ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE, 11.02.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE

2. dan rada

11.02.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, ne možete iznositi neistine za govornicom Narodne skupštine. Obavezna sam da vas na to upozorim. U toku jučerašnjeg radnog dana vam nije oduzeta reč. Oduzimanje reči je treća mera u izricanju kaznenih mera zbog kršenja odredaba Poslovnika Narodne skupštine. Dakle, prva mera je izricanje prve opomene nakon upozorenja da se prestane sa kršenjem nekog od članova Poslovnika. Nakon izricanja prve opomene sledi druga opomena, koja se izriče nakon izricanja drugog upozorenja da se prestane sa kršenjem odredaba. Treća mera je oduzimanje reči, najdrastičnija i najgora mera koja može biti izrečena u bilo kom parlamentu.
Vi ste juče tražili reč, došli za govornicu i rekli da postavljate poslaničko pitanje. Tok sednice ni juče ni danas ne dozvoljava postavljanje poslaničkih pitanja i rekla sam vam: "Nemate pravo na reč, na osnovu člana 100. stav 1.".
Molim vas da se kada tražite reč koncentrišete na to šta je povreda procedure i na koji način ćete obrazložiti povredu procedure kada reč dobijete. Izvolite i upozoravam vas da ne iznosite neistine za govornicom Narodne skupštine, jer je to povreda člana 104.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Srpska radikalna stranka
Gospođo Čomić, kada vi predsedavate Skupštini, a ja se nađem za ovom govornicom, zaista osećam jednu vrstu mobinga koji vi vršite nada mnom. Zato ću se ovog momenta udaljiti sa govornice.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanica Gordana Pop-Lazić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka
Poštovane kolege narodni poslanici, gospođo predsedavajuća, imala sam prilike u jednom mandatu da sedim na vašem mestu i da zamenjujem ponekad predsednika Skupštine. Verujte, nikada sebi nisam dozvolila to što vi sebi dozvoljavate, ali to ide na vašu dušu.
Samo bih vas molila da se ipak upoznate sa Poslovnikom. Sebe predstavljate kao osobu koja dobro poznaje Poslovnik, šta je to iz člana 106. gospodin Martinović uradio da biste mu vi izrekli opomenu? Nađite jednu alineju koja se odnosi na njega i reći ću da ste apsolutno u pravu.
Što se tiče poslaničke većine, ovde se postavlja pitanje, ali to se postavlja od 2000. godine, ko je u ovoj državi jači i značajniji, ko je iznad koga, da li je Ustav iznad Nade Kolundžije, da li je zakon iznad Nade Kolundžije, ili kako se već zvao neki prethodni šef poslaničke grupe DOS ili sadašnje ZES, ili je možda predsednik Skupštine ili zamenik predsednika Skupštine jači od Ustava i zakona?
Tako se u ovoj državi radi i zato je dozvoljeno i da se glasa iz Bodruma, da se glasa iz Soluna i da se izbaci cela jedna poslanička grupa iz ovog parlamenta i da jedno vreme imamo preko 300 poslanika. To nikome ne smeta, ničije to breme nije. Vi to breme odbacite, idete dalje i pokazujete sebe u najboljem svetlu. U kom to svetlu? Šta je to što nas čeka u budućnosti, šta je to što mi ovde ometamo da vi donesete? Koji su to evropski zakoni?
Do 1. maja imate rok da ovoj skupštini uputite zakone koje nam evropska agencija koja kontroliše prelet i nalete preko naše zemlje nalaže da donesemo da bismo usaglasili te propise, kako ne bismo ostali bez kontrole leta nad našim nebom. Da li znate koliko para gubimo ako te zakone ne donesemo? To je 70 miliona evra. Verujem da ovde ima ljudi koji se u tu problematiku razumeju, ali opominjem i Vladu. Šta Vlada radi? Nema takvih zakona. To će verovatno Bugarska da kontroliše, kao što kontroliše Makedoniji, a mi ćemo 70 miliona da bacimo.
