Peto vanredno zasedanje , 20.06.2013.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Replika, narodni poslanik Riza Halimi.

Riza Halimi

Samostalni poslanici
Gospođo Banović, govorio sam o problemima koje su imale škole na albanskom jeziku, nisam govorio u celosti o svim drugim problemima ili uopšte o situaciji nacionalnih manjina i školstva nacionalnih manjina u drugim delovima. Vojvodina je u svakom slučaju daleko ispred i to je činjenica koja je opšte poznata. Ja sam za vreme ministra Lončara par puta iznosio konkretne probleme koje tada ministarstvo nije poznavalo, jer od devedesetih godina institucije koje su se bavile problemima praćenja nastave u čitavoj državi, pa i kod nas, bar što se tiče predstavljanja Albanaca su bile u velikom hendikepu. Nekoliko godina, desetak godina nismo imali predstavnika. Unazad dve godine to je rešeno. Nacionalni savet u poslednje dve godine je ozbiljan partner Ministarstvu prosvete.
Sama činjenica, sam ovaj elemenat da se tek sad radi na problemu udžbenika, a nije se radilo ranije, celokupan taj kompleks najvažniji u prosveti je bio nerešen više od decenije i tek se u poslednje dve godine rešava. Zato treba imati poverenja u nacionalne savete, dati im celokupnu podršku i tamo gde ima praznina u zakonu, to dopuniti, da ne bi bilo u praksi vakuuma i zastoja, da škole onda imaju probleme koji se ponekad javljaju. Nadam se da ćemo na ovakav način, kako je počelo, da ih rešimo. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Donka Banović.
Amandman nije prihvaćen.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Milica Vojić Marković.
Amandman nije prihvaćen.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Boško Ristić, Milovan Marković i Nebojša Zelenović.
Amandman nije prihvaćen.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Nataša Mićić, mr Svetislava Bulajić, Radmila Gerov, Miljenko Dereta i dr Žarko Korać.
Amandman nije prihvaćen.
Reč ima narodni poslanik Svetislava Bulajić. Izvolite.

Svetislava Bulajić

Liberalno demokratska partija
Zahvaljujem.
Ovo je još jedan primer očiglednog nerazumevanja kada je u pitanju ulaganje amandmana na predloženi zakon. Apsolutno polazimo sa aspekta obezbeđenja kvaliteta i smatramo da činjenica se obezbeđuje stručno mišljenje o udžbenicima ni u kom slučaju ne protivreči ni potrebama ni strategiji ni svemu onome za šta se i vi navodno zalažete.
Ne sporimo ni pravo. Vaše je pravo, gospodine ministre, da odobravate udžbenike i nastavna sredstva. Naprotiv, smatramo da je to u redu i u našem amandmanu smo čak i rekli da se to prosleđuje vama na usvajanje. To je za vas neprihvatljivo i naglašavam da to nije stvar koju smo samo mi primetili, da je ovo već poznati deo preporuka Zaštitnika građana, Agencije za borbu protiv korupcije, koji su se bavili nepravilnostima u procesu ocenjivanja, odobravanja ili štampanja udžbenika, pa sad sam drska da ponovim ono što smo napisali već u obrazloženju i taj izazov transparentnosti ovog procesa je zaista i činjenica o kojoj smo govorili malo pre, vezano za druge članove zakona, da sad Nacionalni prosvetni savet više nema tu vrstu nadležnosti i da u tom smislu, u ovom postupku, prevashodno učestvuje Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Ne sporimo ni vaše pravo. Čak nismo na taj način ni reagovali, retko pišemo amandmane na način – briše se. Čak da je ostalo i staro rešenje, ne bismo imali nekih velikih primedbi, jer staro rešenje je inkorporiralo davanje stručne ocene udžbenika.
Zaista vas molim, ako ste u ikakvoj mogućnosti, da o ovome još jednom razmislite. Ništa se ne menja u odnosu na smisao rešenja i ne verujem da se nekako bitno utiče ni na efikasnost, jer je u pitanju prosleđivanje ministru, koji apsolutno ne mora biti kompetentan za sve, hemiju, biologiju, ljudska prava i slično. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Komlenović.
Amandman nije prihvaćen.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Nataša Mićić, mr Svetislava Bulajić, Radmila Gerov, Miljenko Dereta i dr Žarko Korać.
Reč ima mr Svetislava Bulajić.

Svetislava Bulajić

Liberalno demokratska partija
Zahvaljujem. Neću dugo.
Zaista nisam mogla da odolim, već smo puno komentarisali obrazloženja na odbijanje amandmana, ali prosto mi je pozivanje na nomenklaturu zvanja u ovom slučaju neprihvatljivo. Ako prihvatim vaše mišljenje, da termin "stručnjak" nije obuhvaćen nomenklaturom zvanja i ova koja se stiču na visokoškolskim ustanovama, zaista izražavam sumnju da su to i kompetentna lica. Ono što smo hteli zaista da naglasimo je samo ovaj kvalitet stručnosti i ništa više. Zaista nam je žao, slušali smo i vaše argumente i nedostatak nezavisnih stručnjaka i nedovoljan broj lica i slično, ipak mislimo da bi se o tome moralo razmisliti. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Aleksandar Pejčić, zajedno narodni poslanici Balša Božović i Vladimir Gordić i narodni poslanik Zlata Đerić.
Reč ima narodni poslanik Milica Vojić Marković. Izvolite.

