Peta posebna sednica, 04.08.2014.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta posebna sednica

01 Broj 06-2/225-14

04.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 16:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Petu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 134 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 176 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Grešku su napravili prvi potpredsednik Vlade i kandidat za ministra i ubacili su kartice. Zaboravio je prvi potpredsednik Vlade kako se to radi kada je bio poslanik.
Zamolila bih samo poslanike, a ministra i kandidata za ministra da izvuku kartice, da utvrdimo kvorum.
Molim narodne poslanike da ponovo ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 174 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik dr Miljana Nikolić, Dubravka Filipovski, Snežana Malović, Goran Bogdanović Ivan Karić.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika i izuzetno za ponedeljak, dakle mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre izabere ministra finansija.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, kao što ste mogli da vidite, za Petu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini utvrdila sam sledeći
D n e v n i r e d:
1. Izbor i polaganje zakletve člana Vlade.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Pre nego što nastavimo rad, potrebno je da Narodna skupština, u skladu sa članom 279. Poslovnika, konstatuje ostavku člana Vlade.
Primili ste ostavku člana Vlade dr Dušana Vujovića na funkciju ministra privrede.
Na osnovu člana 133. Ustava Republike Srbije, člana 23. stav 2. Zakona o Vladi i člana 279. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština konstatuje da dr Dušan Vujović podneo ostavku na funkciju ministra privrede i da mu je, danom konstatacije te ostavke, prestao mandat ministra privrede.
Primili se Predlog kandidata za člana Vlade koji je saglasno članu 133. stav 8. Ustava Republike Srbije i članu 25. stav 2. Zakona o Vladi, podneo predsednik Vlade, gospodin Aleksandar Vučić.
Na taj način, a saglasno odredbama Ustava Republike Srbije, Zakona o Vladi i Poslovnika Narodne skupštine, stekli su se uslovi:
- da otvorimo pretres o kandidatu za člana Vlade,
- da izaberemo člana Vlade i
- da član Vlade pred Narodnom skupštinom položi zakletvu.
Podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao da se i ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč za redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 269. Poslovnika, otvaram pretres o Predlogu kandidata za člana Vlade.
Da li želi reč predstavnik predlagača, prvi potpredsednik Vlade, gospodin Ivica Dačić? (Da)

Ivica Dačić

Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani potpredsednici, dame i gospodo, dozvolite mi da kažem nekoliko reči obrazlažući predlog predsednika Vlade, gospodina Vučića za novog ministra finansija.
Imajući u vidu da je gospodin Dušan Vujović već bio biran u ovom parlamentu na funkciju ministra privrede, i imajući u vidu da je već učestvovao više puta ovde u raspravama povodom određenih zakona, dozvolite mi da u najkraćem da podsetim da je reč o čoveku koji je predložen kao ekspert iz ove oblasti, da je reč o čoveku koji ima dosta iskustva vezano za rad u Svetskoj banci. Podsetiću i da je u periodu od 2001. do 2003. godine radio kao predstavnik SCG u Savetu direktora Svetske banke.
Posao koji će raditi u narednom periodu, ukoliko dobije vaše poverenje, u šta ne sumnjam, neće biti ni malo lak imajući u vidu da je ekonomska i finansijska situacija u našoj zemlji izuzetno teška. Ono što sigurno može da raduje u ovom trenutku da je budžet Republike Srbije u julu ostvario suficit od skoro sedam milijardi dinara, što je rezultat između ostalog i mera koje su preduzete, ali i određenih sezonskih kretanja prihoda, PDV i akciza. On nema trajni karakter, ali jeste jedna svakako lepa vest.
Plan gospodina Vujovića, koji je dostavio meni i predsedniku Vlade, u smislu nekih narednih koraka koje će preduzimati jeste da se za tri godine vratimo na održivi nivo deficita i javnog duga, da će se detaljne mere finansijske konsolidacije videti već kroz rebalans budžeta za ovu godinu, koji se očekuje da će u parlamentu biti sredinom septembra meseca, sa čim će započeti fiskalna konsolidacija, dok će se detalji videti u Predlogu budžeta za 2015. sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu.