Da vam nešto kažem, ne da ćete da vratite ova tri mandata, nego ćete da vratite sve, 21 mandat, inače ste politički mrtvi. Neće vas biti više posle sledećih izbora, jer građani to neće da vam oproste. Nisu to glasovi SRS, pojedinačno svakog od nas, to su glasovi politike i ideologije SRS. Građani su očekivali da se mi u tom broju založimo za ono što smo obećali pred izbore, a ova nova "atlantistička zvezda" koju ste stvorili, koja se nudi vama, gospodin Mićunović kaže: "Nudi se malo nama, nudi se malo Koštunici"...
(Predsedavajuća: Tri minuta i trideset sekundi.)
Koštunicu ne može očima da vidi, pljuje na Koštunicu. Bila sam prisutna kada se sa gađenjem odnosio prema njemu i to Koštunica zna. Vas hoće da iskoristi, naravno, da uzme one vaše mentore. Vi ste ugroženi i vrlo dobro znate da ste od njega ugroženi. Zato, vodite dobro računa o svojoj političkoj budućnosti, o našoj nemojte da brinete.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanice, niste direktno naveli član Poslovnika koji smatrate da je povređen.
Tražili ste objašnjenje za izricanje mera opomena na osnovu člana 106. Poslednji stav: "ako drugim postupcima narušava red na sednici ili postupa protivno odredbama ovog poslovnika", i stav 3: "ako, i pored upozorenja predsednika Narodne skupštine, govori o pitanju koje nije na dnevnom redu". Uvidom u stenogram videćete da sam dva puta izrekla upozorenje koje se tiče nepoštovanja Narodne skupštine. Zloupotrebom prava da se dobije reč da se govori o povredi Poslovnika narodni poslanik Aleksandar Martinović je, i pored upozorenja, narušavao red i insistirao da govori o vremenu održavanja sednice Administrativnog odbora.
Narodni poslanik Vitomir Plužarević dobacuje, što je takođe kršenje člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim vas da ne smatrate da odredbe Poslovnika važe samo za predsedavajućeg, da ih primenjuje sa teškom mukom, a da ne važe za narodne poslanike članove poslaničke grupe SRS. Važe za sve narodne poslanike, i član 104, član 101, član 100, član 103. i član 106. S obzirom na to da ste postavili pitanje da li je neko od nas iznad zakona, ne, ali nisu ni poslanici SRS iznad prava i obaveze poštovanja odredaba Poslovnika Narodne skupštine.
Narodna poslanica Gordana Pop-Lazić, jer nije zadovoljna objašnjenjem. Bez obzira na to što niste rekli koji član Poslovnika je povređen, sada ćete... Dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka
Gospođo Čomić, pozivam se na član 104. Vi zaista vređate moje dostojanstvo i moj zdrav razum. Lepo sam vas upozorila na član 106. Pošto vi nećete da ga pročitate, zarad javnosti ću da pročitam, jer vi ne možete da delite ovde packe i da terate poslanike u ćošak ako se vama prohte. Mi nismo vaši đačići, mi smo ovde narodni predstavnici. Kako se ponašate prema gospodinu Martinoviću, tako se ponašate prema 20.000 birača koji stoje iza njega.
Prema tome, prva alineja člana 106: "Opomena se izriče narodnom poslaniku koji je prišao govornici bez dozvole predsednika Narodne skupštine", vi ste ga pozvali da izađe za govornicu, "koji govori pre nego što je zatražio i dobio reč", to nije uradio, dali ste mu reč, "koji, i pored upozorenja predsednika Narodne skupštine, govori o pitanju koje nije na dnevnom redu".
On se pozvao na određeni član Poslovnika i pitao je ono što je pitao, a vi niste mogli da mu date odgovor, jer vi ste tek ovog momenta, videla sam, dobili saziv i znate o čemu se radi. Niste mogli da mu date odgovor na to pitanje, izbezumljeni što ne znate šta se dešava, jer se prethodno niste sa Nadom Kolundžijom dogovorili kada će biti taj odbor, a nije ni bitno, za nas je odbor zakazan onda kada je okačeno na oglasnu tablu, kada svako od nas 250 može na taj odbor da ode, to je naše poslaničko pravo.