Milica Vojić-Marković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, član 10. se odnosi na jedan podnaslov, posle člana 24. dodaje se naslov – Agencija za obrazovanje i vaspitanje, član 24a novi uređuje, objašnjava kako agencija funkcioniše, šta je to agencija, kakvo svojstvo ima, koja su prava i dužnosti itd.
Stvarno se ne bih javljala po ovom amandmanu, da se danas u više navrata nismo uverili da Ministarstvo obrazovanja i vaspitanja ima jako velikih problema sa finansijama i da te finansije stoje na putu i srednjoškolskom obrazovanju koje treba da postane obavezno, da imaju problema sa finansijama zbog toga što broj odeljenja nije adekvatan, što broj učenika u odeljenju nije adekvatan, što investicije ne mogu da se sprovedu i ja potpuno razumem, stvarno to ne sporim. To su sve činjenice o kojima treba razmišljati, ali sam ja samo govorila o tome da se zaista mora uzeti u obzir šta dobijamo a šta gubimo, ako nam je to logika. To je sirotinjska logika i tu ne može mnogo da se popravi, ako stalno tako razmišljaš.
Ne znam koliko puta je danas u toku dana, kada smo govorili o ovim stvarima, pomenut budžet i rebalans budžeta. Hajde, i to mogu da uvažim, ali sada se pojavljuje ono zbog čega stvarno ne mogu da prihvatim da su sve ove stvari o kojima smo govorili, a koje su vrlo stručne i koje su metodološki i pedagoški zaista stvari o kojima treba raspravljati kada govorimo o zakonima o obrazovanju, na svu tu sirotinju, na svo to siromaštvo, ministarstvo koje ima 23 uprave, savete, zavode, jednu prilično veliku i razgranatu mašineriju, odlučuje da napravi i agenciju za obrazovanje i vaspitanje. Na stranu to što u nadležnosti te agencije ima jedan zavod, ali Ministarstvo smatra da 2016. godine, kada je reklo da će osnovati ovu agenciju, će biti sredstava i tada će ta agencija zaživeti i zaista uraditi velike stvari za obrazovanje.
Demokratska stranka Srbije smatra da zaista nema mesta, to je razbacivanje za nas. Za nas je racionalnije ulaganje u obrazovanje, koje se i te kako isplati, a ovo je zaista razbacivanje i to nepotrebno razbacivanje. Mislimo da ovde nema mesta osnivanju agencije i da se ovaj član briše.
Ne mogu a da ne kažem da je jedno od izbornih obećanja bilo da će se ukidati agencije i da će se ukidati nepotrebna tela. Sada vidim da će se neke nove osnivati. To nije bilo u priči.
Ne mogu da zaboravim da su se u ovom parlamentu ukinule agencije, jesu i počelo se sa velikim elanom, ukinulo se sve ono što se odnosi na zaštitu životne sredine. Apsolutno više ne postoje nikakve agencije za zaštitu životne sredine, to je u početku uništeno, a onda se stalo, ostale su bile potrebne. Ovog trenutka imamo ponovo preko 130 agencija i opet imamo najavu, ministar energetike govori o tome da će ukidati nove agencije, ali njih nema. Mi sada imamo osnivanje novih agencija.
Moram da vas zamolim da zaista budete ozbiljni. Ukoliko ste dosledni u tvrdnji da more stvari ne možemo da uradimo u obrazovanju upravo zato što smo siromašni, da onda budemo dovoljno ozbiljni i da kažemo – znate šta, preraspodelićemo sopstvene snage, a ima ih, bogami, pa ćemo pokriti nadležnosti agencije i raditi taj posao u okviru ministarstva. Ako za ovaj narod jonizujuće zračenje, hemikalije i sve ostalo što im preti opasnost, zaista nisu nužne i nisu važne, onda mislim da agencija za obrazovanje i vaspitanje apsolutno nije važna, čak i ako će da izdaje testove za polaganje prijemnih ispita nije važna i ne treba da postoji. Zato mislim da treba naš amandman prihvatiti. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Gordić.

Vladimir Gordić

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, koleginice i kolege poslanici, poslanička grupa DS takođe je uložila amandman na ovaj član zakona i kao i koleginica iz DSS predložili smo brisanje ovog člana.
Naime, kada pogledamo u ovom članu koji je mandat ove agencije, videćemo da se ona osniva radi praćenja ispunjavanja opštih principa i ciljeva, ostvarivanja strateških pravaca razvoja i unapređenja celokupnog sistema obrazovanja i vaspitanja.
Pitam vas da li je moguće da se do sada ni jedna institucija u okviru Ministarstva obrazovanja i vaspitanja nije bavila ovim poslovima i da li se danas bavi? Ako je tako, onda je u redu, onda treba osnovati agenciju da se neko bavi tim poslovima. Međutim, vi ovde nama predlažete formiranje jedne nove agencije koja će se baviti potpuno istim poslovima kojima se bave već postojeće institucije u okviru sistema, pre svega Nacionalni prosvetni savet, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Nacionalni savet za srednje stručno obrazovanje, zavodi, jedan i drugi itd.
S obzirom na ekonomsku situaciju u kojoj se naša zemlja nalazi i s obzirom na činjenicu da u okviru budžeta za obrazovanje 95% sredstava se koristi praktično za plate zaposlenih, a samo 5% za razvoj obrazovanja, s obzirom na činjenicu da će ova agencija praktično biti finansirana iz budžeta, smatramo da je potpuno nepotrebno formiranje ovakve jedne nove agencije, koja će dodatno opteretiti i nepotrebno opteretiti dalje budžet.
Osim toga, ova Vlada, kao što znamo, na početku svog mandata je obećala da će od postojećih 137 agencija ukinuti većinu, radi racionalizacije i manje potrošnje. Međutim, do sada su ukinute svega …
(Predsedavajući: Vreme, gospodine Gordiću.)
… sedam agencija, a sada se ponovo stvara još jedna agencija. Hvala.