Suština strategije koju će ministar Vujović sprovesti jeste da će se ravnomerno rasporediti teret fiskalnog i strukturnog prilagođavanja na četiri stuba. Prvo, smanjenje budžetskih troškova uključujući smanjenje plata i penzija. Cilj je da se minimizira ovo smanjenje koje ima velike socijalne i političke troškove. Dva, borba sive ekonomije, pre svega sprečavanje šverca duvana i podizanja akciza na istorijski nivo. Tri, proširenje poreske osnove i povećanje efikasnosti naplate poreza koje će se kombinovati kao kratkoročna i dubinske reforme poreske administracije na srednji rok. Četiri, bitno povećanje efikasnosti rada javnih preduzeća, koja umesto sadašnjih gubitaka moraju da postanu značajni izvor prihoda za budžet Republike Srbije, s obzirom da zemlje u regionu i EU imaju mnogo veći procenat učešća neporeskih prihoda u odnosu na Srbiju.
Svi ovi navedeni detalji biće podržani trogodišnjim programom sa MMF, četvorogodišnjim partnerstvom sa Svetskom bankom i programima sa EU.
Ovo je program koji je sam predložio ministar finansija, koga je, podsetiću, predsednik Vlade predložio na ovu funkciju, kao kandidata za ovu funkciju.
Siguran sam da će on moći da iznese sve ove ciljeve koje je postavio i koje pred njega postavlja i Vlada i premijer i Narodna skupština Republike Srbije zahvaljujući svom ogromnom iskustvu koje ima, ali i uz široku političku podršku raznih političkih stranaka koje deluju u ovom parlamentu, siguran sam da se on može nadati podršci, ne samo vladajuće koalicije, već i opozicionih političkih stranaka, imajući u vidu da je radio i sarađivao sa njima još dvehiljaditih godina i imajući u vidu da je bio i vaš kandidat na nekim funkcijama koje je obavljao u vaše ime početkom dvehiljaditih godina.
Nadam se da nemate ništa protiv jednog takvog profila i zato mislim da bi bilo dobro da on bude izabran, imajući u vidu mere koje će preduzimati uz podršku i drugih političkih stranaka, ne samo vladajuće koalicije.
Zahvaljujem se i pozivam narodne poslanike da podrže izbor Dušana Vujovića za novog ministra finansija.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem prvom potpredsedniku Vlade, gospodinu Ivici Dačiću, na obrazloženju.
Prvi prijavljeni za reč je narodni poslanik Aleksandar Jugović. Izvolite.
...
Srpski pokret obnove

Aleksandar Jugović

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Poštovana predsednice parlamenta, poštovani potpredsedniče Vlade, poštovani gospodine Vujoviću, koleginice i kolege, reforma države je i zajednički cilj i SNS i SPO. Hrabrost u suočavanju sa problemima koje prethodne političke elite nisu htele da rešavaju, kao što je recimo prihvatanje i primena Briselskog sporazuma, pokazali su potrebu da SNS i SPO budu jako bliski.
Na izborima u martu ove 2014. godine kao neuporedivo manji partner učestvovali smo u promovisanju programa reformi, ali isto je predvodio sadašnji premijer Aleksandar Vučić. Zakon o radu, set medijskih zakona, borba protiv korupcije i kriminala, prihvatanje realnosti na KiM, premijerova snažna spoljno-politička inicijativa koja je izgradila odlične pozicije Srbije u svetu učvrstili su uverenje da smo kao država konačno spremni da se suočavamo sa svim teškim izazovima i da smo spremni da rešavamo nasleđene probleme.
Nas tek čekaju krupni koraci u oblasti fiskalne konsolidacije, uređenje tržišta, celokupne ekonomije i finansija. Srpski pokret obnove će pomoći u maksimumu mogućnosti svojih političkih resursa. Srbija konačno ima premijera koji je autoritet, u nekim prethodnim periodima ministri su račun polagali svojim partijama. Danas pozicija ministra predstavlja preuzimanje odgovornosti i meri se isključivo učinak u resorima koje vode. Premijer nameće odgovornost ministrima za maksimalnim angažovanjem, što, opet ponavljam, ranije nije bio slučaj.
