Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 15.05.2013.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

5. dan rada

15.05.2013

Sednicu je otvorila: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 11:15 do 18:25

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o upotrebi i učešću pripadnika Vojske Srbije u Misiji EU za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija u 2013. godini i Izveštaju Odbora za kontrolu službi bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službe bezbednosti za 2012. godinu, sa Predlogom odluke o usvajanju Izveštaja.
Prelazimo na sledeći zajednički jedinstveni pretres.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, povodom zajedničkog jedinstvenog pretresa o predlozima zakona iz tačaka 10. i 11. dnevnog reda, pozvao da današnjoj sednici, pored predstavnika predlagača Ivana Mrkića, ministra spoljnih poslova, prisustvuju i Zoran Marković, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, Nataša Kalezić, načelnik Odeljenja za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova i Nina Veličković, prvi savetnik u Odeljenju za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova.
Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 10. i 11. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova te poslaničke grupe, o čemu ste detalje dobili u materijalu.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 170. stav 1, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Makedonije o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava.
Da li predstavnik predlagača, Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova želi reč? (Da.)
Izvolite, gospodine ministre.

Ivan Mrkić

Hvala, gospodine predsedniče.

Uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, pred vama se nalaze predlozi zakona o potvrđivanju dva sporazuma kojima se reguliše zapošljavanje članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava države imenovanja u državi prijema, koji su zaključeni sa Republikom Turskom 1. februara 2013. godine i Republikom Makedonijom 18. februara ove godine.

Svrha ovih sporazuma je da se na recipročnoj osnovi reguliše zapošljavanje uz naknadu članova porodica diplomatskog i drugog osoblja države imenovanja u državi prijema, u skladu sa unutrašnjim propisima države prijema. U tom cilju, sporazumima se određuje krug lica koja predstavljaju članove porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Zaključivanje ove vrste bilateralnih ugovora u poslednjoj deceniji postala je uobičajena međunarodno pravna praksa. Njima se omogućava očuvanje normalnog porodičnog života, odnosno celovitost porodica diplomatsko-konzularnih predstavnika. Na taj način oni doprinose poboljšanju efekata rada diplomata i drugog osoblja diplomatskih predstavništava koji su u slučaju razdvajanja porodice manji nego kada su porodice na okupu u mestu službovanja.

Ovom vrstom sporazuma pomenutim članovima porodica ograničavaju se imuniteti u građanskom i upravnom postupku u vezi sa delima koja proizlaze iz obavljanja plaćenih delatnosti koja bi im inače pripadala prema odredbama bečkih konvencija o diplomatskim i konzularnim odnosima. Predmetnim sporazumima reguliše se i pitanje odricanja od imuniteta od krivičnog sudstva.

Sporazumom sa Turskom države ugovornice se uzajamno obavezuju da će, kada je u pitanju imunitet od krivičnog sudstva, ozbiljno razmotriti svaki pismeni zahtev za odricanja od ovog imuniteta.

Sporazumom sa Makedonijom ugovorne strane se međusobno obavezuju da će se odreći imuniteta od krivičnog sudstva u odnosu na člana porodice osoblja misije u vezi sa delima nastalim usled činjenja ili nečinjenja prilikom obavljanja plaćenog posla, osim u slučaju kada država imenovanja smatra da takvo odricanje može biti protivno njenim interesima.

Ovim sporazumima predviđeno je da odricanje od imuniteta od vođenja krivičnog postupka neće podrazumevati odricanje od imuniteta od izvršenja krivične presude za koju je potrebno posebno odricanje.

Sporazumima je predviđeno da članovi porodice osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava države imenovanja, zaposleni u državi prijema, potpadaju pod režim socijalnog osiguranja i oporezivanja države prijema u vezi sa svim pitanjima koja se tiču njihovog zaposlenja u toj državi.

Republika Srbija je do sada zaključila ovakve sporazume sa deset država. Sa Kanadom 2004. godine, sa SAD 2006. godine, sa Holandijom 2010. godine, sa Španijom 2010. godine, sa Belgijom 2010. godine, sa Argentinom 2012. godine, sa Slovenijom 2012. godine, sa Izraelom 2012. godine, sa Turskom ove godine i sa Makedonijom ove godine, od kojih je stupilo na snagu šest sporazuma: sa Kanadom, SAD, Holandijom, Španijom, Argentinom i Slovenijom. Dozvolite da podsetim da je Narodna skupština u toku ove godine potvrdila sporazume zaključene sa Slovenijom, Argentinom i Izraelom.

