Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Istine radi, ja se nisam direktno vama obraćala što se tiče ovih nekih problema koji se pominju i nailaze mnoge lokalne samouprave. Naravno da je investicija bilo i u prethodnom periodu, i to smo pričali pre neki dan i to je odlično, vrlo smo zahvalni i nadamo se da će tako da se i nastavi, ali kako se kaže " koga zmija ujede i guštera se plaši". Zaista je bila velika diskriminacija u prethodnom periodu, konkretno za našu opštinu od strane DS,  imamo tih problema i imam potrebu to da kažem, a mislim da će građani sa ove diskusije i za ova tri dana najviše zapamtiti reči – bahatost, dranje kože sa leđa građana i zavlačenje ruku u džep građana.
Mislim da ništa drugo neće zapamtiti, dok ne dođu računi za porez.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 28. amandmane u istovetnom tekstu zajedno su podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević, i zajedno narodni poslanici Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić i Nebojša Zelenović.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Dejan Mihajlov i Miroslav Petković.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima Milica Radović.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani gospodine ministre, ovim amandmanom mi smo tražili da se državni organi izjednače sa privatnim firmama u pogledu cene zaduživanja dinarskim obveznicama. Naime, time bi se dala mogućnost i drugim pravnim licima da izdaju dinarske obveznice, neopterećeni porezom, čija bi se cena zaduživanja smanjila, jer je ionako previše velika, visoka.
Sa druge strane, amandman ide u prilog dinarizaciji o čemu svi pričaju toliko mnogo i lično mislim da prebacivanjem privredne aktivnosti na dinare bi se smanjila izloženost deviznom riziku. Ovo što ste napisali u obrazloženju zbog čega odbijate amandman, zaista jeste suvislo i to su argumenti koji stoje, ali ja i dalje ističem, da ako ovakvo zakonsko rešenje ostane u tekstu zakona, na taj način se obeshrabruju privatni investitori da ulažu u privatni sektor, koji je danas u mnogo većoj krizi, nego javni sektor i zato ne znam da li je ovo u interesu sa onim što želimo da postignemo. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Biljana Hasanović Korać.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Demokratska stranka
Hvala gospođo potpredsednice.
Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, uložili smo amandman na član 32. kojim se menja član 72a osnovnog teksta zakona.
Naime, ovim članom se reguliše šta se ne smatra kapitalnim dobitkom odnosno kapitalnim gubitkom i u nabrajanju ima pet tačaka. U tački 5. kaže da je obveznik izvršio prenos prava, udela ili hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno, najmanje 10 godina.
Mi smo uložili amandman i predložili smo da se ovaj period skrati na pet godina, jer smatramo ako neko trguje nekretninama radi ostvarivanja prihoda ili ako neko trguje hartijama od vrednosti na berzi, radi ostvarivanja dobiti, neće čekati pet godina da bi izvršio taj promet, jer je to suviše dug period za vezivanje kapitala koji se ne okreće i ne donosi dobit.
Smatramo da je dovoljan rok od pet godina da se posle pet godina ne podleže oporezivanju na kapitalnu dobit. Ovo smo zaključili i iz kontakta sa građanima i u sredinama iz kojih dolazimo. Ima puno primera gde su ljudi kupili stan ili kuću dok su radili i po odlasku u penziju nisu mogli više da podnose troškove života u toj kući ili stanu, prodali su i kupili nešto mnogo manje, naravno na selu.
U selima u opštini Vršac mogu da se kupe kuće u solidnom stanju za iznos od dve do osam hiljada evra, što su mnogi iskoristili i mogu da kažem da se povećao znatno broj žitelja u naseljenim mestima, jer od razlike koju dobiju vrate dugove i žive, tako da smatramo da je zaista opravdano da se rok skrati na pet godina. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 34. amandman je podnela narodna poslanica Milica Radović.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Milica Radović. Izvolite.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Ovim amandmanom sam tražila da se nabavna cena za svrhu određivanja kapitalnog dobitka drugačije definiše od one kako je predviđeno u Predlogu zakona.
Naime, mišljenja sam da bi takvo rešenje, koje je predviđeno u našem amandmanu otklonilo eventualne mogućnosti zloupotrebe, koje na ovaj način postoje kao mogućnost.
Umesto jedne godine, kao što je predviđeno u Predlogu zakona, ja sam predvidela pet godina, kao raspon u kom bi se utvrdila, ili najniža cena bi se utvrdila kao relevantna.