Podržavamo insistiranje na konkretnim rezultatima. Sasvim je prirodno da premijer vrši izbor svojih saradnika, a ne da mu saradnike, kao u nekim prošlim vremenima, nameću političke trgovine i dogovori.
Poslanički klub SPO-DHSS glasaće za predlog da novi ministar finansija bude gospodin Vujović.
Kandidovanom ministru finansija želimo puno uspeha u daljem radu i nadamo se da će opravdati očekivanja. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Balint Pastor. Izvolite.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
Gospodine prvi potpredsedniče Vlade, gospođo predsednice, gospodine Vujoviću, dame i gospodo narodni poslanici, poslanici SVM će glasati za izbor gospodina Vujovića za ministra finansija.
Već godinama govorimo o tome da treba stvoriti normalnu Srbiju. Nama je drago što to u zadnje vreme i premijer vrlo često kaže i svakako, ako želimo da stvorimo normalnu Srbiju onda treba zamišljati tu zemlju kao državu u kojoj svi plaćaju porez, u kojoj svi imaju iste obaveze, u kojoj se poštuju zakoni koje ova Narodna skupština donosi. Svakako treba stvoriti nova radna mesta, ta obaveza je više u nadležnosti ministra privrede nego što je u nadležnosti ministra finansija, ali je finansijska stabilnost jedan od preduslova za nova ulaganja i za stvaranje novih radnih mesta.
U današnje vreme zemlje su konkurenti jedni drugima u privlačenju stranih investitora, potencijalnih stranih investitora koji bi trebalo da stvore nova radna mesta, jer nažalost Srbija nije, kao što nisu ni ostale države iz našeg regiona, samostalno u stanju da stvori većinu eventualnih novih radnih mesta koja su nam potrebna.
Ukoliko želimo da budemo konkurentni na tržištu zemalja iz našeg okruženja, onda treba poraditi na stvaranju pravne države i vladavine prava sa jedne strane, a sa druge strane treba stvoriti zemlju u kojoj je pravna sigurnost na visokom nivou i treba stvoriti uslove za dolazak stranih investitora pružanjem signala o tome da je naša država normalna, uređena, pristojna država, kao što i premijer u poslednje vreme vrlo često govori.
Sa druge strane, treba nastojati da se stvori sistem koji će biti pravičan ili pravedan. Ne treba biti Džon Rols da bi se znalo, građani očekuju i zaslužuju da država bude pravedna, da svi plaćaju poreze i druge obaveze i da se zakoni na isti način primenjuju u odnosu na sve. To kažem zbog toga što u poslednje vreme građani vrlo često kažu, kažu i meni, a kažu u vama pretpostavljam, gospodine Vujoviću, kažu i drugim narodnim poslanicima i članovima Vlade, da je dobro da smo izmenili Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i da su predviđene strože kazne, jer država tako treba da reaguje. Svaka ozbiljna normalna država treba da naplati poreze i druge dažbine da bi mogla sa druge strane da izvršava one obaveze koje svaka moderna država treba da izvršava, a tu pre svega mislim na isplaćivanje penzija, plata, investicije u oblasti zdravstva, obrazovanja itd.
Građani imaju subjektivan osećaj, a bojim se da to nije samo subjektivno, da država u poslednje vreme, poslednjih godina pa i decenija nije sve učinila u interesu toga da te dažbine svi plaćaju. Kažu ljudi da se nekima pleni imovina zbog kašnjenja od nekoliko dana, a neki godinama ne plaćaju poreze, a radi se o enormnim iznosima. Znam da je puno učinjeno na tome poslednjih meseci ili poslednje dve godine, ali zamolio bih vas gospodine Vujoviću da se postarate da to bude još ozbiljnije i da svi ravnomerno plaćaju svoje obaveze. To kažem zbog toga što je Poreska uprava organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i treba ojačati kapacitete Poreske uprave da bi mogla da izvršava svoje obaveze.