Zatim: "ako prekida govornika u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika ili na drugi način ugrožava slobodu govora", to ste vi uradili, gospođo Čomić, trebalo je da sami sebi izreknete opomenu, "ako iznosi činjenice i ocene koje se odnose na privatni život drugih lica", što on nije radio, "ako upotrebljava psovke i uvredljive izraze".
Bila vam je tu jedna "atlantistička zvezda", jedan građanin, jedan Nikolić, koji je nekoga nazvao magarcem, a vi niste ovde reagovali.
Molim vas, preispitajte se da li ste sposobni da sedite tu gde sedite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Zaboravili ste da pročitate poslednji stav člana 106. Poslovnika. On se nalazi na sledećoj strani Poslovnika. Kada okrenete stranu postoji još jedan stav člana 106. koji sam pročitala.
Da li želite da se Skupština izjasni o tome?
Dakle, narodna poslanica želi da se Skupština izjašnjava o tome da li je predsedavajuća prekršila član 106. izričući mere opomene.
Moja je obaveza da obavestim i narodne poslanike i sve one koji će glasati da je izricanje mera opomena diskreciono pravo predsedavajućeg i da ne može da bude označeno kršenjem bilo koje odredbe Poslovnika, kao i davanje prava na repliku.
Izricanje mera opomena je diskreciono pravo upravo zbog osetljivosti procesa kojim dajete meru opomene, u svakom parlamentu nepopularno, kao i ovde, i nije kršenje Poslovnika. Kao što je davanje replike diskreciono pravo predsedavajućeg i nije kršenje Poslovnika, jer predsedavajući ima obavezu da ceni da li neko ima osnov za repliku ili ne.
Narodni poslanik Tomislav Ljubenović želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka
Javljam se po Poslovniku, čl. 225. i 226. Umesto da imamo daleko liberalniji Poslovnik, da se narodnim poslanicima omogući da sve one teme koje su aktuelne u sredinama iz kojih dolaze i zahteve svojih glasača prezentuju u Skupštini, u najvišem zakonodavnom telu, mi imamo jedan daleko restriktivniji predlog poslovnika, koji upravo to onemogućava. Zamislite, za dva minuta treba da prezentujemo jedan amandman, na jedan kvalitetan način, tako da ga vladajuća većina prihvati. Da li je to moguće? Sasvim je normalno da je to nemoguće.
Baš bih voleo da se iz vladajuće većine neko pojavi sa jednom takvom tezom da za dva minuta to može uspešno da prezentuje i da bude ubedljiv. Mislim da hoćete da nas stavite u situaciju da ubedimo one koji nisu ubedljivi.
Dolazim iz sredine koja ima izuzetno velikih problema i ovog puta prezentujem samo jedan deo leskovačke opštine, južni deo.
Kada je u pitanju Koridor 10, od značaja za južni deo leskovačke opštine, što znači da je na neki način žila kucavica kada je u pitanju Koridor 10 i izlazak kod mesta Predejane i od izuzetno velike važnosti za građane varošice Predejane upravo je objekat koji je u sklopu varošice, koji se nalazi... Građani su to prezentovali ministru Mrkonjiću, ministru za infrastrukturu, prezentovano je Ministarstvu za prostorno planiranje i životnu sredinu, Oliveru Duliću; zahteve koje imam dostaviću i vama da ih prezentujete Vladi.
Znači, objekat je od velike važnosti i ima 130 zaposlenih; jednostavno, egzistencija tog naseljenog mesta je vezana za motel "Predejane".
Iz kojih razloga to kažem? Na neki način, vlasnik motela "Predejane" jedan je od najuspešnijih privatnika u leskovačkoj opštini. To znači, ako pozitivno tretiramo uspešne privatnike, na neki način dajemo podsticaj da i drugi privatnici koji žele da investiraju budu prisutni na teritoriji leskovačke opštine.