Ono što sam htela da napišem u amandmanu, možda je najbolje da objasnim putem primera. Recimo, uzmimo za primer da je lice uzelo investitor i kupio akciju pre pet godina za hiljadu dinara, on tu istu akciju koju je kupio za hiljadu dinara, sada pet godina, nakon toga prodaje za iznos od 3000 dinara.
Najniža cena u poslednjih godinu dana, te iste akcije, govorim primera radi o akciji "Imleka", je bila 2600 dinara, a najniža cena u poslednjih pet godina je bila 1000 dinara. Šta je za državu veći interes? Da li poreska osnovica od 2000 dinara ili poreska osnovica od 400 dinara, kao što je predviđeno ovim vašim predlogom zakona?
Zašto sam rekla sam da postoji velika mogućnost zloupotrebe? Zato što onaj investitor koji je kupio, primera radi, tu akciju, a izgubio je potvrdu o kupovini te akcije, on uvek može da koristi tu mogućnost kao izgovor.
Naravno da je obaveza, da bi bilo dobro da je predviđeno da je obaveza berze, u situaciji kada je lice izgubilo potvrdu o sticanju odnosno kupovini te akcije, da je obaveze berze da tu istu potvrdu dostavi, ali ja znam da je to materija drugog zakona – Zakona o tržištu kapitala, ali s obzirom da govorimo o vrlo važnoj stvari, mislim da bi trebalo da imate malo više razumevanja za amandman. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Mihajlov i Miroslav Petković.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Žika Gojković. Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanik Zoran Kasalović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Zoran Kasalović

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća, koristiću vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe.
Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, tema ovog amandmana - oporezivanje dobitaka od igara na sreću je već konstantno kada smo god bili u prilici da raspravljamo o poreskim zakonima odnosno izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, i ovoga puta u raspravi smo imali, koliko sam ja uspeo da izbrojim, tri amandmana. Između ostalih, jedan od amandmana je bio i moj, sa predlogom da neoporezivi iznos bude 26.600 dinara, kao što je i ranije bio predviđen neoporezivi iznos. Taj amandman sam povukao iz rasprave, ceneći ono što je usledilo kao predlog kolege Ilića i resornog Odbora za finansije.
Konkretno, kada je ovaj amandman u pitanju, ideja amandmana je dakle da se oporezuju veliki dobici i da se na taj način pokuša izbeći minimalno oporezivanje malih dobitaka i eventualno suziti krug za priređivanje igara na sraću, odnosno stvoriti neki preduslovi za još veće razvijanje sivog tržišta u ovoj oblasti.
Naravno, u ovoj temi izražavani su oprečni stavovi od toga da se pojavljuje neka vrsta presedana u evropskom zakonodavstvu, ono što se predviđa kod nas do, naravno, mogućih rešenja. Prihvatajući realnost da je Vlada prihvatila i resorni odbor, amandman kolege Ilića, gde se predviđa neoporezivi iznos do 11.000 dinara i dobici o priređivanju u kazinima.
Naravno, i jedna od primedbi koju smo mogli da čujemo i na odboru, ali i zainteresovanih strana po pitanju ove problematike i dvostruko oporezivanje, odnosno tretman uplate igrača amandmanom Odbora za finansije je izbegnut, uvažavajući tu uplatu kao mogućnost, ukoliko je dobitak veći od 11.000 dinara, da se uključi u neoporezivi deo.
To su bili, pre svega, moji razlozi da povučem amandman na ovaj član koji je predviđao neoporezivi iznos od 26.600 dinara. Smatram da je ovo neko rešenje koje je u ovom trenutku moguće prihvatljivo za Vladu, a i za poslanički klub SPS. Međutim, ono što je meni takođe interesantno kod ovog amandmana, jeste pre svega i obrazloženje za odbijanje amandmana. Želeo bih da kažem da ono potvrđuje ono što je poslanički klub SPS u raspravi u načelu i pojedinostima iznosio ovim predlozima, zalažući se i za poresku pravdu i za pravičnost i jedan koncept rasterećenja rada.
Naime, u obrazloženju stoji da se predloženo oslobođenje od oporezivanja dobitaka od igara na sreću do neoporezivog iznosa od 11.000 dinara na pojedinačno ostvareni dobitak je optimalno odmereno, imajući u vidu koncept, ovo je jako bitna reč, poreskog oslobođenja prihoda od rada, i onih koji ne potiču od rada, ili u vezi sa radom, te nema opravdanja da visina neoporezivog iznosa od igara na sreću bude viša od neoporezivog iznosa zarade.