Rekao bih još dve konkretne stvari, još dva konkretna očekivanja bih spomenuo prema vama, odnosno ministru finansija. Mi smo deo vladajuće većina i podržavamo rad Vlade i razgovaramo svakodnevno o rešavanju dva problema.
Prvi problem se odnosi na plaćanje doprinosa obaveznog socijalnog osiguranja od strane poljoprivrednih proizvođača. Prema Zakonu o ministarstvima Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnosi na osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i zbog toga spominjem ovaj konkretan problem. Već godinama imamo problem, a to se odnosi na to načelo pravičnosti ili pravednosti, o čemu sam malopre govorio, da svi poljoprivredni proizvođači imaju obavezu plaćanja doprinosa obaveznog socijalnog osiguranja u istom iznosu, bez obzira da li obrađuju dva hektara zemljišta ili pola hektara zemljišta ili 235 hektara zemljišta. To jednostavno nije prirodno, nije pravično, nije pravedno.
Na isti način kao što ni zaposleni ne plaćaju doprinose, odnosno njihovi poslodavci u istom iznosu, ukoliko se radi o neto plati od 25 hiljada ili 125 hiljada dinara, što je prirodno, isto se mi zalažemo za to da svaki poljoprivredni proizvođač, koji od toga živi, plaća doprinose obaveznog socijalnog osiguranja, ali da država od njih očekuje da to plaćaju u srazmeri, srazmerno veličini poseda koji obrađuju i u srazmeri u odnosu na veličinu prihoda koji imaju od poljoprivredne delatnosti.
Mi smo već o tome razgovarali sa vašim prethodnikom prethodnih meseci. Namera je da se formira jedna radna grupa sa predstavnicima Ministarstva finansija, Ministarstva rada i socijalnih pitanja i Ministarstva poljoprivrede, uključujući tu, naravno, i ljude iz poreske uprave. Zamolio bih vas da zajednički iznađemo jedan novi sistem koji će značiti povećanje prihoda državi, sa jedne strane, ali, sa druge strane, i da ovi nameti poljoprivrednim proizvođačima budu podnošljivi i u skladu sa načelom pravičnosti ili pravednosti treba da se izmeni Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz 2004. godine.
Na kraju bih želeo da spomenem još jedno očekivanje, još jedno pitanje u vezi čijeg rešavanja isto tako želimo da budemo partneri, a to pitanje se odnosi na donošenje zakona o finansiranju AP Vojvodine. To govorim zbog toga što je i Lazar Krstić, vaš prethodnih, a pre njega i Mlađan Dinkić, tadašnji ministar finansija, bio na čelu radne grupe koja je trebala da izradi nacrt zakona o finansiranju AP Vojvodine. Pretpostavljam da ćete vi biti sada na čelu te radne grupe, pošto prema Zakonu o ministarstvima vaše ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na uređenje izvornih prihoda AP Vojvodine i mi smatramo logičnim da vi budete na čelu te radne grupe. Mi smo spremni da damo doprinos izradi tog zakona koji je trebalo da se izradi još pre šest godina. Nadam se da ćemo dobro sarađivati i po tom pitanju.
Želim vam puno uspeha na novoj dužnosti. Na narodne poslanike Saveza vojvođanskih Mađara uvek možete računati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima dr Sulejman Ugljanin.
...
Stranka demokratske akcije

Sulejman Ugljanin

SDA Sandžaka – PDD
Poštovani gospodine ministre, kolege i koleginice poslanici, ja ću govoriti danas sa dva aspekta, sa aspekta manjina koje predstavljam ovde u Skupštini Republike Srbije i sa aspekta održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja.
Pre formiranja ove Vlade u Srbiji je bilo 46 opština koje su bile u grupi nedovoljno razvijenih područja. Znači, pre ovih poplava je bilo oko 930 hiljada stanovnika koji su živeli u nedovoljno razvijenim područjima i činili u stvari jednu najugroženiju populaciju u Srbiji. Nakon majskih poplava imamo jedan veliki deo naše zemlje u kojima su ljudi izgubili čitavu životnu imovinu, kuće i sve što su imali, uništena je infrastruktura i mnoga radna mesta, tako da ćete vi sada u narednom mandatu imati, ne samo 46 nedovoljno razvijenih opština i 930 hiljada stanovnika koji su ispod svakog nivoa egzistencije, nego i mnogo više od toga.