Činjenica je da upravo u Leskovcu, gde je DS u izbornoj kampanji 2001. godine prezentovala pilot-projekat da se sa juga najrazvijenije opštine krene sa razvojem, imamo katastrofalnu situaciju. U kom delu? Zato što jednostavno nijedno preduzeće ne funkcioniše. Imamo oko 13.000 nezaposlenih radnika, imamo potencijalno oko 23.000 radnika koji rade, ali koji samo odlaze na posao...
(Predsedavajuća: Tri minuta i trideset sekundi.)
Izvinjavam se, pitao bih još nešto, ne smem ništa više da vas pitam, samo bih vam dostavio odluke Skupštine grada Leskovca za ministra Dulića, za ministra Mrkonjića i za Vladu, upravo o važnosti i odluci Skupštine grada Leskovca.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Čomić, neću uopšte da vas pitam kada će biti održana sednica Administrativnog odbora. Juče sam bio prisutan na 34, a i na 35. sednici, gde je predsednik Administrativnog odbora na konkretno pitanje mr Dejana Mirovića odgovorio da će sednica Administrativnog odbora biti održana danas.
Javljam se na osnovu odredaba članova 77. i 104. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Vi ste delimično otklonili problem koji je prouzrokovala gospođa Nada Kolundžija kao šef poslaničke grupe ZES, jer u drugom stavu piše ko je nadležan da obavesti ili da zakaže sednicu Administrativnog odbora. Vi ste to otklonili i po tom pitanju nemam nikakve dileme.
Moram da vam kažem sledeće i zbog javnosti Srbije: SRS nije ni u kakvom sukobu sa Tomislavom Nikolićem, a pretpostavljam da ljudi sa tim imenom i prezimenom u Srbiji ima više. Oni su čestiti. SRS nema problem ni sa jednim svojim članom. To je jedna moderna stranka, koja ima svoje akte i na osnovu toga postupa, sa veoma razvijenim demokratskim principima u okviru donošenja odluka.
Srpska radikalna stranka, u ime građana Srbije, naspram sebe ima režim Borisa Tadića, i to je ono zbog čega mi postojimo i što je nama u političkom smislu cilj. U političkom smislu imamo velike ciljeve, a to su da obezbedimo građanima Srbije bolji život, bolje uslove. Jednostavno, Nada Kolundžija je rekla – mene napada. Niko nju ne napada. Ona je za mene televizor. Preko nje mogu da se informišem šta predsednik DS Boris Tadić upućuje građanima Srbije, i ništa drugo. Videli ste da postoje neki drugi koji se pojavljuju kada su teme mnogo prljavije i koji nastupaju u medijima i na drugim mestima.
Poštovani građani Srbije, ovo su načini Demokratske stranke da predstavi da oni koji vas zastupaju prave neku opstrukciju. Sinoć smo imali priliku da na Javnom servisu čujemo šefa poslaničke grupe stranke koja učestvuje u vlasti. Kaže, trebalo je da do 31. decembra 2008. godine usvojimo zakon o Narodnoj skupštini. Srpska radikalna stranka nije bojkotovala, nije učestvovala, u želji da vi sami što pre donesete takav predlog i predložite ga Narodnoj skupštini. On kaže da je do 31. trebalo da bude usvojen zakon o Narodnoj skupštini, a mi ga ni do danas nismo dobili.
U obrazloženju zbog čega se pristupa izmenama Poslovnika o radu Narodne skupštine kažete – zbog ubrzanog donošenja zakona koji će doprineti evropskim integracijama. Logično bi bilo da danas na dnevnom redu, a u ime skupštinske većine, imamo predlog da se smeni vlada propasti Srbije, a ne da menjamo Poslovnik, koji je inače restriktivan. Izvinjavam se, gospođo predsedavajuća, zbog malog prekoračenja.