Pregovori radi zaključenja ovakve vrste sporazuma u toku su sa sedam država, sa Albanijom, Portugalom, Nemačkom, Švajcarskom, Rumunijom, Brazilom i Australijom. Zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, gospodine ministre.
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Reč ima narodni poslanik Irena Vujović, predstavnik poslaničke grupe SNS. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Irena Vujović

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici ministarstva, reći ću nekoliko važnih stvari vezano za potvrđivanje sporazuma koje zaključujemo sa Republikom Turskom i Republikom Makedonijom. Skoro smo imali i slične sporazume sa državom Izrael i Republikom Slovenijom.
Pre svega, Predlogom zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava predlaže se potvrđivanje Sporazuma potpisanog u Beogradu 1. februara 2013. godine. Predlogom zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Makedonije o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava predlaže se potvrđivanje Sporazuma potpisanog u Skoplju 18. februara 2013. godine.
Svrha ovih sporazuma je da na recipročnoj osnovi reguliše zapošljavanje uz naknadu članova porodica diplomatskog i drugog osoblja država imenovanja u državi prijema, u skladu sa unutrašnjih propisima države prijema. U tom cilju, sporazumima se određuje krug lica koja predstavljaju članove porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava. U konkretnim sporazumima članove porodica čine supružnik i deca koja ispunjavaju kriterijume u pogledu godina
starosti, mlađa od 21, odnosno od 25 godina i redovnog školovanja, odnosno školovanja na visokoškolskoj ustanovi u državi prijema.
Zaključivanje ove vrste bilateralnih ugovora u poslednjoj deceniji postalo je uobičajena međunarodno pravna praksa. Njima se omogućava očuvanje normalnog porodičnog života, odnosno očuvanje celovitosti porodica diplomatsko-konzularnih predstavnika. Konstatovano je da su efekti rada diplomatsko-konzularnih predstavnika u slučaju razdvajanja porodice manji od onih koji obavljaju dužnost u sređenim porodičnim prilikama.
Ovom vrstom sporazuma pomenutom krugu lica ograničavaju se imuniteti i u građanskom i u pravnom postupku, u vezi sa delima koja proizilaze iza obavljanja plaćenih delatnosti, koja bi im inače pripadala prema odredbama bečkih konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961. godine i o konzularnim odnosima iz 1963. godine. Predmetnim sporazumima različito je rešeno pitanje odricanja od imuniteta krivičnog sudstva, pri čemu su oba rešenja uobičajena u međunarodnoj pravnog praksi.
Sporazumom sa Turskom države ugovornice se uzajamno obavezuju da će, kada je u pitanju imunitet od krivičnog sudstva, ozbiljno razmotriti svaki pismeni zahtev za odricanje od ovog imuniteta. Sporazumom sa Makedonijom države ugovornice se međusobno obavezuju da će se odreći imuniteta od krivičnog sudstva u odnosu na člana porodice osoblja misije u vezi sa delima koja nastaju usled činjenja ili nečinjenja prilikom obavljanja plaćenog posla, osim u slučaju kada država imenovanja smatra da takvo odricanje može biti protivno njenim interesima.
Ovim sporazumom predviđeno je da se ovo odricanje neće smatrati odricanjem u pogledu imuniteta od izvršenja krivične presude kada je potrebno posebno odricanje. U takvim slučajevima država imenovanja se obavezuje da će ozbiljno razmotriti mogućnost odricanja od imuniteta od izvršenja presude.
Postupak zapošljavanja članova porodice osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava, na osnovu ovih sporazuma, razlikuje se u odnosu na postupak zapošljavanja drugih stranaca, u smislu što protokol ministarstva spoljnih poslova države prijema na zahtev diplomatsko-konzularnog predstavništva države imenovanja, nakon sprovedene procedure, izdaje prethodno odobrenje za zapošljavanje člana porodice.
Sporazumima je predviđeno da članovi porodice osoba diplomatsko-konzularnih predstavništava države imenovanja, zaposleni u državi prijema, potpadaju pod režim socijalnog osiguranja i oporezivanja države prijema u vezi sa svim pitanjima koja se tiču njihovog zaposlenja u toj državi.
Ono što je važno za sprovođenje ovakvih sporazuma nije potrebno izdvajanje posebnih finansijskih sredstava. Do sada imamo zaključene ugovore sa osam drugih država, i to sa Kanadom, SAD, Holandijom, Španijom, Belgijom, Argentinom, Slovenijom, Izraelom, Turskom i Makedonijom, a u proceduri su ovakvi sporazumi sa Albanijom, Portugalom, Nemačkom, Švajcarskom, Rumunijom, Brazilom i Australijom. Ovakvi sporazumi predstavljaju značajan korak unapred u diplomatskim odnosima dve zemlje. Srpska napredna stranka će u danu za glasanje podržati ove sporazume. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Predrag Marković. Izvolite.