Zato, imajući u vidu šta ste vi učinili prilikom formiranja ove Vlade, a posebno vam čestitam na tome što ste nakon ukidanja službe Vlade za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja očuvali taj tim, ja vam se zahvaljujem na tome i čestitam vam na tome. Imate jedan dobro uhodan tim za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja koji će pomoći ravnomernom regionalnom razvoju Srbije.
Šta želim da kažem? Na šta želim da skrenem pažnju? Želim čisto iz praktičnih razloga da ukažem na greške koje su ljudi pravili u toku šest godina dok sam ja vodio tu službu za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. U tom periodu iz budžeta Republike Srbije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja izdvajano je 0,047% od republičkog budžeta, što znači da je manje od pola promile država Srbija izdvajala za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Ljudima koji žive u tim područjima dohodak je do 15 puta manji nego dohodak građana u Beogradu i u drugim razvijenim gradovima i sredinama. Zahvaljujući dobrom timu, dobroj ličnoj nameri i saradnji mojih kolega u Vladi, učinili smo puno sa to malo para. Ali, da bi se učinilo bilo šta, moramo da pogledamo, ne samo sa jednog, nego sa više aspekata.
Radi vas lično, gospodine ministre, i radi gospodina Dačića, koji je bio sa mnom u istoj Vladi šest godina, želim da kažem da je u ovoj državi u isto vreme kada smo davali oko 500 miliona evra za nenamensko trošenje na Kosovu godišnje, u isto vreme za održivi razvoj od podsticajnih sredstava u Republici Srbiji u nerazvijenim područjima davano je oko 9.000 dinara po glavi stanovnika, dok je u razvijenim delovima Srbije davano 19.300 dinara po glavi stanovnika. To je samo vodilo u veću disproporciju, da jedni budu još siromašniji i obrnuto.
Još jedan vrlo važan podatak. Od 2005. godine do izbora 16. marta ove godine, iz domaćih i međunarodnih sredstava, koja su davana u razvoj Srbije, za nedovoljno razvijena područja je izdvajano samo 3,15%. To vama kao ministru skrećem pažnju, za koga tvrdim da je ozbiljan čovek, da je sposoban da se uhvati u koštac sa ovim problemima koje imamo. Kao što vidite, skrećem vam pažnju na mnogo bitne stvari. Znači, imali smo 46 nerazvijenih opština i za njihov razvoj smo davali samo 3,15% i domaćih i međunarodnih para.
Predlažem da vi kao ministar napravite dobar program, da u rebalansu budžeta koji nas svakako očekuje nakon onoga što je rekao gospodin Dačić, ona četiri nova stuba budućeg našeg razvoja, da vi predvidite mnogo veća sredstva za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.
Takođe vam predlažem, da nekadašnja dva Titova fonda koja su bila za razvoj Republike i pokrajina, mi smo sačinili predlog, to već postoji kod vas u Ministarstvu, da se formira fond za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, koji bi bio adresa, adresa i EU, i Svetskoj banci i svim drugim svetskim institucijama, koja imaju predviđena sredstva, bespovratna sredstva za razvoj nerazvijenih, da se tu slivaju sredstva. U protivnom, siguran sam, bez obzira koliko imali para, da će oni moćni, bogati, iz bogatijih krajeva, iz bogatih opština uzeti većinu, a da će siromašni postati još siromašniji.
U tom smislu, tvrdim da imate znanje, iza vas veliko iskustvo. Dolazite iz zemlje gde se uči praktično znanje. Imate dobar tim koji će da radi sa vama na održivom razvoju nedovoljno razvijenih područja, ali vas molim da u budućem budžetu predvidite mnogo veća sredstva nego što su bila, kada sam ja bio ministar zadužen za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.
