne skupštine i koja nas sve obavezuju.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, nemam više šta da kažem, gospođa Gordana Čomić je o sebi rekla sve.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslanik Dragan Todorović želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Srpska radikalna stranka
 Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Čomić, reklamiram član 27, koji uređuje način vođenja onoga ko predsedava sednicom Skupštine Republike Srbije. Molio bih vas, vas radi, savesti radi, da pročitate stenogram koji se odnosi na deo sednice pre nego što je izašao gospodin Martinović, kada ste vi davali objašnjenje u koje vreme je zakazana sednica Administrativnog odbora.
Pomenuli ste dva vremena, 14.00 i 15.00 časova, čak sam ja i sa mesta dobacio - da li je jedno ili drugo, vi ste prešli preko toga, jer zbog ovog momenta ne postoji saziv za sednicu Administrativnog odbora, ne postoji; ne postoji na oglasnoj tabli, sada smo proverili, ne postoji u poslaničkoj grupi. Možda, ne bežim od toga, Nada Kolundžija to zna, ali to ne znači ništa, valjda je vama jasno, gospođo Čomić, da to apsolutno ne znači ništa, dok ne uđe u proceduru.
Vidite, i kada se zakaže sednica Administrativnog odbora ili Skupštine, to uopšte ništa ne znači. Znači da će početi, a kada će biti završena, šta će biti usvojeno itd., to sve zavisi od toka sednice odbora ili sednice Skupštine Republike Srbije.
Mi ukazujemo na to sve vreme, na to šta radite vi iz Demokratske stranke, šta radi predsednik Administrativnog odbora. On verovatno postupa po nalogu, po nalogu nekoga izvan ove skupštine, apsolutno nemam nikakvu dilemu.
On sve vas, poslanike Demokratske stranke, stavlja u ovu poziciju. Zbog čega to radi? Ne znam, neko ima te interese, ali sam siguran da to nisu vaši interesi ovde da vi sedite i da iz dana u dan slušate sve ove probleme, a oni mogu vrlo jednostavno da se reše na osnovu Poslovnika. Neko očito to ne želi i vi ste taoci toga, čak dovodite Gordanu Čomić u situaciju da apsolutno bez ikakvog razloga izriče opomene poslanicima.
Da se razumemo, ako hoćete, politički nama to odgovara, došli ste u takvu situaciju da jednostavno više praktično ne znate šta da radite. Dogovorite se vi, pitajte šta treba da radite, pa jedanput da znate ima li odbora, nema odbora, šta ćete da radite.
Vi ste i meni neke informacije davali, recimo, za sednicu Narodne skupštine, kada je u pitanju dnevni red, pokazalo se da su vas na neki način dezavuisali.
Sećate li se toga? Ne mislim uopšte da ste vi to namerno uradili, ali to su činjenice.
Šta ćete da uradite ako sednica bude zakazana za 16.00 časova, ili 13.00 časova ili 14.00 časova? Onda bi trebalo da se izvinite gospodinu Martinoviću, da se izvinite gospođo Čomić, jer ste vi sve ovo zamesili.
(Predsedavajuća: Tri minuta i trideset sekundi.)
Završavam. Gospodin Martinović je apsolutno nepotrebno dobio dve opomene. Oprostite zbog ovog produženja.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nema povrede člana 27. Izricanje mera je diskreciono ovlašćenje predsedavajućeg. Uvidom u stenogram možete da izvršite kontrolu na koji način je i da li je u skladu sa procedurom izrečena prva, pa druga opomena narodnom poslaniku koji nije želeo da sasluša upozorenje koje je dato drugi put, a pre nego što je dobio reč na osnovu člana 100. stav 1.
Saziv za sednicu, o čemu govorite u svom izlaganju obrazlažući to kao povredu procedure, postoji. Radi se o satnici, radi se o zahtevu narodnih poslanika da saznaju u koliko sati će biti. Odgovor na to je da ste vi imali jedan odgovor, a narodna poslanica drugi odgovor, cela Skupština je obaveštena.
Treći put upozoravam, svaka vrsta traženja reči na osnovu člana 100. da bi se kao povreda procedure obrazlagao način na koji je dobijena informacija da je nastavak sednice zakazan za danas u 15.00 časova smatraće se aktom nepoštovanja Narodne skupštine, informacija koje ovde međusobno delimo i osnovom za izricanje mera opomene na osnovu člana 106.
Narodni poslanik Nikola Savić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, javljam se po članu 104. Pre toga moram da priznam da sa velikim nezadovoljstvom izlazim za ovu govornicu kada predsedava gospođa Čomić. Juče sam bio u prilici da mi je gospođa Čomić posle pet ili deset sekundi koje sam proveo za ovom govornicom oduzela reč ...