Predrag Marković

Hvala vam najlepše.
Gospodine ministre, samo da vam se zahvalim što ste celog dana ovde i da vam se izvinim u ime svih koji nisu naprosto shvatili šta je suština ovakvih tehničkih sporazuma, potvrda i kakva je uloga Skupštine u tome.
Još jednom se svima izvinjavam koji su se verovatno greškom javili za reč. Nekada je postojalo u komunizmu, kao što znate mogućnost da priložite diskusiju ako nameravate da pročitate nešto što ste već čuli, ali u međuvremenu je tehnika napredovala, ako neko želi da se slika može da priloži video. U svakom slučaju ovo je tehnički sporazum koji omogućava našim građanima sve ono što ste vi jasno izložili, a što smo i kasnije pročitali u diskusiji, te ćemo pretpostavljam, bez dalje diskusije u danu za glasanje ovakve sporazume i podržati. Hvala najlepše.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na listama prijavljenih imamo jednog narodnog poslanika, narodnog poslanika Marka Atlagića. Izvolite, gospodine Atlagiću.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Hvala gospodine predsedniče, da kažem samo nekoliko rečenica povodom ova dva sporazuma. Uglavnom i jedan i drugi su zapravo predlog zakona dobro obrazložen od gospodina ministra, gospodina Mrkića i naše uvažene koleginice Irene Vujović.
Dozvolite mi da kažem da ga valja podržati iz više razloga. Kratko ću navesti samo tri. Prvo što će njegovom primenom članovi porodice diplomatsko-konzularnih predstavništava baveći se plaćenim poslovima obavljati bolje svoje odgovorne poslove. Drugo, što se zakon primenjuje na obostranoj bazi reciprociteta i treće zbog čega sam se javio, što se radi o Predlogu zakona država, nama susednih i prijateljskih sa kojima imamo tradicionalne, dobre i prijateljske odnose sa ove države.
Pošto sam član Kluba prijateljstva sa Republikom Makedonijom, dozvolite da kažem nekoliko rečenica.
Republika Makedonija i Republika Srbija povodom ovog trećeg, njihovi građani imaju dobrosusedske tradicionalne dobre odnose. Oni nisu samo plod dnevno-političkih potreba, negu su utemeljeni dugogodišnjim, pa čak i vekovnim vezama na mnogim poljima života i rada, na kulturnom, ekonomskom, političkom, naučnom, religioznom, obrazovnom i drugim. Ta dobrosusedska veza između ove dve zemlje, posebno su utvrđene preko naših mešovitih brakova, rodbinskih veza. Dakle, skoro iste vere, skoro identičnog podneblja, identičnog stremljenja ka Evropskoj uniji i jedne i druge zemlje, istog korena jezika i pisma ili slične kulturne baštine, iste ili slične istorijske vertikale, iste ili slične tradicije i međusobnog uzajamnog poštovanja dvaju naroda.
Gospodine predsedniče, ova naša dobrosusedska saradnja se svakodnevno usavršava. Ta saradnja je plod i politički dobrih odnosa. Dozvolite samo da kažem da poseta predsednika Skupštine Republike Makedonije, gospodina Trajka Veljenovskog Republici Srbiji je bila nedavno i da se susreo sa predsednikom našeg parlamenta, gospodinom Nebojšom Stefanovićem, predsednikom države Tomislavom Nikolićem, predsednikom Vlade Ivicom Dačićem, dakle i našom poslaničkom grupom prijateljstva ovde u našem parlamentu.
Nadalje, naš predsednik Vlade Ivica Dačić, izvršio je službenu posetu, predsednik Tomislav Nikolić službenu posetu Republici Makedoniji. Ono što je najvažnije istaći danas da ovde narodni poslanici čuju, a i građani Srbije, Srbi u Makedoniji imaju status nacionalne manjine od 2001. godine, da se uči u tri škole srpski jezik u Makedoniji, da Makedonci u Republici Srbiji su nacionalna manjina, koja ima svog predstavnika u parlamentu Republike Srbije, a to je gospodin Spirovski, koji sedi ispred SNS, a da Srbi u Makedoniji imaju dva poslanika u parlamentu.
Na kraju, gospodine predsedniče, što se tiče Republike Srbije i ovog drugog predloga zakona sa Republikom Turskom, govoriću dve-tri rečenice, povodom onog trećeg razloga koji sam na početku rekao, jer se radi o nama dobro prijateljskoj susednoj državi. Kažem da smo juče potpisali i jedan sporazum sa Republikom Turskom i da se Samit danas održava na bazi tri države i da je taj prijateljski odnos sa Republikom Turskom, građen ne samo na političkom nego i na dobrim poslovnim i ekonomskim vezama.
Pozivam sve poslanike iz drugih parlamentarnih stranaka da sto posto podržimo oba ova sporazuma, da time signal pošaljemo nama prijateljskim zemljama i da iskažemo svoje dobre odnose prema zaista ove dve prijateljske zemlje. Hvala vam lepo.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto na listi poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)
Hvala.
Zaključujem zajednički jedinstveni pretres i nastavljamo sa radom sutra u 11,00 časova.