Šta znači za državu Srbiju, kao nerazvijenu zemlju 46 nerazvijenih opština, ne uzimajući u obzir ove opštine koje su pogođene poplavama? Sada ćemo sigurno imati umesto 46 imaćemo 66 nerazvijenih opština. I kod njih je pao standard. To znači za budžet Republike Srbije isto kao za jednu posudu u kojoj ima tečnost, ima 46 malih otvora gde stalno odlazi tečnost. Ako mi 46 opština finansiramo, da kažemo, iz transfernih sredstava, možemo da kažemo da oni žive od socijalne pomoći.
Naš je predlog, moj lični predlog, da vi kao ministar predvidite mnogo veća sredstva za nerazvijene opštine, da uradimo infrastrukturu, počev od 120 kw, trafostanica koje su osnov za razvoj, pa do druge putne i do druge infrastrukture, i time stvorimo uslove i stimulativni ambijent za strana ulaganja. Ako tako učinimo, onda ćemo moći da postignemo svoj ideal, da od ljudi, odnosno opština koje žive od tzv. transfernih sredstava, primaoca socijalne pomoći, da dobijemo ljude koji će da žive od svog rada u tim opštinama, da omogućimo da se mladi ljudi koji su otišli iz tih opština vrate u svoje opštine i da dobijemo od primaoca socijalne pomoći poreske obveznike.
Zašto govorim poreske obveznike? Vama kao ministru finansija, to je vama ključna stavka. Ako zaposlimo ljude onda ćemo se najbolje izboriti protiv siromaštva i stvoriti uslove za održivi razvoj naše zemlje. U protivnom, ne možemo postići željene rezultate.
Zato vas molim, imajte u vidu činjenice koje sam iznosio, brojke, brojke koje sam iznosio i te nule i zarez, i tih 0,047% sve su to podaci iz našeg državnog budžeta, podaci zvanični, sa sajta Agencije za privredne registre, sa sajta Agencije za podsticanje izvoza, i drugih zvaničnih institucija, finansijskih institucija u našoj zemlji.
Lično govorim, dolazim iz jedne najnerazvijene regije u Srbiji, iz Sandžaka, i mogu da vam kažem da u Tutinu, jednom gradu koji ima dobar potencijal za razvoj, momentalno ne možemo da dobijemo, ni jedna novoizgrađena kuća ne može da dobije priključak za struju. Zašto? Zato što nema napona struje.
Morate, gospodine ministre, da predvidite sredstva, da ubedite vaše kolege, da i oni iz Ministarstva energetike predvide 110 kw, stanice, trafostanice, i da omogućimo da se i u time sredinama vrati život, da ljudi koji su napravili fabrike, poslovne prostore, da to mogu da priključe. Znajte, ni u Novom Pazaru, koji se smatra centrom Sandžaka, centrom te nerazvijene regije, nema ni tamo više mogućnosti za razvoj, ne samo privrede, nego nema mogućnosti ni za razvoj normalnog života ljudi.
Zato vam predlažem, da vi, sa vašim kolegama, da ubedite vaše kolege da vas podrže, i da predvidite mnogo veća namenska sredstva za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, a da ova dva Titova fonda, koji su još uvek živi, koji uvek postoje, ali imaju samo pet, šest zaposlenih, spojite u jedan fond za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, i da bude neki osnov buduće razvojne banke Srbije.
Želim vam uspeh u radu. Stranka Demokratske akcije Sandžaka, će podržati vašu kandidaturu za ministra finansija. Neka vam bude sretno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miroslav Markićević.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija
Poštovana predsednice, poštovani gospodine potpredsedniče Vlade, poštovani gospodine Vujoviću, poštovane kolege narodni poslanici, ako bih morao u ime poslaničkog kluba NS da kažem samo jednu rečenicu, odmah ću je reći – poslanici NS će jednodušno i iskreno podržati gospodina Vujovića kao budućeg ministra finansija. Odmah da vam kaže i u svoje lično ime i u ime poslanika NS nešto što mislim da je maksimalno iskreno, a videćete zbog čega to želim da kažem.