Jasno je da je koncept u tom smislu izražen da neoporezivi iznos prihoda od rada ili u vezi sa radom bude taj od 11.000 dinara. Mi smo između ostalog i podržali ovaj predlog izmena i dopuna poreskih zakona, jer ide u jednom pravcu rasterećenja rada, jer i podaci govore da pogotovo opterećenje u zoni minimalne zarade je visoko kotirano i čak neki podaci kaži među četiri zemlje u Evropi, što svakako predstavlja izvor i mogućnost da poslodavci, odnosno i radnici se kreću ka sivoj zoni, imajući interes.
Upravo iz tog razloga nisam se javljao danas po jednom amandmanu koji smo mi podneli, ceneći, želeći i insistirajući na poreskoj pravdi i pravičnosti, da se i prihodi, odnosno zarade po osnovu privremenih i povremenih poslova sklopljenih direktno sa poslodavcem ili preko omladinske i studentske zadruge, uključe u taj koncept oporezivanja i da se neoporezivi iznos izrazi u iznosu od 11.000 dinara.
Čini mi se da ovo obrazloženje zbog neprihvatanja ovog amandmana kolege Žike Gojkovića, apsolutno potvrđuje našu želju i nameru da ovaj koncept, kako je ovde i rečeno, optimalno odmerenog poreskog opterećenja je trebalo svakako primeniti i na ove prihode kada se tiču privremeni i poslovi.
Želim da kažem da je nezaposlenost, i to je i u raspravi u načelu provejavalo, nizak standard stanovništva jedan od najvećih problema, a rad po osnovu privremenih i povremenih poslova je izvor prihoda i uslov za preživljavanje mnogih mladih ljudi u Srbiji.
Čini mi se da podatak po osnovi tih poreza i prihoda nismo eksplicitno dobili, ali na ovaj način, izuzimanjem ovih zarada i prihoda, svakako će taj eventualni prihod koji se može ostvariti, biti anuliran jednim delom sigurno prelaska i poslodavaca, ali i onih radnika koji bi na ovaj način mogli da ostvare svoju zaradu prelaskom u sivu zonu.
Mislim da zauzimanje tog stava svakako odstupa od koncepta Vlade i zakonodavca, odnosno predlagača, resornog ministarstva, da je cilj i dugoročno da se rastereti rad, kako bi u tom smislu i ta mera doprinela smanjenju zone sive ekonomije u Srbiji, koja je negde na nivou od 30% bruto društvenog proizvoda u ovom trenutku.
Želim da kažem da zaista možemo da podržimo ovaj koncept i predlog Vlade i cenimo da, pre svega, efikasnom fiskalnom kontrolom se zalažemo da se apsolutno suzbije rad na crno, jer radnici koji rade, koji nisu prijavljeni su lišeni mnogih prava, bez socijalnog i zdravstvenog osiguranja, bez mogućnosti da imaju bilo kakvu vrstu zaštite od poslodavaca koji im stalno prete otkazom i to je bio jedan od značajnijih motiva koji je opredelio poslanički klub SPS da prihvati i predloži ovakav koncept Vlade i da predloži amandman koji bi išao u prilog konceptu Vlade koji je predložila u smislu oslobođenja prihoda od rada.
Želim na kraju da u tom smislu i pozovem, obzirom da se resorno ministarstvo i Vlada nisu pozitivno izjasnili o ovom amandmanu, ceneći da se zaista radi o jednom krugu velikog broja malih ljudi koji na ovaj način mogu da steknu svoju zaradu i egzistenciju, sve narodne poslanike da u Danu za glasanje se opredele dosledno za ovaj koncept i podrže predlog amandmana naše poslaničke grupe.
Kažem još jednom, ceneći da je postignuta neka vrsta kompromisa i dogovora po pitanju oporezivanja dobitaka od igara na sreću, podržavam predlog Odbora za finansije i predlog da se prihvati amandman kolege Ilića, koji je već postao sastavni deo zakona. Zahvaljujem.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik mr Vladimir Ilić.
Vlada i resorni Odbor prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo je amandman na član 37.
Predstavnik predlagača mr Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede prihvatio je amandman na sednici Odbora.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Zoran M. Bojanić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković i Gorica Mojović.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 61. amandmane, u istovetnom tekstu, zajedno su podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić i zajedno Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 68. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 68. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Antić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 72. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Radmila Gerov. Izvolite.