Prilikom kadrovanja i formiranja Vlade bilo je i oko vašeg imena, te Vujović dolazi iz monetarnog fonda, iz Svetske banke, te Vujović zastupa ove interese, zastupa one interese, mi poslanici NS nažalost, to neki mediji podgrejavaju u Srbiji takve tvrdnje, mi ne verujemo u to. Mi gospodine Vujoviću, verujemo u vas i verujemo da ste došli u Vladu Republike Srbije iz patriotskih razloga. Jer, u ovakvom trenutku kada oni koji poznaju bolje ekonomiju i finansije bolje od mene, govore da smo možda u težoj situaciji nego 1992. godine ili 1993. godine, mi stariji pamtimo tu inflaciju ili u proleće 1999. godine, kada smo bombardovani doći u Vladu Republike Srbije i raditi možda u ovom trenutku sa najvažnijim, baviti se sa najvažnijim resorom, a to je finansijama, to može čovek koji je veliki patriota.
Zbog ovakvog stava koji sam sada izneo, činim se da imam pravo, da iako Poslovnik vama ne dozvoljava, a biće vremena, ako ne pre onda kod donošenja rebalansa koji je najavljen ovde sredinom septembra, pretpostavimo neka pitanja, neki slojevi građana razmišljaju, a možda nije bilo prilike da se to kaže. Dakle, meni lično smeta, a tolika je povika na javni sektor. Pogotovo od nekih ljudi izgovorenih tzv. privrednika koji kažu – mi vas izdržavamo. Postavljam vama pitanje, a verujem da razmišljate slično kao ja – ko izdržava jednog lekara koji radi za 70.000 i možda u ovom trenutku u urgentnom centru drži nečiji srce u ruci. Njega izdržava njegova stručnost, profesionalnost i humanost, niko drugi. Ko izdržava jednu učiteljicu koja za 40.000 ili 45.000 radi. Ne izdržava je niko, izdržava ona samu sebe, svojim profesionalnim radom.
Dakle od ova četiri strateška pravca, odnosno zadatka koje će imati Ministarstvo finansija i vi na čelu ministarstva koje je pročitao gospodin Dačić, kaže se pod jedan – smanjenje budžetskog deficita. Pod dva – siva ekonomija, poreska osnova, proširenje i javna preduzeća efikasnost i naplata poreza. Ova siva ekonomija narodski rečeno, ja to shvatam rad na crno i slično. Da li može neko u ovoj sali da mi kaže jedno javno preduzeće u kojima ima višak zaposlenih i stranački zaposlenih i to treba reći istina. Da li ima jedan čovek koji je zaposlen na crno. To je nemoguće. Mogu da vam nabrojim sada mnoge firme. Neću da kažem zato što jedna mnogo strateški i spoljno politički važna za nas, a svi ovde znamo kako hiljade ljudi zapošljavaju preko omladinske i studentske zadruge.
Ako moramo da ćutimo, da ćutimo i da jednom kažemo da u javnom sektoru ima viška ljudi. Ako mora da se otpusti da se otpusti, ali da vam kažem u jednom malom mestu, mislim da ne treba vama, vrhunsko ekonomisti da kažem, ako otpustite 50 ljudi, kako god da su zaposleni, 600 plata manje u tom mestu, u obrtu. Treba i o tome razmišljati.
Kada kažem i kada pričamo o privatnom sektoru, ne mislim na 99,99% ljudi koji se muče i rade, da isplate dažbine i državi i svojim radnicima, a i oni da nešto zarade. Mislim o nekih par stotina koji su i pored ove nesreće i ove poplave mogli da spasu obraz i da dobiju oprost od mnogih grehova, jer nemojte da zaboravite gospodine Vujoviću, zna Srbija kako je većina od njih stekla taj kapital. Možda je bilo legalno i legitimno, ali nije bilo pošteno. Pošteno nema u zakonu, a ima po zakonu legitimno i legalno.
Mislio sam najiskrenije da vam kažem da za njih 100 miliona evra nije problem uopšte. Mi smo išli po svetu, pa i naši sportisti neki da molimo i naši rukovodioci i druge zemlje, voleo bih da vidim taj spisak, čini mi se i da je premijer rekao da će danas izaći taj spisak, da vidimo koliko je ko dao.
Prilikom formiranja Vlade sam samo premijeru predložio, a i vama predlažem da inicirate donošenje zakona koji bi definisao neisplaćivanje ličnih dohodaka kao krivično delo. Znate, nekome ko je radio mesec dana i ne isplati se lični dohodak na kraju meseca, pa to je atak na njegovu decu, na njegovu porodicu, mislim da u mnogim zemljama takvi ili slični zakoni postoje.
Dalje šta bi običan narod i svet želeo da zna, možda to nije u vašem resoru, a čini mi se da je to sve povezano sa ekonomijom. Svake godine u ovo vreme gospodine Vujoviću, što se tiče protesta ljudi, seljaka, poljoprivrednika top tema malina. Možete li vi ili neko jednom da kaže šta je istina zaista oko toga.
Zašto ljudi tvrde svake godine da oni dobiju evro i po, a neko uzme četiri i po. Da ne nabrajam čija supruga od najvećeg reformatora u istoriji zemlje i sveta, i da li ta firma, i da li je to isitna uopšte i da ljudima kaže pošteno jednom, ali da neko stane iza toga, nije tačno da se izvozi malina po četiri i po evra, a ovamo se plaća evro i po.
Mislim da to država treba da shvati, da to nije samo stvar tržišta, nego da je to stvar nasleđenih nekih političko-ekonomskog odnosa i monopola, da ne kažem, mafije.
Ono što je gospodin Dačić ovde rekao kao prioritete u vašem radu, ne znam da li ćete vi moći zbog Poslovnika, ali mislim, gledajući vas ova tri meseca vašu profesionalnost i vašu ozbiljnost, verujem da ćete biti uspešni, koliko se to može u ovoj situaciji.
Dakle, hoće građani da prihvate teška srca i smanjenja plata i penzija, ali moraju da imaju čvrstu garanciju, da će za dve godine biti bolje, da će njihova deca imati šansu, da će deca sa završenim fakultetima pitao i Verbića ovde, sa 9,60, za dve godine, uzeli im 12.000, gospodine ministre, ne mogu da im daju diplomu makar.
Neke više škole i fakulteti, ovih dana je bilo, po dva miliona evra imaju na računima. Znači da oni naplaćuju više nego što treba školarinu.
Za mene je javno preduzeće koje ima više, to treba odjednom raspustiti direktore. Javno preduzeće za mene služi, to je javno preduzeće građana Srbije, vlasništvo naroda.
Ako javno preduzeće ima suficit i višak, onda neka uslugu naplaćuje građanima. Ja tako gledam, a izvinite ako nisam u pravu.
Da ne dužim dalje, takav je dogovor. Želim vam uspeh u radu, u poslaničkom klubu NS imaćete koliko god da nas ima iskrene partnere, saradnike, podržavaćemo vas, ali vas molim da u narednim mesecima na sednicama u vašim izjavama tu garanciju građanima Srbije, koja znači, da, dve godine ćemo da se mučimo, jer ljudi se sećaju godinama samo reformi i platformi, i još od Milke Planinc.
Reforma – platforma, reforma – platforma, a život sve gori. Nekima i prođe život u reformama i platformama.
Dakle, verujemo u vas, verujte vi u nas poslanike, verujte i u građane Srbije, a ja verujem da će većina njih shvatiti u kakvoj situaciji se nalazi naša zemlja i shvatiti reči koje je juče premijer rekao, da, dve godine ćemo morati da se mučimo otvoreno, ali da gledamo tu muku i bol i stradanja koja će da slede za finansijska, za kućne budžete, da to malo raspodelimo.
Čini mi se da je do sada išlo na narod, na rad i na seljake. Hajde malo da zahvatimo tamo gde vidimo kako ima, a znamo kako su zaradili, nemojte da se lažemo, imaćete veću podršku i od narodnih poslanika i od građana Srbije.
Još jednom u ime poslaničkog kluba NS želim vam uspešan rad u narednom periodu kao ministru finansija.